TfK 2007.371/1 VLD
 

  V.L.D. 28. februar 2007 i anke 5. afd. S-3192-06

(Dorte Jensen, Vogter, Per Graversen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Mette Lund Thomsen, Århus).

Århus Rets 5. afdelings dom 28. november 2006.

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 21. august 2006 tiltalt til straf for overtrædelse af

1.

tyveri efter straffelovens § 276 og dokumentfalsk efter straffelovens § 171,

ved i perioden fra den 23. september 2003 til den 16. januar 2006 på adressen - - -, i 74 tilfælde at have stjålet checks til konto - - -, Nordea Bank, Risskov, tilhørende F, hvorefter hun udfyldte checkblanketterne og falskeligt underskrev med navnet F, hvorved hun i Nordea bank, Vejlby Centervej, Risskov, fik udbetalt i alt 144.127 kr.

2.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171,

ved den 20. januar 2006 på sin bopæl - - -, med henblik på at skuffe i retsforhold at have skrevet og afleveret et brev til F vedrørende åbning af hendes bankkonto, hvilket brev hun falskeligt underskrev med navnet A, Nordea Bank.

3.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171,

ved den 23. januar 2006 på sin bopæl - - -, med henblik på at skuffe i retsforhold at have skrevet og afleveret et brev med anmodning om åbning af F's konto til bankrådgiver A, Nordea Bank, Vejlby Centervej, Risskov, hvilket brev hun falskeligt underskrev med navnet F.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte frakendes retten til at udøve virksomhed som social- og sundhedshjælper eller anden virksomhed, der indebærer plejefunktioner, på plejehjem, i beskyttede boliger, eller lignende steder, som væsentligt bebos af personer svækket af alder, handicap, sygdom eller lignenede eller i de pågældendes eget hjem indtil videre i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men har dog nægtet sig skyldig med hensyn til en enkelt check på 1.327 kr.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har bl.a. forklaret, at hun arbejdede på - - - Centret som social- og sundhedshjælper i den pågældende periode. Hun var på den gang, hvor F boede. Hun havde ikke noget specielt forhold til F. Det er rigtigt, at hun har taget 73 checks fra F. Hun kan ikke huske, hvornår det skete første gang. Hun tog en check - oftest når F var på badeværelset eller andre steder - udfyldte den og gik i banken og hævede den. Hun gjorde det, når F ikke lige var i stuen. Hun udfyldte den samme dag, som hun havde taget den. Beløbene var 1.000 eller 2.000 kr. Hun skrev F's navn på checken som udsteder. Hun gik i banken i arbejdstiden. Hun havde sin arbejdsuniform på. Hun skrev sit eget navn bag på checken. Hun viste ikke legitimation. Hun brugte pengene til almindeligt forbrug. Hun havde ikke økonomiske problemer. I januar begyndte banken at overføre nogle penge, fordi der var overtræk. Tiltalte fandt ud af, at der var noget galt. Der kom et brev til F fra banken. Der stod, at det ikke var som det skulle være. Tiltalte gik i panik, da gik det op for hende, hvad hun havde gjort. Hun skrev et brev som skulle se ud, som det kom fra banken til F, jf. forhold 2. Hun lavede brevet på computer. Hun skrev et brev til banken, som om det var fra F, jf. forhold 3. Hun ville ud af det. Hun afleverede brevet til A. Det blev opdaget på grund af skriveriet. Hun har sommetider betalt regninger for F. Check nr. 44 på 1.327 kr. har F selv underskrevet og hun har hævet den for hende. Hun var af og til i banken for F. Da forholdet blev opdaget, blev hun bortvist. Hun startede i en vuggestue i februar, men hun mistede arbejdet på grund af episoden. Hun har nu arbejde som ekspedient i en - - -. Hun bor i området, lige ved siden af plejehjemmet. Det er svært at at gå i området og gå i forretninger. Familiens økonomi var nok lidt stram på det tidspunkt, hvor forholdene blev begået. Pengene gik ind i det daglige forbrug. Familien vidste ikke noget. Hun tror, at der efterfølgende er kommet en politik om, hvordan beboerne skal opbevare værdigenstande.

Der er foretaget en undersøgelse efter retsplejelovens § 808 af tiltaltes personlige forhold.

Erstatningskrav

Der er i forhold 1 fremsat erstatningskrav svarende til det der nævnte beløb.

Tiltalte har anerkendt erstatningskravet.

Forurettede har taget forbehold for yderligere erstatning.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Efter tiltaltes erkendelse og det, der i øvrigt er oplyst, er det godtgjort, at tiltalte i 73 tilfælde har stjålet checks og begået dokumentfalsk som anført i forhold 1, idet der herved ses bort fra en check på 1.327 kr. Efter tiltaltes erkendelse og det, der i øvrigt er oplyst, er det endvidere godtgjort, at tiltalte har begået dokumentfalsk som anført i forhold 2 og 3. Tiltalens rigtighed er således med den anførte begrænsning godtgjort, således at det udbetalte beløb i forhold 1 kan opgøres til 142.800 kr.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, stk. 1 og § 285, stk. 1, jf. § 276. Der er ved udmålingen af straffen lagt vægt på, at forholdene er begået i tiltaltes ansættelsesforhold over for en beboer på lokalcentret og over en forholdsvis lang periode. Endelig er der tillagt beløbets størrelse betydning.

Én voterende har stemt for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Denne voterende har lagt betydelig vægt på oplysningerne om tiltaltes personlige forhold og de konsekvenser, som sagen har haft for hende og de yderligere følger, som en afsoning vil påføre tiltalte.

2 voterende finder, at straffen efter kriminalitetens art og omfang ikke i det hele kan gøres betinget, men finder, at oplysningerne om tiltaltes personlige forhold på den anden side med styrke taler for en betinget afgørelse. Disse voterende stemmer derfor for at gøre 4 måneder af straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som anført nedenfor.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Retten finder, at den pådømte kriminalitet begrunder en nærliggende fare for misbrug af en stilling som social- og sundhedsmedhjælper, der indebærer plejefunktion som beskrevet i påstanden om rettighedsfrakendelsen. Denne påstand tages derfor efter sagens omstændigheder til følge, dog at frakendelsestiden begrænses til 5 år, der regnes fra endelig dom, jf. straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3. jf. stk. 1, og § 78, stk. 2.

Efter retsformandens bestemmelse tages erstatningspåstanden til følge.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af 4 måneder af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, og

at tiltalte inden for en længstetid på 1 år efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer, og

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Prøvetiden og tilsynet ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er udløbet.

Tiltalte frakendes i 5 år retten til at udøve virksomhed som social- og sundhedshjælper eller anden virksomhed, der indebærer plejefunktioner, på plejehjem, i beskyttede boliger, eller lignende steder, som væsentligt bebos af personer svækket af alder, handicap, sygdom eller lignenede eller i de pågældendes eget hjem indtil videre.

- - -

Vestre Landsrets dom.

Retten i Århus, 5. afdeling, har den 28. november 2006 afsagt dom i 1. instans - - -.

Tiltalte, T, har påstået formildelse, navnlig således at hele straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. For så vidt angår rettighedsfrakendelsen påstås stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen forhøjes og i det hele gøres ubetinget, samt at rettighedsfrakendelsen sker indtil videre.

Der har været fremlagt en lægeerklæring af 25. februar 2007 vedrørende tiltalte.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hendes familiemæssige forhold er blevet vanskeligere. Hun har problemer i ægteskabet. Hun vil flytte fra sin ægtefælle og er nu skrevet op til en lejlighed. Hendes søn har det meget svært i skolen. Hun bliver jævnligt kontaktet af skolen, herunder når hendes søn stikker af fra skolen. Han har meget brug for hende. Hun er glad for sit fuldtidsarbejde. Hun vil blive afskediget, hvis hun skal i fængsel i to måneder. Hun har spurgt arbejdsgiveren, om hun kan få orlov, men det kan hun ikke få. Hendes mor er syg. Hun hjælper hende meget.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

4 voterende udtaler herefter:

Af de grunde, som byrettens flertal har anført, tiltræder vi, at straffen ikke i det hele kan gøres betinget.

Vi kan endvidere tiltræde, at straffen under hensyn til tiltaltes personlige forhold er gjort delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste som sket.

1 voterende udtaler:

Efter forholdenes grovhed, herunder den lange periode tyverierne fandt sted over, og at tiltalte dækkede over forhold 1 ved dokumentfalsk i forholdene 2 og 3, stemmer jeg uanset oplysningerne om tiltaltes personlige forhold for i det hele at gøre straffen ubetinget.

1 voterende udtaler:

Efter forholdenes karakter og den hidtidige praksis stemmer jeg for at gøre straffen delvis betinget som anført af byrettens flertal, dog således at bestemmelsen om samfundstjeneste udgår.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at straffen gøres delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste som bestemt ved byrettens dom. Prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Alle voterende udtaler herefter:

Efter forholdenes grovhed ændres dommens bestemmelse om rettighedsfrakendelse således, at rettighedsfrakendelsen sker indtil videre.

Der er ved strafudmålingen taget hensyn til den skete rettighedsfrakendelse, jf. straffelovens § 82, nr. 12.

Med den anførte ændring vedrørende rettighedsfrakendelsen stadfæster landsretten herefter dommen.