V.L.D. 13. maj 2004 i anke 6. afd. S-0245-04

(Bjarne Bjørnskov Jensen, Koch Clausen (kst.) Naja Munk-Petersen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Olav Pedersen, Hirtshals, e.o.).


Hjørring Rets dom 26. november 2003.


- - -


T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 158 - falsk forklaring for retten - ved den 26. september 2002 under en straffesag ved retten i - - - mod X, der var tiltalt for overtrædelse af straffeloves § 276 - tyveri - ved den 2. eller 3. februar 2002 at have skaffet sig adgang til - - -, hvorfra der blev stjålet - - - til en værdi af ca. 54.000 kr., subsidiært straffelovens § 290, stk. 1 - hæleri - ved i februar 2003 at have opbevaret og videresolgt eller videreformidlet salg af - - -, som vidne i sagen, i strid med sandheden at have forklaret, at han havde købt - - - af en ukendt forbipasserende handelsmand, ligesom han i strid med sandheden forklarede, at han aldrig havde oplyst, at det var tiltalte, der skulle have solgt - - - til ham.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.


Tiltalte har erkendt sig skyldig.


Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.


Sigtede forklarede, at han er - - - og gennem firmaet, hvori han er ansat, køber - - - ind til X. På denne måde kender han X. En dag kom X og spurgte, om han var interesseret i et parti - - -. X vidste godt, at sigtede har været - - - i 10 år. Sigtede spurgte, om der var noget i vejen, siden han tilbød ham - - -. Sigtede sagde, at han ville se varen og derefter se, om han kunne sælge - - -. Sigtede talte med sin gamle kollega i - - -, som sagde, at han godt kunne sælge - - -. M købte varerne af sigtede, og sigtede betalte X. Han forklarede dette til politiet. Han blev afhørt af politiet 2 gange, og anden gang fik han at vide, at X var rimelig kriminel. Sigtede blev senere opsøgt på sin arbejdsplads af X og dennes kone. Sigtede blev sat på plads af X og blev spurgt, hvad han havde sagt til politiet. Sigtede svarede, at han havde fortalt sandheden til politiet. Han fik at vide, at han ikke skulle åbne munden om noget som helst, for så kunne der ske ham noget. Sigtede blev rigtig bange. Derefter klappede han i som en østers. Han sagde til P hos politiet, at han ikke turde udtale sig mere i sagen, men han sagde ikke hvorfor. Han sagde vist, at han følte sig lidt truet. Han blev indkaldt som vidne i retten. I retten blev han spurgt, om det var den person, der sad til venstre, han havde købt af. Sigtede sagde, at det var det ikke, men at han havde købt af en handelsmand. Han tænkte ikke på at kontakte politiet, fordi han havde det dårligt. På daværende tidspunkt havde han det så dårligt, at når han skulle på arbejde om morgenen, kiggede han både ud i bilen og på trappen, inden han skulle ud. Han blev ikke truet med noget konkret, men der blev talt meget aggressivt til ham. Der blev sagt, at han ikke skulle udtale sig om, at han havde købt varer af X. Ingen overværede samtalen. Han er sikker på, at nogen har set, at X var på hans arbejdsplads.


Adspurgt af forsvareren forklarede sigtede, at det blev sagt til ham, at det var bedst, hvis han ikke sagde mere. Han husker ikke i dag ordret, hvad han sagde til betjenten.


Sigtede blev foreholdt sin forklaring til politirapport af 28. maj 2003 - - -


Sigtede bekræftede forklaringen. Han sagde til betjenten, at han ikke ville sige mere. Han husker ikke, om han fik at vide, at han ville blive indkaldt som vidne. Han mindes ikke, at betjenten har sagt, at han havde pligt til at afgive forklaring. Han handler ikke med X mere. Han vil ikke se den mand mere. Han var klar over, at det var et skråplan, men han var virkelig nervøs. Han har aldrig før været i kontakt med politiet.

- - -

Rettens bemærkninger:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.


Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 158.


Som hovedregel medfører overtrædelse af straffelovens § 158 en ubetinget fængselsstraf. På baggrund af tiltaltes forklaring om, at han følte sig truet til at ændre forklaring - hvilket underbygges af tiltaltes forklaring til politirapport af 3. maj 2002 - sammenholdt med, at tiltalte ikke tidligere er straffet og med, at det strafbare forhold blev begået for mere end 1 år siden, findes straffen derfor undtagelsesvist at kunne gøres betinget, hvorfor straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Thi kendes for ret:


T skal straffes med fængsel i 60 dage.


Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:


Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra i dag.

- - -

Vestre Landsrets dom.


- - -


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Tiltalte, der ikke har anket byrettens dom, har med rettens tilladelse, jf. retsplejelovens § 965, stk. 2, jf. § 958, påstået principalt frifindelse, subsidiært stadfæstelse.


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er den eneste sælger i firmaet, hvor han er ansat. Selv når han har ferie, er han nødt til at holde firmaet opdateret med de aktuelle priser på - - -.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Det fremgår af en forklaring, som blev afgivet af politiassistent P i sagen mod X, at tiltalte i forbindelse med afhøringerne var blevet gjort opmærksom på, at han kunne risikere at blive inddraget i sagen med hælerisigtelser. Det fremgår videre af sagen, at tiltalte den 6. januar 2003 blev sigtet for hæleri med hensyn til det omhandlede parti - - -, og at denne sigtelse blev frafaldet den 15. januar 2004. Tiltalte har på den anførte baggrund haft grund til at formode, at han kunne blive sigtet for hæleri, hvis han afgav en sandfærdig forklaring, da han den 26. september 2002 afgav forklaring i retten. Dette støttes også af tiltaltes egen forklaring i byretten i den foreliggende sag. Tiltalte kan herefter ikke straffes for at have afgivet urigtig forklaring som vidne i den pågældende sag, jf. princippet i straffelovens § 159, stk. 1. Tiltalte frifindes derfor.

- - -