TfK 2003.732/1 ØLD

Ø.L.D. 20. august 2003 i anke 24. afd. S-1186-03

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Reumert, besk.).

(Lars Lindencrone Petersen, Lyngesen og Koch Clausen (kst.)).

Østre Landsrets dom:

Den 8. oktober 2002 vedtog T's ægtefælle, Æ, i Københavns Byrets 10. afd. (- - -) i henhold til fuldmagt på T's vegne en bøde på 300 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 2 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, ved mandag den 6. juli 2002 kl. 16.28 i - - -, Bådsmandsstræde 43, 1407 København K, at have været i besiddelse af 0,83 gram hash.

Denne bødevedtagelse har T med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent A og Æ.

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at T's ægtefælle, Æ, nogle måneder forud for den 6. juli 2002 placerede de 0,83 gram hash, som tilhørte en af hans venner, i en cigaretpakke i et skab i køkkenet på sin og T's fælles bopæl. T så, at Æ placerede cigaretpakken i skabet, men var ikke inddraget i beslutningen herom. Landsretten lægger efter hendes forklaring til grund, at hun havde en bestemt formodning om, at den kunne indeholde hash.

Landsretten lægger videre til grund, at T ikke har foretaget sig nogen handling vedrørende hashen, og at hun, da politiet ønskede at ransage bopælen den 6. juli 2002, påviste køkkenskabet som det sted, hvor der muligt kunne befinde sig noget ulovligt, og således ikke forsøgte at skjule den mulige tilstedeværelse af hash.

Landsretten finder, at T ved sin blotte formodning om ægtefællens opbevaring af hash på den fælles bopæl ikke selv er blevet besidder af hashen, ligesom hun ikke derved findes at have pådraget sig ansvar for medvirken efter straffelovens § 23 for nogen andens besiddelse af hashen.

Herefter frifindes T for den rejste tiltale.