UfR 1994.501/1 ØLD
 

 

Af Ø.L.D. 1. marts 1994 i anke 13. afd. nr. S-3686-93 - Anklagemyndigheden mod T (adv. Gert Nørrevang, Nykøbing Sj., e.o.) - fremgik, at den 40-årige T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, ved den 3. september 1992 i - - - at have givet urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at den uskyldige politiassistent A derved blev sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, idet T fra sin bopæl - - - telefonisk kl. 12.27 og efterfølgende kl. 13.10 på sin bopæl personligt over for personer fra ordenspolitiet i - - - i strid med sandheden oplyste, at politiassistent A under udførelse af sin tjeneste ved T's bopæl umiddelbart forud for T's telefoniske henvendelse havde forøvet hærværk på T's bopæl ved med spark at have knust en rude i en terrassedør.

Af Retten i Roskildes dom af 1. oktober 1993 fremgår, at knusningen af ruden skete på et tidspunkt, hvor politiassistent A, der havde indfundet sig på T's bopæl for at forkynde en dom, befandt sig uden for terrassedøren. Byretten fandt det, bl.a. ved en teknisk undersøgelse, godtgjort, at ruden var knust indefra. Det fandtes herefter ved anmeldelsen at måtte have stået T, der efter egen forklaring så ruden blive knust, klart, at politiassistent A ikke havde forøvet hærværk mod ruden. Byretten fandt herefter T skyldig i tiltalen og fastsatte straffen til hæfte i 20 dage. T ankede til frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden ankede til skærpelse.

Østre Landsret fandt ligeledes T skyldig i tiltalen og anførte, at straffen under hensyn til, at anmeldelsen havde været rettet mod en polititjenestemand i funktion, fandtes at burde forhøjes til fængsel i 30 dage.