TfK2014.357

Ø.L.D. 14. januar 2014 i anke 6. afd. S-2568-13

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Reumert, besk.).

(Finn Morten Andersen, Ulla Langholz og Lotte Virkelyst Johansen (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 8. august 2013:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 31. januar 2013.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27 stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,

ved den 16. december 2011 på - - - Skole på - - - i København, at have været i besiddelse af 3,5 gram skunk til eget forbrug.

2. overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., til dels jf. § 21, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,

ved i perioden fra primo juli 2011 til medio september 2011 i sin lejlighed på - - - i København Ø, der var indrettet som skunklaboratorium, at have fremstillet ca. 1.500 gram skunk svarende til ca. 1.500 gram hash, som han solgte til ukendte personer på Christiania.

3. overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt. til dels jf. § 21, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,

ved den 16. december 2011 i sin lejlighed på - - - i København Ø, der var indrettet som skunklaboratorium, med henblik på videresalg at have forarbejdet, fremstillet og besiddet

a) 1.088 gram skunkblade og -blomster med gennemsnitligt THC-indhold på 13 %, svarende til 1.179 gram hash med et THC-indhold på 12 %

b) 1.420 gram skunkblomster med gennemsnitligt THC-indhold på 19 %, svarende til 2248 gram hash med et THC-indhold på 12 %

c) 308 gram skunkblade med gennemsnitligt THC-indhold på 2 %, svarende til 77 gram hash med et THC-indhold på 12 %

d) 35 stiklinger, der som høstmodne planter giver ca. 1.610 gram hash med et THC-indhold på 12 % og

e) 1.103 cannabisfrø, der som høstmodne planter giver ca. 50.738 gram hash med et THC-indhold på 12 %.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres udstyr til dyrkning af skunk (koster 10, 104-106, 204-207, 402, 404-407, 409-412, 501, 601 og 705), skunk-planter/blomster/stængler (koster 11, 102, 103, 305-307, 310, 311 og 403), cannabisfrø (koster 704), gødning og kemikalier (koster 309, 401, 404 og 702), kalender 2011 (koster 14), bog om cannabisproduktion (koster 14) og pølsemandsposer.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1. Han har endvidere i forhold 2 erkendt sig skyldig i at have fremstillet og solgt 1.500 gram skunk og i forhold 3 at have besiddet skunkblade og -blomster som nævnt i pkt. a) og b) med henblik på videresalg og at have besiddet blade som beskrevet i pkt. c), men ikke med henblik på videresalg, idet der var tale om affald. Han har erkendt besiddelse af stiklinger, jf. pkt. d), men har nægtet sig skyldig i, at alle frø nævnt i pkt. e) er cannabisfrø, og har nægtet at have besiddet stiklinger og frø med henblik på fremstilling af skunk, ligesom han generelt vedrørende forhold 2 og 3 ikke har erkendt den af anklagemyndigheden foretagne omregning til hashmængder.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt rettens mildeste dom. Tiltalte har protesteret mod konfiskation af koster 309, 401, 404, 409, 411, 412, 702 og 704, men har ikke i øvrigt protesteret mod konfiskationspåstanden.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent A og B.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»… vedrørende forhold 1, at det er rigtigt, at han var i besiddelse af 3,5 gram skunk til eget forbrug. Det blev fundet på ham i forbindelse med anholdelsen af ham på - - - skole. Han blev anholdt, fordi der var sprunget et vandrør i hans lejlighed, hvorfor politiet havde skaffet sig adgang til lejligheden og dér fundet hans skunkplanter.

Vedrørende forhold 2 forklarede han, at det er rigtigt, at han havde fremstillet ca. 1½ kg skunk, som han havde videresolgt. Han havde fremstillet det i sin lejlighed Han brugte også lejligheden til at bo i. Han kunne bruge badet, hvis han stod i en balje. Han mener, at håndvasken var tilsluttet afløbet. Køkkenet var rodet, men det kunne godt benyttes. Der var nogle kogeplader, men komfuret var ikke tilsluttet. Han havde tidligere haft en forretning med salg af forskelligt udstyr til produktion af planter. Forretningen var lukket, og han opbevarede restudstyret i sit kælder- og loftsrum. På et tidspunkt var der vandskade i rummene, og derfor havde han flyttet udstyret op i sin lejlighed. Han sov i lejligheden, men han sov også ind imellem hos sin kæreste. De har to børn sammen. Det var forskelligt, hvor han opholdt sig mest.

Han kom i gang med at dyrke skunk, efter at hans forretning var lukket. Han havde en del udstyr fra forretningen, og han var interesseret i skunkdyrkning. Han var begyndt at studere, og han manglede lidt penge. Det gik fint med dyrkningen. Han producerede 1½ kg pot og solgte det på Christiania til dem, der ville købe det.

Vedrørende forhold 3 forklarede han, at de mængder, der er angivet i punkt a) og b) er rigtige. Vedrørende punkt c) forklarede han, at der er tale om affald, som ikke var møntet på eller kunne bruges til videresalg. Mængden i punkt d) er rigtig. Det er også rigtigt som angivet i punkt e), at han havde en frøsamling. Det var kun nogle af frøene, som han vidste hvad var. Der var blandt andet noget marokkansk pot. Der var også en blommesten og alle mulige forskellige frø. Nogle af dem var vist chilifrø. Han havde tænkt sig at bruge blommestenen, men han havde ikke tænkt sig at så de andre frø. Mange af frøene var meget gamle, nogle af dem mere end 10 år gamle.

Han havde kun produceret og solgt den ene portion på de 1½ kg skunk. Han kendte godt til proceduren med skunkdyrkning og havde solgt udstyr til brug herfor. Han vejledte kunderne i tomatdyrkning, som svarer nogenlunde til at dyrke skunk. Han er selv bruger af cannabis, men han bruger det meget sjældnere nu end tidligere. Han bruger det nu kun ved festlige lejligheder. Han ved ikke, om det, han selv dyrkede, var af god kvalitet, idet han ikke prøvede det. Han prøvede måske en enkelt joint. Den kalender fra år 2011, som blev fundet, vedrørte vækstdata for planterne. Det er også rigtigt, at han havde en bog om dyrkning af skunk. Han anbefalede denne bog til sine kunder. Han havde også i forretningen udstyr til dyrkning af orkidéer. Forretningen hed - - -. Alt det udstyr fra den lukkede forretning, som han ikke kunne levere tilbage, havde han placeret i sit kælderrum og loftsrum, men det blev som nævnt taget op i lejligheden på et tidspunkt.

Forevist bilag 3-2, foto 2, forklarede han, at udstyret på billedet blev brugt til at fjerne lugtgener fra dyrkningen. Foto 3 viser, hvor han havde lavet de 1½ kg pot. Foto 10-12 viser hans frøsamling. Politiet havde tidligere set poserne, idet der havde været indbrud i hans forretning. Det lykkedes politiet at finde gerningsmændene, og han fik en stor del af det stjålne tilbage, blandt andet alle disse frø. Det var i december 2009 eller 2010. Forevist bilag 4-2, sidste side, foto af håndskrevet liste, forklarede han, at der er tale om en liste, han lavede til politiet i forbindelse med indbruddet. Han har ikke solgt frø fra sin forretning. De lå blot i forretningen i en lille bøtte. Det var hans samling.

Forevist foto 25-27 fra bilag 3-2 forklarede han, at billederne viser cannabis-blomster. Foto 32 viser stiklinger, som han holdt i live, til han eventuelt skulle bruge dem. Han havde det ikke godt med at producere skunk, så han tror ikke, han ville have videredyrket dem. Foto 33 viser, at nogle af stiklingerne er visne. Der var 35, og der skulle bruges 8 til hvert kar. Ikke alle stiklingerne ville have overlevet. Foto 51 og 52 viser de skunkstængler og -blade, der er nævnt i forhold 3 c). Der er tale om affald, som ingen værdi havde. Det stammede fra produktionen af de 1½ kg skunk.

Den indendørs dyrkning brugte meget strøm. Han er ikke gået uden om måleren og har betalt elregningerne som normalt. Han brugte ikke af sin frøsamling til den første produktion. Han købte i stedet stiklinger ude på Christiania. Han kunne ikke se, om det var han- eller hunplanter, han købte, men han vidste, hvad det var for en type plante. Når planterne vokser op, fjerner man hanplanterne for at undgå, at hunplanterne går i frø, Han vidste ikke noget om, hvilket THC-indhold, planterne ville ende med et have. Når planterne er vokset op, høstes blomsterne, som hænges til tørre. Stængler og blade smides derimod ud. Der er kun 2-3 % THC i disse. Affaldet i papkassen fra forhold 3 c) stammer som nævnt fra dyrkningen af de 1½ kg skunk. Han ved ikke, hvor meget THC den pågældende produktion havde. Da han var færdig med produktionen, tog han til Christiania med tre små prøveposer, som han gav til forskellige. En af dem ville gerne købe af ham. Blomsterne, der blev fundet i hans lejlighed, er fra anden produktion. Han kan ikke huske, om han købte stiklinger, eller om han selv lavede stiklingerne fra en stor moderplante. Han brugte ikke frø fra sin frøsamling. De stiklinger, der er nævnt i forhold 3 d), er enten købt eller lavet fra en stor moderplante - en af gangene lavede han således stiklingerne selv fra en stor plante. Han ved ikke, om stiklingerne er han- eller hunplanter. Det er normalt sådan, at 40-50 % af planterne er hanplanter. Han ved ikke præcis, hvordan man laver hash. Det er en længere proces. Man gør det for at øge indholdet af THC. Han har ikke selv røget hash, men kun cannabis. Man bruger topskuddene til at lave hash.

Vedrørende pølsemandsposerne med frø forklarede han, at det er forskellige personer, der har skrevet på poserne. Nogle af frøene aner han ikke, hvad er. Det, der, jf. bilag 10, hedder »Dansk pot« og »Mortens pot«, er frø til almindelige udendørs potplanter. Han ved, at »Oxacan« også er potplanter, og det samme gælder »The Duck's«, »Pelo« og »Marco«. De andre frøposer ved han ikke, hvad er.«

Vidnet politibetjent A har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…, at en patrulje havde været til stede i tiltaltes lejlighed på grund af en vandskade, og patruljen havde sikret nogle planter fra lejligheden. Han blev selv sendt ud i lejligheden efterfølgende. Han har lavet skitsen over lejligheden i bilag 4-1. Lejligheden havde en fordelingsgang (rum 5), i hvilken der stod et komfur og en lille ovn, som ikke var tilsluttet. Rum 1 var et meget lille rum, der var indrettet som et minidrivhus. Der var et meget skarpt lys, der var tændt. Han fik indtryk af, at det stod tændt hele tiden, idet der ikke var en tænd/sluk-mekanisme tilsluttet. Der var også noget vandcirkulation under planterne og et glas med en pipette i, så man kunne dosere dråber. I rum 2 var der en samling stikkontakter og 3 store plastikkar og oven over disse nogle kraftige lamper. Karrene var tomme. I loftet var der også ventilation og udsugning. Døren mellem rum 2 og 3 var lukket af. Rum 3 var en stue indrettet med sofa, sofabord, spisestue, reol og fjernsyn. Der var ret rodet. Fra stuen var der adgang til altan. I stuen stod der planterester fra skunkplanter i en papkasse. På reolen var der bøger om, hvordan man dyrker hampplanter og en bog om straf for dyrkning. Der var ikke opredte senge i lejligheden, men der var en sofa. Der lå et sygesikringskort i en kasse. Der stod også en stor plante, der var klippet af. I badeværelset (rum 6) stod der nogle plader med huller i, der så ud til at passe til de grå kar. Der var ikke tandbørste og shampoo med videre, men der var nogle rengøringsmidler. I rum 4 var der nogle store reoler med forskellige ting. Der hang en slags kabine med nogle nethylder i. Det var vist derfra, der var sikret tørre plantedele/-blomster. Der var lukket af til vinduet, så der ikke kom lys ind, og der var opstillet en affugter. I køkkenet (rum 7) stod der vist lidt brugt service, men der var ikke madvarer, og køleskabet var ikke sat til. I køleskabet stod der noget gødningspulver, og der var nogle pølsemandsposer med forskellige navne på. Den tidligere patrulje havde sikret planterne. Der er et sæt fotos fra den første patrulje og et sæt fotos fra den patrulje, han deltog i.

Han blev overrasket over, at hele lejligheden var inddraget til skunkdyrkning. Der var et rum til de små planter, et rum til de større og et rum til at tørre planterne. Det virkede meget professionelt. Der var ikke nogen voldsom lugt af, at der blev dyrket skunk. Frøene fra køleskabet (bilag 10) blev ikke undersøgt for at få konstateret, om der var tale om cannabisfrø. De blev fremsendt til Retskemisk afdeling, men de blev ikke undersøgt. Han kan dog genkende nogle af navnene, som almindeligt kendte mærker for cannabisplanter. Posen med 585 frø, der er benævnt »Sweet Purpliex??«, siger ham ikke noget. Det var ham, som indsendte prøverne af plantedelene til Retskemisk afdeling. De blev sendt ind med henblik på at få undersøgt THC-indholdet i planterne. Dengang opererede man med et gennemsnitligt THC-indholdet i hash på 8 %, men nu er gennemsnittet beregnet til 12 %, derfor er der sket en ændret beregning, jf. bilag: 15-1 og 15-2.

Han ved ikke, om tiltalte havde et kælderrum. Han mener, at tiltalte har forklaret, at han havde ejet firmaet - - -, og at mange af tingene i lejligheden stammede fra dette firma.

Foreholdt bilag 4-2, foto 41, foto af mærkat påtrykt »- - -«, forklarede han, at der i lejligheden stod en masse ting, der var mærket »- - -«. Han tog fotoet i bilag 4-2, nr. 94, som er en kosterliste fra indbrud i planteudstyrsforretningen, fordi den lå i lejligheden. Han kunne efterfølgende konstatere, at der havde været indbrud hos tiltalte, og der var blevet stjålet nogle ting, som han havde fået genudleveret. Han kan godt huske, at han kunne se på sagen, at tiltale havde fået udleveret frøene. Det er ikke ulovligt at besidde cannabisfrø. Tiltalte forklarede ham, at han havde samlet frøene igennem de sidste 15 år.

Foreholdt bilag 3-2, foto 42, foto af tandpasta og tandbørste fra stuen, forklarede vidnet, at han godt kan se, at der alligevel var tandbørste med videre i lejligheden. Foreholdt foto 87, 88 og 90 fra badeværelse og køkkenet forklarede han, at han godt kan se, at der ikke var synderligt rodet. Han hæftede sig navnlig ved, at der ikke var madvarer, og et køleskabet var slukket. Ikke alle ruderne i lejligheden var dækket til. Han har ikke på noget tidspunkt set en anden skunklejlighed eller andre skunkproduktionssteder. Han ved ikke, hvordan man nærmere laver hash. Man laver det af hampplanter. Omregningen i anklageskriftet til mængden af hash er sket ud fra de værdier, som den retskemiske erklæring har angivet vedrørende dels gennemsnittet for THC-indholdet i skunk og gennemsnittet for indholdet i hash. Han sendte 10 stiklinger ud af 35 til Retskemisk afdeling, og han har sendt alle de øvrige plantedele også. Han kan ikke sige, hvad THC-indhoIdet i pot er. Han fik oprindeligt at vide, at det gennemsnitlige THC-indhold i hash er 8 %, men det er senere ændret til 12 %. Vedrørende beregningen i forhold 3 a), hvorefter de 1.088 gram skunkblade og - blomster havde et gennemsnitligt THC-indhold på 13, og hvor der er sket omregning til hash med et gennemsnitligt THC-indhold på 12 %, forklarede han, at han godt kan se, at man for at komme ned på et gennemsnitligt THC-indhold på 12 %, skal putte mere i, og at man ved den anvendte beregning får et højere kvantum hash end vægten af selve planterne. Han ved ikke, hvad man i givet fald skulle putte i. Der er alene tale om en teoretisk beregning med henblik på at kunne sammenligne med en hash-mængde med et tilsvarende THC-indhold. Frøene var sendt med ind til Retskemisk afdeling, men blev ikke undersøgt. Vedrørende betegnelsen »Dansk pot« på en af frøposerne forklarede han, at han ikke nærmere kan forklare, hvad pot er i forhold til hash. Set med hans øjne er der ikke forskel på hamp, marihuana og hash, men det er jo også baggrunden for, at han sendte materialet til Retskemisk afdeling.«

Retskemiker B har til retsbogen afgivet følgende forklaring: »…, at hun har udarbejdet den retskemiske erklæring i bilag 14 sammen med farmaceut - - -. Proceduren er således, at hvis man får frisk plantemateriale ind til undersøgelse, lægges det til tørre. Man undersøger blomster og blade, men ikke stængler. Der udtages to små delprøver fra planten/plantedelen, der undersøges hver for sig for THC-indhold, og derefter tager man gennemsnittet. Man angiver mængden af det undersøgte materiale. Afdelingen foretager ikke uden videre en omregning til hash, men gør det, hvis de bliver bedt om det. Den gennemsnitlige THC-værdi bestemmes ud fra de ret få prøver af hash, som de modtager årligt. Tidligere var gennemsnittet på 8 % THC, men gennem årene lagde de retskemiske afdelinger mærke til, at indholdet var steget, og der blev i 2012 foretaget en ny undersøgelse vedrørende de seneste 5 år, som viste et gennemsnit på 12 % THC. For 2012 alene var gennemsnittet 17 %. Vedrørende skunk indsamler de data fra skunk-laboratorier, hvorfra de har fået plantemateriale til undersøgelse. De indsamler dataene fra hele, høstmodne planter. THC-koncentrationen er ifølge erklæringen side 3 gennemsnitligt på 14 % og med et gennemsnit på 43 gram marihuana pr. plante. I november 2012 er tallene dog opdateret til 46 gram marihuana pr. plante med et gennemsnit på 12 % THC-indhold.

Med hensyn til effekt 704 - 1.103 frø - forklarede vidnet, at de ikke har undersøgt, hvad det er for frø. De har ikke undersøgt for THC-indhoIdet i frøene, idet der normalt ikke er THC i frø. De kan ikke sige, om frøene er cannabisfrø eller for eksempel chilifrø. Omfanget af spild ved skunkdyrkning afhænger af sorten af planten og dyrkerens dygtighed. Af de planter, der bliver til noget, skal hanplanterne sorteres fra. Disse vil ikke i samme grad udvikle blomster, og man kan risikere, at hunplanterne går i frø. Det er muligt at købe feminiserede frø, men man kan ikke se på frøene, om det er han- eller hunplanter. Der kan derfor samlet være tale om et stort spild. Vedrørende effekt 311, tørrede stængler og blade, forklarede hun, at det kun er bladene, der er undersøgt. Normalt vil de angive vægten af bladene, men det har de ikke gjort her. Hun kan dog foretage en beregning nu, og den viser, at bladene vejede 308 gram.

Hun er bekendt med, at der findes mange forskellige cannabis-planter. Hun vil tro, at der er forskel på THC-indholdet i de forskellige planter. Det er rigtigt som angivet i erklæringen side 3, at THC-indholdet for hele, høstklare planter generelt varierer mellem 9 % og 21 % med et gennemsnit på 14 %, som nu er opdateret til 12 %, jf. tidligere. De tørrede blade (308 gram) med et THC-indhold på 2 % lignede ikke afpillede topskud. Der er nok normalt, at bladene har et indhold på et par procent, mens størstedelen af THC'et sidder i blomsterne. Hun mener, at det, der ryges, godt kan være både blade og blomster. Hun vil tro, at THC-indholdet ved dyrkning indendørs bliver højere, end hvis planterne dyrkes udenfor. Hun ved ikke, hvordan man nærmere laver hash. Det er et spørgsmål om at få udvundet noget THC-olie og presset til nogle plader - der sker en slags oprensning. Hvis man har 1 kg plantedele at udvinde fra, så får man selvfølgelig mindre end 1 kg hash. Det afhænger af, hvor meget THC, der er i plantedelene. Ved udvindingen af planten opnås et højere THC-indhold, men selvfølgelig et lavere kvantum og omvendt. Gennemsnittet for 2012 på 17 % THC-indhold i hash er udfundet fra i alt 54 prøver fordelt på 25 sager. Variationen var fra 1,8 % til 33 % THC-indhold. Hun har aldrig set hash fortyndet op. Stiklingerne er også undersøgt (effekt 102), og de havde et THC-indhold på 2 %. Man kan ikke på stiklingerne se, om der er tale om han- eller hunplanter.«

Oplysningerne i sagen.

- - -

Der er endvidere dokumenteret fotos fra tiltalte lejlighed optaget den 16. december 2011 (bilag 3-2 og 4-2).

Personlige oplysninger.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han efter at have lukket sin forretning begyndte på uddannelsen til byggemontagetekniker. Han blev færdigudlært i december 2012, men det er ikke lykkedes ham at finde arbejde. Han skal i gang med at tage et erhvervsklatringskursus og har desuden lige lejet sig ind i et værksted, idet han håber på, at der kommer gang i byggebranchen igen. Han har en kæreste, med hvem han har to børn. De bor ikke fast sammen.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Københavns Byrets dom af 16. oktober 2006 efter straffelovens § 121 og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, med 5 dagbøder a 300 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Ad forhold 1

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Ad forhold 2

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i at have fremstillet og videresolgt 1.500 gram skunk.

Ad forhold 3

Ad pkt. a) og b): Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i med henblik på videresalg at have forarbejdet, fremstillet og besiddet 1.088 gram skunkblade og -blomster med et gennemsnitligt THC-indhold på 13 % (pkt. a) og 1.420 gram skunkblomster med et gennemsnitligt THC-indhold på 19 % (pkt. b).

Ad pkt. c): Tiltalte har erkendt at have besiddet 308 gram skunkblade, men har forklaret, at der var tale om affald fra den første produktion af skunk, jf. forhold 2. Der er dokumenteret et foto af de omhandlede blade, der er fundet i en stor flyttekasse fyldt med stængler og blade blandet sammen.

Efter tiltaltes forklaring sammenholdt med det dokumenterede foto af plantematerialet og det lave indhold af THC i bladene finder retten det ikke bevist, at tiltalte besad bladene med henblik på videresalg. Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Ad pkt. d): Tiltalte har forklaret, at han holdt de 35 stiklinger i live med henblik på eventuelt at bruge dem, men at han ikke tror, at han ville have videredyrket dem, fordi han ikke havde det godt med at producere skunk.

To af rettens medlemmer finder det ikke godtgjort, at tiltalte besad stiklingerne med henblik på yderligere fremstilling af skunk, og de stemmer derfor for at frifinde tiltalte i dette forhold.

Et af rettens medlemmer finder efter tiltaltes erkendelse af at have fremstillet og solgt skunk (forhold 2) og af at have forarbejdet, fremstillet og besiddet de fundne tørrede blomster og blade med henblik på videresalg (forhold 3 a) og b)), sammenholdt med lejlighedens indretning til dyrkning af skunk, at det er godtgjort uden for enhver rimelig tvivl, at tiltalte besad stiklingerne med henblik på fremstilling af yderligere skunk. Efter forklaringen afgivet af retskemikeren vedrørende spild og nødvendigheden af frasortering af hanplanter finder dette medlem af retten dog ikke grundlag for at dømme tiltalte for fremstilling af skunk svarende til 35 høstmodne planter, men alene halvdelen heraf.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Ad pkt. e); Tiltalte har forklaret, at en mindre del af de 1.103 frø, der blev fundet i hans lejlighed, er pot-frø, men at han ikke ved, hvilke frø der i øvrigt er tale om. Han har endvidere forklaret, at han har samlet frøene over en lang årrække, så mange af frøene er gamle, og at han ikke har brugt af frøene til produktionen af skunk.

Frøene er Ikke nærmere undersøgt, hverken med hensyn til arten af frø eller kvaliteten heraf.

Retten finder det herefter for den væsentligste del af frøene ikke bevist, at der er tale om cannabis-frø. For så vidt angår den resterende findes det ikke godtgjort med den til domfældelse fornødne sikkerhed, at tiltalte besad disse med henblik på fremstilling af yderligere skunk. Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Efter skyldvurderingen findes forhold 2 og 3 ikke omfattet af straffelovens § 191, men alene lov om euforiserende stoffer som angivet i de enkelte forhold.

Ad strafudmålingen:

Rettens medlemmer er enige om, at den af anklagemyndigheden i anklageskriftet foretagne omregning ud fra THC-værdier af skunkmængde til hashmængde er foretaget til brug for strafudmålingen, og tiltaltes indsigelse vedrørende omregningen behandles derfor under udmålingsspørgsmålet.

Retten lægger til grund, at tiltalte efter den foretagne skyldvurdering har videresolgt og fremstillet med henblik på videresalg i alt ca. 4 kg skunk.

To af rettens medlemmer finder ikke grundlag for at foretage en omregning til hash ud fra de forskellige THC-værdier, der findes i stofferne, og stemmer for at idømme tiltalte fængsel i 3 måneder.

Et af rettens medlemmer finder ud fra de THC-værdier, som er konstateret i skunkblade- og blomster (forhold 3 a og b), og som er højere end det gennemsnitlige THC-indhold i hash, at det ved strafudmålingen bør lægges til grund, at tiltalte samlet i forhold 2 og 3 a) og b) har videresolgt skunk og fremstillet skunk med henblik på videresalg svarende til i alt ca. 5 kg hash, jf. herved f.eks. dommene gengivet i TfK 2010.192 Ø og TfK 2009.314 V. Dette medlem af retten stemmer herefter for at idømme tiltalte fængsel i 5 måneder.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet, således at straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

Rettens medlemmer er enige om, at det under hensyn til den tid, der forløbet, siden forholdene blev begået, findes upåkrævet, at straffen fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af den påberåbte bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden, og at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Hos tiltalte konfiskeres udstyr til dyrkning af skunk (koster 10, 104-106, 204-207, 402, 404-407, 410, 501, 601 og 705), skunkplanter/blomster/stængler (koster 11, 102, 103, 305-307, 310, 311 og 403), kalender 2011 (koster 14), bog om cannabisproduktion (koster 14) og pølsemandsposer.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 8. august 2013 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse, dog således at forholdene ikke er omfattet af straffelovens § 191 men alene af lov om euforiserende stoffer. Der påstås ligeledes stadfæstelse med hensyn til frifindelsen i forhold 3 e.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af yderligere udstyr til skunkdyrkning (koster nr. 409, 411, 412) samt gødning og kemikalier (koster nr. 309, 401 og 702).

T har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af tiltalte og vidnet B, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet politibetjent A afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke lavede mad i lejligheden. Han spiste enten ude eller hos sin kæreste. Han sov af og til i lejligheden. Han røg ikke selv hash, men har af og til røget pot. Han gav en lille pose pot til en forhandler på Christiania, som derefter meddelte, at han ville give 57.000 kr. for de 1500 g som er omtalt i forhold 2. Han brugte pengene til betaling af almindelig gæld. Blomsterne og det øvrige plantemateriale i forhold 3 a og b var lavet i lejligheden. Det skulle sælges på Christiania. Affugteren på foto 24 (fotomappe s. 71) havde ikke med produktionen at gøre. Den købte han i juli 2011 for 2500 kr., fordi kælderen blev oversvømmet. Tørringen af skunken skete ved hjælp af det kulfilter, som ses på foto 26 (fotomappen side 72). Han begyndte i sine unge år at interessere sig for cannabis, fordi han ikke brød sig om at drikke. Han har ikke produceret tidligere. Gødningen blev brugt til planterne, og de poser, som ikke var åbnet stammede fra forretningen. Det var penge værd. Han havde indbrud i sin forretning, hvorefter han lukkede butikken og satte sine ting i kælderen. Da kælderen blev oversvømmet i juli 2011, flyttede han tingene op i lejligheden, fordi ejendommens administrator sagde, at kælderen skulle tømmes. Koster nr. 409 er en lampe, som han havde lånt af en kammerats mor, der brugte den til orkideer. Den var meget dyr i el, så derfor ophørte han med at bruge den. Plastbakkerne var også fra forretningen, og ikke til skunkfremstillingen. Bladene og blomsterne omfattet af forhold 3 a og b er fra samme produktion. Det er blot forskellige dele af planten.

Om sine personlige forhold har han forklaret, at han nu har fået arbejde med montering af altaner i Valby.

Vidnet B har supplerende forklaret blandt andet, at der i forhold 3c blev foretaget en opdeling i stængler og blade. De måler THC-indholdet på blade og blomster. Man regner nu med, at en gennemsnitlig plante producerer 46 g marihuana. Det er på baggrund af flere sager. De definerer marihuana som tørrede blade og blomster fra cannabisplanten. Pot er også marihuana. Hash er et mere forarbejdet produkt, hvor man ikke længere kan se plantedelene. Det procentvise THC-indhold er uafhængigt af vægten af plantedelene. Man kan ikke sige hvor meget hash, der kan udvindes af en bestemt plante. Der avles planter med forskelligt formål. Hvis man kan se plantedele, kaldes det ikke hash uanset THC indholdet. Når de i erklæringen har anført, hvor meget hash marihuana svarer til, er det beregnet ud fra et gennemsnitsindhold af THC på 8 % i hash. THC-indholdet er særlig højt i topskud. 1½ kg planter svarer ikke 1½ kg hash, idet fremstillingsmåden giver mindre mængde hash, men til gengæld af en højere THC værdi. Man kan ikke på forhånd sige, hvor meget hash, der vil komme ud af 1 kg plantedele. Gennemsnittet af THC i hash i 2012 var 17 %, men de har set hash med et THC-indhold på mellem 2 % og 43 %. Derfor regner man nu med 12 % THC gennemsnitlig i hash.

Landsrettens bemærkninger og resultat

Vedrørende forhold 3 c tiltræder Landsretten det af byretten anførte, hvorefter materialet, der blandt andet bestod af stængler, ikke kan anses for besiddet med henblik på videreoverdragelse.

Vedrørende forhold 3 d finder landsretten af de grunde, der er anført i byrettens dissens, at stiklingerne er besiddet med henblik [på] senere videreoverdragelse, og at tiltalte derfor er skyldig i overtrædelse af de i tiltalen anførte bestemmelser.

Henset til, at tiltalte har besiddet godt 4 kg skunk med henblik på videreoverdragelse, og til THC-indholdet i de i forhold 2, 3 a og 3 b anførte mængder skunk, der efter det af vidnet B oplyste må antages at svare til indholdet af THC i hash, findes straffen at burde fastsættes i overensstemmelse med straffeniveauet for besiddelse af hash med henblik på videreoverdragelse til fængsel i 4 måneder.

Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at straffen skal være betinget på de anførte vilkår.

Anklagemyndighedens påstand om yderligere konfiskation af genstande m.v., der enten er anvendt eller kan anvendes til skunkproduktion, tages til følge.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 4 måneder, der gøres betinget på de af byretten anførte vilkår.

Hos tiltalte konfiskeres yderligere koster nr. 309, 401, 409, 411, 412 og 702.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.