TfK 2008.22 ØLD

Ø.L.D. 9. oktober 2007 i anke 11. afd. S-3511-06
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Klaus Ellis Henriques, besk.).

(C. Levy, Norman E. Cleaver og Malene Eigtved (kst.) med domsmænd).

Ballerup Rets dom af 29. september 2006:

Sagen drejer sig om spirituskørsel, overskridelse af hastighed og modsættelse af anholdelse.

Tiltalen og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af

1. Færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1,

ved den 5. februar 2005 ca. kl. 15.15 at have ført personbil med reg.nr. - - - ad Hillerødmotorvejen i nordlig retning fra bro ring 4 til frakørsel nr. 8 ved Værløse med en gennemsnitshastighed af mindst 140 km/t, selv om det ved færdselstavler er tilkendegivet, at hastigheden på motorvejen ikke må overstige 110 km/t.

2. Færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1,

ved den 5. februar 2005 ca. kl. 15.17 at have ført personbil med reg.nr. - - - ad Kollekollevej i vestlig retning mod Værløse fra bytavle Værløse og 315 meter frem til forvarslingstavle med en gennemsnitshastighed af mindst 107 km/t, selv om det ved færdselstavler er tilkendegivet, at hastigheden ikke må overstige 60 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mindst 78%.

3. Spiritus- eller promillekørsel efter færdselslovens § 53, stk. 3,

ved som beskrevet under forhold 1-2 at have ført personbil med reg.nr. - - - ad Kollekollevej i Værløse Kommune efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

4. Straffelovens § 119, stk. 3,

ved i umiddelbar forlængelse af det under forhold 1-3 passerede ca. kl. 15.25 på Kollekollevej, Værløse, da politiassistent A ville sigte ham for overtrædelse af færdselsloven og anholde ham, at have modsat sig dette ved at slå om sig med armene og rykke sig løs for derefter at undløbe fra stedet mod sin bil.

5. Straffelovens § 124, stk. 1,

ved i umiddelbar forlængelse af det under forhold 1-4 passerede kort efter kl. 15.28 på Kollekollevej ud for Værløse S-station, Værløse, som anholdt at være flygtet, idet han løb mod S-stationen, hvorefter han blev indhentet af den tjenestegørende politiassistent A samt to civile vidner.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og frakendelse af førerretten.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Der er i sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne Politiassistent A, og B.

Tiltalte har forklaret, at det er korrekt, at han kom kørende ad Hillerødmotorvejen efter at have drukket en øl inden kørslen. Han drejede fra, og ved byskiltet satte han farten ned til ca. 60 km/t. Ved Syvstjerneskolen blev han opmærksom på den civile politibil, der vinkede ham ind til siden. Han ville nødigt stoppe lige ved centret og kørte derfor lidt frem. Han kender mange i Værløse og syntes, at det var pinligt.

Han mente ikke, at han havde kørt for stærkt eller var beruset. Han kom hen til politibilen, hvor han viste kørekort og blev bedt om at puste i et alkometer. Betjenten var ikke tilfreds, og sagde flere gange: »Jeg skal nok ordne dig«.

Da han var ked af at befinde sig midt blandt bekendte i Værløse i den foreliggende situation, forslog han flere gange, at de kørte lidt frem, og da det ikke skete, steg han ud af bilen og gik frem mod sin bil. Betjenten kom nu løbende efter ham, ligesom to civile greb fat i ham og holdt fast. Han blev ført tilbage til patruljevognen, som han kort tid efter forlod for at gå hen og sætte sig i læskuret ved et stoppested. Det er hans opfattelse, at betjenten og den ene civile opførte sig unødigt krænkende overfor ham, blandt andet ved at kalde ham fremmedarbejder.

Politiassistenten har blandt andet forklaret, at han kørte i en civil bil på Farummotorvejen, da han blev opmærksom på tiltaltes bil, som kørte med høj fart. Han målte derfor hastigheden over 2501 meter fra Bagsværd Broen og til tavlen ved frakørslen til Værløse og fik en gennemsnitshastighed på 140 km/t. Da tiltalte accelererede kraftigt ved bytavlen til Værløse, målte han ham også derfra og indtil en fortavle for lysregulering 307 meter længere henne. Gennemsnitshastigheden var her 107 km/t.

Han fik ham standset og med hen til patruljevognen, hvor han blæste i alkometer, der viste ca. 0,87‰. Derpå blev han anholdt. Tiltalte var imidlertid ikke tilfreds med det og løb ud af bilen og hen til sin egen. Vidnet løb efter og tog tændingsnøglerne. Tiltalte spjættede noget, da han greb fat i ham for at få ham med hen i bilen igen, og to civile tilbød at hjælpe og tog fat i tiltalte. Han kom ind i bilen igen, medens man tilkaldte assistance, men smuttede ud igen og gik hen og satte sig ved et stoppested. Herfra blev han transporteret ind til stationen.

B har blandt andet forklaret, at han standsede sin bil, fordi han blev vidne til et håndgemæng. Han gik derhen og opdagede, at den ene var politimand, og han tilbød derfor at hjælpe ham. De var to, der bistod. De hjalp til med at holde tiltalte fat og få ham ind i politibilen. I et ubemærket øjeblik løb han imidlertid ud igen og satte sig hen ved et stoppested. Det er korrekt, at han på et tidspunkt havde fat i tiltalte bagfra, og denne gjorde nogen modstand.

Af en analyse af en blodprøve udtaget den 5/2 2005 kl. 16.28 af tiltalte fremgår, at mindsteværdien af alkoholkoncentrationen i blodet på dette tidspunkt var 0,69 0/00.

Rettens begrundelse og afgørelse


Ved politiassistentens forklaring finder retten det bevist, at tiltaltes hastighed på de angivne steder og tider er målt som angivet i anklageskriftet, og at der ikke kan rejses berettiget tvivl om målingens rigtighed. Som følge heraf findes tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, i forhold 1 og 2 og med en overskridelse af farten med 78% i forhold 2. Som følge heraf skal han frakendes førerretten betinget.

Hvad angår forhold 3 finder retten det efter erklæringen fra RMI, som der heller ikke kan rejses berettiget tvivl om, sammenholdt med tiltaltes egen forklaring, godtgjort, at han havde drukket for meget til at køre bil ved den pågældende lejlighed og som følge heraf har overtrådt færdselslovens § 53, stk. 3.

For forhold 4's vedkommende finder retten det ikke efter de afgivne forklaringer tilstrækkeligt bevist, at tiltalte har haft til hensigt at ville hindre anholdelsen, eller han har slået eller rykket sig løs. Det bemærkes hertil, at man altid må forvente en vis modstand under en anholdelse, og det er problematisk at anvende bestemmelsen i sammenstød med § 124, stk. 1. Som følge heraf frifindes han for dette forhold.

Hvad endelig angår forhold 5 finder to dommere, at tiltalte ved at fjerne sig fra stedet, hvor han var ført hen af politibetjenten, har realiseret gerningsindholdet i straffelovens § 124, stk. 1, om end på en meget beskeden måde, idet han jo blev i nærheden og ikke har forsøgt at forlade selve området. Det må lægges til grund, at han følte sig ubehagelig tilpas ved situationen og ikke ønskede, at hans bekendte skulle se ham sådan, men at det ikke var hans tanke at stikke af fra sit ansvar.

En dommer finder ikke, at de foretagne handlinger er tilstrækkelige til at realisere gerningsindholdet i § 124, stk. 1, og stemmer derfor for frifindelse. Der gives dom efter flertallet.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 124, stk. 1, og en bøde på 8.000 kr., jf. færdselslovens § 117, stk. 1, og § 118. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage. Under hensyn til den meget beskedne rækkevidde af forhold 5 kan straffen for dette gøres betinget.

I medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2 frakendes tiltalte førerretten betinget af en prøvetid på 3 år. Det følger af færdselsloven, at tiltalte skal bestå en ny førerprøve for at beholde førerretten.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage og en bøde på 8.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøde er fængsel i 10 dage.

Frihedsstraffen gøres betinget og skal således ikke afsones nu. Den udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra den dag, dommen ikke kan ankes på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår nyt strafbart forhold.

Førerretten frakendes tiltalte betinget, således han beholder førerretten, hvis han ikke indenfor en prøvetid på 3 år fra den dag, dommen ikke kan ankes, begår en ny forseelse, der kan medføre frakendelse af kørekortet.

Østre Landsrets dom:

Ballerup Rets dom af 29. september 2006 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent A og B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har forklaret, at han er taxavognmand. Han har et værksted. Den pågældende dag kørte han i en kundebil. Han kørte ikke for stærkt på motorvejen. Han fulgte trafikken. Han drak øllen omkring klokken 14.30. Det var en almindelig øl. Han kører den pågældende strækning i Værløse hver dag. Han kørte omkring 300 meter efter, at betjenten havde kontaktet ham. Betjenten kørte ind foran ham, så han måtte stoppe. Da han steg ud af politibilen, blev han stående ved bilen. Da der kom nogen, han kendte, syntes han det var pinligt, og gik derfor over og satte sig i læskuret omkring 30 meter væk. Han løb ikke sin vej, og han slog ikke på nogen. Han gav selv betjenten sine bilnøgler.

Politiassistent A har forklaret, at den målte strækning var 2484 meter. Han har været betjent i 32 år heraf 26 år i færdselspolitiet. Han er policepilotinstruktør. Han foretog målingerne forskriftsmæssigt således, at der blev indlagt en sikkerhed, som kommer tiltalte til gode. Han er fuldstændig sikker på, at målingerne blev foretaget korrekt. Afstanden til tiltaltes bil var under 100 meter på motorvejen og under 50 meter i Værløse, da målingerne blev foretaget. Han stod ud af bilen og gik hen til tiltaltes bil. Tiltalte modsatte sig anholdelsen, men tiltalte slog ikke ud efter ham. Han fik ikke det indtryk, at tiltalte synes, det var ubehageligt, fordi han kendte forbipasserende. Det er uden betydning for målingen, at vejen krummer.

B har forklaret, at de gennede den anholdte hen til stoppestedet. De syntes, det var bedre, han kunne komme til at sidde ned der. Der gik omkring 10 minutter, før tiltalte blev afhentet.

Der er endvidere afgivet forklaring af C, som har forklaret blandt andet, at han kom kørende i sin bil, da han så den civile patruljebil. Han så to personer, som virkede uenige. Han holdt ind til siden og spurgte, om der var noget, han kunne hjælpe med. Betjenten bad ham holde alkoholmeteret. Han forstod, at tiltalte havde pustet i alkoholmeteret, og at de var uenige om resultatet. Der var en spændt stemning. Tiltalte tilkendegav, at han ikke havde gjort noget, og at han skulle videre. Tiltalte begyndte at gå sin vej. Han og den anden civile standsede tiltalte. Tiltalte sagde, at det var en ubehagelig situation, og at han ikke havde lyst til at være der. Han mener, at det var ham, som foreslog tiltalte at sætte sig i læskuret, idet tiltalte var meget forpustet.

Landsrettens begrundelse og resultat


Ad forhold 1, 2 og 3.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltale af de af byretten anførte grunde skyldig efter anklageskriftet i disse forhold, jf. nu tillige færdselslovens § 53, stk. 1.

Ad forhold 4.

Efter bevisførelsen finder landsretten det godtgjort, at tiltalte ved sin handlemåde med fortsæt har forsøgt at modsætte sig anholdelse på en sådan måde, at gerningsindholdet i § 119, stk. 3, er realiseret.

Ad forhold 5.

Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at tiltalte er flygtet som beskrevet i anklageskriftet og har haft fortsæt hertil. Tiltalte findes derfor også skyldig i dette forhold.

Straffen findes passende. Henset til sagens særlige omstændigheder tiltrædes det, at frihedsstraffen er gjort betinget på vilkår som sket. Prøvetiden for den betingede dom regnes fra landsrettens dom.

Det tiltrædes, at der er sket betinget frakendelse af førerretten som sket. Frakendelsen sker nu i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2. Prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

Landsretten stadfæster derfor dommen.