TfK 2008.295 ØLD

Ø.L.D. 23. januar 2008 i anke 4. afd. S-2894-07

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Rahbæk, besk.).

(Karsten Bo Knudsen, Birte Lynæs og Jacob Elverum (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 9. oktober 2007:


Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 11. juni 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 134 a,

ved den 3. marts 2007 ca. kl. 03.40 i krydset Nørrebrogade/Gormsgade i København, at have deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden som følge af Ungdomshusets rydning, idet han i forbindelse med den omfattende uro på Nørrebro kastede en afmærkningspæl på et eksisterende bål, der af uidentificerede personer var anlagt på kørebanen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel i 60 dage.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse.

Forklaringer.

Tiltalte afgav i grundlovsforhøret den 3. marts 2007 følgende forklaring:

»Anholdte forklarede, at han kunne erkende det faktiske. Han var til fest hos sin bror på Frederiksberg. De skulle videre på Rust. Han fulgtes med sin bror og en person ved navn E. De gik bagom for at undgå balladen på Nørrebro. Han bemærkede et bål. Det var i krydset Gormsgade/Nørrebrogade. Der stod ca. 20 personer ved bålet. Der stod en orange plastikpæl på fortorvet. Han tog den og slyngede den hen mod bålet. Han vidste ikke helt hvorfor. Det var dumt gjort. Han havde drukket til festen og var fuld. Han var klar over, at der var uroligheder på Nørrebro. Det var derfor, at de gik bag-om. Hans bror og E så ham ikke slynge pælen mod bålet.

Afhørt af forsvaren forklarede anholdte, at hans bror bor på Borups Allé nr. - - -. De spiste ved 20-tiden. Der var ca. 20 personer til festen. De andre var gået forud, idet hans bror skulle nå at låse.

Om sine personlige forhold forklarede han, at han er udlært maskinarbejder. Han er smed. Der er travlt i firmaet - - -, hvor han har været ansat i 1½ år. Han har ikke tilknytning til Jagtvej 69.«

Under hovedforhandlingen afgav tiltalte følgende forklaring til retsbogen:

»Tiltalte vedstod den forklaring han afgav i grundlovsforhør den 3. marts 2007 og forklarede supplerende, at han sammen med sin bror og E kom gående fra Stefansgade til Nørrebrogade. Der stod nogle plastik afmærkningspæle. De passerede et mindre bål i den ene kørebane. Der stod ca. 20 mennesker ved bålet. Det var ikke autonome. Politiet var ca. 50 m væk. Han var klar over, at der var omfattende uroligheder i byen, men de havde ikke set fjernsyn i aftenens løb, og han vidste ikke, hvor slemt det var.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede han, at han ved 20-tiden ankom til sin brors bopæl, hvor de spiste. De så ikke TV og hørte ikke radio. Da de gik ud mødte de mennesker, men der var ikke uro. Han så ingen kaste noget på bålet. Han kastede en afmærkningspæl uden fod hen mod bålet. Han ved ikke, hvorfor han gjorde det. Der var ingen i nærheden, da han gjorde det. Han blev først opmærksom på politiets tilstedeværelse, da de anholdt ham. Han talte med politiet og beklagede det skete.«

Oplysninger i sagen.

Der er under hovedforhandlingen dokumenteret fra politiets døgnrapport vedrørende den 2. marts 2007 kl. 19.00 til den 3. marts 2007 kl. 07.00.

Tiltalte blev anholdt den 3. marts 2007 kl. 03.40 og blev fremstillet i Københavns Byrets dommervagt, hvor han blev løsladt med følgende begrundelse:

»Efter de for retten foreliggende oplysninger er der ikke en tilstrækkeligt begrundet mistanke om, at anholdte har gjort sig skyldig i den rejste sigtelse. Retten har herved lagt vægt på, at der ikke er redegjort for eller dokumenteret sådanne omstændigheder i forbindelse med, at anholdte ifølge sin forklaring slyngede plastikpælen hen mod et bål, at retten kan lægge til grund, at der er tale om overtrædelse af straffelovens § 134 a.«

Afgørelsen blev kæret til Østre Landsret, der i kendelse af 6. marts 2007 bestemte, at tiltalte skulle varetægtsfængsles i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, under henvisning til, at der var begrundet mistanke om, at han var skyldig i overtrædelse af straffelovens § 134 a, og at der under hensyn til den anspændte situation efter rydningen af Ungdomshuset og forventede demonstrationer, var bestemte grunde til at frygte, at han på fri fod ville begå ny ligeartet kriminalitet.

Østre Landsrets kendelse blev med Procesbevillingsnævntes tilladelse indbragt for Højesteret, der ved kendelse af 13. juni 2007 traf følgende afgørelse:

»Det er for Højesteret ubestridt, at der forelå en begrundet mistanke om, at T havde gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 134 a.

Der er ikke fremlagt oplysninger, som forbinder T med Ungdomshuset. Hans tilknytning til urolighederne indskrænkede sig til en tilfældig, enkeltstående handling under de særlige omstændigheder, som han afgav forklaring om. Han kan ikke herved antages at have solidariseret sig med en gruppe, som er villig til at fremme sin sag med ulovlige midler.

Højesteret finder på denne baggrund, at der efter det om hans forhold oplyste ikke forelå bestemte grunde til at befrygte, at han på fri fod ville begå noget tilsvarende. Påstanden om varetægtsfængsling burde derfor ikke være taget til følge ved landsrettens kendelse af 6. marts 2007.«

Personlige oplysninger.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er egnet til at udføre samfundstjeneste.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet den 3. marts 2007 fra kl. 03.40 til kl. 18.50, samt fra den 6. marts 2007 til den 14. marts 2007.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at han var på vej til Rust efter en fest hos sin bror, der bor på Borups Allé, og at han kastede en plastik afmærkningspæl uden fod hen mod et mindre bål, som han passerede. Retten finder ikke, at det efter de oplysninger, der er forelagt for retten, herunder oplysningerne i døgnrapporten, er bevist, at der på det tidspunkt, hvor tiltalte foretog en tilfældig, enkeltstående handling, på det pågældende sted forelå sådanne omstændigheder, at handlingen kan anses for at være en overtrædelse af straffelovens § 134 a. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 9. oktober 2007 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har oplyst, at han havde cowboybukser og skjorte på, samt en sort jakke.

Endvidere er der i landsretten afgivet forklaring af vidnerne vicepolitikommissær A og politiassistent B.

Vicepolitikommissær A har forklaret, at hans deling på et tidspunkt blev sendt ud til et bål i krydset Nørrebrogade-Stefansgade-Gormsgade. Der var mange bål i gaderne. Hans deling bestod af ca. 36 mand. Over ham er der en indsatsleder. Han har ikke selv set episoden, som denne sag vedrører.

Politiassistent B har forklaret, at han første gang passerede bålet i Gormsgade, hvor der stod ca. 50 mennesker. Han kørte op mod barrikaden længere op ad gaden, men havde forinden observeret tiltalte og en afrikansk mand ved bålet. Derefter observerede han tiltalte smide en aflang ting ind mod bålet. Da han senere fik lejlighed til at anholde tiltalte, fandt det sted. De forskellige folk, der stod omkring bålet, lignede for så vidt almindelige beboere. Området, hvor anholdelsen skete, var på det tidspunkt forholdsvis roligt.

Efter bevisførelsen må landsretten anse det for tvivlsomt, om tiltalte ved sin tilfældige enkeltstående handling, og hvor der ikke er fremkommet oplysninger om uroligheder på det pågældende sted på tidspunktet for handlingens foretagelse har gjort sig til deltager i uroligheder omfattet af straffelovens § 134 a.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er frifundet for den rejste tiltale.