TfK 2006.217/2 ØLD

Ø.L.D. 21. december 2005 i anke 19. afd. S-1273-05
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Nicholas Symes, besk.).

(Ulla Langholz, Hans Chr. Thomsen og Anna-Christina Langmaack (kst.) med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 18. marts 2005:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er modtaget den 19. november 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, ved den 17. marts 2004 i Anstalten ved Herstedvester overfor sin bistandsværge B med forsæt til at en uskyldig blev sigtet, dømt eller undergivet anden strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold og med forsæt til, at oplysningerne blev videregivet til politiet som en anmeldelse at have oplyst, at fængselsfunktionær A under en ledsaget udgang den 30. august 2001 havde udsat tiltalte for seksuel krænkelse ved at opfordre til oralsex.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A, C og B.

Tiltalte er tidligere straffet senest

ved Grønlands Landsrets ankedom af 12. maj 2000 for forsøg på manddrab, frihedsberøvelse og trusler dømt til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har bl.a. forklaret, at hans oplysninger til bistandsværgen om A var rigtige, at det var foregået på en udgang før udgangen den 30. august 2001, og at han fortalte det til sin bistandsværge den 17. marts 2004, fordi han ikke kunne blive ved med at have det for sig selv. Han havde ikke andre end bistandsværgen at betro sig til.

Efter bevisførelsen må retten lægge til grund, at det tiltalte fortalte sin bistandsværge den 17. marts 2004 om fængselsfunktionær A var urigtigt. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte har afgivet forskellige forklaringer om, hvornår den påståede krænkelser skulle være sket. Der er videre lagt vægt på, at tiltalte efter udgangen den 30. august 2001 havde været på flere ledsagede udgange med A. Endelig er der lagt vægt på, at tiltalte ifølge fængselsfunktionær C plejede at komme og fortælle ham, hvis der var noget han gik og rugede over. Retten lægger videre til grund, at tiltalte ønskede, at bistandsværgen skulle gå videre med hans oplysninger om A. Det er fremgået af bistandsværge B's forklaring og til dels også af tiltaltes egen forklaring. Tiltalte må således have været klar over, at hans beskyldninger mod A via bistandsværgen ville blive videregivet til ledelsen i Anstalten ved Herstedvester, og at A risikerede sigtelse, m.v. for noget, han ikke havde gjort.

Tiltalte er således skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 14 dage, jf. straffelovens § 164, stk. 1.

Østre Landsrets dom:

Glostrup Rets dom af 18. marts 2005 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnerne fængselsfunktionær A, C og B, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

5 voterende udtaler:

Under hensyn til at forurettede som fængselsfunktionær tilhører en særlig udsat persongruppe samt til den alvorlige karakter af tiltaltes beskyldning findes den forskyldte straf at burde forhøjes til fængsel i 30 dage.

1 voterende stemmer for at stadfæste byrettens strafudmåling.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.