TfK 2001.338 VLD

V.L.D. 28. februar 2001 i anke 8. afd. S-3124-00
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Knud Locht, Århus).

(Eskild Jensen, Karen Foldager og Niels Klitgaard (kst.) med domsmænd)

Retten i Århus, 7. afdelings dom af 14. december 2000:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er af 13. november 2000.

T er tiltalt fo overtrædelse af

1. straffelovens § 276,

ved mellem den 7. september 2000 på - - - i Århus at have stjålet personbil, reg.nr. - - -, en Mercedes 201, til en anslået værdi af 140.000 kr.,

2. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, forsøg på røveri,

ved den 5. oktober 2000 i forening med en uidentificeret medgerningsmand at have indfundet sig ved Sparbank Vest, Stormgade 2 i Esbjerg, kort før lukketid i den hensigt at begå røveri, hvilket imidlertid mislykkedes, da der var vejarbejde samt mange mennesker på gaden,

3. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, røveri, ved den 6. oktober 2000 ca. kl. 15.00 i Sydbank, Rosenvangs Allé 184 i Højbjerg, ved trussel med en gastrykpistol at have tvunget L til at udlevere dansk og udenlandsk valuta til en samlet værdi af ca. 230.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf på ikke under 2 år og 9 måneder.

Tiltalte har nægtet sig skyldig vedrørende anklageskriftets forhold 2, men har i øvrigt erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt erklæring af 24. november 2000 fra Kriminalforsorgen vedrørende undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808. Erklæringen konkluderer bl.a.:

»Til trods for kriminalitetens art skønnes T, ud fra de foreliggende oplysninger om hans sociale og personlige forhold, egnet til en evt. betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen skal i givet fald indstille, at der fastsættes vilkår om en tilsynstid der er længere end længstetiden for arbejdspligtens gennemførelse.

Ved en evt. betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste skønnes en tilsynsforanstaltning ikke fornøden.«

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 6. oktober 2000.

Rettens bemærkninger:


Efter det fremkomne vedrørende anklageskriftets forhold 2, herunder tiltaltes forklaring under grundlovsforhøret og det oplyste om gerningsstedet, anses tiltalte skyldig i forsøg på røveri som beskrevet. Betingelserne for straffrihed efter straffelovens § 22 findes ikke opfyldte. Ved sin erkendelse og det i øvrigt oplyste anses han herefter i det hele skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 og straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på grovheden af forhold 3, og har ikke tillagt forklaringen fra tiltalte om baggrunden for kriminaliteten nogen særlig vægt. Der er ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Vestre Landsrets dom:
Retten i Århus, 7. afdeling, har den 14. december 2000 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 2 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at der foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg.

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af kriminalassistent P.

Tiltalte har supplerende forklaret, at om onsdagen blev han opsøgt af en person, der skulle inddrive de penge, han skyldte. Den pågældende kom igen torsdag og sagde, at han nu havde en god ide til, hvordan tiltalte kunne skaffe penge. De kørte afsted og den pågældende oplyste kort efter, at det var et røveri mod en bank i Esbjerg, tiltalte skulle begå. Tiltalte skulle lige før lukketid gå over til banken og passe den næstsidste ansatte op, og røveriet skulle herefter gennemføres. Tiltalte skulle i den ansattes bil køre til et mødested, efter røveriet var begået. Den pågældende havde et godt kendskab til forholdene, og det var ham, der bestemte, hvilken bank røveriet skulle begås mod. De kørte hen til banken. Den pågældende udpegede bagindgangen for ham. Det var den, han skulle løbe ud af. Han sagde da til den pågældende, at han hverken ville eller turde gennemføre røveriet. Han fik moralske skrupler over det, da han ikke før havde lavet noget kriminelt. Den pågældende syntes, at han var en drengerøv og sagde, at han da også var ligeglad, hvis tiltalte blot skaffede pengene. Foreholdt forklaringen afgivet i grundlovsforhøret har tiltalte forklaret, at han er frygtelig ked af, at han ikke sagde noget om, at det var hans moralske skrupler, der gjorde, at han opgav røveriet. Der er korrekt, at han under domsforhandlingen benægtede, at han havde været helt henne ved banken. Det var efter råd fra hans forsvarer. Der er tiltalte, der har skrevet sedlen, som blev fundet i jakkelommen. Den skrev han på vej til Esbjerg. Det var meningen, at de skulle have købt noget, de kunne bruge til at forklæde sig med. På vejen fra Århus til Esbjerg forklarede den pågældende person ham, at der var vejarbejde ved banken, det skulle gøre røveriet nemmere at gennemføre.

Kriminalassistent P har forklaret, at han den 6. oktober 2000 gennemførte afhøringen af tiltalte. Foreholdt en seddel med tre små sætninger forklarede tiltalte, at han dagen forinden havde været i Esbjerg for at begå et røveri mod Sparbank Vest. Det blev imidlertid ikke til noget. Tiltalte uddybede ikke, hvorfor det ikke var blevet til noget. De talte lidt om frivillig tilbagetræden, og tiltalte sagde så, at han var trådt frivilligt tilbage. Tiltalte begrundede fortsat ikke nærmere, hvorfor røveriet ikke var blevet gennemført.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tre voterende udtaler vedrørende forhold 2:

Tiltalte har i forbindelse med den første afhøring til politirapport ikke nærmere begrundet, hvorfor det planlagte røveri blev opgivet, men han har, vejledt om reglerne for frivillig tilbagetræden, givet udtryk for, at der var tale om en frivillig tilbagetræden. Tiltalte har under domsforhandlingen i såvel byretten som under anken forklaret, at røveriet blev opgivet på grund af moralske skrupler. Under disse omstændigheder finder vi ikke alene på baggrund af forklaringen i grundlovsforhøret, at der er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at det var moralske skrupler, der var afgørende for, at røveriet blev begået. Der foreligger herefter frivillig tilbagetræden fra forsøg, hvorfor tiltalte ikke kan straffes i forhold 2.

Tre voterende udtaler:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder vi også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket i forhold 2.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen frifindes tiltalte i forhold 2.

Straffen for forhold 1 og 3 findes passende at kunne fastsættes til fængsel i 2 år.

Det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken.