TfK2006.798

Ø.L.D. 26. september 2006 i nævningesag 1. afd. S-470-06
 

 

Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Lise Holten, besk.) T2 (adv. Lars Borring, besk.) T3 (adv. Mette Lauritzen, besk.) T4 (adv. Finn Walther Petersen, besk.).

(A.F. Wehner, Jan Uffe Rasmussen og Henrik Bitsch med nævninger).

Under denne nævningesag har Statsadvokaten for København m.v. ved anklageskrift af 8. februar 2006, således som dette er berigtiget under domsforhandlingen, rejst tiltale mod T1, T2, T3 og T4 til straf for


1. T1


for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og forsøg herpå, jf. § 23, og til dels § 21, ved i perioden fra februar 2005 til juni 2005 i Danmark - eventuelt i forening med A, T2, T3 og T4 - at have medvirket til eftergørelse af et mindre antal danske 20 kr. mønter, hvoraf en blev udgivet den 22. februar 2005, og medvirket til forsøg på eftergørelse af ikke under 1,5 millioner danske 20 kr. mønter (30 mio. kr.) med henblik på at bringe dem i omsætning i Danmark som ægte penge, som blev fremstillet, og som skulle fremstilles i Serbien, idet tiltalte indskød flere tusinde kroner i finansieringen af produktionen af de falske danske 20 kroner, drøftede finansieringen af produktionen med en medgerningsmand - eventuelt A - samlede 15.000 kr. ind fra en person kaldet G og i alt 78.000 kroner samt 5.000 Euro fra en person ved navn M, hvoraf han selv tog de 26.000 kr. og 5.000 Euro med til Serbien, sendte 23.000 kr. via et pengeoverførselsfirma og sendte 44.000 kr. med en person ved navn Z med henblik på, at disse indsamlede penge i Serbien skulle bruges til finansieringen af falskmøntneriproduktionen, afprøvede en falsk 20 kr. på Enghave Station, lakerede 3 ægte 20 kroner og afprøvede dem i en automat for at afprøve, hvorledes møntmaskiner registrerer mønter, og idet han tog kontakt til 2-3 andre personer med henblik på, at de skulle deltage i finansieringen af fremstillingen af falske mønter, ligesom han bad en medgerningsmand - eventuelt A - om en falsk prøvemønt med henblik på forevisning for interesserede købere eller medinvestorer.


2. T2


for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og forsøg herpå, jf. § 23 og til dels jf. § 21, ved i perioden fra november 2004 til juni 2005 i Danmark - eventuelt i forening med A, T1, T4 og T3 - at have medvirket til eftergørelse af et mindre antal danske 20 kr. mønter, hvoraf en blev udgivet den 22. februar 2005, og medvirket til forsøg på eftergørelse af ikke under 1,5 millioner danske 20 kr. mønter (30 mio. kr.) med henblik på at bringe dem i omsætning i Danmark som ægte penge, som blev fremstillet, og som skulle fremstilles i Serbien, idet tiltalte indskød 18.000 kr. til finansieringen af falskmøntneriprojektet i Serbien, foretog undersøgelser i Danmark af, hvor en scanningsmaskine og en softwaremaskine, der eventuelt skulle bruges som led i fremstillingen, samt en mønttæller, kunne købes, drøftede finansieringen af falskmøntneriprojektet med en medgerningsmand - eventuelt A - deltog i afprøvning af falske 20 kr. i en automat, og i en lang række samtaler med en medgerningsmand - eventuelt A - dels rådgav denne, dels drøftede gennemførelsen af fremstillingen af mønterne, herunder om fremstillingen skulle foregå i Serbien eller Danmark, ligesom han med en medgerningsmand - eventuelt A - drøftede, om rettighederne og redskaberne til selve eftergørelsen i stedet skulle forsøges solgt.


3. T3


for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og forsøg herpå, jf. § 23 og til dels jf. § 21, ved i perioden fra januar 2005 til juni 2005 i Danmark - eventuelt i forening med A, T1, T2 og T4, og - at have medvirket til eftergørelse af et mindre antal danske 20 kr. mønter, hvoraf en blev udgivet den 22. februar 2005, og medvirket til forsøg på eftergørelse af ikke under 1,5 million danske 20 kr. mønter (30 mio. kr.) med henblik på at bringe dem i omsætning i Danmark som ægte penge, som blev fremstillet, og som skulle fremstilles i Serbien, idet tiltalte modtog to prøvetryk af falske 20 kr. i kobberplader, indskød 40.000 kr. til finansieringen af falskmøntneriproduktionen i Serbien og forsøgte at finde en køber, der ville købe falskmøntneriprojektet, i hvilken forbindelse han bad om en beskrivelse af falskmøntneriprojektet og om prøvemønter af en meget fin kvalitet, hvorefter han modtog to falske 20 kroner til fremvisning.


4. T4


for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og forsøg herpå, jf. § 23 og til dels jf. § 21, - - -


5. T4


for forsøg på bedrageri efter straffelovens § 279, jf. § 286, jf. § 21, jf. § 23, ved i februar 2005 i forening med en medgerningsmand at have forsøgt at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, idet han aftalte med medgerningsmanden, at denne skulle sælge tiltaltes personbil mrk. BMW, registreringsnummer - - -, til en køber i Serbien i den hensigt derefter at anmelde bilen stjålet over for politiet og over for sit forsikringsselskab med henblik på herefter at få forsikringssummen udbetalt, hvorved forsikringsselskabet ville lide et formuetab på ca. 575.000 kr., hvilket dog mislykkedes, da A ikke kunne finde en køber, der ville give mere end ca. 52.000 kr. for bilen, og idet tiltalte ville have mindst 75.000 kr. for bilen.


Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 nedlagt påstand om, at der hos tiltalte, T1 konfiskeres en dåse zaponlak, 9 falske 20 kroner, en zinkmønt og et prøvetryk, og at der hos tiltalte T3 konfiskeres 2 prøvetryk af en falsk 20 krone.


T1 har erkendt sig skyldig dog, at der alene erkendes medvirken til forsøg på eftergørelse af 50.000-75.000 danske 20 kroner mønter (1,0-1,5 mio kr.), og at det bestrides, at han indskød flere tusinde kroner i finansieringen af produktionen af de falske danske 20 kroner.


T2 har erkendt sig skyldig dog at der alene erkendes medvirken til forsøg på eftergørelse af 50.000-75.000 danske 20 kroner mønter (1,0-1,5 mio kr.), og at det bestrides, at han har rådgivet A.


T3 har erkendt sig skyldig, dog at der alene erkendes medvirken til forsøg på eftergørelse af 50.000-75.000 danske 20 kroner mønter (1,0-1,5 mio kr.).


T4 har nægtet sig skyldig.


Tiltalte T2 er tidligere straffet og er senest straffet


ved Gentofte rets dom af 20. oktober 1998 for forsøg på tyveri mv. med betinget dom uden straffastsættelse, prøvetid 2 år, og tillægsbøde på 2.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 6 dage.


Tiltalte T3 er tidligere straffet og er senest straffet


ved Gentofte rets dom af 20. oktober 1998 for forsøg på tyveri med betinget dom uden straffastsættelse, prøvetid 2 år, og tillægsbøde på 1.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 6 dage.

- - -


Nævningerne har svaret benægtende på hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 1-4.


Nævningerne har endvidere svaret benægtende på nedennævnte, subsidiære hovedspørgsmål vedrørende forhold 1-3:

- - -


De tiltalte T1, T2 og T3 frifindes herefter i dette omfang.


Da nævningerne endvidere har svaret benægtende på en række subsidiære hovedspørgsmål vedrørende forhold 4, frifindes tiltalte T4 i forhold 4.


Nævningerne har svaret bekræftende på følgende, subsidiære hovedspørgsmål vedrørende forhold 1-3:


»…


Subsidiært hovedspørgsmål 1 g (forhold 1)


Er tiltalte T1 skyldig i medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og forsøg herpå, jf. § 23 og til dels jf. § 21, ved i perioden fra februar 2005 til juni 2005 i Danmark - eventuelt i forening med A, T2, T3 og T4 - at have medvirket til eftergørelse af et mindre antal danske 20 kr. mønter, hvoraf en blev udgivet den 22. februar 2005, og medvirket til forsøg på eftergørelse af 50.000-75.000 danske 20 kr. mønter (1,0-1,5 mio. kr.) med henblik på at bringe dem i omsætning i Danmark som ægte penge, som blev fremstillet, og som skulle fremstilles i Serbien, idet tiltalte indskød flere tusinde kroner i finansieringen af produktionen af de falske danske 20 kroner, drøftede finansieringen af produktionen med en medgerningsmand - eventuelt A - samlede 15.000 kr. ind fra en person kaldet G og i alt 78.000 kroner samt 5.000 Euro fra en person ved navn M, hvoraf han selv tog de 26.000 kr. og 5.000 Euro med til Serbien, sendte 23.000 kr. via et pengeoverførselsfirma og sendte 44.000 kr. med en person ved navn Z med henblik på, at disse indsamlede penge i Serbien skulle bruges til finansieringen af falskmøntneriproduktionen, afprøvede en falsk 20 kr. på Enghave Station, lakerede 3 ægte 20 kroner og afprøvede dem i en automat for at afprøve, hvorledes møntmaskiner registrerer mønter, og idet han tog kontakt til 2-3 andre personer med henblik på, at de skulle deltage i finansieringen af fremstillingen af falske mønter, ligesom han bad en medgerningsmand - eventuelt A - om en falsk prøvemønt med henblik på forevisning for interesserede købere eller medinvestorer.

Subsidiært hovedspørgsmål 2 c (forhold 2)


Er tiltalte T2 skyldig i medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og, forsøg herpå, jf. § 23 og til dels jf. § 21, ved i perioden fra november 2004 til juni 2005 i Danmark - eventuelt i forening med A, T1, T4 og T3 - at have medvirket til eftergørelse af et mindre antal danske 20 kr. mønter, hvoraf en blev udgivet den 22. februar 2005, og medvirket til forsøg på eftergørelse af ikke under 0,5 millioner danske 20 kr. mønter (10 mio. kr.) med henblik på at bringe dem i omsætning i Danmark som ægte penge, som blev fremstillet, og som skulle fremstilles i Serbien, idet tiltalte indskød 18.000 kr. til finansieringen af falskmøntneriprojektet i Serbien, foretog undersøgelser i Danmark af, hvor en scanningsmaskine og en softwaremaskine, der eventuelt skulle bruges som led i fremstillingen, samt en mønttæller, kunne købes, drøftede finansieringen af falskmøntneriprojektet med en medgerningsmand - eventuelt A - deltog i afprøvning af falske 20 kr. i en automat, og i en lang række samtaler med en medgerningsmand - eventuelt A - dels rådgav denne, dels drøftede gennemførelsen af fremstillingen af mønterne, herunder om fremstillingen skulle foregå i Serbien eller Danmark, ligesom han med en medgerningsmand - eventuelt A - drøftede, om rettighederne og redskaberne til selve eftergørelsen i stedet skulle forsøges solgt.

Subsidiært hovedspørgsmål 3 d (forhold 3)


Er tiltalte T3 skyldig i medvirken til overtrædelse af straffelovens § 166 og forsøg herpå, jf. § 23 og til dels jf. § 21, ved i perioden fra januar 2005 til juni 2005 i Danmark - eventuelt i forening med A, T1, T2 og T4, og - at have medvirket til eftergørelse af et mindre antal danske 20 kr. mønter, hvoraf en blev udgivet den 22. februar 2005, og medvirket til forsøg på eftergørelse af 50.000-75.000 danske 20 kr. mønter (1,0-1,5 mio. kr.) med henblik på at bringe dem i omsætning i Danmark som ægte penge, som blev fremstillet, og som skulle fremstilles i Serbien, idet tiltalte modtog to prøvetryk af falske 20 kr. i kobberplader, indskød 40.000 kr. til finansieringen af falskmøntneriproduktionen i Serbien og forsøgte at finde en køber, der ville købe falskmøntneriprojektet, i hvilken forbindelse han bad om en beskrivelse af falskmøntneriprojektet og om prøvemønter af en meget fin kvalitet, hvorefter han modtog to falske 20 kroner til fremvisning.


…«


Nævningerne har endeligt svaret bekræftende på et hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftes forhold 5 og benægtende på et tillægsspørgsmål om straffrihed vedrørende forhold 5 i medfør af straffelovens § 24, jf. § 22.


Retten har lagt nævningernes fældende erklæringer til grund.


Tiltalte T1 straffes herefter efter straffelovens § 166 jf. § 23 og til dels jf. § 21.


Der er afgivet 20 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år og 4 stemmer for fængsel i 4 år.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at tiltalte T1 straffes med fængsel i 3 år.


Konfiskationspåstanden tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, som nedenfor bestemt.


Tiltalte T2 straffes efter straffelovens § 166, jf. § 23 og til dels § 21.


Der er afgivet 14 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år, 2 stemmer for fængsel i 6 år og 8 stemmer for fængsel i 4 år.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at straffen fastsættes til fængsel i 5 år.


Tiltalte T3 straffes efter straffelovens § 166, jf. § 23 og til dels § 21.


Der er afgivet 20 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år og 4 stemmer for fængsel i 4 år.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at straffen fastsættes til fængsel i 3 år.


Konfiskationspåstanden tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, som nedenfor bestemt.


Der er ved straffastsættelsen vedrørende de tiltalte T1, T2 og T3 foruden den tilsigtede skade på det danske pengesystem lagt vægt på omfanget og graden af de pågældendes medvirken, som har strakt sig over en længere periode, kriminalitetens karakter og internationale omfang.


Tiltalte T4 straffes efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, jf. § 21, jf. § 23.


Der er afgivet 13 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 10 stemmer for fængsel i 8 måneder og 1 stemme for fængsel i 6 måneder.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at straffen fastsættes til fængsel i 1 år.


Tiltalte T1 har været frihedsberøvet fra den 7. juni 2005, herunder i isolation til den 15. september 2005.


Tiltalte T2 har været frihedsberøvet fra den 7. juni 2005, herunder i isolation til den 9. september 2005.


Tiltalte T3 har været frihedsberøvet fra den 7. juni 2005, herunder i isolation til den 16. august 2005.


Tiltalte T4 har været frihedsberøvet fra den 7. juni 2005, herunder i isolation til den 8. juli 2005.