TfK 2008.546 ØLD

Ø.L.D. 5. maj 2008 i anke 10. afd. S-768-08
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Per Knud Nilsson, besk.).

(M. Stassen, Blinkenberg og Jon Fridrik Kjølbro med domsmænd).

Holbæk Rets dom af 22. februar 2008:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift af 21. august 2007 er modtaget den 8. august 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., ved i tiden frem til den 5. december 2006 kl. 11.53, på - - -, Fårevejle at have besiddet ikke under 100 gram amfetamin og ikke under 500 gram hash, samt 500 gram tørret hampeplante til dels med henblik på videresalg.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 2 nedlagt påstand om konfiskation af 471,6 gram hash, 53,7 gram amfetamin, 500 gram tørret hampeplante og 2 pesolavægte.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 191, men erkendt sig delvis skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han vedstod sin forklaring fra grundlovsforhøret og fortsat erkendte at have købt 60 gram amfetamin og 500 gram hash samt at have været i besiddelse af hampeplanter til eget forbrug.

Tiltalte har forklaret, at han er en smule dement, men forklaringen, som den er læst op fra grundlovsforhøret, forekommer ham rigtig. Han kan huske, at han købte en pose på et værtshus. Han fik at vide, at der var 60 gram amfetamin i, og at det var cuttet op med yderligere 40 gram kreatin. Tiltalte kan ikke idag huske noget fra dengang. Han har været ude af alkohol i over et år og får antabus hver dag. Han kan huske, at han havde mange penge på det tidspunkt.

Foreholdt forklaring fra grundlovsforhøret erklærede han, at det nok er rigtigt, at han havde taget lån i et sommerhus. Han købte i hvert fald stort ind af narkotikaen til eget forbrug. Tiltalte har aldrig handlet med stoffer. Foreholdt at han i Tåstrup Ret i 1994 er dømt for handel med hash, kan han ikke idag huske dette. Tiltalte kan huske, at han blev anholdt, idet han var på vej til at kaste amfetaminen ud af vinduet. Han blev da hevet ind igen. Amfetaminen lå blandt andet i pølsemandsposer, fordi det var nemmere at have med, når han gik ned og drak på bænken. Det var ikke delt op med henblik på salg. De pesolavægte, som er fundet hos ham, virkede ikke, men han havde købt dem for at veje det stof af, som han købte. Det er også rigtigt, at der blev fundet nogle hampplanter, som var hængt op til tørring. Det stammede fra frø, som han havde smidt ud i baghaven. Han havde planlagt, at planterne skulle tørre et år, hvorefter han ville ryge dem.

Vidnet politiassistent A har blandt andet forklaret, at han den omhandlede dag blev sendt ud til adressen, idet de i en anden sag var blevet orienteret om, at der blev handlet med narko fra bopælen. Vidnets kollega gik til hoveddøren, og vidnet gik om til bagsiden. Kollegaen bankede på døren, og kort efter så vidnet, at et vindue gik op, og at en mand var på vej ud af vinduet. Den pågældende mand havde benene ude af vinduet, da vidnet råbte, at det var politiet. Manden forsøgte derefter at kravle ind igen. Vidnet så, at manden havde en pose med hvidt pulver i hånden, og manden forsøgte at holde posen væk fra vidnet. Da vidnet tog fat i manden, kastede manden posen med pulver ind i huset igen. Pulveret blev kastet hen i retning af en ung mand, der sad i en sofa, men den unge mand forholdt sig helt stille, og vidnet opfattede det sådan, at den unge mand ikke ville have noget med det at gøre. Vidnet hev manden ud på græsplænen og anholdt ham dér. Vidnets kolleger gik ind gennem rudedøren og foretog ransagning derinde. Udover den unge mand var også en kvinde til stede.

Foreholdt ransagningsrapport, bilag 4, forklarede vidnet, at det er korrekt, at det her opgivne amfetamin og hash blev fundet ved ransagningen.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er alvorligt syg som følge af sit mangeårige alkohol- og stofmisbrug, Han får besøg af hjemmeplejen 2 gange om ugen og får antabus. Han har desuden samtaler med en læge engang om måneden som følge af sine angstneuroser. Tiltalte prøver at få en løsning i stand, hvor han kommer væk fra sit hus, som han har svært ved at holde. Han har også sat sit sommerhus til salg. Han er nu skrevet op til en bolig. Han har vanskeligt ved at få hverdagen til at fungere, og kan heller ikke lave mad. En ergoterapeut forsøger at få tilrettelagt hans ting sådan, så han kan klare sig selv. Han har daglig store problemer, også neurologisk, som følge af misbruget. Han er stolt af, at han er stoppet med alkoholmisbruget for et år siden. Han er også holdt op med at tage amfetamin og har i løbet af det seneste år trappet hashmisbruget ned. Han er for nylig holdt helt op med at tage hash. Tiltalte får antipsykotisk medicin og er indstillet på at overholde vilkår om tilsyn, herunder med behandling mod alkoholmisbrug. Tiltalte søger pension og forventer at modtage afgørelse om pensionen snart.

Der har været fremlagt personundersøgelse af 11. januar 2007.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af relevans for sagen.

Rettens bemærkninger:


Retten finder det på baggrund af tiltaltes forklaring og de fundne narkotiske stoffer godtgjort, at tiltalte har besiddet de i anklageskriftet anførte mængder narkotika.

Under hensyn til, at der er tale om store mængder narkotika, at stoffet var opdelt i mindre mængder og delvist anbragt i pølsemandsposer, og at tiltalte var i besiddelse af to vægte til opvejning af narkotikaet, finder retten det bevist, at narkotikaen var besiddet i det væsentligste med henblik på videresalg.

Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på stoffernes mængder.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 6. december 2006 til den 18. december 2006.

To voterende fandt ikke, at tiltaltes personlige forhold kan give grundlag for en betinget dom.

En voterende fandt under hensyn til, at tiltalte nu er igang med et behandlingsforløb, at straffen skal gøres betinget med vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Anklagemyndighedens konfiskationspåstand tages til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Østre Landsrets dom:

Holbæk rets dom af 22. februar 2008 (- - -) er anket af tiltalte med påstand om formildelse, navnlig således, at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Tiltalte har afgivet supplerende forklaring om sine personlige forhold.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han fortsat passer sin antabusbehandling punktligt. Han er helt stoppet med at tage euforiserende stoffer og har herved haft uvurderlig støtte af sine kommunale støttepersoner. Han står på venteliste til en beskyttet bolig. Han har fortsat sit hus, som han frygter ender på tvangsauktion, ligesom han har sit sommerhus, der står og forfalder, idet han ikke har kræfter til at holde det.

Af sagen fremgår, at tiltalte var frihedsberøvet fra den 5. december 2006 og ikke som angivet i byrettens dom fra den 6. december 2006.

Straffen findes passende.

Henset til den tid, der er forløbet siden forholdet blev begået samt til det oplyste om tiltaltes personlige forhold, findes det efter omstændighederne forsvarligt at udsætte fuldbyrdelse af straffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes, dog at straffen gøres betinget på vilkår af at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden på 1 år, der regnes fra landsrettens dom, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen og at tiltalte i prøvetiden undergiver sig behandling mod misbrug af alkohol samt misbrug af euforiserende stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.