OE1999.S-0529-99

TfK1999.92/2

Ø.L.D. 30. juni 1999 i 7. afd. S-0529-99

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Reumert, e.o.).

(Lyngesen, Vagn Rasmussen og Søren Hafstrøm (kst.)).

Retten i Kalundborgs dom af 4. november 1998:

I denne sag tiltales T ifølge anklageskrift af 29. august 1997 fra politimesteren i Kalundborg til straf for overtrædelse af straffelovens § 121 samt retsplejelovens § 750 ved den 8. juni 1997 ca. kl. 02.00 på Møllebakken ved diskotek »Up Stairs« under forbikørsel i personbil, at have rakt tunge efter politiassistenterne A og B, da disse i forbindelse med udførelsen af deres tjeneste ville kontakte de i personbilen siddende personer samt ved samme dag ca. kl. 02.15 på Sydhavnsvej ud for Østhavnen, at have kaldt de ovennævnte polititjenestemænd for »racister«, og på forlangende nægtet at oplyse navn, fødselsdato og adresse til politiet.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har ligesom vidnerne politiassistent A, politiassistent B, C og D afgivet forklaring, hvorom henvises til retsbogen.

Efter bevisførelsen, navnlig vidnet C's forklaring, findes det godtgjort, at tiltalte sagde til én af polititjenestemændene: »Du er racist«, hvorfor han findes skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121, idet en sådan tiltale er fornærmelig og ringeagtende. Efter de to polititjenestemænds samstemmende vidneforklaringer findes det tillige godtgjort, at tiltalte tidligere på natten rakte tunge ad dem, hvilket også findes at være en overtrædelse af straffelovens § 121, idet der i denne handling ligger en ringeagtelse, der ganske må sidestilles med verbale ytringer.

Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at tiltalte ikke har opgivet navn, adresse og fødselsdato til politiet, idet det lægges til grund, at han foreviste sit sygesikringsbevis, hvorfor der ikke kan ske domfældelse for overtrædelse af retsplejelovens § 750.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 121 til 5 dagbøder á 200 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:

Kalundborg Rets dom af 4. november 1998 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har efter sin endelige påstand påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent A, politiassistent B og C.

Den i byretten af vidnet D afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsretten udtaler:

Det tiltrædes af de i dommen anførte grunde, at det er bevist, at tiltalte under forbikørslen rakte tunge ad politibetjentene. Under de omstændigheder, hvor handlingen blev udført, findes denne ikke omfattet af straffelovens § 121, hvorfor tiltalte frifindes for denne del af tiltalen.

Efter de af politiassistent A og politiassistent B afgivne forklaringer er det bevist, at tiltalte har kaldt begge for racister. Udtalelserne må i den foreliggende situation anses som fornærmelig tiltale, der er omfattet af straffelovens § 121. Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte for så vidt angår denne del af tiltalen er anset skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121.

Straffen findes passende at kunne fastsættes til 4 dagbøder á 200 kr.