TfK 2012.1096

V.L.D. 20. september 2012 i anke 1. afd. S-0822-12

 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Pernille Bloch, Holstebro).
(Dorte Jensen, Hans-Jørgen Nymark Beck og Søren S. Skjærbæk (kst.) med domsmænd).


Retten i Holstebros dom af 27. marts 2012:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 18. november 2011.


T er tiltalt for overtrædelse af


1. (5.) straffelovens § 276, jf. § 21, forsøg på tyveri, ved i perioden mellem den 20. juni 2009 ca. kl. 12.00 og den 24. juni 2009 ca. kl. 17.30 at være brudt ind i et sommerhus beliggende - - -, Lodbjerg Hede, Ringkøbing, hvorfra intet blev stjålet,


2. våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, ved den 16. maj 2011 ca. kl. 13.30 ud for adressen - - -, at have overtrådt våbenlovens regler under skærpende omstændigheder, idet tiltalte i bagagerummet i sin personbil med reg.nr. - - - uden politiets tilladelse var i besiddelse af et haglgevær af mærket Perazzi,


3. færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, ved den 20. maj 2011 ca. kl. 19.30 at have ført varebil - - - ad Sønder Hjermvej, Mejrup, Holstebro, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille,


4. (1.) straffelovens § 192a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, ved i en ikke nærmere specificeret periode frem til og med den 21. maj 2011 ca. kl. 01.00 på adressen - - - at have været i besiddelse af en ikke-plomberet pumpgun af mærket Maverick, som ved politiets ankomst på ovennævnte tid og sted var ladt med fire patroner af mærket Mirage, kaliber 12, og som blev opbevaret umiddelbart tilgængeligt i husets baggang, og som tiltalte få timer forinden havde affyret flere gange i sin have - hvor der blev fundet yderligere 21 stk. haglpatroner (Mirage, kaliber 12) liggende umiddelbart tilgængeligt - hvorfor der forelå en nærliggende risiko for, at våbnet ville blive brugt til fare for andre,


5. (4.) færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, ved den 31. august 2011 kl. 00.8 at have ført varebil - - - ad Viborgvej i vestlig retning, Skave, Holstebro, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,5 promille.


Påstande:


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og bøde.


Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 1 pumpgun mærket Maverick, 1 haglgevær af mærket Perazzi og 25 haglpatroner af mærket Mirage, kaliber 12 hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.


Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 8, jf. § 126, stk. 1, nr. 7, jf. § 128, stk. 2, jf. stk. 1.


Tiltalt har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 3 samt 5. Han har erkendt sig skyldig i overtrædelse af våbenloven i forhold 2, men bestridt, at der er tale om besiddelse under skærpende omstændigheder, idet våbnet var skilt ad. Han har erkendt sig skyldig i overtrædelse af våbenloven i forhold 4, men nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a under henvisning til, at våbnet ikke var funktionsdygtigt, og at han ikke havde skudt med det forud for fundet heraf.


Tiltalte vil ikke protestere mod den nedlagte påstand om konfiskation.


Det er oplyst, at politiet i brev af 7. september 2011 meddelte tiltalte, at hans kørekort ville blive midlertidigt inddraget med virkning fra den 1. oktober 2011.


Tiltalte ønskede inddragelsen prøvet af retten, og sagen blev af anklagemyndigheden indbragt for retten den 21. september 2011 og registreret under rettens nr. - - -. Retten har på grund af en beklagelig ekspeditionsfejl ikke fået behandlet tiltaltes anmodning forud for domsmandssagen.


Forklaringer:


Forklaringerne er lydoptaget, men gengives i dommen direkte, da dommen er anket umiddelbart efter domsafsigelsen.


Tiltalte, T, har om forhold 1 forklaret, at det godt kan passe, at han har været på besøg i det pågældende sommerhus i sommeren 2009. Han kan huske, at han var ude til en Sankt Hans fest med nogle unge mennesker på stedet. Døren var åben, da han kom ind til festen. Det kan godt passe, at han har skåret sig på noget glas til festen, og at der derfor er blevet fundet blod fra ham i sommerhuset.


Om forhold 2 har tiltalte forklaret, at han havde købt det pågældende haglgevær dagen i forvejen for 12.000 kr. på en knivudstilling i Hirtshals. Han havde fået det i adskilt tilstand, og sådan lå det også bilen, da det blev fundet. Inden han købte det, samlede sælgeren det, og de skilte det ad igen, inden tiltalte fik det med sig. Tiltalte havde dengang en blankvåbentilladelse og troede, at den også gjaldt anskaffelsen af geværet. Han er først senere blevet klar over, at det ikke var tilfældet. Det var hans hensigt at opbevare geværet i sin fars våbenskab, men han nåede ikke at få det afleveret der, før politiet kom ham i forkøbet. Han var ikke direkte på vej ud til sin far, da politiet kom og fandt geværet i bilen. Det var hans ide, at han ville sælge det videre sammen med nogle andre ting på en auktion her i Holstebro. Geværet var ikke umiddelbart til at samle for en, der ikke havde forstand på det. Der var ingen ammunition i bilen sammen med geværet.


Om forhold 3 har tiltalte forklaret, at det er korrekt, at han kørte bil den pågældende dag, og at han havde drukket forinden. Han drak en del øl i den periode, og han vil ikke bestride den målte promille på 1,06. Han fik taget en blodprøve på stationen, og han fik udleveret et midlertidigt kørekort, men kort efter fik han lov til at få sit originale kørekort igen. Han fik i den forbindelse intet at vide om promillens størrelse og om konsekvensen af at køre igen i spirituspåvirket tilstand.


Om forhold 4 har tiltalte forklaret, at det er korrekt, at han var i besiddelse af den nævnte pumpgun den 21. maj 2011. Han har købt våbnet sammen med sin tidligere nabo, N, hos en våbenforhandler ude på Struervej. Han gav i alt 4.000 kr. for både våbnet og ammunition, og han vil skønne, at pumpgunen kostede ca. 3.000 kr. Det var meningen, at pumpgunen skulle tilhøre N, og den blev også registreret i N's navn. N havde ikke penge til at købe pumpgun og ammunition selv og lånte dem af tiltalte. N vidste også godt, at tiltalte ikke havde tilladelse til købe det pågældende våben og ammunition. N betalte imidlertid ikke de penge, han havde lånt af tiltalte til købet. Derfor fik tiltalte pumpgunen og ammunitionen af N. Tiltalte fik det hele, da han havde betalt for det hele. Han fik det ca. 2 måneder før den dag, hvor politiet kom og fandt det hos ham. Han har ikke selv skudt med pumpgunen, hverken den 21. maj 2011 eller forud herfor. Han skyder selv kun med luftbøsse og compoundbue. Han har heller ikke skudt med andre våben i dagene op til den 21. maj 2011, så han kunne have fået krudtslam på sig.


I løbet af aftenen den 21. maj 2011 fik han besøg af en person ved navn B her fra byen. Han kender ikke nærmere til ham. Han havde talt med ham om, at han skulle købe den pågældende pumpgun. B kom et sted mellem kl. 21.00 og 22.00. lndtil da lå våbnet i baggangen i en skipose oven på et skab i omkring 2 meters højde og var ikke umiddelbart synligt. B fik lov til at afprøve våbnet ude i tiltaltes baghave, som er en 2.000 m2 stor grund ude på landet. B skød altså med det med tiltaltes tilladelse, men i den forbindelse satte ammunitionen sig fast, og derfor ville B ikke købe det. Herefter forlod B stedet. Tiltalte var på det tidspunkt lidt beruset, men ikke særlig meget. Tiltalte forsøgte at afhjælpe funktionsfejlen, mens B var der for at få ham til at købe pumpgunen, men tiltalte måtte desværre give op, og derefter forlod B stedet uden at købe våbnet. Herefter blev tiltalte noget mere beruset. Han gik over til A, som boede til leje i nabohuset, som tiltalte ejer. Hun var bagud med betaling af strøm. Hun boede dengang sammen med den tidligere omtalte N, som tiltalte havde købt pumpgunen sammen med. A og tiltalte talte ikke om, at der skulle have været skudt ovre hos tiltalte den pågældende aften.


Efter besøget hos A gik tiltalte hjem i seng. Han ved ikke, om pumpgunen på det tidspunkt lå frit fremme. Han fik besøg af politiet omkring kl. 01.00 om natten. Det er korrekt, at der på tidspunkt lå ammunition frit tilgængeligt uden for huset. Politiet forlod stedet, men kom igen senere og foretog en ransagning. Han mener, at de i den forbindelse tog pumpgunen og ammunitionen med sig. Han har rørt ved pumpgunen både før og efter, at B afskød våbnet. Tiltalte mener, at han omtalte B allerede under grundlovsforhøret den 21. maj 2011, og det må bero på en misforståelse, at det ikke fremgår af referatet af hans forklaring i retsmødet.


Om forhold 5 har tiltalte forklaret, at det er korrekt, at han den pågældende dag havde drukket. Han havde været til auktion og havde fået ca. 3 fadøl under auktionen, og han fik en ekstra med sig i bilen på vej hjem.


P3 har som vidne om forhold 2 forklaret, at han var ude til en politiforretning den 16. maj 2011. Baggrunden var, at der var kommet en anonym oplysning om, at en person opbevarede et jagtgevær i en rød Audi på en adresse i - - -. De kørte ud til adressen og fandt den pågældende bil og talte med ejeren af Audien. Ejeren sagde først nej til, at der skulle være våben i bilen. Da vidnet og hans kollega gav udtryk for, at de ønskede at ransage den røde Audi, fortalte ejeren, at der var et våben i bilen. De ransagede både Audien og en anden bil på stedet, som tilhørte den samme ejer. I den røde Audi fandt de et adskilt jagtgevær. Det var adskilt i tre dele. Der var ikke nogen ammunition tilhørende geværet i bilen.

- - -


Andre oplysninger i sagen:


Der blev den 20. maj 2011 kl. 19.44 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,06 promille alkohol.


Der blev den 31. august 2011 kl. 00.18 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,89 promille alkohol.


Der har i sagen været fremlagt foto over afsøgt område med hundepatrulje lørdag den 21. maj 2011 på - - -, Holstebro (bilag 1.6), foto af 1 stk. sort pumgun, mrk. Maverick (bilag 1.8), luftfoto af Skivevej 144 og - - -, Holstebro (bilag 1.26) og udsigtsfoto fra soveværelsesvinduet på - - - samt sengen under vinduet optaget 1. august 2011 (bilag 1.27).


Der er endvidere fremlagt Kriminalteknisk Erklæring af 6. juni 2011. Heraf fremgår det, at de afskudte patronhylstre fundet af hundepatruljen er undersøgt og identificeret som affyret med den i sagen omhandlede pumpgun. Det fremgår også, at pumpgunen var tilvirket, så det kunne rumme 5 stk. haglpatroner i rørmagasinet og derudover en haglpatron i kammeret, selv om det i Danmark ikke er tilladt, at våbnet kan indeholde mere end 2 stk. haglpatroner.


Det fremgår tillige af prøvningsrapport af 20. juni 2011 fra Teknologisk Institut, at der var krudtpartikler på tiltaltes hænder, da han blev anholdt af politiet den 21. maj 2011.


Tiltalte er tidligere straffet


- ved dom af 16. juni 2010 for overtrædelse af straffelovens § 285, jf. § 276, med udsat straffastsættelse og betingelser indtil 16. juni 2011.


Anklagemyndigheden har efter bevisførelsen påstået frifindelse i forhold 1.


Rettens begrundelse og afgørelse:Efter tiltaltes forklaring sammenholdt med anklagemyndighedens påstand frifinder retten tiltalte for tiltalen i forhold 1, idet det ikke er bevist, at han er skyldig i dette forhold.


På baggrund af forklaringerne fra tiltalte og politiassistent P3 lægger retten til grund, at tiltalte i forhold 2 opbevarede et haglgevær i bagagerummet af sin bil efter at have købt det dagen forinden. Det må have stået klart for tiltalte, at haglgeværet ikke var omfattet af blankvåbentilladelsen, hvilket understøttes af, at han agtede at anbringe det hos sin far, samt af tiltaltes forklaring om omstændighederne ved anskaffelsen af våbnet i forhold 4. Tiltalte var trods forklaringen om at ville anbringe haglgeværet i sin fars våbenskab ikke på det pågældende tidspunkt på vej hen til faderen for at sætte dette i værk, og selv om våbnet var adskilt og ikke blev opbevaret sammen med ammunition, må tiltaltes besiddelse af haglgeværet i bilens bagagerum i den foreligggendes situation anses for at være sket under skærpende omstændigheder. Retten anser det derfor for bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.


Efter tiltaltes forklaring om sit indtag af alkohol og efterfølgende kørsel i bil i forhold 3 og 5 sammenholdt med resultaterne af blodprøveanalyserne anser retten det også for bevist, at han er skyldig i disse forhold.


I forhold 4 lægger retten efter vicepolitikommissær P2's forklaring til grund, at den pågældende pumpgun lå umiddelbart synlig på et skab i tiltaltes baggang, at døren ind til denne baggang ikke var låst, og at der lige uden for døren stod ammunition frit tilgængeligt. Våbnet var ladt, og selv om de yderste patroner var sat forkert i, lægger retten til grund, at de relativt nemt har kunnet fjernes, således at våbnet hurtigt kunne bringes til at skyde. Det må efter det oplyste også lægges til grund, at der i løbet af aftenen den 20. maj 2011 er blevet affyret skud med pumpgunen i tiltaltes baghave.


Tiltalte havde krudtpartikler på hænderne den pågældende aften, og tiltalte har ikke tidligere under sagen nævnt den person ved navn B, som skulle have været på stedet og prøveskudt geværet. Endvidere har A forklaret, at hun efter at have hørt nogle høje brag så ud ad sit soveværelsesvindue og bemærkede en person med et gevær i hænderne i tiltaltes baghave på det sted, hvor der senere blev fundet afskudte patronhylstre. Efter vidnets opfattelse var personen identisk med tiltalte, selv om denne identifikation på den afstand, der fremgår af de foreviste fotos, kan være forbundet med nogen usikkerhed. A har dog også forklaret, at tiltalte senere på aftenen opsøgte hende i beruset tilstand og på eget initiativ begyndte at tale om skud under deres samtale, der drejede sig om stridigheder vedrørende hendes leje af tiltaltes ejendom. Selv om hun i første omgang lod som om, hun troede, der var tale om fyrværkeri, oplyste tiltalte herefter, at det var ham, der havde affyret skud. På den baggrund lægger retten til grund, at det var tiltalte, der affyrede skud med pumpgunen i sin baghave.


Det omstændighed, at anmeldelsen om skyderiet blev modtaget kl. 00.49 den 21. maj 2011 hos politiet, kan ikke medføre, at vidnet A's vidneudsagn må betragtes som utroværdigt.


Efter en samlet vurdering af omstændighederne ved tiltaltes besiddelse af våbnet har denne indebåret en nærliggende risiko for, at våbnet kunne blive brugt til fare for andre. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte samme aften i beruset tilstand skød med geværet, som han efterlod umiddelbart tilgængeligt med ammunition stående frit fremme, inden han gik over til naboen og tilkendegav sin utilfredshed med hende som lejer og herunder nævnte, at han han kort forinden havde affyret skud. I den foreliggende situation anser retten besiddelsen for at være sket under særlig skærpende omstændigheder, selv om tiltalte ikke tidligere er straffet for overtrædelse af våbenloven eller personfarlig kriminalitet og efter det oplyste ikke har tilknytning til rockermiljøet.


Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder samt en bøde på 15.000 kr., jf. våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, samt færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1.


Straffen omfatter ikke den betingede straf i dommen af 16. juni 2010, jf. straffelovens § 61, stk. 2, nr. 1.


Retten har navnlig lagt vægt på karakteren af forhold 2 og 4, og at forholdene er begået med få dages mellemrum.


Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 3 år fra den 1. oktober 2011, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 8, jf. § 126, stk. 1, nr. 7, jf. § 128.


Den omstændighed, at der ved en fejl ikke er sket behandling af tiltaltes anmodning om prøvelse af den midlertidige inddragelse af førerretten forud for denne sag, eller at politiet ikke orienterede tiltalte om promillens størrelse og konsekvensen af kørsel i spirituspåvirket tilstand på ny efter den første spirituskørsel, kan ikke medføre en lavere straf eller en betinget frakendelse af førerretten med hensyn til forhold 3 og 5. Der er heller ikke grundlag for at lade statskassen afholde en del af sagens omkostninger som følge af de nævnte forhold.


Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.


Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 21. maj 2011 til den 8. juni 2011.Vestre Landsrets dom:Retten i Holstebro har den 27. marts 2012 afsagt dom i 1. instans (- - - og - - -).


Påstande


Tiltalte, T, har påstået delvis frifindelse. I forhold 2 har han erkendt sig skyldig i overtrædelse af våbenloven, men bestridt at der er tale om besiddelse under skærpende omstændigheder. I forhold 4 har tiltalte erkendt sig skyldig i overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder, men nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a. Tiltalte har i øvrigt påstået formildelse af fængselsstraffen og af den skete frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj, således at frakendelsen alene sker betinget.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at fængselsstraffen forhøjes.


Supplerende oplysninger:


Anklagemyndigheden har oplyst, at der ikke er indledt rettergangsskridt mod tiltalte vedrørende de forhold, som denne sag angår, inden udløbet af prøvetiden for dommen af 16. juni 2010.


Forklaringer:


Tiltalte og vidnerne politiassistent P1, vicepolitikommissær P2 og A har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Tiltalte har supplerende om forhold 2 forklaret, at han anskaffede haglgeværet med henblik på videresalg. Det hjemmelavede jagttegn var gammelt. Da geværet blev fundet af politiet i hans bil, lå det under forsædet med et tæppe over. Han ville have afleveret haglgeværet hos sin far samme dag, som han havde købt det, men da han ankom til sin far, var han gået i seng, hvorfor han tog haglgeværet med sig igen. Politiet medtog ikke indsatsen til våbnet, som også lå i bilen. Våbnet kan ikke skyde uden indsatsen. Han har stadig indsatsen.


Vedrørende forhold 3 og 5 har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke inden kørslen i forhold 5 på nogen måde modtog underretning om den målte promille i forhold 3. Han havde således ikke mulighed for at indrette sit alkoholforbrug efter de konsekvenser, som yderligere en spirituskørsel ville have.


Tiltalte har vedrørende forhold 4 supplerende forklaret, at han også før sagens behandling i byretten har forklaret, at det var en anden person, som havde affyret haglgeværet i baghaven. Han ved ikke andet om personen, end at han hedder B og bor i Holstebro. Han gik ud fra, at B ville bruge geværet til jagt. B havde jagttegn. Klokken var ca. 22, da B prøveskød geværet, og der var mørkt. B skød op i luften og ud over en mark. Der var ikke nogen risiko herved, da den kun kunne skyde 50 meter. Han og B forsøgte i ca. 20 minutter at få haglgeværet til at virke igen, hvilket ikke lykkedes. Efterfølgende lagde tiltalte haglgeværet oven på et skab. Det var ikke umiddelbart synligt. Da han senere på aftenen gik over til A, var det med det formål at forklare, at de måtte flytte, da han ikke ville blive ved med at betale for deres forbrug af el. De var ikke uvenner. Det er ikke korrekt, at han og N købte haglgeværet sammen. Det var N, der købte det i en jagtforretning. Tiltalte var med og betalte for det, idet N ikke havde penge.


Tiltalte har vedrørende sine personlige forhold supplerende forklaret, at han godt kan lide våben. Han modtager fortsat ikke antidepressiv medicin og drikker fortsat ikke alkohol.


Politiassistent P1 har supplerende forklaret, at haglgeværet lå pakket ind i et tæppe, vist nok under bilens forsæde. Geværet var skilt i tre dele, men var let at samle. Denne type haglgevær kræver ikke en »indsats« eller et bundstykke for at kunne anvendes.


Vicepolitikommissær P2 har supplerende forklaret, at vinduet, som A anviste, er placeret i husets stueetage. Måske er de 30 meter, som han skønnede afstanden til at være i byretten, lidt i overkanten. Han har ikke målt strækningen op. Våbnet blev fundet i baggangen oven på nogle overskabe i ca. 2 meters højde. Der var tale om en pumpgun, og den var ikke pakket ind. Som han husker det i dag, kunne man se en patron i våbnet. Denne var isat forkert. Det ville være forholdsvis let at få patronen fri igen. Han sikrede våbnet, men han har ikke stået for den efterfølgende undersøgelse af hvor mange patroner, der var isat våbnet. Forevist foto, ekstrakten side 80, har vidnet forklaret, at vinduet, som han fik forevist af A, var placeret i samme højde, men han husker møblet under vinduet som en sofa.


A har supplerende forklaret, at hun vil tro, at klokken var mellem 20 og 21, da hun hørte skuddene, men hun er ikke sikker. Hun havde lagt børnene i seng. Vinduet i soveværelset er det eneste, hvorfra hun kunne se mod tiltaltes have. Det var dette vindue, hun viste politiet. Hun kunne tydeligt se, at det var tiltalte, der stod i haven, og at han havde et gevær i hænderne. Hun ringede til sin kæreste, N, kort tid efter, at der var blevet skudt. N ville ringe til politiet, men hun ved ikke, hvornår han ringede til politiet, Hun var normalt ikke utryg ved tiltalte, men der var sket så mange ting den pågældende dag, at hun ikke var helt tryg ved, at han kom ind. Tiltalte sagde til hende, at det var ham, der havde været ude at skyde lidt. Tiltalte begyndte at falde i søvn, hvorfor hun valgte at følge ham hjem. Herefter talte hun i telefon med politiet, hvor hun spurgte om, hvor politiet blev af, men hun husker ikke, om det var hende eller politiet, der ringede op. Foreholdt afhøringsrapport af 21. maj 2011, side 3, 1. afsnit (ekstrakten side 27), hvoraf blandt andet fremgår, at hun besluttede sig for at anmelde forholdet, har vidnet forklaret, at politiet spurgte hende om, hvorvidt hun ønskede at anmelde forholdet. Hendes kæreste havde som nævnt allerede da ringet til politiet. Foreholdt, at politiet ifølge anmeldelsesrapport af 21. maj 2011 (ekstrakten side 17) først modtog en anonym anmeldelse kl. 00.49, har vidnet forklaret, at hun ikke kan forklare, hvorfor N's anmeldelse ikke fremgår.


Landsrettens begrundelse og resultat:Skyldspørgsmålet


Forhold 2


Landsretten lægger efter tiltalte og politiassistent P1's forklaring til grund, at haglgeværet lå adskilt under bilens forsæde. Tiltalte har herved - uanset at våbnet blev opbevaret i adskilt stand - opbevaret våbnet uforsvarligt. Henset hertil og af de grunde, der i øvrigt er anført i byrettens dom, tiltræder landsretten, at tiltalte i forhold 2 er fundet skyldig i overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder som sket.


Forhold 4


Af de grunde, der er anført i byrettens dom, tiltræder landsretten, at det er bevist, at tiltalte i forhold 4 har opbevaret en ikke plomberet pumpgun med tilhørende ammunition under de faktiske omstændigheder, som er lagt til grund i byrettens dom, og at tiltalte i løbet af aftenen den 20. maj 2011 affyrede våbnet flere gange i sin have.


5 voterende udtaler herefter:


Tiltalte er ikke straffet for personfarlig kriminalitet, og der foreligger ikke oplysninger om, at tiltalte har eller har haft kontakt til bandemiljøer.


Efter en samlet vurdering af de omstændigheder, hvorunder tiltalte i dette forhold har besiddet våbnet med tilhørende ammunition, finder vi, at besiddelsen af våbnet ikke har indebåret en nærliggende risiko for, at det vil blive brugt til fare for andre. Forholdet er derfor ikke omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Vi finder, at tiltalte har overtrådt våbenloven under skærpende omstændigheder, idet våbnet blev opbevaret uforsvarligt.


Vi stemmer derfor for i forhold 4 at finde tiltalte skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3.


1 voterende udtaler:


Efter en samlet vurdering af omstændighederne ved tiltaltes besiddelse af våbnet har denne medført en nærliggende risiko for, at våbnet kunne blive brugt til fare for andre. Jeg har herved lagt vægt på, at tiltalte samme aften i beruset tilstand skød med geværet i nærheden af en andens bopæl, at tiltalte har opbevaret våben og ammunition uforsvarligt og gennem sin forklaring har afsløret ukendskab til det pågældende våbens skadevoldende egenskaber (sikkerhedsafstande). Jeg stemmer derfor for at stadfæste byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i dette forhold.


Der træffes afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet.


Straffastsættelsen


Som det fremgår af Højesterets praksis, straffes overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder som de foreliggende i en enkelt situation med fængsel i 4-6 måneder.


Efter en samlet vurdering af forholdenes karakter stemmer 3 voterende herefter for at fastsætte fængselsstraffen til fængsel i 8 måneder, mens de øvrige stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 måneder.


Efter udfaldet af stemmeafgivningen fastsættes straffen til fængsel i 8 måneder.


Fængselsstraffen fastsættes i medfør af de i byretsdommen anførte bestemmelser, dog således at henvisningen til straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, udgår.


Der har ikke inden udløbet af prøvetiden for den betingede dom af 16. juni 2010 været foretaget rettergangsskridt mod tiltalte for nyt strafbart forhold. Der bliver derfor ikke spørgsmål om anvendelse af straffelovens § 61, stk. 2.


Ligeledes af de grunde, der er anført i byrettens dom, tiltræder landsretten, at tiltalte er frakendt førerretten ubetinget som sket. Det tiltrædes endvidere, at tiltalte er idømt en tillægsbøde, jf. tillige færdselslovens § 118 a, stk. 3, 2. pkt.


Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.