TfK 2011.137 VLD

V.L.D. 2. november 2010 i anke 6. afd. S-1496-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jens Rye-Andersen, Aalborg).

(Kristian Petersen, Henrik Estrup og Thomas Jønler med domsmænd).

Retten i Hjørrings dom af 22. juni 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 192a, stk. 1, ved i tiden forud for og indtil den 22. december 2009 kl. 12.40 på sin bopæl - - - pr. Brovst under særlig skærpende omstændigheder, uden at være i besiddelse af jagttegn eller våbentilladelse, at have erhvervet og været i besiddelse af et cal. 12 jagtgevær, over-under, af mærket Aramberri Spain, våbennr.: 163582, og som politiet fandt gemt i ulåst skab sammen med ulovligt erhvervet ammunition.

2. våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, ved på tid og sted som angivet under forhold 1 at have besiddet 49 patroner, cal. 16 af mærket Gyttorp Steel 70 mm og Kent Champion Pro Steel 67 mm, uagtet han ikke havde politiets tilladelse hertil.

3. våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 1, jf. § 21, stk. 1-3, ved på tid og sted som angivet under forhold 1 at have opbevaret såvel jagtgeværet som ammunitionen i et ulåst skab på bopælen, uagtet opbevaring af våben skal ske i godkendt sikringsskab, forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende, ligesom al opbevaring af ammunition skal ske i aflåst gemme eller i godkendt sikringsskab sammen med eventuelle våben.

Påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af jagtgevær mrk. Aramberri Spain samt 49 jagtpatroner mrk. Gyttorp Steel og Kent Champion Pro Steel, jf. straffelovens § 75, stk. 1.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2 og 3.

Sagens oplysninger:

Tiltalte, T, har forklaret, at han bor alene på ejendommen på - - -. Geværet havde han købt af en kammerat om sommeren. Han gav 2.500 kr. for det. Han købte gevær og patroner samtidig. Han vil ikke fortælle, hvem han har købt geværet af. Han købte det, fordi han gerne ville have jagttegn. Han har ikke undersøgt, hvor kammeraten havde geværet fra. Han har ikke prøvet at skyde med det. Foreholdt forhold 1, bilag 3, forklarede han, at det er ukorrekt, at han har skudt med det. Geværet blev opbevaret i et ulåst skab. Han var godt klar over, at man skulle have våbentilladelse, hvis man skulle have geværet for at bruge det til lerdueskydning.

Kriminalassistent P2 har forklaret, at han var på adressen efter et tip om hælervarer. Han ransagede og fandt på 1. sal på et værelse et gevær i et uaflåst skab. Geværet var i camouflageetui. Det var tilgængeligt i skabet. Der var patroner i etuiet, og der var patroner ved siden af.

Der har til brug for sagen været foretaget undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Vedr. forhold 1.

2 af rettens medlemmer udtaler:

Tiltalte har erkendt, at han har været i besiddelse af et jagtgevær på bopælen. Idet det lægges til grund, at geværet var funktionsdueligt og blev opbevaret i et uaflåst skab, finder retten, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Anklagens rigtighed er derfor bevist.

1 af rettens medlemmer finder ikke, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Vedr. forhold 2 og 3.

Ved tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste findes anklagens rigtighed bevist.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 192a, stk. 1, våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, og våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 1, jf. § 21, stk. 1-3.

60 dage af straffen skal afsones, mens resten af straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 1.

Vestre Landsrets dom:
Retten i Hjørring har den 22. juni 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande:

Tiltalte har i forhold 1 påstået frifindelse for tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1. Tiltalte har erkendt at have været i besiddelse af det pågældende gevær, og at han i den forbindelse har overtrådt våbenloven, men tiltalte har bestridt, at der foreligger særlig skærpende omstændigheder.

Tiltalte har i øvrigt påstået formildelse.

Tiltalte har ikke haft bemærkninger til påstanden om konfiskation af gevær og patroner.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen i det hele gøres ubetinget.

Anklagemyndigheden har for landsretten foretaget følgende berigtigelser af tiltalen:

I forhold 1 ændres »straffelovens § 192 a, stk. 1,« til: »straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1«.

I forhold 2 ændres »våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1,« til: »våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 3 (dagældende nr. 2)«.

Anklagemyndigheden har endvidere vedrørende konfiskationspåstanden berigtiget henvisningen til straffelovens § 75, stk. 1, til straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Forsvareren har ikke haft bemærkninger til disse berigtigelser.

Anklagemyndigheden har endvidere ønsket at berigtige tiltalen i forhold 2, således at ordene »at have besiddet 49 patroner, cal. 16 af mærket Gyttorp Steel 70 mm og Kent Champion Pro Steel 67 mm« ændres til: »at have besiddet 46 patroner, cal. 12 af mærket Gyttorp Steel 70 mm og 3 patroner, cal. 16 af mærket Kent Champion Pro Steel 67 mm«.

Forsvareren har protesteret herimod, idet han har gjort gældende, at der er tale om en udvidelse af tiltalen, der ifølge retsplejelovens § 917, stk. 1, jf. § 836, stk. 2, kræver tiltaltes samtykke.

Landsretten har ved en beslutning truffet under hovedforhandlingen fastslået, at der er tale om en udvidelse af tiltalen, der ikke kan ske uden tiltaltes samtykke. Landsretten har herved lagt vægt på, at tiltalen, som den er rejst, angår besiddelse af et jagtgevær og 49 patroner, der ikke passer til geværet, idet geværet er kaliber 12, mens patronerne ifølge formuleringen af tiltalen i forhold 2 er kaliber 16. Den ændring, som anklagemyndigheden har ønsket, vil indebære, at tiltalen angår besiddelse af et jagtgevær og 49 patroner, hvoraf de 46 patroner passer til geværet. Der ville således i realiteten være tale om en udvidelse af tiltalen fra at angå besiddelse af et jagtgevær uden tilhørende ammunition til at angå besiddelse af et jagtgevær med tilhørende ammunition.

Supplerende oplysninger:

Politiet har til brug for ankesagen udarbejdet en oversigt over de fundne patroners kaliber og har i den anledning udarbejdet en ny kosterrapport af 8. oktober 2010.

Forklaringer:

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere for landsretten afgivet vidneforklaring af politiassistent P1.

Tiltalte har supplerende forklaret, at det var i sommeren 2009, at han købte geværet. Han købte det af en kammerat. Kammeraten havde jagttegn og havde dermed ret til at have geværet. Han og den kammerat, som han købte geværet af, har haft geværet med på skydebane, men han kan ikke huske, om det var før eller efter, at han købte geværet. Tiltalte har ikke selv prøvet at skyde med geværet. Foreholdt at tiltalte ifølge politirapport af 22. december 2009, side 2, skulle have forklaret, at han »ret flittigt havde anvendt jagtgeværet til lerdueskydning på bane hen over afvigte sommer«, har tiltalte forklaret, at han ikke har sagt sådan til politiet. Han har som sagt ikke prøvet at skyde med geværet. Bortset fra, at den kammerat, som han købte geværet af, måske har skudt med det på skydebane, efter at tiltalte købte det, har geværet ligget i det skab, hvor det blev fundet. Skabet befandt sig i soveværelset. Han købte geværet, fordi han gerne ville have jagttegn. Han har prøvet at tage jagttegn, efter at geværet er blevet konfiskeret, men han fik af politiet at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. De patroner, som politiet fandt, havde tiltalte fået med, da han købte geværet. Han ved ikke, hvilken kaliber patronerne havde. Han havde glemt, at han havde geværet liggende, da politiet kom og ville ransage. Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han i et par måneder har arbejdet på et slagteri. Det er et fast arbejde. Han har aldrig haft noget med rockere eller det kriminelle miljø at gøre.

Politiassistent P1 har supplerende forklaret, at han er uddannet skydeinstruktør. Han er også jæger og har således god forstand på jagtvåben. Han har i politiets våbenkælder set det gevær og den ammunition, som politiet konfiskerede hos tiltalte. Vidnet har udarbejdet den berigtigede kosterrapport af 8. oktober 2010, hvoraf fremgår, at 46 af de fundne patroner var af kaliber 12, mens de sidste 3 patroner var af kaliber 16. Den berigtigede kosterrapport blev udarbejdet på baggrund af en besigtigelse af de enkelte patroner. Patronernes kaliber var angivet på patronernes bund. Patronerne af kaliber 12 ville kunne anvendes i det gevær, der blev fundet. Det ville patronerne af kaliber 16 derimod ikke, idet de er for små. Jagtpatroner af kaliber 16 er mindre end jagtpatroner af kaliber 12. Det er sikkert rigtigt, at patronerne uanset kaliber ville kunne anvendes til flugtskydning.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Det fremgår af Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 2552, at det beror på en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder, om besiddelse af skydevåben på bopælen må anses for begået under særlig skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1. Der kan herved lægges vægt på de momenter, der er nævnt i forarbejderne til lov nr. 411 af 10. juni 1997 (den tidligere bestemmelse i våbenlovens § 10, stk. 2) og til lov nr. 501 af 12. juni 2009 (straffelovens § 192 a).

Det fremgår af ransagningsrapporten, at det jagtgevær, som tiltalte var i besiddelse af, ikke var ladt. Geværet var kaliber 12, mens de fundne patroner ifølge tiltalen i forhold 2 var kaliber 16. Det lægges derfor til grund, at geværet var uden tilhørende ammunition.

Tiltalte har ikke våbentilladelse eller jagttegn og har aldrig haft det.

Jagtgeværet blev fundet i et uaflåst skab i et værelse på 1. sal i tiltaltes bolig. Tiltalte har forklaret, at han i sommeren 2009 havde købt geværet af en kammerat, som han ikke vil oplyse navnet på. Geværet var ikke oversavet eller afkortet og var ikke efterlyst. Det er mod tiltaltes benægtelse ikke bevist, at han har anvendt geværet.

Tiltalte er ikke tidligere straffet for ligeartet kriminalitet, og han har ikke tilknytning til rocker- eller bandemiljøet.

Efter en samlet vurdering af de anførte omstændigheder er der ikke tilstrækkeligt holdepunkt for at fastslå, at tiltaltes besiddelse af jagtgeværet skete under særlig skærpende omstændigheder, og tiltalte frifindes derfor for tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte er herefter og i overensstemmelse med sin erkendelse skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, ved at have besiddet det pågældende gevær, jf. forhold 1.

Tiltalte er i overensstemmelse med sin erkendelse endvidere skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 3 (dagældende nr. 2), ved at have besiddet de 49 patroner, jf. forhold 2, og i overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 21, stk. 1-3, ved at have opbevaret geværet og ammunitionen som sket, jf. forhold 3.

Uanset at geværet ikke var ladt og var uden tilhørende ammunition, og at tiltalte ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet og er uden tilknytning til rocker- og bandemiljøet, bør straffen under de i øvrigt anførte omstændigheder, herunder oplysningerne om tiltaltes anskaffelse og opbevaring af geværet, fastsættes som en frihedsstraf, der passende kan udmåles til fængsel i 60 dage, jf. våbenlovens § 10, stk. 1.

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold gøres straffen betinget på vilkår som fastsat nedenfor.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.