TfK2011.632

Ø.L.D. 28. marts 2011i anke 9. afd. S-3791-10

Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Hindhede, besk.).

(Karen-Anke Tørring, Lotte Wetterling og Birgitte Lundblad (kst.) med domsmænd).

Roskilde Rets dom af 26. november 2010:

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 7. september 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1 og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 § 99, jf. § 71, stk. 1,

ved den 3. april 2010 ca. kl. 16.20 at have ført motorcykel - - - ad Næstvedvej, Søndervang og Søndre Parkvej, 4100 Ringsted, uden at have erhvervet kørekort til køretøjet, og selv om nummerpladen var monteret på en sådan måde, at den ikke var let læselig, idet hele nummerpladen var vippet op til næsten vandret position, og herudover var den nederste halvdel bukket yderligere opad.

2. straffelovens § 164, stk. 1,

ved den 3. april 2010 ca. kl. 16.20 under afhøring som sigtet i forbindelse med forhold 1 på Søndre Parkvej ved nr. 25, 4100 Ringsted, med forsæt til at en uskyldig derved blev sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, urigtigt til politiet at have oplyst at være A, - - -, boende - - -, 4100 Ringsted.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har forklaret i overensstemmelse med den rejste tiltalte.

T forklarede ifølge retsbogen [indsat i dommen]:

Sigtede forklarede, at han var ude og køre på motorcykel. Det var hans kammerats motorcykel. Han ville bare tage en hurtig tur. Han blev stoppet af politiet og opgav en barndomsvens navn og cpr-nummer. Cpr-nummeret var ikke rigtig, hvilket medførte, at politiet fandt ud af, at han ikke var barndomsvennen. Han gjorde det, fordi han ikke selv havde kørekort til motorcykel. Han vidste, at han kammerat havde kørekort til motorcykel.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. straffelovens § 164, stk. 1., samt bøde på 3.500 kr. jf. færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1 og skatteministeriets bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 § 99, jf. § 71, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af den begåede forseelse.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 26. november 2010 (- - -) er anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse og har berigtiget anklageskriftets forhold 1 således, at der rettelig henvises til skatteministeriets bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse af tiltalte i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Fængselsstraffen findes passende udmålt.

Efter sagens særlige omstændigheder og oplysningerne om tiltaltes særdeles gode personlige forhold finder landsretten dog, at der er grundlag for at gøre fængselsstraffen betinget. Der er herved navnlig lagt vægt på, at tiltalte ved at afgive den urigtige oplysning om sin identitet alene udsatte den angivne person for en mindre bødestraf, samt at tiltaltes urigtige oplysning blev opdaget på stedet.

I øvrigt stadfæster landsretten dommen, dog med den ændring at der vedrørende forhold 1 rettelig henvises til skatteministeriets bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T stadfæstes med den ændring, at fængselsstraffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå strafbart forhold i en prøvetid på 1 år.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.