TfK2014.234

Ø.L.D. 2. december 2013i anke 4. afd. S-2056-13

Anklagemyndigheden mod T (adv. Mikael Dreyer, besk.).

(Michael Dorn, Gitte Arildsen (kst.) og Katja Høegh med domsmænd).

Roskilde Rets dom af 13. maj 2013:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2013.

T er tiltalt for

uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 249, overtrædelse af straffelovens § 252 og overtrædelse af færdselslovens §§ 53, stk. 1, § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1, ved den 5. februar 2013 ca. kl. 13.35 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerhed, under særligt skærpende omstændigheder, uden at optræde hensynsfuldt og uden at udvise agtpågivenhed, uden at efterkomme anvisninger angivet ved signalanlæg og efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille at have ført varebil, reg.nr. - - - ad Stensbjervej i sydlig retning, Køge, hvor han i krydset Stensbjergvej/Tigervej, Køge kørte over mod rødt, hvorved han påkørte F, der gik ud for grønt i fodgængerfeltet, alt hvorved hun bl.a. tilføjedes hjernerystelse og fraktur på bækkenet, ligesom der herved var nærliggende fare for, at påkøre de øvrige personer, der var på vej ud i fodgængerfeltet for grønt lys.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, jf. § 128.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 3 og § 53 men har i øvrigt nægtet sig skyldig.

F har påstået, at tiltalte skal betale 3.780 kr. i erstatning.

Tiltalte har erkendt erstatningspligten samt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A, B og C.

Tiltalte, T, har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

at han bor i området og er lokalkendt. Han er bekendt med, at der ved krydset på højre hånd ligger en skole. Inden påkørslen havde tiltalte sin opmærksomhed rettet mod nogle arbejdspapirer, der lå i en mappe på midtersædet. Tiltalte erindrer, at der var nogle piger ved begge fodgængerovergange i højre side af krydset. Tiltalte havde drukket fire øl i løbet af dagen. Den tomme dåseøl, der blev fundet i hans bil, havde han drukket dagen før. Da han hørte braget fra påkørslen kørte han straks ind til siden. Han løb hen til forurettede og forsøgte at få kontakt til hende. Han holdt forurettede i hånden og havde en hånd under hendes hoved. Han forsøgte ikke at flytte forurettede, idet han frygtede at der var sket skade på hendes nakke eller ryg. Forurettedes veninder forsøgte at få kontakt til alarmcentralen, men det var vidnet, der havde optaget tiltaltes kørsel, der fik kontakt først. Tiltalte ventede på stedet indtil ambulancen ankom. Politiet kom til stedet efter ambulancen.

…«

Vidnet, A, har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

hun den pågældende dag var på vej hjem fra skole. Hun fulgtes med forurettede på cykel. De havde begge cykelhjelm på. De skulle krydse Stensbjergej og ventede ved fodgængerovergangen. Vidnet holdt ved cykelovergangen og forurettede holdt ved fodgængerovergangen. Da det blev grønt cyklede forurettede over og blev påkørt af en bil. Vidnet nåede at sætte foden ned, da hun kunne se, at bilen ikke holdt tilbage. Bilen kørte over for rødt. Vidnet plejer at søge øjenkontakt med bilister før hun krydser en vej. Vidnet var så tæt på bilen, at bilen snitede vidnets forhjul. Vidnet så ikke selve påkørslen men hørte en bump og så, at forurettede blev kastet til side.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun kørte på en hvid cykel og havde lyse bukser på. Forevist fotos (uddrag af videosekvens) udpegede vidnet sin cykel. Vidnet husker ikke den bil, der kørte foran den bil, der påkørte forurettede. …«

Vidnet, B, har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

hun var på vej hjem fra skole og skulle krydse Stensbjergvej. Hun stod og ventede ved fodgængerfeltet til venstre for stien, der fører ned til skolen. Hun var sammen med en veninde fra klassen. F og A stod og ventede med deres cykler ved det fodgængerfelt, der ligger til højre for stien. Vidnet var på gåben. En sort varebil kørte lige forbi vidnet efter at det var blevet grønt i fodgængerfeltet. Varebilen kørte over for rødt lys. Vidnet nåede ikke at reagere før hun hørte et brag. Var vidnet gået ud i fodgængerfeltet to sekunder før, var hun blevet ramt af varebilen.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun ikke havde øjenkontakt med bilisten i varebilen og heller ikke så, hvor han kiggede hen. Vidnet var nået ud i midtet af forgængerfeltet, da påkørslen fandt sted. Vidnet bemærkede en mindre rød bil i krydset men så ikke om den også kørte over for rødt.

…«

Vidnet, C, har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

at han kom kørende ad Stensbjergvej. Vidnet kørte lige bag tiltaltes varebil. Der var ingen biler imellem dem. Foran tiltalte var der en lys bil. Vidnets kone bemærkede pludselig, at den lyse bil var kørt over for rødt, og umiddelbart efter så vidnet, at også tiltalte kørte over for rødt. Tiltalte ændrede ikke hastighed og bremselygterne blev ikke ativeret før efter påkørslen. Tiltalte stoppede dog med det samme og sprang ud af sin bil.

…«

Der blev den 5. februar 2013 taget en blodprøve af tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,96 promile alkohol.

Det fremgår af bilteknisk erklæring af 8. februar 2013, at tiltaltes bil i teknisk henseende var i orden.

Uheldsstedet er nærmere beskrevet i anmeldelsesrapport af 5. februar 2013.

Der har været forevist rids over uheldsstedet, fotos af tiltaltes bil og forurettedes cykel efter påkørslen samt videosekvens optaget af en modkørende bilist.

Der er foretaget en § 808-undersøgelse, hvis konklusion i rapport af den 11. marts 2013 er sålydende:

»Såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil alene knyttes vilkår om prøvetid.«

F blev efter påkørslen den 5. februar 2013 bragt til skadestuen. Af politiattesten fremgår følgende om de objektive fund:

»…

1. 2x1 cm hudafskrabning ve. tinding.

2. 5x5 rød, øm hævelse ve. kindben.

3. 1x1 cm hudafskrabning nederste del af ryg.

4. 0,5 cm sår indersiden ve. knæ.

5. Ømhed og hævelse højre knæ.

6. Brud på bækkenet i begge sider fortil.

7. Mindre knoglelæsion bagtil i bækkenet.«

…«

Tiltaltes kørekort har været inddraget af politiet siden den 5. april 2013.

Tiltalte har om sine personlige forhold henvist til det anførte i 808-undersøgelsen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 6. februar 2013 til den 21. februar 2013.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes egen forklaring sammenholdt med de afgivne vidneforklaringer og den konstaterede alkoholkoncentration i tiltaltes blod, lægger retten til grund, at tiltalte i spirituspåvirket tilstand kørte over for rødt lys i krydset Stensbjergvej/Tigervej, hvorved han påkørte F. Tiltalte har forklaret, at han inden påkørslen havde sin opmærksomhed rettet mod nogle papirer, der lå på bilens midtersæde.

Ved påkørslen pådrog F sig alvorlige skader, herunder blandt andet to bækkenbrud fortil samt en mindre knoglelæsion bagtil i bækkenet.

Retten har efter A's forklaring lagt til grund, at påkørslen fandt sted i fodgængerfeltet, og at tiltaltes bil lige inden påkørslen snittede A's forhjul. Efter B's forklaring lægges det endvidere til grund, at også hun var i nærliggende fare, idet tiltalte kørte lige forbi hende efter at det var blevet grønt i fodgængerfeltet.

Retten finder, at tiltalte ved sin kørsel har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han - ud over spirituskørsel med en promille på 0,96 - er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 249. Da tiltaltes hensynsløse kørsel også medførte nærliggende fare for A og B, findes tiltalte endvidere skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252.

Retten finder det således i det hele bevist, at tiltale er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 249 og § 252, færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1.

Tiltalte idømmes en tillægsbøde på 15.000 kr. med forvandlingsstraf som neden for bestemt.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på kørslens karakter og den ved lov nr. 716 af 25. juni 2010 tilsigtede strafskærpelse i sager om betydelig legemsbeskadigelse begået i forbindelse med spirituskørsel.

Retten har uanset tiltaltes gode personlige forhold ikke fundet grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år fra den 5. april 2013, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, jf. § 128. Retten har herved henset til, at tiltalte udover frakendelsen som følge af spirituskørslen frakendes førerretten som følge af den hensynsløse og fareforvoldende kørsel.

Retsformanden tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 13. maj 2013 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, således at overtrædelsen af færdselslovens § 3, stk. 1 og § 53, stk. 1, ikke er omfattet af tiltaltes bevisanke.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således, at bøden nedsættes til 14.000 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne A og B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet C afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det er korrekt, at han kørte over for rødt, fordi han kiggede i nogle arbejdspapirer. Han var på vej til næste job som tømrer og kiggede efter adressen. Han har kørt gennem pågældende kryds mange gange, men var ikke bekendt med cykelstien, der førte ud til vejen. Den nærliggende skoles udgang er ved næste kryds. Han opdagede først uheldet, da han hørte lyden. Herefter orienterede han sig i spejlene, blinkede ind til siden og stoppede i buslommen lige efter fodgængerovergangen. Han løb ud til pigen og forsøgte at få kontakt. Hun var ikke ved bevidsthed, men han kunne mærke hendes puls. En voksen var kommet til stede. Tiltalte sad med pigen i hånden, indtil ambulancen kom. Hun trak vejret.

Vidnet A har supplerende forklaret blandt andet, at hun kan være i tvivl om, hvorvidt det er hende, der ses forrest på billedet, da hun ikke ejer et par hvide bukser, men hun kan genkende sin cykel, der var hvid, så det må være hende. Det er den normale vej hjem fra skole. F stod - inden det blev grønt - ved den anden lygtepæl, hvor fodgængerfeltet var. F cyklede ud i fodgængerovergangen, mens vidnet var til venstre for hende på cykelstien. Vidnet var på vej ud på vejen for grønt, da hun så tiltalte og derfor lige nåede at trække sig tilbage. Tiltaltes bil ramte vidnets cykels forhjul. Hvis hun ikke var stoppet, ville forreste halvdel af hendes cykel været blevet ramt, og hun ville være væltet.

Vidnet B har supplerende forklaret blandt andet, at hun ikke kan huske præcist, hvor lang afstand der var mellem hende og varebilen, da varebilen kørte lige forbi hende. Vidnet og hendes veninde var trådt et skridt ud i fodgængerfeltet, da tiltalte kørte lige forbi dem. De trådte tilbage, da tiltalte kørte fordi. Da de hørte braget, løb de hen til F. Vidnet kan ikke huske, hvor langt ude i krydset hun var, da hun hørte braget, men hun mener fortsat, det var omkring midten af feltet. Måske huskede hun detaljerne bedre i byretten end i dag.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er selvstændig tømrer. Efter den administrative inddragelse af førerretten har han måttet ansætte en chauffør til at køre for sig. Den løn, han kan tage ud af sin virksomhed, er vist fortsat omkring 300.000 kr. om året, men har ikke overblik over indtjeningen i 2013, som måske kommer til at gå ned. Han bor alene.

Landsretten bemærker, at tiltalte har været frihedsberøvet fra den 5. februar 2013 og ikke som det fremgår af byrettens dom fra den 6. februar 2013.

Landsrettens resultat og begrundelse

3 voterende stemmer af de af byretten anførte grunde for at dømme tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 249.

3 voterende finder, at de skader F blev påført ved uheldet ikke var af en sådan karakter og omfang, at de falder ind under straffelovens § 249, hvorfor disse voterende stemmer for at frifinde tiltalte for denne del af den rejste tiltale.

Der afsiges dom i overensstemmelse med det for tiltalte gunstigste resultat, således at han frifindes for overtrædelse af straffelovens § 249.

Alle voterende udtaler herefter:

Tiltalte har vedstået sin forklaring for byretten, hvorefter han var bekendt med, at der lå en skole i området, og hvorefter han før ulykken havde set nogle piger ved begge fodgængerovergange i højre side af krydset. Tiltalte har også i landsretten forklaret, at årsagen til, at han kørte over for rødt og ikke var opmærksom på pigerne før påkørslen, var at han kiggede i papirer. Landsretten lægger til grund, at tiltalte ved kørslen var tæt på at ramme B, og at han »snittede«. A's forhjul. Tiltalte ramte ubestridt F. Pigerne skulle til at passere vejen for grønt lys henholdsvis var på vej over vejen for grønt lys, da tiltalte kørte over for rødt lys. Tiltalte har under de foreliggende omstændigheder forvoldt nærliggende fare for pigernes liv og førlighed ved kørslen. Tiltalte må endvidere have indset, at hans bilkørsel hen mod et lysreguleret kryds, hvor der stod børn ved fodgængerovergangene, samtidig med, at han kiggede væk fra vejen og ned i nogle papirer, med overvejende sandsynlighed indebar nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Det tiltrædes med denne begrundelse, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1.

Tiltalte er tillige skyldig i overtrædelse af straffelovens § 4, stk. 1, ved den skete kørsel over for rødt lys, ligesom han er skyldig i forsætligt at have voldt skade på andres person og forsætligt have fremkaldt nærliggende fare herfor.

Fængselsstraffen, der fastsættes efter straffelovens § 252, stk. 1, nedsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 252, stk. 1.

Bøden, der fastsættes i medfør af færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, og § 118, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, nedsættes til 14.000 kr. med en forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

Det tiltrædes, at førerretten skal frakendes tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, 1, nr. 5 og 7. Frakendelsestiden, jf. færdselslovens § 128, stk. 1, fastsættes til 1 år, fra politiets administrative inddragelse af tiltaltes førerret den 5. april 2013.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 3 måneder.

T skal betale en bøde på 14.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

T frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 1 år fra den 5. april 2013.