TfK 2008.98/2 VLD
 

 

V.L.D. 8. november 2007 i anke 5. afd. S-1777-07
(Dorte Jensen, Thomas Jønler, Jørgen Lykkegård (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Bodil Bach, Århus).

Århus Rets, 6. afdelings, dom 3. juli 2007.

Tiltalen og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 252, stk. 2 og 3, jf. bekendtgørelse nr. 547 af 15. juni 2001 § 1, ved i tidsrummet fra medio oktober måned 2005 til den 22. november 2006, i lejligheden - - - og i lejligheden - - - på hensynsløs måde at have udsat F for at blive smittet med en livstruende og uhelbredelig sygdom, idet sigtede, der var HIV-smittet, ikke under 15 gange havde samleje med F uden at beskytte sig med kondom.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt 1 års ubetinget fængsel.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har nedlagt påstand om rettens mildeste dom, herunder at i hvert fald en stor del af straffen bør gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 831.

Tiltaltes forklaring er i retsbogen gengivet således:

». . .

Sigtede forklarede, at det er korrekt, at han er HIV-smittet. Han fik det konstateret i 1996. Da han mødte forurettede havde han således vidst det i 9-10 år. Gerningsperioden fra midt i oktober 2005 til november 2006 er korrekt. Det er rigtigt, at de i den periode har haft samleje såvel på hendes som på hans bopæl, ligesom det er korrekt, at han ikke beskyttede sig, og at han fik udløsning. Han fortalte ikke F, at han var HIV-smittet. Den første gang de havde samleje, var han fuld og efterfølgende var han bange for F's reaktion hvis han fortalte det. Han tænkte på den risiko, som han har udsat hende for og ved godt, at han burde have fortalt det. Han fortsatte alligevel med at have samleje med hende og kan anerkende, at der var tale om cirka 15 ubeskyttede samlejer. Det var en veninde til ham, som fortalte F, at sigtede var HIV-smittet. Han havde ikke direkte bedt veninden fortælle det, men havde snakket med hende på grund af hans skyldfølelse. Han har bedt forurettede om at trække anmeldelsen tilbage af hensyn til siftedes søn. Han har via sms spurgt forurettede, om hun var blevet smittet, men hun har ikke svaret ham.

Anklageren oplyste, at det fremgår af sagens oplysninger, at F ikke er blevet smittet med HIV.

På forsvarerens spørgsmål forklarede sigtede, at han gerne ville have, at F skulle vide, at han havde HIV. Derfor fortalte han det til veninden, som fortalte det videre. Han bad hende ikke direkte om at fortælle det til F, men han ønskede, at hun gjorde det.

Der blev fremlagt personundersøgelse af 20. juni 2007.

Sigtede forklarede supplerende til personundersøgelsen, at han formidler arbejde til indvandrere. Han har været med til at åbne et kontor i - - -. Han var med til at undersøge, om der var nogle indvandrere, der havde brug for information om deres uddannelsesmuligheder. Han sidder alene på kontoret og har kontakten til de indvandrere, som har brug for hjælp. Han har også åbnet en afdeling i - - -. Han har samvær med sin søn hver anden weekend. Hans søn fylder meget i hans liv.

. . .«

Kriminalforsorgen har udarbejdet en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 252, stk. 2 og 3, jf. bekendtgørelse nr. 547 af 15. juni 2001 § 1.

4 måneder af straffen skal afsones nu, mens resten af straffen ikke skal afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1. >> 583 >>

Retten har ved straffastsættelsen på den ene side lagt vægt på antallet af ubeskyttede samlejer og den lange periode, der hengik, inden forurettede blev orienteret om, at tiltalte er smittet med HIV/AIDS. Retten har på den anden side lagt vægt på, at tiltalte, der er født i Uganda, formodningsvis tilhører en af risikogrupperne vedrørende AIDS og at tiltalte har særdeles gode personlige forhold. På den baggrund finder retten det forsvarligt at gøre en del af straffen betinget som anført.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 8 måneder.

4 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Vestre Landsrets dom.

Retten i Århus, 6. afdeling, har den 3. juli 2007 afsagt dom i 1. instans - - -.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte, T, har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tiltalte er fundet skyldig i på hensynsløs måde at have udsat en ca. 26-årig kvinde for risiko for HIV-smitte ved ubeskyttede samlejer i ca. 15 tilfælde over en periode på godt 1 år uden at orientere hende om, at han selv var smittet, og han har ikke selv efterfølgende orienteret hende herom. På denne baggrund findes straffen at burde forhøjes til fængsel i 1 år.

Efter forholdets karakter er der uanset oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

- - -