TfK 2002.258 ØLD

Ø.L.D. 21. januar 2002 i anke 18. afd. S-3020-01
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Søren Arentoft, e.o.).

(Linde Jensen, Kallehauge og Niels Christian Baark (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets 3. afdelings dom af 13. august 2001:

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 14. august 2000 rejst tiltale mod T for overtrædelse af

1. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1 jf. § 2, stk. 4. jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 3. jf. bilag 1, liste E, nr. 42.

ved den 6. juli 2000 kl. 15.25 i Reverdilsgade at have solgt 6 Nitrazepamtabletter for kr. 190,- til A, hvis sag behandles særskilt.

2. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4. jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste E, nr. 16.

ved den 21. juli 2000 kl. 12.45 i Reventlowsgade at have solgt 24 Stesolidtabletter á 5 mg for kr. 120,- til B, hvis sag behandles særskilt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, konfiskeres 24 stk. Stesolidtabletter.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 og nægtet sig skyldig i forhold 2.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne B og politibetjent C. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Domsmandsrettens bemærkninger:

ad forhold 1

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

ad forhold 2

Efter den af vidnet politiassistent C afgivne forklaring finder retten det for godtgjort, at tiltalte har gjort sig skyldig i forsøg på overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, som beskrevet i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste E, nr. 16 og nr. 42, jf. til dels straffelovens § 21, til fængsel i 10 dage.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets 3. afdelings dom af 13. august 2001 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse for forhold 2, og iøvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Tiltalte er, trods lovlig forkyndelse, udeblevet fra domsforhandlingen. Tiltaltes bevisanke er herefter blevet afvist, men sagen er efter rettens bestemmelse blevet fremmet som en udmålingsanke.

Den i byretten af tiltalte afgivne forklaring er blevet dokumenteret.

Straffen findes passende udmålt.

Under hensyn til at tiltalte ikke tidligere er straffet for tilsvarende kriminalitet, og da det drejer sig om salg af medicin, som hun selv har fået ordineret, findes fuldbyrdelse af frihedsstraf, tillige under hensyn til hendes personlige forhold, ikke påkrævet.

Fuldbyrdelse af straffen udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56 på vilkår som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
T straffes med fængsel i 10 dage.

Fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder på vilkår, at tiltalte i en prøvetid på 2 år, som regnes fra denne doms dato, ikke begår nyt strafbart forhold.