H.D. 12. januar 2012 i sag 128/2011 (2. afd.)

Rigsadvokaten mod T (adv. Michael Juul Eriksen, Åbyhøj, besk.).


Retten i Esbjergs dom 7. oktober 2010, 6-2294/2010.Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 15. juli 2010.


T er tiltalt for overtrædelse af


1.


straffelovens § 245, stk. 1 - kvalificeret vold og mishandling, § 260, stk. 1, nr. 1 - ulovlig tvang samt § 244 - vold,


ved fra år 1991 og frem til anholdelsen den 7. juni 2010 på sin bopæl - - -, i gentagne tilfælde op til 3-5 gange om ugen, at have slået sine børn A - født 1991, B - født 1994 og C - født 1996, i ansigtet samt på kroppen med flad og knyttet hånd, samt ved brug af et bælte, ligesom han rev dem i ørerne og nakken, skubbede dem hårdt, rev dem ned af stole, gav dem chili og sæbe i munden, og med trussel om vold, tvang dem til at spise mad fra skraldespanden, samt i ét tilfælde at have tvunget A til at stå med ansigtet mod væggen, indtil han havde afføring i sine bukser, og i op mod 10 tilfælde at have tvunget A til at sidde med sine knæ oven på sine hænder på et flisegulv med voldsomme smerter til følge. Derudover i enkelte tilfælde at have udøvet vold mod sin kone H, bl.a. ved at tage kvælertag på hende og skubbe hende hårdt ind i vægge, reoler eller døre.


2.


straffelovens § 123


ved på ikke nærmere bestemte tidspunkter fra året 2000 og frem til anholdelsen den 7. juni 2010 på sin bopæl - - - i 2 tilfælde at have truet og udøvet vold mod sin søn A - født 1991, idet tiltalte truede med at ville smadre og dræbe ham, såfremt han gik til politiet og anmeldte tiltalte for den i forhold 1 beskrevne voldsudøvelse, herunder i ét af tilfældene tillige at have tildelt A et slag.


3.


straffelovens § 266


ved i forbindelse med mange af de i forhold 1 beskrevne voldsepisoder mod børnene at have truet H med at ville »smadre hende« eller »tage livet af hende«, hvis hun blandede sig, samt på et ikke nærmere bestemt tidspunkt i 2008-2009 på adressen - - - at have truet H med at slå hende ihjel, idet han udtalte, »hvis du forlader mig eller har en anden mand, så slår jeg dig ihjel«, eller lignende, alt hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for H's liv, helbred eller velfærd.

Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Anklagemyndigheden har videre nedlagt påstand om udvisning af tiltalte i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 6.


Tiltalte har nægtet sig delvis skyldig. Tiltalte har alene erkendt overtrædelse af straffelovens § 244 i enkelte tilfælde.


Tiltalte har påstået frifindelse over for udvisningspåstanden.


H har nedlagt påstand om, at tiltalte foreløbig skal betale 75.870 kr. subsidiært et mindre beløb, i erstatning.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.


B har nedlagt påstand om, at tiltalte foreløbig skal betale 165.500 kr., subsidiært et mindre beløb, i erstatning.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse,


C har påstået, at tiltalte foreløbig skal betale 165.500 kr., subsidiært et mindre beløb, i erstatning.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.


A har påstået, at tiltalte foreløbig skal betale 265.500 kr., subsidiært et mindre beløb, i erstatning.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.


Sagens oplysninger

- - -


Der er indhentet en udtalelse fra Kriminalforsorgen.

Rettens begrundelse og resultat:Ad forhold 1:


De af H og A afgivne forklaringer om, hvad tiltalte i årene fra nogle år efter A's fødsel og frem til anholdelsen har udsat børnene og ægtefællen for, findes at være både præcise og troværdige. Forklaringerne findes ikke at have en sådan detaljeringsgrad, at dette gør dem utroværdige.


Herefter, og idet de af B og C afgivne forklaringer understøtter de to førstnævnte forklaringer, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i ved fra nogle få år efter 1991 og frem til anholdelsen den 7. juni 2010 på sin bopæl i - - - i gentagne og mange tilfælde at have slået sine børn A, B og C i ansigtet samt på kroppen med flad og knyttet hånd samt ved brug af et bælte, ligesom han rev dem i ørerne og nakken, skubbede dem hårdt, rev dem ned af stole, gav dem chili eller sæbe i munden og med trussel om vold flere gange tvang dem til at spise mad fra skraldespanden, samt i et tilfælde at have tvunget A til at stå med ansigtet mod væggen, indtil han havde afføring i sine bukser, og i flere tilfælde at have tvunget A til at sidde med sine knæ oven på sine hænder, blandt andet på en terrasse med fliser, med voldsomme smerter til følge. Derudover for i enkelte tilfælde at have udøvet vold mod sin kone H, blandt andet ved at skubbe hende hårdt ind i vægge, reoler eller døre.


Det bemærkes herved yderligere, at de af vidnerne E, F, G og M afgivne forklaringer, for så vidt angår flere enkeltepisoder, også støtter de to førstnævntes forklaringer. På dette grundlag findes det bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 1 som ovenfor anført.


Ad forhold 2:


Efter den af A afgivne forklaring findes det bevist, at tiltalte er skyldig i ved på ikke nærmere bestemte tidspunkter fra året 2007 og frem til anholdelsen den 7. juni 2010 at have forset sig som i øvrigt i anklageskriftet anført.


Ad forhold 3:


Efter de af vidnerne H, A, B og C afgivne forklaringer findes det bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.


Det bemærkes særskilt vedrørende forhold 1, at de overtrædelser, tiltalte er fundet skyldig i, findes at være foregået kontinuerligt over hele den nævnte periode, hvorfor ingen del findes at være forældet.


Tiltalte vil herefter være at straffe efter straffelovens § 245, stk. 1, § 244, § 260, stk. 1, nr. 1, § 123 og § 266. >> 1121 >>


Straffen fastsættes til fængsel i 2 år og 6 måneder.


Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på, at overtrædelserne har fundet sted over en meget lang periode. Videre er der lagt afgørende vægt på, at tiltalte er de forurettedes far og henholdsvis ægtefælle. På denne baggrund og under hensyn til de omstændigheder, der fremgår af forklaringerne, findes den udøvede vold at skulle karakteriseres som egentlig mishandling.


Tiltalte frifindes for udvisningspåstanden.


Det er oplyst, at tiltalte har opholdt sig lovligt i Danmark i godt 19 år og har fået meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Det er videre oplyst, at tiltalte er statsborger i et andet EU-medlemsland. Retten finder det ikke bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed at udvise tiltalte.


Efter retsformandens bestemmelse udskydes de fremsatte erstatningskrav til eventuelt civilt søgsmål.


Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 7. juni 2010.

- - -

Vestre Landsrets dom 16. februar 2011 (10. afd.), S-2346-10(Poul Hansen, Nikolaj Aarø-Hansen, Würtzen med domsmænd).


Retten i Esbjerg har den 7. oktober 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande


Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse samt nedlagt påstand om, at tiltalte udvises af Danmark i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 6, med indrejseforbud fastsat efter udlændingelovens § 32, stk. 2.


Forklaringer

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:Ad forhold 1:


5 voterende udtaler:


Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det kan lægges til grund, at tiltalte gentagne og mange gange i en lang periode frem til anholdelsen har slået alle tre drenge med flad hånd såvel i ansigtet som på kroppen og revet dem i ørerne og i nakken, samt at han nogle gange inden for de sidste par år har skubbet hårdt til dem og revet dem ned af en stol. Det kan dog ikke anses for bevist, at tiltalte har udøvet vold af den nævnte karakter mod A i den periode, hvor A, inden han begyndte i gymnasiet, var på efterskole.


Vi lægger endvidere efter H's og A's forklaringer til grund som bevist, at tiltalte i to tilfælde inden for de sidste par år har slået A med knyttet hånd, således at A under den ene episode blev slået i brystet, mens han under den anden episode blev slået 5 gange i ansigtet, hvor han blev ramt på kinden og på munden og derved pådrog sig skader på indersiden af læben. Vi finder endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte forklaringerne fra B og C om, at de også inden for de sidste par år er blevet slået af tiltalte med knyttet hånd.


Der er afgivet divergerende forklaringer om, hvor hårdt tiltalte har slået, herunder om disse slag har givet anledning til mærker. Bevisførelsen herom har under sagen alene bestået i vidneforklaringer, i det væsentlige fra H og børnene, og er ikke understøttet af erklæringer eller forklaringer fra læger, skoler eller andre udenforstående. Det kan herefter ikke anses for bevist, at slagene generelt har haft en karakter, der gav anledning til andet end let rødmen, og det lægges derfor til grund, at der i de fleste tilfælde kun har været tale om lette slag.


Med hensyn til karakteren af de tilfælde, hvor tiltalte har revet børnene i ørerne, lægges det efter bevisførelsen til grund, at tiltalte klemte til med neglene med røde mærker eller rifter til følge, der dog hurtigt forsvandt. Det lægges ligeledes til grund, at det nogle gange har givet anledning til kortvarige mærker, når tiltalte tog fat om nakken på drengene.


H og drengene har afgivet divergerende forklaringer om, hvor lang tid der kunne gå, imellem at tiltalte udøvede vold. H har endvidere forklaret, at voldsepisoderne har været tiltagende gennem de sidste år, hvor drengene er blevet større, og A har forklaret, at jo ældre han blev, jo hårdere blev han slået. Efter de nævnte forklaringer lægges det til grund, at der har været længere perioder, hvor der ikke er udøvet vold, og det kan ikke lægges til grund, at disse perioder alene har været, mens tiltalte har været på ferie, eller - for A's vedkommende - medens denne var på efterskole.


Under henvisning til det foran anførte finder vi det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte i den lange periode, byretten har lagt til grund, har udøvet vold over for sine sønner med en sådan kontinuitet og grovhed, at der er grundlag for at fastslå, at tiltalte har gjort sig skyldig i mishandling efter straffelovens § 245, stk. 1. Det er heller ikke bevist, at tiltalte i et eller flere tilfælde har udøvet vold, der er omfattet af denne bestemmelse. Det, der i øvrigt er omfattet af tiltalen i forhold 1, kan heller ikke føre til et andet resultat, jf. nedenfor. Vi finder herefter, at de voldsforhold, der er begået over for drengene, og som der kan domfældes for i forhold 1, må henføres under straffelovens § 244.


Da vi således finder, at der ikke foreligger en fortsat forbrydelse, er strafansvaret i medfør af straffelovens § 93, stk. 1, nr. 2, forældet med hensyn til det, der er begået tidligere end den 7. juni 2005.


Strafansvar for overtrædelse af straffelovens § 244 er herefter ikke forældet, med hensyn til at tiltalte mange gange i en periode fra den 7. juni 2005 og frem til anholdelsen har slået alle tre drenge, der da var mellem 8 og 19 år gamle, med flad hånd såvel i ansigtet som på kroppen og revet dem i ørerne og i nakken, samt at han nogle gange har skubbet hårdt til dem og revet dem ned af en stol. Strafansvar er endvidere ikke forældet med hensyn til de knytnæveslag, det er lagt til grund, han i den nævnte periode har tildelt drengene.


Med hensyn til slag med bælte kan vi med den til domfældelse fornødne sikkerhed efter bevisførelsen alene lægge til grund, at tiltalte har slået B med bælte i 2002, hvor moderen efterfølgende tog det foto, der er fremlagt i sagen, og at han har slået C med bælte, da denne gik i 0. klasse. Et eventuelt strafansvar for at slå med bælte er derfor forældet.


Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring for landsretten, kan det lægges til grund, at tiltalte efter den 7. juni 2005 i ét tilfælde har givet C peber i munden, hvilket anses for omfattet af tiltalen og af straffelovens § 244. I dette omfang finder vi tiltalte skyldig i denne del af tiltalen, idet strafansvar for andre tilfælde, hvor det kan lægges til grund, at lignende episoder er foregået, anses for forældet.


Vedrørende tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 260, stk. 1 - ulovlig tvang - er de overtrædelser, der matte være begået af tiltalte tidligere end den 7. juni 2005, også forældet efter straffelovens § 93, stk. 1, nr. 2.


Det kan efter bevisførelsen ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed anses for bevist, at tiltalte inden for forældelsesfristen har tvunget nogen af børnene til at spise mad fra skraldespanden, og vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte for denne del af tiltalen.


Med hensyn til tiltalen for, at tiltalte skulle have tvunget A til at sidde med sine knæ oven på sine hænder på et flisegulv med voldsomme smerter til følge, lægges det til grund, at dette er foregået flere gange, men efter A's forklaring for byretten ophørte det, da han gik i 6. eller 7. klasse. Et eventuelt strafansvar er herefter forældet, og vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte herfor.


Episoden, hvor tiltalte skulle have tvunget A til at stå med ansigtet mod væggen, indtil han havde afføring i sine bukser, foregik efter A's forklaring for byretten, da han gik i 3. eller 4. klasse. Et eventuelt strafansvar herfor er derfor også forældet, og vi stemmer for at frifinde tiltalte i så henseende.


H har forklaret om episoder, hvor tiltalte har skubbet til hende, og at hun en gang er blevet skubbet ind i en dør og en anden gang skubbet ind i køkkenbordet. Det er imidlertid under sagen ikke nærmere oplyst, hvornår disse episoder skulle have fundet sted, og det er derfor ikke bevist, at strafansvar herfor ikke er forældet. Vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte for tiltalen herfor.


Vi stemmer derfor for alene at finde tiltalte skyldig i det foran anførte omfang.


1 voterende udtaler:


Jeg er enig med flertallet i, at det ikke er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i vold mod H, men af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder jeg også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte i øvrigt er fundet skyldig som sket, idet jeg tillige tiltræder, at ingen del af strafansvaret er forældet, og at volden over for børnene må karakteriseres som mishandling.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.


Ad forhold 2:


Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.


Ad forhold 3:


1 voterende tiltræder, at tiltalte er fundet skyldig i første led af tiltalen, medens 5 voterende alene finder tiltalte skyldig for så vidt angår tiden efter den 7. juni 2005.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.


Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder alle voterende, at tiltalte er fundet skyldig i sidste led af tiltalen.


Ad strafudmåling:


Straffen fastsættes efter straffelovens § 244, § 123 og § 266.


4 voterende udtaler:


Særligt efter karakteren af de i forhold 1 begåede overtrædelser, og under hensyn til at voldsudøvelsen over for børnene er begået af deres far, findes straffen at burde udmåles til fængsel i 10 måneder.


2 voterende udtaler:


Af de grunde, flertallet har anført, finder vi, at straffen bør fastsættes til fængsel i 8 måneder.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.


Ad udvisningsspørgsmålet:


Under hensyn til landsrettens bevisresultat, længden af den idømte straf og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at udvisningspåstanden ikke er taget til følge.


Med de anførte ændringer stadfæster landsretten herefter dommen.


Tiltalte har fortsat været varetægtsfængslet under anken.

- - -

Højesterets dom.I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 7. oktober 2010 og af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. februar 2011.


I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen og Henrik Waaben.


Påstande


Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om, at der i sagens forhold 1 tillige sker domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og § 260, stk. 1, nr. 1. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om skærpelse af straffen samt om udvisning af tiltalte med indrejseforbud, subsidiært betinget udvisning.


T har påstået formildelse samt stadfæstelse af frifindelsen for udvisning.


Anbringender


Anklagemyndigheden har navnlig anført, at den begåede vold for så vidt angår slagene med bælte i sig selv må henføres til straffelovens § 245, stk. 1, som vold af særlig rå og brutal karakter. Endvidere må den begåede vold samlet set anses for at være mishandling omfattet af § 245, stk. 1. Ved vurderingen heraf må der lægges vægt på både volden og forholdene vedrørende ulovlig tvang samt på, at volden er udøvet vilkårligt og mange gange i en lang periode, der må antages at omfatte størstedelen af drengenes opvækst. Det forhold, at der har været længere perioder, hvor T ikke har udøvet vold mod drengene, kan ikke begrunde, at volden ikke anses som mishandling. Der må endvidere lægges vægt på, at T har haft en overlegen stilling i forhold til drengene, og at han som deres far har været en af de primære omsorgspersoner.


Mishandlingen og forholdene vedrørende ulovlig tvang må anses for en fortsat forbrydelse med den virkning, at der ikke er indtrådt forældelse for nogen del af overtrædelserne.


Ved strafudmålingen må der ud over voldens og tvangens karakter, omfang og varighed tages hensyn til straffelovens § 81, nr. 11, til at drengene har overværet vold begået mod deres brødre, og til den påvirkning, volden har medført for drengene. Endvidere må overtrædelserne af straffelovens § 123 og § 266 tages i betragtning.


Der bør efter karakteren og alvoren af kriminaliteten ske udvisning i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, stk. 6, idet de i § 26, stk. 1, nævnte forhold ikke taler afgørende derimod. Udvisning er endvidere bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed og vil derfor ikke stride mod de regler, der gælder for en statsborger fra et andet EU-land, der har haft ophold her i de 10 forudgående år, jf. EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, jf. artikel 27.


T har navnlig gjort gældende, at afgørelsen af, om de begåede voldshandlinger er omfattet af straffelovens § 244 eller af § 245, stk. 1, er et integreret led i bevisvurderingen, der ikke kan prøves af Højesteret.


De enkelte voldsforhold indebærer isoleret set ikke overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og der er ikke udøvet vold med en sådan kontinuitet og grovhed, at der foreligger mishandling, jf. samme bestemmelse. Der kan derfor alene dømmes for vold i medfør af straffelovens § 244.


Der er ikke tale om en fortsat forbrydelse, og forhold vedrørende vold og tvang er derfor forældet i medfør af straffelovens § 93, stk. 1, nr. 2, i det omfang de er begået før den 7. juni 2005. Det samme gælder forhold vedrørende trusler mod hustruen, H, jf. straffelovens § 266.


Straffen for overtrædelserne af straffelovens §§ 244, 123 og 266 bør formildes, subsidiært stadfæstes.


Der må ske frifindelse for udvisning i medfør af både udlændingelovens § 26 og § 2, jf. EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, jf. artikel 27.


Supplerende sagsfremstilling


I en udtalelse af 29. juli 2010 fra Udlændingestyrelsen hedder det bl.a.:


»Den 14. marts 1991 blev T meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, efter den dagældende bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, gyldig indtil den 22. februar 1996. Denne opholdstilladelse blev den 1. marts 1996 meddelt tidsubegrænset.


. . .


T har således - når den i udlændingelovens § 27, stk. 5 nævnte periode fratrækkes - haft lovligt ophold i Danmark i ca. 19 år og 3 måneder.«

Højesterets begrundelse og resultatDen begåede vold og tvang (forhold 1)


Højesteret tiltræder, at de forhold af vold, som landsretten har fundet bevist, ikke isoleret set er omfattet af straffelovens § 245, stk. 1, da de ikke er af særlig rå, brutal eller farlig karakter.


Selv om voldsforholdene således isoleret set er omfattet af straffelovens § 244, finder Højesteret, at der har foreligget mishandling, jf. § 245, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at faren mange gange har slået drengene med flad hånd i ansigtet og på kroppen, revet dem i ørerne og i nakken, skubbet hårdt til dem og revet dem ned af en stol, at han i nogle tilfælde har slået dem med knyttet hånd på kroppen og i ansigtet og med bælte på kroppen, som afstraffelse har givet dem peber i munden og i flere tilfælde har tvunget A til at sidde med sine knæ oven på sine hænder på et flisegulv med voldsomme smerter til følge. Det er endvidere taget i betragtning, at volden og tvangen er udøvet af faren i hjemmet gentagne og mange gange i en lang periode frem til anholdelsen i 2010. Landsretten har ikke angivet, hvor lang perioden har været, men efter bevisresultatet og de forklaringer, der ligger til grund herfor, må perioden antages at have været på i hvert fald 10 år og har således omfattet størstedelen af drengenes opvækst. Det kan på denne baggrund ikke føre til en anden bedømmelse, at volden generelt har haft en karakter, der ikke gav anledning til andet end røde mærker og rifter. Det samme gælder det forhold, at der - også ud over ferier og efterskoleophold - har været længere perioder, hvor der ikke er udøvet vold, idet voldsudøvelsen har været fast tilbagevendende i hele perioden.


Fortsat forbrydelse og forældelse


Højesteret finder, at den begåede mishandling og tvang, jf. straffelovens § 245, stk. 1, og § 260, stk. 1, nr. 1, omfatter en række ensartede og - uanset de længere perioder uden vold - kontinuerlige handlinger med en sådan indre sammenhæng, at de må anses for en fortsat forbrydelse begået indtil anholdelsen den 7. juni 2010 med den virkning, at ingen del af overtrædelserne er forældet, jf. straffelovens § 94.


Strafudmåling


Straffen skal herefter fastsættes efter straffelovens § 245, stk. 1, § 260, stk. 1, nr. 1, § 123 og § 266. Mishandlingen i form af simpel vold og tvang overvejende tiltænkt som afstraffelse med henblik på opdragelse har indebåret hyppig vold mod alle tre drenge begået af deres far i en meget lang periode, der har omfattet størstedelen af deres opvækst. Højesteret finder, at straffen bør fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder.


Udvisning


T er portugisisk statsborger og har haft lovligt ophold her i landet i mere end 10 år. Højesteret finder, at udvisning af ham ikke er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed og derfor vil være i strid med EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a. Allerede af denne grund tiltræder Højesteret, at han er frifundet for påstandene om udvisning.

Thi kendes for ret:


Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder.


T skal betale sagens omkostninger for Højesteret.