TfK 2010.1091 ØLD

Ø.L.D. 28. september 2010 i anke 12. afd. S-1908-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Niels Anker Rasmussen, besk.).

(Taber Rasmussen, Lodberg og Tuk Bagger med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 16. juni 2010:


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 19. februar 2010.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 192a, stk. 1 samt våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2,

ved den 4. december 2009 ca. kl. 10.10 på sin bopæl - - - i Albertslund, under særligt skærpende omstændigheder, at have været i besiddelse af 1 stk. hjemmelavet pistol, 1 stk. haglgevær, 1 stk. pibe og 1 stk. tromle til en revolver, samt diverse ammunition til skydevåben.

2. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,

ved den 04. december 2009 ca. kl. 10.10 på sin bopæl - - - i Albertslund, at have været i besiddelse af 2,8 gram hash til eget brug.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en ubetinget fængselsstraf på minimum 1 år og 9 måneder. Der er endvidere nedlagt påstand om konfiskation af de i forhold 1 nævnte våben og ammunition, og af det i forhold 2 nævnte hash, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder vedrørende sagens forhold 1, men nægtede at dette skulle henføres under straffelovens § 192a, stk. 1.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte erkendt sig skyldig.

Tiltalte har nedlagt påstand om rettens mildeste dom.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T. Forklaringen blev dikteret til digital diktafon, jf. retsplejelovens § 33a, og gengives ikke.

Tiltalte har ifølge retsbogen forklaret: 1)

Vedrørende sagens forhold 1 forklarede tiltalte, at de nævnte våben blev fundet på hans bopæl. Jagtgeværet lå under sengen i soveværelset.

Foreholdt bilag 4, foto nr. 1, bekræftede tiltalte, at dette er det omhandlede våben. Han har haft det i et par år. Han havde taget det fra en kammerats bopæl. Kammeraten hedder - - -. Han havde taget våbenet fra kammeratens skur, da kammeraten døde. Det var samlet, men tiltalte skilte det ad, da han kom hjem. Han ville smide det ud, men fik det aldrig gjort. Det har ligget adskilt siden da.

Foreholdt sin forklaring til politirapport, sagens bilag 5, side 2, 1. afsnit forklarede tiltalte, at det er rigtigt at han dengang forklarede at han havde købt geværet, men tiltalte fastholdt sin forklaring som afgivet i dag. Årsagen til at han forklarede anderledes til politiet var, at han ikke ville rode sin afdøde ven ind i sagen.

Tiltalte forklarede vedrørende den hjemmelavede pistol foto nr. 3 i bilag 4, som blev fundet i en skuffe i en købmandsdisk i stuen, at denne har han lavet af et jernrør, som han monterede på noget pæretræ, som han havde slebet. Han havde et væddemål i gang med sin kammerat om han var i stand til at bygge en pistol, der var funktionsdygtig. Dette væddemål vandt han, idet han affyrede ét skud med pistolen i haven. Skuddet var ned i jorden. Dette var ca. for 3-4 år siden. Det var alene for at vinde væddemålet, at han byggede pistolen. Han har blot ikke fået pistolen adskilt igen, idet han for ca. 1 år siden blev ramt af en hjerneblødning og nu har svært ved at tage sig sammen.

De fundne patroner har han samlet sammen fra diverse containere. Piben og tromlen som ligeledes blev fundet til revolveren i samme købmandsdisk forklarede tiltalte, at disse ting stammede fra en gammel Walther PKK, som han havde fundet hos en produkthandler. Ammunitionen fundet i diverse plasticbøtter under sengen, er ligeledes fundet i diverse containere. Tiltalte har gået i skydeklub og været soldat. Det er derfra han har sin interesse for våben. Tiltalte føler at loven ligesom er løbet forbi ham. Det er kommet bag på ham, at våbenloven er blevet skærpet som sket. Han har ingen relation til nogle fra bandemiljøet. Det er alene hans samlermani, der gør, at han har samlet så meget sammen.

Vedrørende sagens forhold 2 kunne tiltalte erklære sig skyldig og forklarede, at hashen var til eget forbrug. Han bruger det som smertestillende.

Tiltalte forklarede på spørgsmål fra sin forsvarer, at den omhandlede pistol ikke var ladt. Der havde kun været én patron som passede og denne var affyret i haven. Han havde lagt den øvrige ammunition i en spand med vand, for at det skulle blive ødelagt. Det havde stået i spanden i en uges tid.

Af kriminalteknisk erklæring af 4. februar 2010, våbenrapport fremgår blandt andet vedrørende »hjemmelavet pistol«:

»Våbnet fremstår som »hjemmelavet«, det har dog et løb med riffelgang.

Når våbnet er opladt, affyres det ved, at føre hanen tilbage og derpå give slip. Ved prøveskydning under anvendelse af skarpe patroner i kaliber 9 mm Flobert, kunne våbnet affyres på denne måde.

Dog affyredes våbnet ikke i første forsøg, hanen skulle derpå spændes og slippes på ny, og våbnet affyredes herefter.«

Tiltalte er tidligere straffet senest ved

dom af 1. april 2009, med en betinget dom på fængsel i 20 dage for overtrædelse af straffelovens § 266.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han siden 2006 har været førtidspensionist på grund af en diskusprolaps og en dårlig lunge. Han har tidligere arbejdet 15 år hvor han kørte med slamsuger. Han bor sammen med sin kæreste og har 6 børn. En datter på 17 år bor fortsat hjemme, mens de øvrige er flyttet hjemmefra. Kærestens særbarn fra et tidligere forhold kommer endvidere på weekend.

Rettens begrundelse og afgørelse


Vedrørende forhold 1:

Ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med det iøvrigt fremkomne kan det lægges til grund, at tiltalte på sin bopæl har opbevaret de i forhold 1 nævnte våben med tilhørende ammunition frit tilgængeligt.

Efter den foreliggende kriminaltekniske erklæring lægges til grund, at begge våben var funktionsduelige.

Herefter og henset til de omhandlede våbens karakter findes forholdet at burde henføres til straffelovens § 192a, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Vedrørende forhold 2:

Ved tiltaltes erkendelse, der findes bestyrket ved det iøvrigt fremkomne findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet i dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens 192a, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og og lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der ved lov nr. 501 af 12. juli 2009 blev indført en minimumsstraf på fængsel i 1 år for overtrædelse af straffelovens § 192a, jf. våbenloven.

Der er endvidere henset til, at begge de omhandlede våben efter den kriminaltekniske erklæring var fuldt funktionsduelige og at tiltalte frit tilgængeligt på sin bopæl har opbevaret de nævnte våben med tilhørende ammunition.

Det kan endvidere lægges til grund, at tiltalte ingen relation har til rockerkredse eller bandemiljøet iøvrigt og at tiltalte ikke tidligere er straffet af betydning for denne sag.

Herefter og henset til det oplyste om tiltaltes baggrund for at være i besiddelse af de omhandlede våben, findes det undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen betinget som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Det har sit forblivende med den betingede dom af 1. april 2009.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år 6 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Hos tiltalte konfiskeres 1 stk. [hjemmelavet] pistol, 1 stk. haglgevær, 1 stk. pibe og 1 stk. tromle til en revolver, samt diverse ammunition til skydevåben, samt 2,8 gram hash.

Østre Landsrets dom:

Glostrup Rets dom af 16. juni 2010 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, navnlig således at straffen gøres ubetinget.

Tiltalte har nedlagt påstand om formildelse, idet det navnlig gøres gældende, at forhold 1 skal henføres under våbenloven.

Der er i landsretten fremlagt personundersøgelse af 14. september 2010.

Det er til sagen oplyst, at der blandt den fundne ammunition var ammunition, der kunne anvendes til haglgeværet, men ikke til den hjemmelavede pistol.

Landsrettens begrundelse og resultat


Landsretten lægger til grund, at pistolen, der lå i en skuffe i en købmandsdisk i stuen, var hjemmelavet og kun lejlighedsvis funktionsduelig. Landsretten lægger endvidere til grund, at der ikke i lejligheden forefandtes ammunition til pistolen. Landsretten lægger endvidere til grund, at haglgeværet lå under sengen i adskilte dele, der hver var pakket ind i »film«, og at ammunitionen til haglgeværet lå blandt mange andre slags ammunition et andet sted i lejligheden. Landsretten lægger yderligere til grund, at våbnene ikke har været anvendt til ulovlige formål og ikke er anskaffet på ulovlig vis af tiltalte, der ikke tidligere er straffet for våbenbesiddelse. Landsretten lægger endelig til grund, at tiltalte ikke har tilknytning til bander eller rockerkredse.

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder finder landsretten ikke, at der foreligger sådanne særligt skærpende omstændigheder, at forholdet kan henføres under straffelovens § 192 a, hvorfor tiltalte i forhold 1 alene straffes for overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Det bemærkes, at landsretten betragter det som skærpende, at der i lejligheden fandtes flere våben, hvoraf der var ammunition til det ene, sammenholdt med det oplyste om våbnenes placering. Straffen findes derfor passende at burde ændres til fængsel i 4 måneder.

Henset til karakteren forhold 1 sammenholdt med formålet med de skærpede bestemmelser på våbenlovsområdet finder landsretten ikke grundlag for at gøre straffen betinget helt eller delvis, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 4 måneder.

Den betingede dom af 1. april 2010 forbliver uændret.