TfK 2003.145/2 ØLD
 

  Ø.L.D. 20. november 2002 i anke 14. afd. S-1253-02
(B.O. Jespersen, Benedikte Tegldal, Claus Forum Petersen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Reumert, København, e.o.).

Københavns Byrets 17. afdelings dom 14. januar 2002.
Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 12. oktober 2001 rejst tiltale mod T for overtrædelse af

1.

straffelovens § 121 ved den 19. juli 2001, ca. kl. 10.00, i — — —, København, at have kaldt tjenstgørende politibetjent B for »smatso«.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

T har nægtet sig skyldig og har herved henvist til, at hverken brugen af ordet »so«, som hun forklarer at have anvendt om betjent B, eller brugen af ordet »smatso«, der er anført i tiltalen, kan henføres under straffelovens § 121.

Der er under sagen afgivet forklaring af — — —.

Rettens bemærkninger:


Efter bevisførelsen, herunder særligt politibetjent B's forklaring, findes det bevist, at T har kaldt B en »smatso«. Herved findes hun at have overfaldet B med skældsord, jf. straffelovens § 121. Efter bevisførelsen lægger retten endvidere til grund, at B ikke har forholdt sig således over for T, at det kunne gøre tiltaltes brug af skældsordet retmæssig. Retten finder derfor T skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter den nævnte bestemmelse til 4 dagbøder a 200 kr., subsidiært fængsel i 4 dage.

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets 17. afdelings dom af 14. januar 2002 er med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 18. marts 2002 anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af — — —.

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder især politibetjent B's forklaring, findes det bevist, at T har kaldt vidnet B for »smatso«. T findes herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster dommen.