TfK 2004.702/1 VLD
 

 

V.L.D. 30. september 2004 i anke 1. afd. S-1929-04

(Eva Staal, Elisabeth Mejnertz, Gorm Søgaard Lund (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Carsten Jensen, Randers, e.o.).


Randers Rets 4. afdelings dom 1. juli 2004.T er tiltalt for overtrædelse af


1.


færdselslovens § 53 stk. 3, promillekørsel, og § 3, stk. 1, § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 3 og 8, ved


fredag den 14. november 2003 kl. 16.27 at have ført registreret personbil - - - ad - - - mod øst 600 meter vest for - - - i - - - under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden uden at udvise agtpågivenhed og uden at holde en efter forholdene passende lav hastighed, idet tiltalte kørte med ca. 70 km/timen trods vejsving og fedtet føre og efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille, hvilket alt medførte, at tiltalte mistede herredømmet over køretøjet, som skred ud og ramte et vejtræ med materiel og personel skade til følge,


2.


straffelovens § 241, ved


uagtsomt at have forvoldt en andens død, idet A, som var forsædepassager i tiltaltes personbil, ved sammenstødet tilføjedes sådanne kvæstelser, at han straks efter afgik ved døden.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf, samt at tiltalte pålægges et kørselsforbud, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4.


Tiltalte har erkendt sig skyldig i promillekørsel, men har i øvrigt nægtet sig skyldig. 1)


- - -


Der blev den 14. november 2004 kl. 17.20 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,74 promille alkohol.

Rettens bemærkninger:Efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte kørte på en meget smal vej, der var fedtet, ligesom det var vådt føre. Det kan endvidere efter bilinspektør Per Bo Hansens forklaring lægges til grund, at tiltalte kørte med en hastighed op i nærheden af 70 km/timen. Vidnerne Morten Rovsing Kragh og Nikolaj Juul Jensen har endvidere forklaret, at tiltalte umiddelbart inden uheldet kørte stærkt, og herunder har vidnet Morten Rovsing Kragh forklaret, at det var som at køre rally. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at tiltalte har kørt under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, og at han ved den nævnte kørsel uagtsomt har forvoldt A's død.


Ved tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste er det endvidere bevist, at tiltalte er skyldig i promillekørsel.


Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. færdselslovens § 117, stk. 3, jf. § 53, stk. 3, og § 118, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 3 og 8, og straffelovens § 241.


I medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, pålægges tiltalte et kørselsforbud.


Ved fastsættelse af straffens længde er der på den ene side lagt vægt på forhøjelsen af strafniveauet ved promille- og spirituskørsel i forbindelse med overtrædelse af straffelovens § 241 og på den anden side, at promillen har været i området 0,5 til 0,8 - nemlig 0,74.


Kørselsforbuddet medfører, at førerretten inddrages og først gengives, når kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus) er gennemført, og kontrollerende køreprøve er bestået.


- - -

Vestre Landsrets dom.


- - -


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af straffen.


T har påstået stadfæstelse.


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har afsluttet folkeskolen i 10. klasse. Han har været i lære som bager i ca. to år og forventer at afslutte uddannelsen til marts 2006. Han har haft det meget dårligt efter ulykken, hvor han mistede en meget god ven, og det har han det meget svært med.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.


Landsretten stadfæster derfor dommen.


- - -