TfK2014.801

Ø.L.D. 2. juni 2014i anke 6. afd. S-2381-13

AnklagemyndighedenmodT (adv. Peter B. Hjørne, besk.).

(Finn Morten Andersen, Ulla Langholz og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.) med domsmænd).

Roskilde Rets dom 17. juli 2013:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18. november 2012.

T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 215, stk. 1, jf. § 261, stk. 2,

ved i perioden fra den 4. april 2011 til den 31. januar 2012 langvarigt at have unddraget A f.d. 8. maj 2004 faderens forældremyndighed, idet tiltalte holdt A skjult forskellige steder i Danmark, blandt andet på adressen - - -, - - -, indtil hun den 31. januar 2012 blev anholdt af politiet med barnet, uagtet Østre Landsret ved kendelse af den 4. april 2011 midlertidigt havde tillagt faderen forældremyndigheden over barnet, ligesom Retten i Roskilde ved dom af 30. juni 2011 havde overført forældremyndigheden til faderen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet C.

- - -

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Af personundersøgelse af 8. januar 2013 fra Kriminalforsorgen fremgår blandt andet:

»…

Konklusion:

Såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil alene knyttes vilkår om prøvetid.

…«

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun besøger A en gang om ugen på den kostskole, hvor han er anbragt, og han kommer på weekend samvær hos hende en gang om måneden. De taler i telefon sammen hver aften. I øjeblikket er A på 14 dages ferie hos hende. Samværet har ikke været overvåget siden marts måned 2013. Hun er blevet optaget på læreruddannelsen. Hun bor fortsat i lejlighed.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 6. februar 2012 til den 15. marts 2012.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at T i oktober 2010 forlod Danmark sammen med sønnen A uagtet at der verserede en sag ved fogedretten om udlevering af A til samvær med faderen, B. Det lægges efter bevisførelsen endvidere til grund, at T vendte tilbage til Danmark i marts 2011, hvor hun opholdt sig på forskellige adresser og holdt sig skjult fra B og myndighederne indtil hun blev anholdt den 31. januar 2012.

Efter T's egen forklaring lægges det til grund, at hun holdt sig selv og A skjult, idet hun ikke ønskede at udlevere A til samvær med B, idet hun frygtede at han havde og ville fortsætte med at krænke A seksuelt. T har endvidere forklaret, at hun havde læst i pressen, at B havde udtalt, at han havde fået tildelt forældremyndigheden over A, men at hun hverken kontaktede sin advokat eller andre for at undersøge rigtigheden af udsagnet, idet hun ønskede fred og ro med A.

På tiltaltes computer blev der fundet en kopi af kæreskriftet til Østre Landsret, hvorved B påkærer Retten i Roskildes afgørelse om ikke at overføre forældremyndigheden midlertidigt til ham.

Retten finder det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at T havde læst kæreskriftet og således var klar over, at forældremyndighedsspørgsmålet fortsat verserede ved domstolene.

Ved under de foreliggende omstændigheder til trods for sin viden om, at forældremyndighedsspørgsmålet verserede ved domstolene bevidst at have holdt sig i uvidenhed om udfaldet af sagen, findes T i hvert fald at have accepteret muligheden for, at forældremyndigheden var blevet overført til B.

T findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Selvom retten ikke finder anledning til at betvivle, at T levede med en angst og bekymring for om A havde og ville blive udsat for seksuelle overgreb fra B's side, finder retten ikke, at hendes handlinger kan henføres under straffelovens § 14.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 215, 1, jf. § 261, stk. 2.

Retten finder, at det er påkrævet at anvende ubetinget frihedsstraf, når der henses til udstrækningen af den periode, som tiltalte har unddraget A fra faderens forældremyndighed.

Når der på den anden side henses til tiltaltes gode personlige forhold finder retten det forsvarligt at gøre tre måneder af straffen betinget på vilkår som anført nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1, jfr. § 56.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 6. februar 2012 til den 15. marts 2012.

I medfør af straffelovens § 86, stk. 1, 5. pkt., bestemmes, at den ubetingede del af straffen anses for udstået med varetægtsfængslingen.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 17. juli 2013 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forsvareren har dokumenteret den af psykolog D den 28. april 2014 afgivne forklaring til politiet.

Der er endvidere afspillet videoafhøringer af A.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet C, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hun var i Danmark, da B fik forældremyndigheden. Hun var i Ægypten, da revolutionen brød ud og kom med den sidste flyver ud af landet. Det var årsagen til hendes rejserute og ikke fordi hun søgte at skjule sig og A. Hun søgte at holde sig orienteret om forældremyndighedssagen via nettet indtil hun kom til - - -. Hun fik ikke informationer eller dokumenter fra advokat E. Hun mente, at forældremyndighedssagen var slut med dommen afsagt af Retten i Roskilde og de argumenter, som var anført der. Det er rigtigt at kæreskriftet er fundet på hendes computer, men hun havde ikke læst det. Det er ikke rigtigt som anført i grundlovsforhøret, at hun gennem en veninde havde hørt, at B havde fået forældremyndigheden. Hun havde set i pressen, at han sagde, at han havde fået forældremyndigheden, men hun anser [ham] for dybt utroværdig og lagde derfor ikke noget i det. Hun havde ikke fået forkyndt, at forældremyndigheden var overført. Advokat E skyldte hun mange penge, hvorfor hun ikke kontaktede ham. Derfor var det sidste, hun havde hørt fra ham, afgørelsen fra retten i Roskilde af 24. februar 2011. Hun rejste bort med A, fordi han blev mere og mere indadvendt og angst. Han ville ikke i skole og ikke hjem til B. Han sagde, at denne rørte ved ham private steder på kroppen. Hun var bekymret og frustreret over, at systemet ikke troede på hende. Hendes læge havde i november 2006 indgivet en bekymringsskrivelse til Københavns kommune og til politiet. Hun var ikke til stede, da A talte med psykolog F.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret at hun for øjeblikket går på et kursus i kunst og hun forventer at få et undervisningsjob efter sommerferien. Hun og B deler samværet med A, når han er hjemme fra kostskolen, og hun taler fortsat med A hver aften bortset fra de dage, hvor han er hos sin far.

Vidnet C har supplerende forklaret blandt andet, at hun ikke kan sige, hvornår hun blev fortrolig med tiltalte og fandt ud af sagens sammenhæng, men det var hen over sommeren 2011. Hun husker ikke, hvornår hun læste, at B havde fået forældremyndigheden, men det var via nettet. Hun mener ikke, hun fortalte tiltalte herom. Hun troede ikke på oplysningen om forældremyndigheden. T havde fortalt, at B ikke fik forældremyndigheden, fordi han var for gammel. Hun købte det »Her og nu«, som blev fundet i bilen, men hun husker ikke, om hun læste det. Der stod mange mærkværdige ting på nettet. Hun var ikke bekendt med, at der verserede en sag. Hun vidste, at der tidligere havde været sager, men troede det var afsluttet. Der var mange urigtige udtalelser fra B på nettet. Hun talte med T få dage før, hun blev anholdt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i byrettens dom, skyldig efter anklageskriftet. Det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at anse tiltalte for straffri efter straffelovens § 14.

Straffen findes passende. Det tiltrædes, at straffen er gjort delvist betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.