TfK 2007.406/1 ØLD

 

  Ø.L.D. 9. marts 2007 i anke 23. afd. nr. S-3114-07

(Vagn Joensen, Søren Hafstrøm (kst.), Lone Dahl Frandsen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Elisa Boelskifte, Roskilde, besk.).

Uddrag af Lyngby Rets dom 7. september 2006.

Politimesteren i Lyngby har ved anklageskrift af 18. august 2006 samt anklageskrift af 31. august fra Statsadvokaten for Sjælland rejst tiltale mod T til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 266 b, stk. 1, ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt i foråret 2006 ved et busstoppested på Holte Stationsvej i Holte offentligt at have fremsat udtalelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, idet han over for F og hendes to børn, der er mulatter, og i overværelse af ca. 10 personer udtalte: »Sig til dit perkerafkom, at de skal lade være med at glo på mig«. 1)

- - -


Sagen er behandlet med domsmænd.

- - -

Rettens bemærkninger:

Ad forhold 1.

Retten finder det efter bevisførelsen godtgjort, at tiltalte benyttede ordet »perkerafkom«, da han i stærkt nedladende vendinger henvendte sig til den i tiltalen nævnte F.

Ved bedømmelsen af dette ord lægger retten til grund, at ordet »perker« ikke længere er ualmindeligt i daglig tale, og at det ikke nødvendigvis behøver at være ment nedsættende. Ved at tilføje »afkom« findes ordet at få en mere nedsættende betydning. Udtrykket findes dog ikke i sig selv at være så groft, at dette findes omfattet af ordlyden i straffelovens § 266 b.

Tiltalte frifindes derfor for dette forhold.

- - -

Uddrag af Østre Landsrets dom.

Lyngby Rets dom af 7. september 2006 er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet - - -

T har påstået stadfæstelse.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte i børnenes påhør har benyttet ordet »perkerafkom« om F's børn, som begge ubestridt har en sort far. Udtalelsen er fremsat på et offentligt sted, hvor der var andre personer til stede, og landsretten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at udtalelsen blev overhørt af andre, og at dette har stået tiltalte klart.

Anvendelsen af ordet »perkerafkom« i børnenes påhør findes i den foreliggende situation kendeligt for tiltalte at have haft en sådan forhånende og nedværdigende karakter, at forholdet udgør en overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1.

T findes derfor skyldig i forhold 1.

- - -