TfK 2000.50 ØLD

Ø.L.D. 13. oktober 1999 i anke 14. afd. S-0668-99
 

  Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Niels Forsby, e.o.) og T2 (adv. Knud Vedelsby, e.o.).

(Ebbe Christensen, Teilmann og Nina Nielsen (kst.) med domsmænd).

Af sagen fremgik, at der var rejst tiltalte mod T1 og T2 for

1.

overtrædelse af straffelovens § 191, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, jf. § 2 og § 3, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og 3, samt liste B, nr. 29,

begge

a.

ved primo august måned 1998 i forening for 8.100 kr. at have solgt henholdsvis 2 gram og 10 gram heroin til A, hvis sag behandles særskilt, idet heroinen blev fremsendt med postvæsenet til ham,

begge

b.

ved onsdag den 2. september 1998 i forening på den fælles bopæl - - -, med henblik på videresalg, at have været i besiddelse af 43,1 gram kokain, 2,8 gram heroin og 190 gram hash,

T2

c.

ved anholdelse den 2. september 1998 kl. 14.35 på adressen - - -, at have været i besiddelse af 0,2 gram kokain.

2.

T2

overtrædelse af lovbekendtgørelse 1994-08-11 nr. 735 om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 4, jf. § 4, stk. 3, jf. bekendtgørelse 1995-08-29 nr. 712 om våben og ammunition § 26, stk. 1, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, 6 og 8,

ved på det i forhold 1b nævnte tid og sted uden fornøden tilladelse at have været i besiddelse af en dolk med en klingelængde på 15,1 cm, en tveægget (hellebart) med tilslebne ægge og spids samt et baseballbat i metal.

De tiltalte nægtede sig delvis skyldige.

T1 var tidligere straffet

ved Thisted Rets dom af 13. marts 1996 efter færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, og lov om euforiserende stoffer, lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, med hæfte i 14 dage samt en tillægsbøde på 300 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 2 dage. Førerretten frakendt i 2 år og 6 måneder gældende fra den 23. december 1995.

T2 var ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

T1 var under frihedsberøvet fra den 2. september 1998 til den 16. september 1998.

T2 var under sagen frihedsberøvet fra den 2. september 1998 til den 14. oktober 1998.

I medfør af retsplejelovens § 808 var udarbejdet personundersøgelse vedrørende T1, hvori konkluderes, at tiltalte var egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Ved Københavns Byrets dom af 21. januar 1999 blev de tiltalte i det hele fundet skyldige. T1 blev straffet med fængsel i 6 måneder, T2 med fængsel i 8 måneder, idet der ved straffastsættelsen lagdes vægt på den indbyrdes fordeling af rollerne i forholdet mellem de to tiltaltes salg af narkotika.

I Østre Landsrets dom er anført bl.a.:

Københavns Byrets 22. afdelings dom af 21. januar 1999 (- - -) er anket af T1 og T2 med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang. De tiltalte har erkendt sig skyldige i samme omfang som for byretten. Tiltalte T2 har for landsretten også erkendt sig skyldig i forhold 2. Begge de tiltalte påstår deres forhold henhørt under lov om euforiserende stoffer. Subsidært har de tiltalte påstået formildelse, tiltalte T2 navnlig således at straffen gøre betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af de tiltalte.

Der er endvidere i landsretten afspillet tre telefonsamtaler ført mellem tiltalte T1 og A henholdsvis den 7., 11., og 24. august 1998.

Den i byretten af vidnet B afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Tiltalte T1 har om sine personlige forhold forklaret, at hun fra 1. juli 1999 har fået fast arbejde på et vaskeri. Hun tjener ca. 9.000 kr. efter skat om måneden. Hun og datteren S, der nu er 12 år gammel, bor stadig sammen med medtiltalte. Hun er igen begyndt at ryge hash, efter at være holdt op i forbindelse med varetægtsfængslingen.

Tiltalte T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat har arbejde som bygningsmaler. Han tjener ca. 9.000 kr. efter skat om måneden. Han har ikke længere noget misbrug af narkotika.

- - -

Landsretten udtaler:

- - -

Landsretten fandt, til dels med dissens, idet hele de tiltalte skyldige. Det hedder endvidere i dommen:

Samtlige voterende finder straffen passende udmålt for tiltalte T1. Tre voterende finder ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Tre voterende finder, at straffen under hensyn til tiltaltes T1's gode personlige forhold undtagelsesvis kan gøres betinget. To voterende vil gøre straffen betinget af, at tiltalte undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen. En voterende vil herudover gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Der afsiges dom efter stemmetallet, jf. retsplejelovens § 216, stk. 2, hvorefter denne tiltalte straffes med 6 måneders fængsel, der gøres betinget med vilkår om tilsyn og samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

Samtlige voterende finder, at tiltalte T2's straf bør nedsættes til fængsel i 6 måneder. Fem voterende finder ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. En voterende stemmer for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Der afsiges dom efter stemmetallet, hvorefter tiltalte straffes med 6 måneders ubetinget fængsel.