TfK2001.234/1

 
 

V.L.D. 8. januar 2001 i anke 6. afd. S-2565-00

(Chr. Bache, Ulrik Jensen, Hanne Kildal (med domsmænd)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hans Mogensen, Aalborg, e.o.).

Af sagen fremgik bl.a., at T var tiltalt for 4 tilfælde af tyveri, 1 tilfælde af hærværk samt overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved i et lokale i et ungdomsprojekt at have taget en grøntsagskniv, som han holdt hævet i højre hånd og truende pegede mod socialpædagog X. Kniven blev herefter vristet fra tiltalte, der herpå tog en skruetrækker, som han stod med i hånden i strakt arm ned langs med siden og med front mod socialpædagogen.

T havde erkendt sig skyldig i tre af tyveriforholdene og hærværksforholdet, men havde i øvrigt nægtet sig skyldig.

I Aalborg Rets dom 1. september 2000 hedder det bl.a.:

— — — For så vidt angår forhold 4 lægger retten til grund, at X tilhører den personkreds, der er nævnt i straffelovens § 119 og efter tiltaltes forklaring, at han har holdt en kniv og en skruetrækker i hænderne. Efter vidneforklaringerne af X og Y finder retten det bevist, at tiltalte har optrådt truende med disse redskaber overfor vidnet X, men at han straks derefter er frataget kniven og skruetrækkeren, hvorfor han findes skyldig efter dette tiltalepunkt.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 291, stk. 1, § 287, stk. 1, jfr. § 276 og § 285, stk. 1, jfr. § 276 (forhold 6) til hæfte i 30 dage. Der findes særligt efter karakteren af overtrædelsen af straffelovens § 119 ikke anledning til at gøre straffen betinget. — — —

Vestre Landsrets dom.

— — — T har påstået frifindelse i forhold 4 og i øvrigt formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

— — —

Tiltalte har vedrørende forhold 3 og 4 supplerende forklaret, at han først fik sine penge af X, da han havde væltet EDB-anlægget. Han tog kniven for at forsvare sig mod et eventuelt angreb fra de arabere, der stod omkring ham. Han havde i 1997 været i slagsmål med dem. Han har ikke truet X med kniven. Araberne dannede kreds om tiltalte og X, der stod og diskuterede på dansk om udbetaling af pengene. Efter at kniven var blevet taget fra ham, fulgte han med X ind på kontoret. Han tog en skruetrækker i hånden, fordi han var bange for X. Da X bad ham lægge skruetrækkeren, lagde han den på bordet.

X har supplerende forklaret, at han i februar 2000 var ansat af Frit Oplysningsforbund, der engang i 1999 havde overtaget driften af skolen fra Nordjyllands Amt, efter at den pågældende undervisning var overgået til at skulle udføres for kommunale midler. Det var Ålborg kommune, der betalte for 60 af pladserne. Andre kommuner betalte for andre pladser. Nu har kommunen i det hele overtaget projektet. Der var optræk til tumult, da vidnet ville afhente tiltalte fra det lokale, hvor EDB-anlægget var blevet smidt på gulvet. Vidnet frygtede, at de andre ville angribe tiltalte, og vidnet ville sikre sig, at tiltalte kom væk fra dem. Tiltalte gik foran vidnet hen mod kontoret. Da tiltalte havde taget skruetrækkeren, vendte han sig mod vidnet med skruetrækkeren rettet mod vidnet. På det tidspunkt blev det for meget for vidnet, og han opfattede det som et angreb mod ham, ligesom angrebet med kniven. Da tiltalte tog kniven, var der ud over vidnet og tiltalte kun de to personer, der passede skoleboden, til stede. De øvrige var blevet inde i klasselokalet. Computeren tilhørte Frit Oplysningsforbund, som også foretog reparationen.

— — —

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter den forklaring, der er afgivet af socialpædagog X, lægges det til grund, at tiltalte rettede kniven mod ham på et tidspunkt, hvor der ikke var noget grundlag for at tiltalte længere kunne føle sig truet af andre personer. Under hensyn hertil og til, at der på det tidspunkt, hvor tiltalte holdt skruetrækkeren frem mod X, alene var de to personer til stede på kontoret, tiltrædes det, at tiltaltes handlinger er rettet mod X og efter de omstændigheder, hvorunder de er begået og de redskaber, der er anvendt, må anses som en trussel om vold.

Det må efter det oplyste lægges til grund at skolen blev drevet af amtet indtil et tidspunkt i 1999, hvor ansvaret for den pågældende undervisning overgik fra amtet til kommunen, og hvor X overgik fra ansættelse i amtet til ansættelse hos Frit Oplysningsforbund. Skolen blev herefter af forbundet drevet for de kommuner, der anviste elever og betalte herfor. Det må endvidere lægges til grund, at X som led i sin ansættelse havde til opgave for kommunen at udlevere checks vedrørende bistandshjælp og i denne forbindelse påse, at de af kommunen stillede betingelser herfor i form af deltagelse i undervisningen var opfyldt. Under disse omstændigheder findes X i forhold til tiltalte at have handlet i medfør af offentligt hverv, jf. herved straffelovens § 119.

Det tiltrædes således, at tiltalte er fundet skyldig som sket i forhold 4.

Straffen kan efter samlet vurdering, herunder af oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, passende udmåles til hæfte i 20 dage.

Navnlig under hensyn til de omstændigheder, hvorunder forhold 4 er begået, er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget. — — —