UfR 1987.859 ØLD
 

 

Ø.L.D. 10. juni 1987 i anke 2-86/1987

Anklagemyndigheden mod T (adv. Per Håkon Schmidt)

Af anke 2-86/1987 - Anklagemyndigheden mod T (adv. Per Håkon Schmidt) - fremgik, at T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 264 d, jfr. presselovens § 16, stk. 3, jfr. § 6, ved som ansvarshavende redaktør for ugebladet U at have været ansvarlig for, at bladet den 6. februar 1986 under overskriften »Mit hjem«, bragte en med fotografier illustreret artikel, hvori uberettiget bragtes billeder vedrørende A's og B's ophold i statsfængslet i Horserød.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om frihedsstraf.

Tiltalte var tidligere straffet, senest

ved Københavns byrets dom af 7. marts 1977 efter straffelovens § 264 d, med 30 dagbøder ` 1.000 kr., subsidiært hæfte i 30 dage,

ved Københavns byrets dom af 13. april 1981 efter straffelovens § 264 d og § 267, stk. 1 og 3, med 10 dagbøder ` 500 kr.,

ved Københavns byrets dom af 5. november 1981 efter straffelovens § 264 d, jfr. presselovens § 6, jfr. § 16, stk. 3, med 30 dagbøder ` 1.000 kr., subsidiært hæfte i 30 dage,

ved Østre Landsrets ankedom af 19. maj 1983 fastsattes straffen efter de ovennævnte bestemmelser, jfr. straffelovens § 89 til 50 dagbøder hver på 1.200 kr., subsidiært hæfte i 50 dage, og

ved Københavns byrets dom af 25. marts 1982 efter straffelovens § 264 d, jfr. presselovens § 6, stk. 3, jfr. § 16, stk. 1 og 3, jfr. straffelovens § 89, med 20 dagbøder hver på 1.000 kr., subsidiært hæfte i 20 dage.

- - -

Anklagemyndigheden præciserede, at det alene var videregivelsen af artiklens tre billeder, der var optaget af A og B på fængselsområdet i statsfængslet Horserød, der er omfattet af tiltalen.

I Københavns byrets dom 23. januar 1987 siges:

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at A og B ikke var bekendt med, at de blev fotograferet som sket under deres ophold i statsfængslet i Horserød, og at de hverken udtrykkeligt eller stiltiende har samtykket i, at billederne blev videregivet til brug for pressen. Billederne, der er taget på en lokalitet, der ikke er frit tilgængeligt, vedrører i den foreliggende sammenhæng de to kvinders private forhold.

Det forhold, at A i 1974 efter forudgående samtykke lod sig fotografere i et fængsel samtidig med, at hun lod sig interviewe, at pressen omkring tidspunktet for hendes udlevering fra Tyskland til fortsat strafafsoning i Danmark bragte adskillige reportager om hende og hendes personlige forhold, og at hun selv udtalte sig og lod sig fotografere under et ophold udenfor fængslet til et dagblad den 15. februar 1986, ændrer efter rettens opfattelse ikke den retlige bedømmelse af den uberettigede offentliggørelse og videregivelse.

For så vidt angår det af forsvareren anførte om, at tiltalte ikke forsætligt har krænket de to kvinder, bemærker retten følgende:

Selvom tiltalte, af den person, som billederne blev købt af, fik oplyst, at kvinderne havde givet samtykke til videregivelse, finder retten ikke, at tiltalte herved i tilstrækkelig grad har sikret sig, at videregivelsen var berettiget.

Det forhold, at B's identitet er søgt sløret ved en sort streg over hendes øjne, forhindrede ikke, at hun blev genkendt af ansatte i sin mands virksomhed, som hun søgte at skjule fængselsopholdet overfor.

Retten finder, at tiltalte som ansvarshavende redaktør må have været klar over dette.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 264 d, jfr. presselovens § 16, stk. 3, jfr. § 6, til hæfte i 14 dage.

Retten har ved udmålingen af straffen tillagt det betydelig vægt, at tiltalte tidligere flere gange er idømt dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 264 d, senest ved Østre Landsrets dom af 19. maj 1983 med 50 dagbøder hver på 1200 kr., jfr. straffelovens § 89, og at antallet af dagbøder ifølge straffelovens § 51 højest kan fastsættes til 60.

Efter omstændighederne findes hæftestraffen at kunne gøres betinget som nedenfor bestemt.

For så vidt angår den af A nedlagte påstand om godtgørelse for tort bemærker retsformanden, at der ved den retsstridige videregivelse af billederne fra fængselsarealet er tilføjet hende en krænkelse af hendes fred. Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt til 10.000 kr.

T ankede med påstand om frifindelse for straf og godtgørelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

I Ø.L.D. 10. juni 1987 siges:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet.

Idet det må tages i betragtning, at det senest forud for nærværende sag pådømte forhold er begået i 1980 findes straffen passende at kunne fastsættes til 30 dagbøder hver på 1.500 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til hæfte i 30 dage.

Dommens bestemmelse om godtgørelse til A stadfæstes af rettens juridiske dommere. Disse dommere bestemmer endvidere, at det for den B overgåede fredskrænkelse pålægges tiltalte at betale en godtgørelse på 20.000 kr.