UfR 1975.1103 VLD

 

  V. L. D. 28. august 1975 i anke III 1328/1975

Under anke III 1328/1975 var T, der er født 6. april 1944, sat under tiltale bl. a. for overtrædelse af I: straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3 - rufferi - ved i tiden fra den 10. maj til den 20. august 1974 at have holdt bordel i sin ejendom - - - Sønderborg, idet et vekslende antal kvinder i nogle af ejendommens værelser, som de lejede af tiltalte for 100 kr. pr. døgn, mod betaling øvede kønslig usædelighed med mandlige gæster fra tiltaltes natklub »Je t'aime«, beliggende i samme ejendom.

T nægtede sig skyldig. Han forklarede, at han den 1. april 1974 købte en ejendom i Sønderborg, hvori han den 10. maj 1974 åbnede natklubben »Je t'aime«. Der var i ejendommen 4 værelser, som efter oprettelsen af natklubben blev udlejet til værtinder, og endvidere har et værelse ved saunaen en enkelt gang været udlejet til en værtinde. Natklubben er indrettet og godkendt som restaurant til 45 personer og bliver drevet af tiltalte som restauratør med en såkaldt 0-5 bevilling. Om den i sagen omhandlede periode forklarede tiltalte - - - Han var selv så godt som hver aften tilstede et par timer. Der var to servitricer og en dørvogter. Der var ikke udlejet værelser i huset udover dem, der var udlejet til værtinder. En del af de værtinder, der kom i klubben, boede andre steder. Udover værtinderne kom der en del enlige damer, der var ude efter at stifte bekendtskab med mænd. Han gav 300.000 kr. for ejendommen og byggede om for 200.000 kr. Hele ejendommen var forfalden. Værelserne blev malet og tapetseret og blev møbleret. Foruden værtinderne har en servitrice også en tid boet på et af værelserne på anden sal. Tiltalte averterede i blade efter værtinder til natklubben, som han ville drive på samme måde som f. eks. - - - bar i København og et lignende sted i Århus, d. v. s. et sted, hvor damer og herrer kunne opnå forbindelse med hinanden, og hvor han derfor ville sørge for, at der var damer tilstede, som mænd kunne træffe, men derudover havde han intet med værtinderne at gøre, og de var ikke ansat hos ham. Udover lejen for de værelser, nogle af dem lejede, holdt han intet regnskab med, hvad de foretog sig eller tjente. Nogle af de værtinder, der boede længere væk, lejede værelse hos ham for 100 kr. pr. dag. Denne pris gjaldt fra åbningen af klubben indtil den 21. august 1974, hvor det var meningen, at lejen skulle sættes op til 125 kr. eller 150 kr., fordi toldvæsenet under et besøg ca. 14 dage tidligere havde forlangt moms af værelseslejen. Klubben var åben fra kl. 21 til 05 og værelseslejen betaltes engang i løbet af døgnet. Den 21. august 1974 kom politiet til klubben, og forhøjelsen af værelseslejen blev aldrig til noget. Udover at værtinderne skulle være i klubben og hygge om gæsterne, havde han ingen aftale med dem og blandede sig ikke i, hvad de foretog sig. Han regnede med, at de benyttede de værelser, de lejede hos ham, til seksuelt samvær med mænd, de traf i natklubben, men han har aldrig forlangt noget i den retning af dem. Han var klar over, at de fik betaling af gæsterne for samværet på værelserne, men han havde intet hermed at gøre, han var ikke med til at fastsætte priserne, ligesom priserne for det, der blev serveret, var ens for alle, også værtinderne. Værelserne blev betalt pr. døgn, og der blev kun betalt, når de blev benyttet. Han har en enkelt gang efter opfordring fra en værtinde leveret hende præservativer, men derudover har han intet leveret, heller ikke håndklæder. Der var ingen servering på værelserne, ville man nyde noget, tog man det selv med fra restauranten. Med hensyn til indtægten ved udlejning af værelserne henholder han sig til en fremlagt skrivelse af 26. november 1974 fra toldvæsenet, hvorefter den samlede lejeindtægt af værelserne i perioden 10. maj til 31. august 1974 er angivet til 22.885 kr. incl. afgift. Han har bemærket, at der faktisk ikke har været lejet værelser ud efter den 21. august 1974. Når der ikke i momsregnskabet er opgivet lejeindtægt fra åbningen den 10. maj til den 6. juni, har der ingen indtægt været.

De 5 kvinder, der havde været beskæftiget som værtinder i »Je t'aime«, forklarede bl. a., at de var ikommet i forbindelse med T gennem annonce i pressen. De modtog ikke løn for at virke som værtinder i restauranten. De kønslige forhold bestod i intim massage - manipulation af kundernes lem - og i enkelte tilfælde samleje for en betaling, som de selv fastsatte uden indblanding fra T's side, og som varierede fra 150 til 350 kr. pr. gang. De boede ikke på værelserne, men tog hjem hver morgen.

Det hedder videre i Sønderborg kriminalrets dom 8. april 1975:


Tiltalte har supplerende forklaret, at indtægten ved salg af spiritus og værelsesudlejning i tiden fra 10. maj til ca. 20. august 1974 var på ca. 1.500 kr. om dagen brutto, d. v. s. i den omhandlede periode ca. 150.000 kr. Heraf har hans nettofortjeneste været ca. 33.000 kr., hvoraf 19-20.000 kr. for værelsesudlejning. Restaurationen omsatte kun drikkevarer. Han driver stadig restaurant »Je t'aime«, men udlejer ikke mere værelserne, der er indrettet til to lejligheder og bebos af ham og hans bror. Efter politiaktionen den 21. august 1974 var restaurationen de første måneder ved at gå nedenom og hjem, fordi folk var bange for at komme der, men den går nu bedre, og virksomheden løber rundt.

Der er under sagen dokumenteret et materiale bestående af brevkopier forefundet ved ransagning hos tiltalte. Heraf skal eksempelvis nævnes:

Brev af 20. maj 1974 fra tiltalte til et ikke angivet blad med anmodning om indrykning af følgende annonce:

»Kvinder se her

er De mellem 22 og 40 år er De interesseret i at tjene op til 15.000,- pr. måned som værtinde da kontakt venligst med foto billet mrk.«

Brev af 14. februar 1974 fra tiltalte til Ekstra Bladet med følgende annoncetekst:

»Er De kvinde mellem 18 og 35 år

Bor De i Sydjylland eller Fyn vil De gerne tjene mange penge minimum 12.000,- pr. måned, har De et godt udseende da kontakt: Billet mrk.«

Brev af 27. maj 1974 fra tiltalte til ikke angivet blad med denne annoncetekst:

»5-6 friske piger søges.

Vil De gerne tjene mange penge til sommerferien og er De interesseret i at arbejde i en sexklub da send venligst et par ord og vi kontakter Dem gerne piger fra Fyn og Sønderjylland. Billet mrk.«

Brev af 13. marts 1974 fra tiltalte til reflektant:

»I henhold til Deres skrivelse kan vi hermed oplyse, at arbejdet består i værtindejob i en eksklusiv natklub med tilhørende sauna nær ved grænsen hvis det har Deres interesse kan De bo på natklubben medens de arbejder der. De skal kunne arbejde minimum 3 dage ad gangen eventuelt weekend De skal regne med at kunne påbegynde ca. 1. april.

Skulle dette have interesse bedes De sende et foto af dem selv samt besvare vedlagte skema.«

Brev af 5. juni 1974 fra tiltalte til reflektant:

»I henhold til Deres brev af 28. maj kan jeg hermed oplyse at arbejdet består af at hygge om mandlige gæster i en eksklusiv natklub samt i sauna Deres indtjeningsmuligheder ligger fra 12- 15.000,00 pr. måned er De interesseret i en personlig samtale for at høre nærmere kan De kontakte mig på tlf. - - -

P.S. De kan bo på natklubben.«

Brev af 14. februar 1974 fra tiltalte til reflektant:

»Som svar på Deres brev kan jeg hermed oplyse Dem at værtindejobbet går ud på at De underholder gæsterne i en natklub i Sønderjylland og er behjælpelig i sauna. De kan kun tiltræde stillingen såfremt de tager ophold i natklubben hvor der er indrettet lejligheder til værtinderne minimum indtjening pr. uge 3-4.000,-.

De må kunne arbejde hver weekend eller tage fast ophold i perioder på mindst 14 dage af gangen.

Såfremt det stadig skulle have Deres interesse bedes de udfylde vedlagte skema samt tilsende fotos (hvis De har i badedragt).«

Brev af 5. juni 1974 fra tiltalte til reflektant:

»I henhold til vores besøg den 15. maj ville jeg gerne have at vide om De stadig er interesseret i at arbejde som værtinde indtjeningsmulighederne ligger på minimum 12.-15.000,00 pr. måned såfremt det har Deres interesse bedes de kontakte mig på tlf. - - -.«

Der er i retten forevist en række fotografier af interiører fra tiltaltes ejendom, bl. a. udvisende de omhandlede værelser.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes ubetinget fængselsstraf og om konfiskation af en lejeindtægt på 20.000 kr. - - -

Den beskikkede forsvarer har principalt påstået frifindelse for forhold I og bøde for forhold II, subsidiært forhold I henført under straffelovens § 229, stk. 2 og bødestraf for begge forhold og mest subsidiært hæftestraf, eventuelt kombineret med bøde.

For det tilfælde, at tiltalte dømmes for forhold I, har forsvareren påstået konfiskation af leje begrænset til en af retten eventuelt skønnet overpris for værelserne. - - -

Retten skal bemærke følgende:

Ad forhold I:

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte ikke har instrueret værtinderne om deres prostitutionsvirksomhed eller på anden måde har optrådt som chef overfor dem i så henseende, og at hans eneste økonomiske forbindelse med denne prostitution har været den aftalte faste leje for værelserne, uafhængig af prostitutionsindtægten, som kvinderne selv indkasserede. Denne leje finder retten at måtte karakterisere som ublu, idet den må skønnes at have været mindst det dobbelte af, hvad der kan anses for rimeligt. Efter bevisførelsen må det videre lægges til grund, at værtinderne udelukkende eller dog overvejende benyttede værelserne til erhvervsmæssig utugt, og at tiltalte var klar over dette.

Forholdet findes herefter ikke at kunne betegnes som bordelhold, men vil, idet bemærkes, at ingen udnyttelse eller forledelse af kvinderne ses at have fundet sted, være at henføre under straffelovens § 229, stk. 2, i overtrædelse af hvilken bestemmelse tiltalte findes skyldig.

Ad forhold II:

Retten finder det ved tiltaltes erkendelse godtgjort, at han har forset sig som beskrevet i anklageskriftet på dette punkt.

Som følge af det anførte bør tiltalte anses med straf efter straffelovens § 229, stk. 2 og efter våbenloven - - - 2) Ved straffens fastsættelse bemærkes, at retten finder, at det afgørende strafferetlige hensyn, ved bedømmelse af forhold vedrørende prostitution, efter en nutidig opfattelse her i landet, må være, om udnyttelse eller forledelse af mindreårige eller andre i underlegen position overfor den tiltalte har fundet sted, og at det således må betegnes som en formildende omstændighed, at tiltalte, som foran nævnt, ikke har gjort sig skyldig i udnyttelse eller forledelse af de pågældende kvinder.

Den forskyldte straf bør herefter fastsættes til 20 dagbøder ` 100 kr., subsidiært hæfte i 20 dage.

Hos tiltalte bør i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres 10.000 kr. der efter det ovenstående skønnes at være oppebåret i leje af værelserne udover, hvad der var rimeligt. - - -

Anklagemyndigheden ankede til skærpelse. T påstod stadfæstelse.

V. L. D. 28. august 1975 er sålydende:


- - - For landsretten er der påny afgivet forklaring af tiltalte.

Han har forklaret, at der i natklubben har arbejdet 12-15 forskellige værtinder for kortere eller længere perioder. Inden en værtinde tiltrådte, havde hun en personlig samtale med tiltalte, i reglen i Sønderborg. Formålet med værtindernes tilstedeværelse i natklubben var at stimulere omsætningen. Det var hans indtryk, at kvindernes formål med at reflektere på annoncerne var at tjene penge til f. eks. farvefjernsyn eller hus. Han var godt klar over, at kvinderne kun ved prostitution kunne tjene så store beløb som anført i annoncerne, og at det ligeledes kun var gennem fortjeneste ved prostitution, de kunne betale lejen for værelserne. Der var ikke i ejendommen indrettet restaurationskøkken eller ansat køkkenpersonale.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at tiltalte efter avertering som sket har udlejet de omhandlede værelser til de kvinder, som han tillod at komme i klubben som »værtinder«, for en leje, der meget væsentligt oversteg det rimelige, og at denne udlejning ikke har haft noget boligmæssigt formål, men har haft til formål at give de pågældende kvinder lejlighed til udøvelse af kønslig usædelighed med kunderne i klubben, således at de blev i stand til at betale den forlangte leje og herudover at opnå en ikke ubetydelig indtægt, og således at tiltalte kunne opnå en større omsætning i sin restaurationsvirksomhed.

Idet tiltalte ved det således udviste forhold findes at have holdt bordel, vil han være at anse skyldig i rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr.3.

Den af tiltalte i medfør af denne bestemmelse samt de i dommen nævnte bestemmelser i våbenloven m. v. forskyldte straf findes at burde fastsættes til fængsel i 60 dage.

Under de omstændigheder der er lagt til grund med hensyn til formålet med udlejningen af værelserne, findes anklagemyndighedens påstand om konfiskation i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, af tiltaltes udbytte af udlejningen at burde tages til følge for et beløb på 20.000 kr. - - -