UfR 1998.384 ØLD
 

  Ø.L.D. 25. november 1997 i anke 15. afd. nr. S-4162-97

(Nicolaisen, Birte Lynæs, Jytte Scharling (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Bang, København, e.o.).


Slagelse Kriminalrets dom af 25. september 1997.


I denne sag tiltales T ifølge anklageskrift af 27. august 1997 til straf for overtrædelse af straffelovens § 156 subsidiært for overtrædelse af straffelovens § 157 ved den 13. maj 1996 på - - - Politigård i tjenesten at have undladt at opfylde den pligt, som tjenesten medfører, eller at have udvist grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med tjenestens udførelse eller i overholdelse af de pligter, som tjenesten medfører, idet tiltalte i strid med retsplejelovens § 745, stk. 2, 1. og 2. pkt., foretog afhøring af A, der var sigtet og varetægtsfængslet i en straffesag, uagtet advokat Lars Flyvholm, der var forsvarer for A, ved skrivelse af 19. april 1996 til Politimesteren i - - - havde meddelt, at A ikke uden forsvarerens tilstedeværelse ønskede at deltage i afhøringer hos politiet, hvorved forsvareren ikke fik den i retsplejelovens § 745, stk. 2, beskrevne adgang til at overvære politiets afhøring af A.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A og Lars Flyvholm.

Herom henvises til retsbogen.

Rettens bemærkninger:


Efter tiltaltes forklaring kan det lægges til grund, at han den 13.5.1996 inden afhøringen af A var bekendt med retsplejelovens § 745, stk. 2, og indholdet af forsvareren, advokat Lars Flyvholms, skrivelse af 19.04.1996. I denne skrivelse står der blandt andet: »Yderligere bad A mig om at oplyse over for politiet, at han ikke ønsker at deltage i afhøringer hos politiet, med mindre jeg er til stede under disse afhøringer«. Med viden om denne skrivelse har det påhvilet tiltalte inden afhøringen af A at have spurgt den pågældende, hvorvidt han ønskede at have sin forsvarer til stede, hvilket det efter de afgivne forklaringer kan lægges til grund ikke er sket.

Det findes endvidere efter As forklaring at kunne lægges til grund, at tiltalte urigtigt fortalte afhørte under afhøringen, at det var politiet, som bestemte, om afhørtes advokat skulle være til stede. Denne forklaring findes bestyrket ved, at forsvareren under afhøringen den 13. maj var i telefonisk kontakt med tiltalte, der ikke oplyste noget om, hvad han var i gang med.

Tiltaltes dispositioner findes at have haft den virkning, at A og dennes forsvarer er blevet afskåret fra at udøve deres rettigheder i henhold til retsplejeloven omkring politiets afhøringer af sigtede.

Efter det anførte har tiltalte i forbindelse med afhøringen af A den 13.05.1996 ikke opfyldt sine tjenstlige pligter som politimand og findes derfor skyldig efter straffelovens § 156.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 156 til 5 dagbøder à 200 kr.

Østre Landsrets dom.


Slagelse Kriminalrets dom af 25. september 1997 - - - er anket af T med Procesbevillingsnævnets tilladelse med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet A, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.
Den i byretten af vidnet Lars Flyvholm afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Det lægges til grund, at tiltalte har foretaget afhøring af A, uagtet dennes beskikkede forsvarer havde meddelt, at A ikke uden forsvarerens tilstedeværelse ønskede at deltage i afhøringer hos politiet. Herefter og da væsentlige hensyn til arrestantens retssikkerhed derved findes tilsidesat, tiltrædes det, at forholdet er henført som en overtrædelse af straffelovens § 156.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.