TfK 2007.178 VLD

V.L.D. 5. december 2006 i anke 6. afd. S-2013-06
 

  Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Bent Halkier, Hjørring). T2 (adv. Peter Ross Jensen, Aalborg) og T3 (adv. Anne Mette Ovesen, Hjørring).

(Kristian Petersen, Stig Glent-Madsen og Tonni Ochwat (kst.) med domsmænd).

Retten i Hjørrings dom af 19. juli 2006:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. juli 2006.

T1, T2 og T3 er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 291, stk. 1 - hærværk - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.00 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening at have knust en rude i en uindregistreret gravemaskine, der henstod på byggepladsen til Danish Meat A/S, Nygade 5, Vrå, hvorved der skete for ca. 5.000 kr.,

- - -

2. straffelovens § 291, stk. 1 - hærværk - ved på tid og sted som i forhold 1 beskrevet i forening at have knust 2 rotorblink og rykket vinduesvisker af en rendegraver, mrk. Fiat-Hitachi, samt ødelagt instrumentbrættet på grøn UNI-læssemaskine DY 190, der begge stod i fabriksbygningen til Danish Meat A/S, hvorved der skete skade for ca. 6.000 kr.

2a. straffelovens § 293, stk. 1, jf. § 21 - forsøg på brugstyveri - ved på tid og sted som i forhold 1 beskrevet i forening at have forsøgt at gøre uberettiget brug af en UNI-læssemaskine DY 190, hvilket mislykkedes, idet det ikke lykkedes at starte køretøjet,

3. straffelovens § 291, stk. 1 - hærværk - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.00 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening ved Vrå Station, Jernbanegade 7, Vrå, at have begået hærværk mod en bus med registreringsnummer PX 91.630, idet de urinerede og hældte øl på bussæder samt hældte øl ud over instrumentbrættet, hvorved der skete skade for 1.250 kr.,

4. straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening at have sat ild til papiraffaldssække i 2 stålaffaldsstativer ved Nygade 1, Vrå,

5. straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening at have sat ild til 3 affaldsposer i affaldsstativer ved Jernbanegade 9, Vrå,

6. straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening at have sat ild til affaldspose i træstativ ved banegården, Jernbanegade, Vrå,

7. straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening at have sat ild til papir m.v. i et vægophængt skraldestativ til toiletbygning på Vrå Banegård, Jernbanegade, Vrå,

8. straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening ved brug af brandbare væsker, at have sat ild til papir i 2 affaldscontainere, der henstod op ad ydervæggen til Vrå Bibliotek, Sdr. Vråvej 1, Vrå,

9. straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening ved brug af brandbare væsker at have sat ild til en havebænk/spisebord ved legeområdet Børnenes Jord, Stationvej 9, Vrå, hvorved der skete brandskade for 2.375 kr.,

10. straffelovens § 180 - brandstiftelse - ved natten til den 14. maj 2006 i forening med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse på fremmed ejendom ved brug af brandbar væske i forening at have sat ild til 2 eller 3 affaldscontainere, der stod under et udhæng (affaldsrum) ved Vrå Hallen, Stadionvej 17, Vrå, hvorefter ilden fik fat i et halvtag ved hallen, der nedbrændte, hvorved der skete skade for ikke under 20 millioner kr., og

11. straffelovens § 276 - tyveri - ved i tidsrummet mellem den 13. maj 2006 kl. 23.30 og den 14. maj 2006 kl. 02.30 i forening indbrudsvis at have skaffet sig adgang til Løkken-Vrå Rådhus, Sdr. Vråvej 5, Vrå, hvorfra de stjal brandbare væsker til en anslået værdi af 100 kr.

Anklagemyndigheden har subsidiært påstået forhold 4-7 henført under straffelovens § 291, stk. 2.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, men har nedlagt påstand om frifindelse for forhold 3 for tiltalte T3's vedkommende.

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig i forhold 1, 1a, 2, 2a, 3, 8, 9 og 11. I forhold 4-7 har tiltalte erkendt sig skyldig i hærværk. Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse for forhold 10, subsidiært har tiltalte påstået forholdet henført under straffelovens § 181, stk. 1.

Tiltalte T2 har erkendt sig skyldig i forhold 1-3, 8, 9 og 11. I forhold 4-6 har tiltalte erkendt hærværk efter straffelovens § 291. I forhold 7 har tiltalte erkendt hærværk, subsidiært overtrædelse af straffelovens § 181. Tiltalte har erkendt sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, i forhold 10.

Tiltalte T3 har erkendt sig skyldig i samme omfang som T2, dog har han nægtet sig skyldig i forhold 3.

Under sagen er der afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af kriminalassistent A, Kriminalteknisk Afdeling, Århus Politi.

Rettens bemærkninger:


Ad forhold 1, 2, 2a, 8, 9, 11 og for T1's og T2's vedkommende forhold 3:

I overensstemmelse med de tiltaltes erkendelse, der støttes af sagens øvrige omstændigheder, findes de tiltalte skyldige efter anklageskriftet.

Ad forhold 3 for T3's vedkommende:

I overensstemmelse med anklagerens påstand frifindes tiltalte T3 for dette forhold.

- - -

Ad forhold 4-6:

Eftersom der er tale om affaldsposer, der er afbrændt uden nævneværdige skader, frifindes de tiltalte for den principale tiltale og findes efter deres erkendelse skyldige i hærværk, jf. straffelovens § 291, stk. 1.

Ad forhold 7:

Da skraldestativet var opsat på en væg i en bygning, og der blev sat ild på indholdet i skraldestativet, findes de tiltalte skyldige i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1.

Ad forhold 10:

De tiltalte hældte brandbar væske i nogle containere, ilden flammede efter de tiltaltes forklaringer så meget op, at lågene på containerne ikke kunne lukkes, og de tiltalte blev forskrækkede. Samtidig var containerne anbragt under et træbeklædt halvtag opad en træbeklædt mur, og de tiltalte foretog ingen afværgeforanstaltninger. På denne baggrund måtte de tiltalte anse det for overvejende sandsynligt, at der ville opstå brand, og de tiltalte har herefter haft det til domfældelse fornødne forsæt. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at vind-styrke og retning, tilstedeværelsen af en dunk friturefedt tæt på containerne, tagets og bygningens konstruktion samt det forhold, at der kun var en brandhane, og at der på et tidspunkt manglede vand, har haft indflydelse på brandens udvikling og skadernes omfang, hvorfor de tiltalte ikke i fuldt omfang har indset, hvor omfattende ødelæggelser de ville forårsage. De tiltalte frifindes herefter for overtrædelse af straffelovens § 180 og findes efter deres erkendelse skyldige i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1.

Straffastsættelse:

Straffene fastsættes til fængsel i 2 år, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 291, stk. 1, § 293, stk. 1, jf. § 21, og § 285, stk. 1, jf. § 276.

Ved straffens fastsættelse har retten lagt vægt på forholdets alvorlige karakter, de omfattende skader og som en formildende omstændighed de tiltaltes unge alder og personlige forhold.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Hjørring har den 19. juli 2006 afsagt dom i 1. instans (- - -).

De tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at en del af straffene gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i forhold 10 samt skærpelse.

I forbindelse med ankesagen er der indhentet en række udtalelser om de tiltaltes personlige forhold.

De tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Endvidere har kriminalassistent B afgivet forklaring.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret, at han har kendt T3 og T1 i ca. et ½ år forud for maj 2006. Ildspåsættelserne var lidt tilfældige, men de skulle lave noget sjovt. Han husker ikke, hvordan de fik ideen til at tænde ild. Han ved ikke, hvilken type brændbare væsker, de tog, men der var tale om ½-liters dunke. Han husker ikke, hvem der hældte væske i containeren ved biblioteket. De lukkede låget til containeren umiddelbart efter, at de havde sat ild til. På havebordet på legepladsen var flammerne ca. en halv meter høje. Han husker ikke, hvad de talte om, men han mener ikke, at de snakkede om, at det kunne være farligt. Han tror, at baggrunden for at køre hen til hallen var, at de ville sætte ild til containerne ved hallen. Containerne stod i et indhak ved hallen, og der var ca. 1½ meter fra containerne til halvtaget. Han har tidligere været på stedet, men har ikke lagt mærke til, at der var træbeklædning på tagudhænget. De åbnede containerne og hældte væske ned og tændte ild. Han husker ikke, om han selv hældte væske i containerne. Han ved ikke, om de hældte den resterende væske i. Han tror, at de hældte væske i to af containerne. De er alle rygere og har derfor lightere. Han mener, at T3 stod ved knallerten, og at det alene var T1 og ham, der tændte ild. Der gik omkring et minut ved containerne. Ilden blussede op, og der var nok flammer i en højde på 20-30 cm over containeren. Det gik stærkt, men man kunne godt stå ved siden af. Han så ikke, hvad der var i containerne. Han mener, at de godt kunne have lukket lågene, inden de kørte. De kørte 5-10 sekunder efter, at de havde tændt ild. De tænkte ikke over, at der kunne gå ild i taget, og de tænkte heller ikke over, at containerne kunne trækkes væk fra bygningen. T3, der stod ca. 1 meter væk fra containerne, sagde, nu kører vi. De kørte alle tre på knallerten, og de kiggede sig ikke tilbage. De kørte hen til et busstoppested, der er et minuts kørsel fra hallen. Her fik de en smøg. De sad og snakkede i 10 minutter, og de så ikke på noget tidspunkt ild eller lys fra hallen. Han forestillede sig ikke, at der kunne gå ild i hallen.

Tiltalte T3 har supplerende forklaret, at de den pågældende aften kedede sig, og de ville opmuntre T1. Han husker ikke, hvordan de fik ideen til at tænde ild. Han tror, de brugte rensebenzin og husholdningssprit. Han mener, der var tale om 3 ½-liters dunke. Affaldscontaineren på biblioteket blev antændt med lidt væske, men der nåede kun at komme flammer på ca. 10 cm, før de lukkede låget. Ilden på bordet ved Børnenes Jord udviklede sig mere. Her var der tale om flammer på 20-30 cm. De ønskede bare at lave lidt sjov. Han kendte godt forholdene ved hallen. De kørte direkte fra legepladsen til hallen, som ligger i nærheden. Containerne anvendes normalt af cafeteriet. Han var sammen med de to andre henne ved containerne. Efterfølgende vendte han knallerten, så de kunne komme væk. Han var ikke opmærksom på, at der var træbeklædning på halvtaget. Han mener, der var ca. 1½ meter op til halvtaget. De to andre tændte op, og han stod 3-4 meter fra stedet. Han kunne se, at det lyste op, men han kunne ikke se flammerne. Han tænkte ikke over, at containerne kunne trækkes væk. Han ved ikke, om der var ild i en eller to containere. Han havde følelsen af, at de - ligesom de andre steder - havde kontrol over ilden. Da ilden, efter først at være blusset op, aftog lidt, kom de andre småløbende. De kørte hen til busstoppestedet, der ligger ½-1 km væk. Han husker ikke, hvad de talte om. Han husker heller ikke, om han har kigget sig tilbage. Han troede ikke, det kunne gå galt, og han overvejede ikke at kontakte brandvæsenet eller politi. Da de kørte tilbage til - - -, kørte de ret tæt på hallen, som de kunne se. Han mener, at han kiggede ned mod hallen, og han så ikke, at der var ild. Han kunne dog ikke se selve indhakket med containerne. Da han efterfølgende gik hjem, bemærkede han ikke noget. Han vil tro, at der gik omkring ½ time fra ildspåsættelsen ved hallen, til han var hjemme. Han var meget beruset den pågældende aften. Han mener, at han havde drukket mere end 10 øl. De brandbare væsker havde de under sædet på T2's knallert, hvor der kan være 3 små flasker.

T3 har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han går på teknisk skole i - - - med henblik på at blive - - -. Det er en uddannelse, der tager 2½ år. Han har ngennemført det første halve år. Han håber, at han i slutningen af december kan få en læreplads, idet han så skal arbejde i de kommende 4 måneder. Han bor ved sin mor i - - -. Han tager toget frem og tilbage til - - -. Han har et godt forhold til sin familie.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret, at han ikke ved, hvordan de kom på ideen med at tænde ild. Ved biblioteket var ilden ikke særlig kraftig. Han husker ikke, om låget til containeren blev lukket. På havebordet var flammerne omkring 30 cm høje. Han tror ikke, at de talte om, at det kunne være farligt. De troede, at de havde styr på ilden. Han kendte i forvejen forholdene ved hallen. Han husker ikke, om de hældte væske i en eller to containere, og han lagde ikke mærke til containernes indhold. Han mener, at der allerede var taget noget af væsken i hver af dunkene. Han husker ikke, om T3 var henne ved containerne, men T3 stod på et tidspunkt ved knallerten ca. 3 meter fra containerne. Han husker et stort lysglimt. Han fik et chok og gik hen til T3. Han husker ikke, hvor høje flammerne var. Han tænkte ikke over, at der var træbeklædning på udhænget. Han mener ikke, han vendte sig om, da de kørte derfra. Han tror, at det samlede ophold ved hallen var omkring 2-5 minutter. Da de kørte tilbage til - - -, så han hverken lys eller røg fra hallen. Han regnede ikke med, at der ville ske noget, og han overvejede derfor ikke at tilkalde brandvæsenet.

Kriminalassistent B har forklaret, at han var på brandstedet den 14. maj 2006. En brand vil først og fremmest udvikle sig hurtigt opad, hvilket vil ske i løbet af sekunder. Udviklingen til siderne vil ske i løbet af minutter. Brandbare væsker forstærker processen, således at branden udvikler sig hurtigere. Pap er et meget brændbart materiale. Han kan ikke sige, om der blev påsat ild i en, to eller tre containere. De har konstateret, at lågene på to af containerne var åbne. Han fik oplyst på stedet, at containerne normalt var lukkede, og de har derfor vurderet, at begge containere blev antændt. Friturefedt giver først en brandbelastning sent i forløbet, da det antændes ved en høj temperatur. Når der var 10-15 meter høje flammer, så har ilden godt fat. Tagkonstruktionen med tagpap og uden adskillelse i tagrummet betyder, at branden hurtigt kunne udvikle sig. Den omstændighed, at det var svært at skaffe vand nok, var også medvirkende til, at branden udviklede sig. Det er vanskeligt at sige, hvornår branden blev antændt.

Landsrettens begrundelse og resultat:

De tiltalte havde forud for ildspåsættelsen ved Vråhallen sat ild 6 forskellige steder i Vrå. Ved hjælp af medbragte brændbare væsker tændte de herefter ild til indholdet af nogle affaldscontainere, der var placeret i et indhak under bygningens tag, der var træbeklædt. Da ilden flammede op og fik fat, foretog de tiltalte sig ingen afværgeforanstaltninger, men kørte straks fra stedet uden senere at kontrollere, om ilden udviklede sig.

Under de omstændigheder findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte anså det for overvejende sandsynligt, at branden ville udvikle sig og forårsage store skader på hallen. Det findes imidlertid ikke bevist, at de tiltaltes forsæt omfattede ødelæggelser for ikke under 20 millioner kr., som beskrevet i tiltalen, og det tiltrædes herefter, at de tiltalte er frifundet for overtrædelse af straffelovens § 180.

Som ovenfor nævnt havde de tiltalte forsæt til, at der skete store skader på hallen, og der findes derfor at foreligge særligt skærpede omstændigheder. De tiltalte findes herefter skyldige i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 3, jf. stk. 1.

Navnlig under hensyn til de store skader udmåles straffene til fængsel i 2 år og 6 måneder.

Under hensyn til, at de tiltalte var henholdsvis 16 år, 16 år og 17 år, da forholdene blev begået, og til, at de ikke tidligere er straffet, findes det forsvarligt at gøre 2 år af straffene betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.