TfK 2014.912./1

 
 

H.D. 26. juni 2014 i sag 66/2014 (2. afd.)

Rigsadvokaten mod T (adv. Søren Vestergaard Hansen, Frederikshavn, besk.).

Rettens i Hjørrings dom 9. august 2013, GIK-2475/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. august 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 - ved den 27. juli 2013 ca. kl. 21.30 på ejendommen beliggende - - -, under særlig skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en funktionsdygtig pumpgun af mærket »Remington Wingmasiel«, med afkortet løb, som han tidligere på aftenen omkring kl. 19.30 havde prøveskudt på gårdspladsen på ovennævnte adresse, og som han herefter placerede umiddelbart tilgængeligt i en sofa i køkkenet isat 2 stk. skarpe patroner og 1 stk. afskudt patron.

2.

våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober 2009 om våben og ammunition mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 § 1 a, stk. 1 - ved den 27. juli 2013 ca. kl. 21.30 på ejendommen beliggende - - -, uden politiets tilladelse, at have været i besiddelse af 2 stk. luftgeværer, kaliber 5,5 mm, samt 1 stk. patron, kaliber 12.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 1 stk. pumpgun af mærket »Remington Wingmasiel«, 2 stk. luftgeværer, kaliber 5,5 mm, og 4 stk. patroner, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har i forhold 1 erkendt sig skyldig i overtrædelse af våbenloven, men nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a. Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 2.

Tiltalte har ingen bemærkninger til konfiskationspåstanden.

Forklaringer

Tiltalte har under grundlovsforhøret ved Retten i Aalborg den 28. juli 2013 forklaret:

». . . at han i går havde gået og muret på sin ejendom. Han havde i løbet af dagen drukket seks guldøl og en flaske gul Gajol. På et tidspunkt mente han, at den pågældende pumpgun »skulle luftes«. Han ville se, om geværet virkede, hvorfor han gik ud på gårdspladsen, hvor han affyrede et skud op i luften. Han gik herefter ind i huset og smed geværet i en sofa i køkkenet, mens han smed sig selv i en anden sofa. Han havde købt geværet for omkring et års tid siden af en person, der kom på hans ejendom. Der var tale om en våbensamler, som var interesseret i nogle afskudte M75-patroner, som han havde liggende. De indgik herefter en byttehandel, således at han fik pumpgunen med ammunition, mens den anden fik 500 kr. og de afskudte patroner. Geværet var afkortet, da han modtog det. Han har ikke selv foretaget konstruktive ændringer af geværet. De pågældende patroner havde siddet i geværet, lige siden han modtog det. Han har heller ikke tidligere anvendt geværet før end i går aftes. Geværet har ikke på noget tidspunkt været gemt væk, men har hele tiden ligget frit fremme på hans bopæl. Han kan ikke se nogen grund til at gemme geværet. Han kan ikke svare på, hvorfor han købte geværet, bortset fra at der er tale om en genstand, som han gerne ville have.

Om sine personlige forhold forklarede T, at han arbejder hos en tagmaler i - - -. Han har gener efter en brækket nakke og ryg, hvorfor han alene arbejder to timer om dagen. Han møder dagligt på arbejde omkring kl. 9 og går hjem igen til middag. Han bor alene på gården, hvor han har 4 katte, en hund, en hest og en gris. Han har ingen, der kan passe dyrene, hvis han varetægtsfængsles. Det er korrekt, at han den 6. marts 2013 ved Retten i Hjørring blev idømt 10 måneders fængsel for brandstiftelse. Dommen er anket til landsretten, idet han ikke har noget kendskab til det forhold, som han er blevet dømt for.«

Tiltalte T har vedstået sin forklaring fra grundlovsforhøret, og han har supplerende forklaret, at personen, som han indgik byttehandlen med, hedder A. Det var tilfældigt, at A kom forbi. De havde ikke aftalt, at A skulle komme, og tiltalte har ikke set A siden. Tiltalte og A havde tidligere mødt hinanden ved købmanden, og de havde udvekslet adresser. Det undrer tiltalte, at han ikke ser A længere. Tiltalte har prøvet at ringe til A's nummer, men det eksisterer ikke mere. A fortalte, at han var våbensamler. Han ville købe tiltaltes afskudte M75-patroner. De havde ikke på forhånd aftalt byttehandlen. A viste tiltalte, at han havde en pumpgun med. Det var heller ikke noget, de havde aftalt inden. Tiltalte har ikke handlet andet med A - heller ikke hash. Tiltalte bruger ikke hash dagligt, men han bruger hash i weekender, eller når han skal i byen. Han bruger cirka 2-3 gram hash på en weekend. Han køber ikke hash af faste personer, og han skylder ikke penge. Han handler ikke selv med hash. Han er ikke uvenner med nogen. Det er en tradition, at han køber en cowboyhat og et luftgevær, hver gang han er på Hjallerup marked. Det luftgevær på 4,5 mm, som politiet også har taget med, vil tiltalte gerne have tilbage. Han havde ikke pumpgunen, fordi han var bange for nogen. Han syntes, at pumpgunen var et fint stykke legetøj, og det er i øvrigt uskadeligt, medmindre der står en idiot bagved. Våbenbesiddelsen har intet at gøre med den verserende brandsag. Det er korrekt, at tiltalte i 2010 blev idømt en bøde for overtrædelse af fyrværkeribekendtgørelsen og bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Det var fordi, han havde tre hampplanter i sin have, og han havde nogle kanonslag.

Sagens øvrigt oplysninger

Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at politiet ved afladningen af pumpgunen konstaterede, at den var opladt med to skarpe patroner og en afskudt patron.

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet ved dom af 10. december 2010 med en bøde på 15.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og fyrværkeribekendtgørelsen.

Der er foretaget dokumentation af resumé og konklusion i en personundersøgelse af 14. november 2012, som er indhentet til brug for en anden sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i de faktiske omstændigheder, herunder at han har prøveskudt pumpgunen på sin gårdsplads og herefter har placeret den umiddelbart tilgængelig i en sofa i sit køkken isat 2 stk. skarpe patroner og 1 stk. afskudt parton. Tiltalte er ikke tidligere straffet for personfarlig kriminalitet, og der foreligger ikke oplysninger om, at tiltalte har relation til bandemiljø eller har følt sig truet. Afstanden mellem tiltaltes gårdsplads og andre beboede ejendomme er ikke oplyst. Henset til omstændighederne ved besiddelsen, herunder at det må lægges til grund, at tiltalte kun har prøveskudt våbnet én gang, og at dette er sket ved afgivelse af et skud op i luften på tiltaltes gårdsplads, finder retten ikke, at der foreligger sådanne særlig skærpende omstændigheder, som kræves for at henføre forholdet under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Retten har herved lagt vægt på, at retten ikke finder, at besiddelsen af våbnet har indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Retten finder imidlertid, at tiltalte har overtrådt våbenloven under skærpende omstændigheder. Tiltalte findes i det anførte omfang skyldig.

Forhold 2:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, § 1, stk. 1, nr. 1 og nr.  3, samt bekendtgørelse om våben og ammunition § 1 a, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af forhold 1 sammenholdt med, at straffen for overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder efter Højesterets praksis straffes med fængsel i 4-6 måneder. Retten finder ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 27. juli 2013.

- - -

Vestre Landsrets dom 8. oktober 2013 (11. afd.), S-1757-13

(Vogter, Mogens Heinsen, Henrik Bjørnager Nielsen med domsmænd).

Retten i Hjørring har den 9. august 2013 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans i forhold 1 samt skærpelse.

Tiltalte, T, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at der ikke var nogen særlig grund til, at han havde ladet våbnet stå ladt, siden han fik det. Han var beruset den pågældende dag og fik lyst til at fyre det af. Det havde ligget forskellige steder i huset, somme tider under sengen og somme tider i et hjørne. Der var ikke nogen på ejendommen, da han affyrede våbnet. Der er nok 250 m fra hans ejendom ind til byen. Han arbejder stadig hos tagmaleren, men er dog sygemeldt lige nu på grund af et dårligt ben.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen er tiltaltes besiddelse af det ladte skydevåben på sin bopæl efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder sket under særligt skærpende omstændigheder i straffelovens § 192 a, stk. 1's forstand. Landsretten har herved lagt vægt på, at tiltaltes pumpgun - der var oversavet og således ikke kunne tjene noget lovligt formål - ved politiets ankomst lå frit fremme på tiltaltes bopæl med isatte skarpe patroner og således umiddelbart tilgængeligt og klart til brug. Efter tiltaltes egen forklaring har våbnet været opbevaret frit tilgængeligt og skarpladt i al den tid, tiltalte har ejet våbnet. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte i beruset tilstand to timer forud for politiets ankomst havde affyret våbnet på sin gårdsplads. Tiltaltes besiddelse af våbnet har på denne baggrund indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre.

Landsretten finder derfor i det hele tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Efter karakteren af forhold 1 forhøjes straffen, der i forhold 1 fastsættes efter § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, og i forhold 2 fastsættes efter våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, samt bekendtgørelse om våben og ammunition § 1 a, stk. 1, til fængsel i 1 år.

Byrettens afgørelser om konfiskation og sagsomkostninger stadfæstes.

- - -

Højesterets dom

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 9. august 2013 og af Vestre Landsrets 11. afdeling den 8. oktober 2013.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Vibeke Rønne og Lars Apostoli.

Påstande

Landsrettens dom er anket af tiltalte, T, med påstand om stadfæstelse af byrettens dom.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anbringender

T har gjort gældende, at sagens forhold 1 ikke skal henføres under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, idet der ikke foreligger særligt skærpende omstændigheder. Han er ikke tidligere straffet for personfarlig kriminalitet. Han havde ikke - og har aldrig haft - nogen relation til bandemiljø eller andre kriminelle miljøer, og den omhandlede pumpgun blev ikke anskaffet, fordi han følte sig truet. Våbenet blev opbevaret på en uforsvarlig måde, men det kan alene begrunde strafansvar efter våbenlovens § 10, stk. 1, om overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder. Besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder som omhandlet i straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, forudsætter, at besiddelsen har indebåret en nærliggende risiko for, at våbenet vil blive brugt til fare for andre, og denne forudsætning er ikke opfyldt i denne sag.

Den samlede straf for de to forhold af overtrædelse af våbenloven kan passende fastsættes til fængsel i 6 måneder svarende til den af byretten udmålte straf.

Rigsadvokaten har gjort gældende, at landsretten med rette har henført sagens forhold 1 under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Der er tale om et farligt våben (en oversavet pumpgun), der var funktionsdygtigt og skarpladt. I al den tid, T ejede det, blev det opbevaret umiddelbart tilgængeligt på bopælen og klar til brug. Endvidere har han i beruset tilstand affyret prøveskud med våbenet på sin gårdsplads. Han er tidligere dømt for brandstiftelse. Våbenbesiddelsen må herefter ud fra en samlet vurdering anses for at have indebåret en nærliggende risiko for, at våbenet ville blive brugt til fare for andre.

Der bør udmåles en højere straf end den i loven fastsatte minimumsstraf af fængsel i ét år, da T ikke kun opbevarede våbenet uforsvarligt, men tillige affyrede det i beruset tilstand. Han har desuden overtrådt våbenlovens § 10, stk. 1, ved at have været i besiddelse af to ulovlige luftgeværer.

Såfremt Højesteret måtte finde, at sagens forhold 1 ikke kan henføres under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, gøres det gældende, at der foreligger sådanne skærpende omstændigheder, at straffen efter våbenlovens § 10, stk. 1, bør udmåles til ikke under 8 måneders fængsel.

Supplerende oplysninger

T er yderligere straffet ved Retten i Hjørrings dom af 6. marts 2013 med 10 måneders fængsel. Han blev fundet skyldig i brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1, ved at have sat ild til en ubeboet ejendom, hvorved der skete skade på ejendommen for et beløb på ca. 350.000 kr. T ankede dommen til Vestre Landsret, men det er for Højesteret oplyst, at anken er hævet.

Højesterets begrundelse og resultat

Det fremgår af Højesterets praksis, at det beror på en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder, om besiddelse af skydevåben på ikke offentligt tilgængeligt sted må anses for begået under særligt skærpende omstændigheder i straffelovens § 192 a, stk. 1's, forstand, og at der herved kan lægges vægt på de momenter, der er nævnt i forarbejderne til lov nr. 411 af 10. juni 1997 (om den tidligere bestemmelse i våbenlovens § 10, stk. 2) og til lov nr. 501 af 12. juni 2009 (om straffelovens § 192 a). Der skal lægges vægt på, om besiddelsen af skydevåbenet efter en samlet vurdering må anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre.

T er fundet skyldig i besiddelse af en oversavet, funktionsdygtig pumpgun med tilhørende ammunition, som han opbevarede på sin bopæl. Opbevaring på bopælen af en funktionsdygtig pumpgun med tilhørende ammunition må indgå med betydelig vægt ved bedømmelsen af, om besiddelsen af skydevåbenet har indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Det samme gælder det forhold, at våbenet lå frit fremme med isatte skarpe patroner. Imidlertid foreligger der ikke oplysninger om, at T skulle have tilknytning eller modsætningsforhold til et kriminelt miljø, og han er ikke tidligere dømt for personfarlig kriminalitet eller våbenbesiddelse, hvorved bemærkes, at hans dom for brandstiftelse angik en ubeboet bygning. Ved vurderingen må det også tages i betragtning, at han har prøveskudt våbenet, men at det skete ved affyring af et enkelt skud op i luften og på en isoleret beliggende landejendom, hvor han bor alene og også var alene under prøveskydningen.

Under de anførte omstændigheder finder Højesteret efter en samlet vurdering, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at T's besiddelse af den omhandlede pumpgun med tilhørende ammunition må anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at våbenet ville blive brugt til fare for andre. Forhold 1 kan derfor ikke henføres under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

Højesteret finder - i overensstemmelse med T's erkendelse - at han har overtrådt våbenloven under skærpende omstændigheder, idet han var i besiddelse af en skarpladt pumpgun, som han opbevarede uforsvarligt på sin bopæl. Forhold 1 skal derfor henføres under våbenlovens § 10, stk. 1.

Efter Højesterets praksis skal straffen for overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, når der er tale om skærpende omstændigheder, som udgangspunkt fastsættes til fængsel i 4-6 måneder. Højesteret finder, at straffen i det foreliggende tilfælde passende kan fastsættes til fængsel i 6 måneder, og stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten og Højesteret.