TfK 2011.923/2 ØLD

Ø.L.D. 8. august 2011 i anke 18. afd. S-1891-11
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Eske Hald, besk.).

(Ulla Staal, Lene Jensen og Karin Hoffmann-Hansen (kst.) med domsmænd).

Næstved Rets dom af 31. maj 2011:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 12. januar 2011 og berigtiget under hovedforhandlingen.

T er tiltalt for

1. (3)

overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, ved omkring den 10. oktober 2010 på adressen - - -, 4220 Korsør, at have ødelagt et tv, mrk. Philips, en computer, mrk. HP, en notebook, mrk. Lenovo, og en sofa, ligesom tiltalte klippede tøj tilhørende A i stykker, hvorved der skete skade for et p.t. ukendt beløb.

2. (1)

legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, ved den 15. oktober 2010 ca. kl. 12.25 på adressen - - -, 4220 Korsør, at have stukket A med en kniv i nakken, i ryggen og ved højre armhule.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1, dog således at tiltalte har nægtet sig skyldig med hensyn til computeren af mrk. HP, notebook mrk. Lenovo og en sofa, under henvisning til at effekterne er købt for fælles midler. Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2. Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og om rettens mildeste dom.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne A og B.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218a, stk. 4, jf. § 711, stk. 1.

Der er fremlagt fotografier af gerningsstedet - - -, 4220 Korsør, tiltalte og af A, optaget af politiet den 15. oktober 2010.

A henvendte sig den 15. oktober 2010 på skadestuen. Der fremgår af politiattesten om det objektive fund følgende:

»1. Nakke: 7 cm bag ved ve øre svarende til hårgrænsen ses et 2 cm langt vertikalt sår, dybde 1½-2 cm stop ved bløddele. Øverst spidst, nederst afrundet.

2. Ryg: 8 cm under øverste kant af skulderbladet på ve. side som 2 cm til siden for tårntappene på rygsøjlen ses et 2 cm langt vertikalt sår, 2 cm dybt, stop ved knogle og muskel i bunden. Øverste del af såret er spids og nederste w-konfiguration.

3. Hø. armhule: Øverst svarende til bageste armhule fold ses 2 cm langt vertikalt sår. Nederste sår rand er skarp mens øverste del af såret er w-konfigureret. Dybde ca. 1½ cm. Forreste del af armhule folden/skulder ses et blåt mærke på 4 cm i diameter.

4. Ve. underarm: lille hudafskrabning ca. ½ cm på oversiden af armen ind mod kroppen + en rød stribe af ca. 4 cm længde. Under albuebøjningen ses et 5½ x 3½ cm bidsårskonfigureret mærke.«

Tiltalte er tidligere straffet for vold

ved dom af 4. september 2003 efter straffelovens § 244 med udsat straffastsættelse, prøvetid 1 år, og

ved dom af 17. maj 2010 efter straffelovens § 266 med fængsel i 60 dage. Tiltalte blev dømt for trusler mod blandt andre A.

Overlæge, speciallæge i psykiatri Bjarne I. Christensen, har udarbejdet en retspsykiatrisk erklæring. Konklusionen i erklæringen er følgende:

»Observanden findes herefter uden tegn på organisk hjernelidelse eller dementiel tilstand, ligesom man ikke finder tegn på sygdom indenfor den epileptiforme sygdomskategori.

Observanden skønnes normalt begavet.

Observanden findes med begyndende afhængighedstilstand, i særdeleshed de seneste måneder, med dagligt forbrug af cannabis og tiltagende alkoholindtagelse, dog endnu uden tegn til abstinensudvikling.

Hun findes uden større forbrug af andre former for euforiserende stoffer eller afhængighedsskabende beroligende medicin.

Hun var påvirket sandsynligvis af cannabis i lettere grad på tidspunktet for de påsigtede forhold. Der skønnes ikke på nogen måde at have foreligget patologisk rustilstand, observanden havde indtaget en mindre mængde alkohol dagen forud.

Man finder observanden uden tegn til produktive psykotiske symptomer. Hun er præget af lettere selvhenføring og oplevelse af bagtalelse. Man finder hende uden tegn til sindslidelser indenfor den psykotiske formkreds, ligesom man ikke vurderer, at hun på tidspunktet for de påsigtede forhold var præget af psykotiske symptomer. Hun findes derfor ikke tilhørende den i straffelovens § 16, stk. 1, omtalte personkreds.

Observanden er som beskrevet præget af en svært belastet opvækst med formentlig omsorgssvigt og mulige seksuelle overgreb og dertil i det hele taget begrænset emotionel tilknytning til nære stabile familiemedlemmer. Hun er opvokset i en periode også som gadebarn og flyttede til Danmark 16 år gammel - 2001 -, hvor hun gennemførte 10. klasses eksamen, men har siden ikke været tilknyttet arbejdsmarkedet. Hun er flyttet en del og har haft en periode i København, hvor hun havde et større forbrug af cannabis og alkohol.

Hun har socialt været mere stabilt knyttet i parforhold de seneste 3-4 år til nu forurettede A, med hvem hun har en 2 år gammel datter. Der har dog været mange konflikter og skænderier i forholdet og tidligere også et pådømt forhold for trusler mod samleveren.

Observanden er præget af humørudsvingninger med tristhed, sortsyn, energiløshed. Dertil manglende identitet, idet hun er usikker på sin seksuelle retning. Hun fastholder vedvarende ikke at kunne kende sig selv. Der har været en enkelt opstemthedsperiode.

Observanden har ikke været tilknyttet arbejdsmarkedet, og hun har svært ved at skabe forpligtende, nære, bæredygtige relationer og reagerer i følelsesmæssige belastninger med vrede, affektlabilitet og udadreagerende adfærd. Dette vurderes også at være tilfældet i det påsigtede forhold, da parret stod i opløsning af forholdet med flytning hver til sit og etablering af aftaler om forældremyndigheden omkring deres datter.

Man finder derfor observanden tilhørende den i straffelovens § 69 omtalte personkreds, betinget af forstyrret psykisk udvikling og tilstand medførende udvikling af en personlighedsforstyrrelse af emotionel ustabil type med stemningsudsving.

Man kan dog ikke jf. samme lovs § 68 2. pkt. som mere formålstjenlig foranstaltning, såfremt hun findes skyldig i de påsigtede forhold, til forebyggelse af ligeartet kriminalitet, anbefale dom til psykiatrisk behandling fremfor evt. forskyldt straf.

Man skal anbefale ved evt. kombinationsdom, prøveløsladelse etc. vilkår om lægelig ledet misbrugsbehandling.«

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun efter løsladelsen den 24. februar 2011 er flyttet til Valby, hvor hun har lejet et værelse. Hun flytter til en 3-værelseslejelejlighed til juli. Hun har haft samvær med J fire gange siden fængslingen. Hun har fået job som bartender i lufthavnen og skal starte i næste uge.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 15. oktober 2010 til den 24. februar 2011.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Ved tiltaltes egen forklaring og vidnerne B og A's forklaringer findes det bevist, at tiltalte ødelagde de genstande, herunder tøj, som er nævnt i tiltalen, og at tiltalte også havde forsæt til at ødelægge computeren, notebooken og sofaen, som tiltalte har forklaret var købt for fælles midler og således også var ejet af A.

Tiltalte er herefter skyldig efter tiltalen.

Forhold 2

Ved A's forklaring og til dels ved tiltaltes egen forklaring lægger retten til grund, at A kørte til tiltaltes adresse, efter at tiltalte havde ringet og sagt, at hun ville stikke af med fællesbarnet J, hvis A ikke blev sammen med tiltalte, og at tiltalte og A skændtes. Ved samme vidnes forklaring og ved fotografierne og politiattesten og henset til placeringen af stiklæsionerne er det bevist, at tiltalte - mens A stod med ryggen til tiltalte og pakkede sine ting i flyttekasse inde i stuen - tog en kniv og stak A tre gange i henholdsvis nakken, ryggen og ved højre armhule. Efter bevisførelsen kan retten ikke mod tiltaltes forklaring lægge til grund, at barnet J befandt sig inde i stuen under episoden.

Herefter er tiltalte skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og § 291, stk. 1.

Retten har lagt vægt på karakteren og omfanget af kriminaliteten, herunder som skærpende omstændigheder, at tiltalte stak med kniven flere gange, at tiltalte tidligere er straffet for trusler om vold mod A, at det nye forhold er begået kort tid efter dommen for trusler mod A, samt at tiltalte tidligere er straffet for vold. Af den samme grunde er der ikke grundlag for at gøre straffet betinget, hverken helt eller delvist.

Der forholdes med sagsomkostningerne som nedenfor bestemt, idet der herved er taget hensyn til, at hovedforhandlingen berammet til den 24. februar 2011 ikke blev gennemført på grund af domsmandsrettens forhold.

Østre Landsrets dom:

Næstved Rets dom af 31. maj 2011 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, herunder således at straffen gøres delvist betinget med vilkår om misbrugsbehandling.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold supplerende forklaret, at hun er flyttet i en 3- værelses lejlighed sammen med sin nye kæreste. På grund af sin straffeattest fik hun ikke jobbet som bartender i lufthavnen, men gennem kommunen har hun fået en praktikplads, hvor hun beskæftiger sig med ældre mennesker. Hun er optaget på social- og sundhedsmedhjælperuddannelsen, men har ingen oplysninger om, hvornår hun kan begynde. Hun og A har en verserende sag om forældremyndighed over J.

Landsrettens begrundelse og resultat


Af de grunde, der er anført af byretten, findes straffen passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.