UfR 2008.819 ØLK

 

 

Ø.L.K. 20. december 2007 i kære 18. afd. nr. B-2250-07

(Nils Erik Jensen, Mikael Sjöberg, Anne Krebs (kst.)).

T (adv. René Offersen, Kbh.) mod Farum-kommissionen.

Der fremlagdes kæreskrift af 22. oktober 2007 med bilag A-B, hvorved advokat René Offersen på vegne T har kæret Farum-kommissionens beslutning af 10. oktober 2007, hvorefter kommissionen ikke har imødekommet de af advokat René Offersen og advokat Preben Kønig, som beskikkede forsvarere for T, fremsatte anmodninger om, at kommissionen tillader T til sine forsvarere at videregive samtlige oplysninger, som han i forbindelse med kommissionens arbejde er blevet bekendt med, og at kommissionen giver forsvarerne selvstændig adgang til at gennemgå kommissionens materiale for at identificere materiale af betydning for forsvaret af T med henblik på begæring om edition.

Endvidere fremlagdes kommissionsformandens fremsendelsesbrev af 26. oktober 2007 med udskrift af Farum-kommissionens protokol for den 10. oktober 2007 indeholdende den kærede afgørelse. Kommissionsformanden har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.


Der fremlagdes endvidere kommissionsformandens svar af 19. november 2007 til østre Landsret bilagt Farum-kommissionens protokol for den 8. september 2004 i anledning af landsrettens spørgsmål i retsbog af 6. november 2007.


De modtagne bilag var til stede.


Kommissionsformanden har i svaret af 19. november 2007 oplyst blandt andet følgende:


». . .


Det materiale, der er udleveret eller tilladt udleveret med henvisning til § 26, stk. 2, omfatter herefter:


1. Dvd med regnskabsmateriale m.v.


2. Referater af afhøringer gengivet i kommissionens protokol, sag 316,


3. Kopi af John Frederiksens notat af 21. juli 1993 til T, 


4. Alt materiale, der efter kildeangivelsen i protokollen har været inddraget i de hidtidige afhøringer eller bliver inddraget i kommende afhøringer. Heri indgår også de for kommissionens efter § 6 udarbejdede redegørelser om den kommunale revision og om sale-and-lease-back.


Materiale til et vidne, der har bisidder, udleveres i alle tilfælde via bisidderen, dvs. uanset om materialet udleveres efter § 26, stk. 2, eller efter § 22, stk. 3. Kommissionen har ikke aktuelt tilladt T's bisidder at udlevere kopier (udprint eller digitalt) fra kommissionens database bortset fra materiale, som kommissionen har vurderet ville blive inddraget i de kommende afhøringer af T, og dermed sammenfaldende med det materiale, der er omfattet af § 26, stk. 2.


Om kommissionens overvejelser vedrørende den retlige og faktiske afgrænsning mellem materiale udleveret med tavshedspligt efter § 26 modsat materiale udleveret efter § 22, stk. 3, henvises til kommissionens upåkærede afgørelse af 8. september 2004. . . .


. . .


Advokat René Offersen har som beskikket forsvarer for T på advokat Preben Kønigs og egne vegne anmodet kommissionen om »at lade T videregive samtlige oplysninger til os, som han i forbindelse med Undersøgelseskommissionens arbejde er blevet bekendt med«. (anmodning nr. 1).


Denne anmodning har kommissionen afslået, da påstanden efter kommissionens opfattelse (også) omfatter materiale belagt med tavshedspligt efter lovens § 26, stk. 2, hvorfra kommissionen ikke kan dispensere (tillade eller samtykke), ligesom der i øvrigt i argumentationen rejses spørgsmål om forståelsen af straffelovens § 152 e, som kommissionen ikke har kompetence til at afgive bindende udtalelser om. Kommissionen må derimod være forpligtet og berettiget til i hovedtræk at vejlede om sin opfattelse af lovens bestemmelser, herunder § 26, stk. 2, jf. straffelovens §§ 152-152 e, navnlig således at der er advaret om relevante straffebestemmelser, og i øvrigt henvise til, at det er et domstolsanliggende.


Er kommissionens vejledning urigtig eller utilstrækkelig må den korrigeres eller udbygges.


Det kan oplyses, at kommissionen den 14. november 2007 har imødekommet advokat Preben Kønigs anmodning om at blive beskikket som bisidder for T, idet advokat Jesper Lett efter gensidig aftale har ønsket at ophøre som bisidder (pr, 1. februar 2008).


. . .«


Af Farum-kommissionens beslutning som fremlagt ved protokol af 8. september 2004 fremgår blandt andet følgende:


»Udgangspunktet efter lov om undersøgelseskommissioner er således, at undersøgelsesmaterialet er belagt med tavshedspligt. Efter § 25 har både kommissionens medlemmer og andre personer, der deltager i undersøgelsen, samt bisidderne tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de under deres virksomhed får kendskab til. Denne tavshedspligt kan ikke gøres illusorisk ved ukontrolleret videregivelse af oplysninger til personer, som ikke har tavshedspligt. Videregives oplysningerne i en form, der giver adgang til yderligere udbredelse i form af kopier (på papir eller digitalt) øges betænkelighederne i forhold til den lovbestemte tavshedspligt.


Efter § 26, stk. 1, er tavshedspligten efter § 25 ikke til hinder for, at kommissionen udleverer materiale, som indgår i undersøgelsen, »hvis det er af betydning for at besvare de spørgsmål, som kommissionen stiller«. Der er efter § 26, stk. 2, »tavshedspligt med hensyn til materialet, der udleveres efter stk. 1.« Sidstnævnte bestemmelse er således begrundet i hensynet til, at det nævnte materiale ikke må gøres frit tilgængeligt.


Da bisidderen efter loven har tavshedspligt, har kommissionen fundet det ubetænkeligt, at bisidderen straks efter materialets indskanning via internettet kan gøre sig bekendt med materialet, også selvom bisidderen dermed får adgang til alt grundmateriale. Bisidderen har efter § 22, stk. 2, krav på kopi af »det materiale, der indgår i undersøgelsen«. Internetadgangen må sidestilles med en kopi af materialet.


For så vidt angår den person, hvis forhold undersøges, og som derfor har en bisidder, jf. § 21, fremgår det af § 22, stk. 3, at bisidderen ikke uden kommissionens samtykke må udlevere det materiale bisidderen har fået kopi af. Anmodningen fra advokat, Jesper Lett om internetadgang for T må sidestilles med en anmodning om generelt samtykke til kopi af alt undersøgelsesmateriale, herunder det endnu ikke tilvejebragte. Det må i overensstemmelse med forarbejderne lægges til grund, at den person, hvis forhold undersøges, ikke generelt kan pålægges tavshedspligt med hensyn til det materiale, der udleveres. En sådan tavshedspligt kan efter lov om undersøgelseskommissioner alene pålægges efter § 26, stk. 2, med hensyn til materiale, som udleveres fordi det er af betydning for at besvare spørgsmål, som kommissionen stiller. Denne bestemmelse omfatter ikke tilfælde, hvor de berørte personer modtager materiale efter lovens § 22, stk. 3, fordi kommissionen har givet samtykke hertil. Der henvises til Justitsministerens besvarelse af 24. april 1997 af spørgsmål nr. 20-222 til Udvalget for Forretningsordenen . . . vedrørende Advokatrådets høringssvar:


»Efter Justitsministeriets opfattelse er det væsentligt at opretholde den foreslåede ordning, hvorefter det er undersøgelseskommissionen, der afgør, om bisidderen må udlevere det materiale, der indgår i undersøgelsen, til sin klient, jf. lovforslagets § 22, stk. 3, 1. pkt. Den foreslåede ordning er bedst egnet til at sikre, at bisidderne ikke udleverer materiale til klienten i tilfælde, hvor en sådan udlevering efter kommissionens opfattelse vil kunne skade undersøgelsens gennemførelse. Den foreslåede ordning svarer i øvrigt til den, der gælder i straffesager, jf. retsplejelovens § 745, stk. 1.


Advokatrådet anfører i sit høringssvar, at de pågældende ministre og embedsmænd vil kunne pålægges tavshedspligt med hensyn til nævnte materiale. Dette er efter Justitsministeriets opfattelse ikke rigtigt. Lovforslaget indeholder således alene regler om tavshedspligt med hensyn til materiale, som udleveres, fordi det er af betydning for at besvare spørgsmål som kommissionen stiller, jf. lovforslagets § 26, stk. 2. Denne bestemmelse omfatter ikke tilfælde, hvor de berørte ministre eller embedsmænd modtager materiale efter lovforslagets § 22, stk. 3, fordi kommissionen har givet samtykke hertil.


. . .««


I forarbejderne til lov om undersøgelseskommissioner (FT 1998-1999, Tillæg A, side 243) anføres i de specielle bemærkninger til § 26, stk. 2, (Tillæg A, side 265) følgende:


»Til stk. 2


For at sikre, at det materiale, som kommissionen udleverer efter stk. 1, ikke gøres frit tilgængeligt, forslås en særlig bestemmelse om tavshedspligt med hensyn til det pågældende materiale«.


Lov om undersøgelseskommissioner indeholder i § 9 en bestemmelse om, at enhver har pligt til at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen, når kommissionen anmoder om det. Af lovforslagets bemærkninger til § 9 (Tillæg A, side 257) og i betænkning nr. 1315/1996 om undersøgelseskommissioner, side 122, fremgår blandt andet følgende:


». . .


Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen i sin anmodning om udlevering af materiale gør den pågældende bekendt med bestemmelsen i stk. 1, herunder med, at udleveringspligten gælder med de begrænsninger, der er fastsat i bestemmelsen.


Kommissionen skal i den forbindelse ikke tage stilling til, om den pågældende er omfattet af undtagelserne til udleveringspligten.


. . .«


Straffelovens bestemmelser i §§ 152-152 e blev affattet ved lov nr. 573 af 19. december 1985, på grundlag af blandt andet en udtalelse af 13. maj 1985 fra straffelovsudvalget og betænkning nr. 998/1984 om tavshedspligt fra Justitsministeriets tavshedspligtsudvalg. I de almindelige bemærkninger til lovforslagets punkt 3, litra b, (FT 1985-86, Tillæg A, spalte 265 og 266) er fra straffelovsudvalgets udtalelse refereret følgende:


». . .


Det er efter straffelovrådets opfattelse af stor betydning, at den enkelte person, der er ansat i offentlig tjeneste eller hverv eller handler i medfør af kontrakt med eller beskikkelse fra det offentlige, har mulighed for at kende omfanget af den tavshedspligt, som gælder på vedkommende arbejdsområde. . . . Selv inden for hovedgruppen - de i § 152 nævnte ansættelser i offentlig tjeneste eller hverv - kan afgrænsningen af tavshedspligten bero på mange forskellige forhold, herunder oplysningens karakter, arten og graden af den over- eller underordnede stilling, som den offentlig ansatte beklæder, og den situation, i hvilken spørgsmålet om at videregive oplysningerne bliver aktuel. Det er efter straffelovrådets opfattelse først og fremmest et anliggende for den ikke-strafferetlige lovgivning (herunder en forvaltningslov) og for de administrative myndigheder at klargøre de generelle og specielle retningslinier for afgrænsningen af tavshedspligten. . . .


. . .«


Om kvalifikationen af gerningsindholdet som »uberettiget« videregivelse anføres blandt andet følgende i lovforslagets almindelige bemærkninger, punkt 3, litra c, (Tillæg A, spalte 269) vedrørende udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder:


». . .


. . . Rådet foreslår, at man i stedet lader spørgsmålet om straffrihed bero på, om udleveringen af oplysninger har været »uberettiget«. Denne løsning opfordrer efter rådets opfattelse i højere grad den myndighed, der modtager en anmodning, til at anlægge en konkret bedømmelse af den begærende myndigheds interesse i oplysningen sammenholdt med den anmodede myndigheds eller andres interesse i, at oplysningen ikke udleveres. Desuden vil den foreslåede løsning understrege, at grænsen mellem den berettigede og den uberettigede udlevering af oplysninger til anden offentlig myndighed først og fremmest må bero på de forvaltningsretlige regler, der fastlægges på de enkelte områder. Efter den af straffelovrådet foreslåede regel bliver det således domstolenes opgave - så vidt muligt på baggrund af gældende forvaltningsretlige bestemmelser - konkret at afgøre, om der bør pålægges strafansvar for en uberettiget videregivelse af oplysninger til en anden myndighed.


. . .«.


I den forudgående betænkning nr. 998/1984 om tavshedspligt afgivet af Justitsministeriets tavshedspligtsudvalg anføres i afsnit 4.4.5, side 108, om samtykke blandt andet følgende:


». . .


Mens den positive regulering af samtykkets betydning således er sparsom og usystematisk, er det almindeligt antaget, at den »krænkedes« samtykke til foretagelse af en ellers strafbar handling i princippet medfører, at handlingen ikke kan anses for retsstridig.


Spørgsmålet om, hvilken betydning der kan tillægges et samtykke til videregivelse af tavshedsbelagte oplysninger, må dog bero på en konkret fortolkning af samtykket og vedkommende tavshedsforskrift.


For at kunne tillægges betydning må samtykket navnlig hidrøre fra den, der ellers ville være blevet krænket ved videregivelse af de tavshedsbelagte oplysninger.


Har en tavshedsforskrift til formål at værne staten eller andre offentlige interesser, kan en konkret fortolkning tænkes at føre til, at den offentlige interesse må siges at have en så almindelig karakter, at ingen myndighed kan anses for berettiget til at samtykke i, at den prisgives. Som ovenfor nævnt følger det imidlertid forudsætningsvis af bestemmelsen i retsplejelovens § 169, stk. 1, at vedkommende myndighed i visse tilfælde kan give sit samtykke til, at en person i offentlig tjeneste eller hverv udleverer ellers tavshedsbelagte oplysninger. »Vedkommende myndighed« må i denne forbindelse betyde den myndighed, der er rådig over de offentlige interesser, som begrunder tavshedspligten, jfr. Betænkning nr. 316/1962 om vidner side 29, note 16.


. . .«.


Af kommissoriet for Farum-kommissionen, punkt 1.5, fremgår følgende:


»1.5. For tiden verserer en omfattende strafferetlig efterforskning vedrørende Farum Kommune.


Efterforskningen, der forestås af Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, angår en lang række af de forhold, der er nævnt ovenfor under pkt. 1.2.


På den baggrund har undersøgelseskommissionen ikke til opgave at undersøge og redegøre for, de dele af det samlede begivenhedsforløb, der efter en eventuel tiltalerejsning er omfattet af anklageskriftet. I det omfang der ved et eventuelt anklageskrift rejses tiltale mod en person, har undersøgelseskommissionen således ikke til opgave at undersøge og redegøre for, hvilken rolle vedkommende har haft med hensyn til det eller de forhold, der omfattes af tiltalen mod vedkommende. Derimod kan undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for, hvilken rolle andre personer, myndigheder mv. har haft med hensyn til sådanne forhold.


Ved tilrettelæggelsen af sit arbejde skal undersøgelseskommissionen i øvrigt tage hensyn til den fortsatte strafferetlige efterforskning i Farum-sagen og til eventuelle efterfølgende straffesager ved domstolene. Undersøgelseskommissionen kan i den forbindelse - hvis den finder det rigtigt eller hensigtsmæssigt - bl.a. bestemme, at dens undersøgelse af dele af det samlede begivenhedsforløb skal afvente den videre strafferetlige behandling af Farum-sagen.


Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen og Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet i fornødent omfang drøfter de spørgsmål, der løbende kan opstå om forholdet mellem undersøgelseskommissionens arbejde og den verserende straffesag - herunder også mere praktiske spørgsmål med henblik på at sikre, at kommissionen fra politi- og anklagemyndighed kan modtage det materiale, som kommissionen finder relevant for sin undersøgelse.«.


I Beretning afgivet den 28. august 2002 af Udvalget for Forretningsordenen over Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen (FT 2001-02, Tillæg B, spalte 1684) anfører et flertal under punkt 2, Politiske bemærkninger, blandt andet følgende overvejelser:


». . .


Formålet med undersøgelserne er at afdække alt det, som ikke er omfattet af den efterforskning, som statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (bagmandspolitiet) har indledt med henblik på eventuelt at rejse tiltale i henhold til straffelovgivningen. Det betyder samtidig, at undersøgelseskommissionen ikke skal vurdere, om der er grundlag for tiltale efter straffeloven. Dette spørgsmål efterforskes og vurderes af bagmandspolitiet.


Undersøgelseskommissionen kan nemt komme til at beskæftige sig med forhold, der er omfattet af politiets efterforskning, f.eks. samarbejdet mellem kommunen og private virksomheder samt kommunalbestyrelsens informationsniveau i forhold til borgmesterens handlinger m.v. Der er intet forkert i, at bagmandspolitiet og undersøgelseskommissionen ser på samme forhold. Formålet med politiets undersøgelser er alene at undersøge, om der er grundlag for strafferetlig tiltale. Det er ikke undersøgelseskommissionens opgave. Men de samme handlinger og mange flere, som slet ikke er omfattet af politiets efterforskning m.v., kan også vurderes i forhold til eventuelle »systemfejl«, eventuelt tjenstligt ansvar for embedsmænd, eventuel overtrædelse af kommunale styrelsesregler, forvaltningsloven, offentlighedsloven, regler for revision, m.v. Der er intet forkert i, at undersøgelseskommissionen og politiet samarbejder med hensyn til materiale om de faktiske forhold. Tværtimod er det nødvendigt i dette tilfælde. Undersøgelseskommissionens medlemmer vil i disse tilfælde være omfattet af samme tavshedspligt som politiet, jf. i øvrigt lovens kapitel 8.


I forbindelse med udarbejdelse af kommissoriet for undersøgelseskommissionens arbejde skal justitsministeren tilgodese, at bagmandspolitiets og undersøgelseskommissionens arbejde ikke kolliderer med hinanden, og at bagmandspolitiet og undersøgelseskommissionen tværtimod samarbejder vedrørende materiale m.v.


. . .« 


Der afsagdes sålydende

kendelse:


Landsretten bemærker, at T er i den helt særegne situation at være tiltalt i en straffesag, samtidig med at der pågår kommissionsundersøgelser om samme sagskompleks. Dette er et parallelt forløb, der ikke synes forudsat ved vedtagelsen af lov om undersøgelseskommissioner.


Den person, der pålægges tavshedspligt, skal have mulighed for at kende omfanget af tavshedspligten. Landsretten tiltræder, at Farum-kommissionen er forpligtet til at vejlede T om indholdet af tavshedspligten, når kommissionen udleverer materiale til T med samtidig henvisning til lovens § 26, stk. 2, jf. § 25, stk. 1, og når T stiller spørgsmål til kommissionen om denne tavshedspligt.


Omfanget af tavshedspligten må ses i lyset af den verserende straffesag, i hvilken spørgsmålet om at videregive oplysninger fra kommissionsundersøgelsen bliver aktuelt, og det må herunder vurderes, om det falder inden for anvendelsesområdet for § 26, stk. 2, at lade tavshedspligten omfatte oplysninger, som T videregiver til sine forsvarere. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til § 26, stk. 2, at tavshedspligten tilsigter, at materiale, som kommissionen udleverer, ikke gøres frit tilgængeligt. Dette hensyn må ved afgrænsning af bestemmelsen og dens anvendelse i den foreliggende situation afvejes over for hensynet til T's retsstilling i straffesagen. I den forbindelse bemærkes, at forsvarerne har tavshedspligt, og at domstolene har mulighed for at tage stilling til beskyttelsen af fortrolige oplysninger i forbindelse med straffesagen, jf. principperne i U 1999.1722 H.


Disse hensyn til T's retssikkerhed og anvendelsesområdet for tavshedspligten i lovens § 26, stk. 2, vil indgå i domstolenes vurdering, såfremt det måtte blive aktuelt at træffe afgørelse om, hvorvidt T måtte have foretaget en strafbar uberettiget videregivelse af oplysninger til uvedkommende, jf. straffelovens §§ 152-152e. En afgørelse af det strafferetlige ansvar henhører under domstolene. Landsretten finder derfor ikke, at kommissionen skal tage stilling til, om T er undtaget strafansvaret.


Farum-kommissionen er undergivet tavshedspligt, jf. lovens § 25, stk. 1, og er begrænset i sin ret til at udlevere materiale, som anført i § 26, stk. 1, jf. dog reglerne i § 22, stk. 3, der specifikt regulerer udlevering af oplysninger og materiale til de undersøgte personer. Landsretten tiltræder, at Farum-kommissionen ikke kan give samtykke til at undtage personer eller oplysninger fra tavshedspligt, der er pålagt i medfør af § 26, stk. 2. Det tilkommer Justitsministeriet, som den myndighed, der har nedsat Farum-kommissionen, at tage stilling til, om kommissionen og T kan videregive oplysninger til forsvarerne med henblik på at varetage T's forsvar.


Landsretten kan på dette grundlag tiltræde, at Farum-kommissionen ikke har kompetence til at tillade T at videregive samtlige oplysninger til forsvarerne eller at give forsvarerne selvstændig adgang til uden editionskendelse at gennemgå kommissionens materiale, hvorfor

bestemmes:


Farum-kommissionens beslutning stadfæstes.