TfK 2007.368/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 27. februar 2007 i anke 11. afd. nr. S-2233-06
(Ejler Bruun, Jette Krog (kst.), Malene Eigtved (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Ole Meisner, Kbh., besk.).

Helsinge Rets dom 16. marts 2006.

T [født 1969] er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266 b ved den 18. september 2004 under en fodboldkamp på Søborg Stadion, Bygaden 7, Søborg i Gilleleje, i overværelse af mindst 10-15 personer at have råbt »negersvin«, »negerbolle«, »perkersvin«, »sorte svin«, »du skal bare lukke røven din lille negerbolle« og »så kan du lære det din negerbolle, se så at komme ud« eller lignende efter sin modspiller, M, der er mørk i huden.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

- - -

Rettens bemærkninger:

Vidnerne har afgivet forklaringer, der i det væsentlige stemmer overens. Retten finder det herefter bevist, at tiltalte har udtalt sig som angivet i anklageskriftet bortset fra ordet »perkersvin«.

Straffelovens § 266 b forudsætter, at der er tale om ord af en vis grovhed, og at der således ikke rejses tiltale, medmindre udtalelserne har en vis grovhed, jf. herved Anklagemyndighedens Årsberetning 1996, side 19. Hensynet til ikke at begrænse en vidtgående ytringsfrihed ses imidlertid ikke at kunne tillægges vægt i den konkrete situation, hvor der ikke er tale om udtalelser som led i en diskussion eller debat, men derimod skældsord eller ringeagtsytringer, der i øvrigt ville være omfattet af straffelovens § 267 om injurier.

Straffelovens § 266 b adskiller sig fra § 267 om injurier, idet § 266 b vedrører den situation, at en »gruppe« eksempelvis nedværdiges pga. eksempelvis hudfarve. Udtalelser fremsat over for en enkeltperson kan imidlertid være omfattet af § 266 b, såfremt udtalelsen samtidig er rettet mod den gruppe, som personen tilhører, hvilket er tilfældet her.

Straffelovens § 266 b forudsætter endvidere, at udtalelsen er fremsat offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds. Udtalelserne her er fremsat under en offentligt tilgængelig fodboldkamp og overhørt af ca. 10 spillere og 3-4 personer på udskiftningsbænken. Retten finder derfor, at også denne betingelse er opfyldt.

Tiltalte findes således skyldig som beskrevet i anklageskriftet med undtagelse af ordet »perkersvin«.

Straffen fastsættes til 5 dagbøder a 200 kr., jf. straffelovens § 266 b, stk. 1.

Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på, at der er tale om forhold af mindre strafværdighed set i forhold til praksis vedrørende § 266 b i øvrigt. Udtalelserne er fremsat i en mindre vid kreds og bærer præg af drilleri over for en modspiller i en fodboldkamp.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med 5 dagbøder a 200 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 5 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.

Helsinge Rets dom af 16. marts 2006 er med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket af T til frifindelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte har udtalt sig som angivet i tiltalen, bortset fra ordet »perkersvin«.

Udtalelserne er fremsat under en fodboldkamp, hvor andre var til stede og har hørt dem eller kunne have hørt dem, og er dermed fremsat offentligt.

Der tiltrædes derfor, at tiltalte er skyldig som fastslået af byretten.

Der findes ikke anledning til at nedsætte bødestraffen.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.