TfK 2004.18
 

 

H.D. 10. oktober 2003 i sag 178/2003 (1. afd.)

Rigsadvokaten mod T (adv. Merethe Stagetorn, Kbh., e.o.).


Østre Landsrets dom 7. april 2003 (9. afd.)(Bloch Andersen, Østerborg, Christina Breinstrup (kst.) med nævninger).


Under denne nævningesag har statsadvokaten for Sjælland ved anklageskrift af 5. november 2002 rejst tiltale mod T2, T og T3 til straf


for manddrab efter straffelovens § 237 ved i forening den 23. februar 2002 ca. kl. 02.00 i kebabforretningen, - - -, at have dræbt A, idet de tiltalte T2 og T3 på foranledning af og/eller efter aftale med tiltalte T indfandt sig i forretningen, hvor de med vold pacificerede B, der var ansat i forretningen, hvorefter en af de tiltalte, formentlig T3, med en kniv tildelte A flere knivstik i kroppen og i hovedet, hvorved han påførtes så alvorlige kvæstelser, at han senere samme dag afgik ved døden, hvorpå T2 og T3 flygtede fra stedet og T bistod dem med at komme væk fra - - -centret.


Der er nedlagt påstand om konfiskation af en i bevaring tagen kniv.


Der er endvidere nedlagt påstand om erstatning.


De tiltalte har alle nægtet sig skyldige.


Tiltalte T2 er tidligere straffet ved:


Ballerup Rets dom af 1. marts 2000 efter straffelovens § 244 med fængsel i 30 dage, betinget, prøvetid 2 år, på vilkår om foranstaltninger efter serviceloven. Ved Ballerup Rets dom af 17. september 2001 blev der truffet afgørelse om, at straffen skulle fuldbyrdes.


Tiltalte T er af betydning for sagen tidligere straffet ved:


Frederikssund Rets dom af 19. april 2001 efter straffelovens § 244 med fængsel i 30 dage.


Tiltalte T3 er af betydning for sagen tidligere straffet ved:


Frederikssund Rets dom af 31. august 2000 efter restaurationslovens § 37, stk. 1, jf. § 32, stk. 1, (voldelig adfærd mod gæst) og politivedtægten for Frederikssund politikreds § 59, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, (fægtet med kniv mod anden og ramt denne i ansigtet) med 10 dagbøder a 300 kr., subsidiært hæfte i 10 dage.


Frederikssund Rets dom af 19. april 2001 efter straffelovens § 245, stk. 1, med fængsel i 60 dage.


T2 har været mentalundersøgt på psykiatrisk afdeling Q, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød, hvorfra der foreligger en erklæring af 16. juli 2002. Konklusionen lyder således:


»Observanden er herefter ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det på tidspunktet for den påsigtede handling. Observanden er normalt begavet og lider ikke af epilepsi.


Observanden er opvokset under trygge økonomiske, men følelsesmæssigt noget omskiftelige forhold. Han har således en del af sin opvækst, hvor han var ca. 8-11 år gammel, boet i Pakistan sammen med sin mor. I de senere år har hjemmet været præget af forældrenes uoverensstemmelse og faderens udenomsægteskabelige forbindelser og efterfølgende separation.


Observanden har fra han var ca. 13 år gammel røget hash og må i perioder siges at have haft et misbrug heraf, om end han ikke med sikkerhed kan siges at have været afhængig heraf. Han synes ikke at have haft noget sikkert overforbrug af alkohol og synes slet ikke at have været afhængig heraf. Han var på tidspunktet for den påsigtede handling utvivlsomt påvirket af alkohol, men ikke af hash. Der er imidlertid ikke holdepunkt for at antage, at han befandt sig i en alkoholfremkaldt abnorm rustilstand på tidspunktet for den påsigtede kriminalitet.


Observanden er ved den aktuelle undersøgelse fundet først og fremmest præget af betydelig umodenhed og betydelig mangel på evne til refleksion.


Observanden findes herefter omfattet af straffelovens § 69, stk. 1. Det kan ikke udelukkes, at der består en risiko for fremtidig kriminalitet ligeartet med den påsigtede, men man kan ikke, såfremt observanden findes skyldig, jf. straffelovens § 68, 2. punktum, pege på andre foranstaltninger end evt. forskyldt straf som mere formålstjenlig til at forebygge denne risiko.


I tilfælde af betinget dom, kombinationsdom eller prøveløsladelse skal man anbefale vilkår om tilsyn ved Kriminalforsorgen, herunder at observanden om fornødent efter tilsynsmyndighedens vurdering undergiver sig behandling for misbrug af rusmidler.«


Nævningerne har svaret benægtende på hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftet.


Nævningerne har vedrørende tiltalte T3 svaret bekræftende på sålydende subsidiære hovedspørgsmål 3A:


»Er tiltalte T3 skyldig i manddrab efter straffelovens § 237, ved den 23. februar 2002 ca. kl. 02.00 i Kebabforretningen, - - -, at have dræbt A, idet tiltalte med en kniv tildelte A flere knivstik i kroppen og i hovedet, hvorved han påførtes så alvorlige kvæstelser, at han senere samme dag afgik ved døden?«


Nævningerne har vedrørende tiltalte T2 svaret benægtende på subsidiært hovedspørgsmål om forholdets henførelse for hans vedkommende under straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, eller § 245, stk. 1, og bekræftende på et sålydende subsidiært hovedspørgsmål 1C:


»Er tiltalte T2 skyldig i vold efter straffelovens § 244, i forening med andre den 23. februar 2002 ca. kl. 02.00 i kebabforretningen, - - -, idet tiltalte T2 på foranledning af og/eller efter aftale med en eller flere gerningsmænd sammen med en af medgerningsmændene indfandt sig i forretningen, hvor de med vold pasificerede B, der var ansat i forretningen, hvorefter en af de tiltalte, med en kniv tildelte A flere knivstik i kroppen og i hovedet, hvorved han påførtes så alvorlige kvæstelser, at han senere samme dag afgik ved døden?«


Nævningerne har vedrørende tiltalte T svaret benægtende på et subsidiært hovedspørgsmål om forholdets henførelse for hans vedkommende under straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, og bekræftende på et sålydende subsidiært hovedspørgsmål 2B:


»Er tiltalte T skyldig i legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, i forening med andre den 23. februar 2002 ca. kl. 02.00 i kebabforretningen, - - -, idet en eller flere gerningsmænd på foranledning af og/eller efter aftale med tiltalte indfandt sig i forretningen, hvorefter en af de tiltalte, med en kniv tildelte A flere knivstik i kroppen og i hovedet, hvorved han påførtes så alvorlige kvæstelser, at han senere samme dag afgik ved døden?«


Nævningerne har endvidere vedrørende tiltalte T svaret bekræftende på et tillægsspørgsmål om anvendelse af straffelovens § 247.


Retten har lagt nævningernes fældende erklæringer til grund.


Herefter straffes tiltalte T2 efter straffelovens § 244.


Der er afgivet 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 8 måneder og 22 stemmer for fængsel i 6 måneder samt 1 stemme for fængsel i 3 måneder.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.


Tiltalte T straffes efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247.


Der er afgivet 3 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år og 20 stemmer for fængsel i 2 år samt 1 stemme for fængsel i 6 måneder.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.


Tiltalte T3 straffes efter straffelovens § 237.


Der er enighed om at fastsætte straffen til fængsel i 12 år.


Konfiskationspåstanden tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.


Påstanden om erstatning, mod hvis beløbsmæssige opgørelser der ikke har været indsigelser, tages af de juridiske dommere til følge som nedenfor bestemt over for tiltalte T3.


Tiltalte T2 har været frihedsberøvet fra den 28. februar 2002, herunder i isolation til den 10. april 2002.


Tiltalte T3 og T har begge været frihedsberøvet fra den 23. februar 2002, herunder i isolation til den 24. maj 2002.1 kniv konfiskeres.


Tiltalte T3 skal inden 14 dage betale 411.637 kr. til C og 156.040 kr. til D. Erstatningerne forrentes efter erstatningsansvarsloven. Erstatningen til D, født - - - 1997, indsættes i et godkendt forvaltningsinstitut.


De tiltalte betaler sagens omkostninger en for alle og alle for en, dog at de tiltalte hver især betaler de dem vedrørende forsvarersalærer, dog at statskassen betaler ⅔ af forsvarersalæret vedrørende tiltalte T2.

Højesterets dom.I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 7. april 2003.


I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Hermann, Wendler Pedersen, Peter Blok, Per Walsøe og Marianne Højgaard Pedersen.


Dommen er anket af tiltalte med påstand om formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Højesterets bemærkninger.


Højesteret finder ikke grundlag for at ændre den straf, som landsretten har fastsat, og stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:


Landsrettens dom stadfæstes.


Tiltalte skal betale sagens omkostninger for Højesteret.