TfK 2011.747/1 ØLK
 

 

Ø.L.K. 5. maj 2011 i kære 8. afd. nr. B-726-11

(M. Lerche, Arne Brandt, Dorthe B. Kristoffersen (kst.)).

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen mod A (adv. Tyge Trier, Kbh.).


Helsingør Rets kendelse 1. marts 2011, 1-2943/2010.Påstande og sagens baggrund


Denne sag drejer sig navnlig om, hvorvidt A [født 1976] havde en berettiget forventning om, at Statsfængslet ved Horserød havde truffet en endelig afgørelse om, at hun ville blive prøveløsladt efter afsoning af 2/3 af en fængselsstraf.


A blev ved Københavns Byrets dom af 23. oktober 2009 straffet med fængsel i 1 år og 9 måneder for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, og brugstyveri af et motorkøretøj efter straffelovens § 293 a. 2/3 af straffen var afsonet den 24. august 2010.


Det fremgår af en indstilling af 30. juni 2010 fra Statsfængslet ved Horserød, at »fængselsfunktionær, ut. og den frie Kriminalforsorg« i samarbejde havde besluttet, at A blev prøveløsladt den 24. august 2010.


Den 9. juli 2010 traf Statsfængslet ved Horserød ved en fængselsfuldmægtig imidlertid afgørelse om afslag på prøveløsladelse, da man fandt en prøveløsladelse utilrådeligt. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, stadfæstede den 20. august 2010 statsfængslets afgørelse.


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har nedlagt påstand om, at direktoratets afgørelse af 20. august 2010 stadfæstes, subsidiært at sagen hjemvises med henblik på at fastsætte vilkår.


A har nedlagt påstand om, at hun prøveløslades straks, subsidiært at direktoratets afgørelse af 20. august 2010 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.


Sagen har været mundtligt behandlet. Advokat Tyge Trier har været beskikket advokat for A.


Sagens oplysninger


Af indstilling af 30. juni 2010 om prøveløsladelse af A efter straffelovens § 38, stk. 1, den 24. august 2010 fremgår bl.a. følgende:


». . .


Fængslets/arresthusets indstilling samt utilrådelighedsvurdering, herunder begrundelse for vilkårsfastsættelsen . . .:


Det er i samarbejde mellem fængselsfunktionær, ut. og den frie Kriminalforsorg besluttet at løslade A iht. § 38, stk. 1 på vilkår af 2 års prøvetid, 1 års tilsyn samt et ubetinget narkovilkår. A har ikke været i fængsel siden 2005, og har således holdt sig ude af fængsler i en årrække. Hun har ingen verserende sager.


Det synes også at være således at personalet som kender A ser en positiv udvikling, en modning, måske også en udmatning.


Kif ved Vivian Nielsen har lovet at være hendes tilsynsførende, hvilket også er en forudsætning for løsladelsen.


Indsattes holdning til fængslets/arresthusets indstilling, herunder forslag til vilkår:


enig.


. . .«


I indstillingen henvistes til over 20 domme afsagt i tiden fra 1993 til 2005, hvorefter A er straffet for bl.a. vold, tyveri, ulovlig omgang med hittegods og brugstyveri. Det fremgår endvidere, at hun i 2005 blev straffet med fængsel i 4 måneder for røveri. Som særvilkår for prøveløsladelse blev indstillet bl.a., at hun skulle undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af euforiserende stoffer. Det fremgår herudover af indstillingen, at hun havde fået tilbudt en lejlighed på adressen - - - i København NV, og at hun havde accepteret tilbuddet.


Det fremgår af sagens oplysninger, at A henholdsvis ved Østre Landsrets ankedom af 25. juni 2007 og ved Københavns Byrets dom af 11. februar 2009 blev fundet skyldig i bl.a. røveri og dømt til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen under udskrivning, således at kriminalforsorgen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse. Dommene blev ophævet i medfør af straffelovens § 89a, stk. 2, efter at A ved Københavns Byrets dom af 23. oktober 2009 var blevet idømt fængsel i 1 år og 9 måneder for bl.a. røveri.


Statsfængslet ved Horserød ved fængselsfuldmægtig Mie Sønder Koch traf den 9. juli 2010 afgørelse om afslag på prøveløsladelse i medfør af straffelovens § 38, stk. 5, jf. § 38, stk. 1, idet løsladelse blev skønnet utilrådeligt. Der blev lagt vægt på, at A siden 1993 havde haft et tæt og hurtig recidiv, og at der derfor lå en væsentlig risiko for recidiv til ny kriminalitet.


A klagede over afgørelsen. I statsfængslets fremsendelsesbrev af 15. juli 2010 til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, fremgår, at statsfængslet ved afgørelsen navnlig havde lagt vægt på, at A var massivt forstraffet for ligeartet kriminalitet, herunder tre gange siden 2007 for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, at den pådømte kriminalitet var misbrugsrelateret, og at A senest den 30. juni 2010 havde aflagt en positiv urinprøve for opiater.


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, stadfæstede den 20. august 2010 statsfængslets afgørelse om afslag på prøveløsladelse. Direktoratet lagde vægt på, at der var tale om personfarlig kriminalitet, og at A inden for en kort periode flere gange var recidiveret til ligeartet kriminalitet. Direktoratet lagde derudover bl.a. vægt på, at A fortsat sås at have et misbrug af euforiserende stoffer, sammenholdt med at den begåede kriminalitet sås at have en nær sammenhæng med dette misbrug.


I en e-mail af 1. september 2010 til Direktoratet for Kriminalforsorgen anmodede advokat Tyge Trier på vegne af A om, at spørgsmålet om prøveløsladelse blev indbragt for retten.


A stak den 1. oktober 2010 af fra Statsfængslet ved Horserød. Hun blev genindsat den 16. november 2010. Den 27. november 2010 stak hun igen af. Hun blev anholdt af Københavns Politi den 9. december 2010, hvorefter hun blev indsat til afsoning i Vestre Fængsel. Den 21. december 2010 blev hun overført til Ringe Statsfængsel.


Forklaringer


Der er under sagen afgivet forklaringer af A og den for hende beskikkede advokat, advokat Tyge Trier.


A har forklaret, at hun ikke kan huske, hvornår hun startede afsoningen i Statsfængslet ved Horserød. Hun havde været indsat i cirka et halvt år, da statsfængslet begyndte at undersøge mulighederne for en prøveløsladelse efter afsoning af 2/3 af straffen.


Hendes sagsbehandler i fængslet, socialrådgiver Stine Raunkiær, sagde til hende, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010, men at man først lige skulle finde en bolig til hende. Sagsbehandleren havde kontakt til Iwona Larsen, der var sagsbehandler i voksenteamet i Københavns Kommune. Stine Raunkiær fortalte en dag i juli 2010, at Iwona Larsen havde fundet en lejlighed til hende på adressen - - -, 2400 København NV. Indskud til lejligheden var blevet betalt. Hun var interesseret i lejligheden, og accepterede tilbuddet. Stine Raunkiær sagde, at der bare lige manglede en underskrift, så var lejligheden hendes. Hun sagde ikke, hvilken underskrift det drejede sig om.


Hun spurgte Stine Raunkiær, om hun var helt sikker på, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010. Det var hun. Hun forstod det derfor som et løfte om, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010. Dette løfte blev afgivet under et møde, som hun i juli 2010 havde med Stine Raunkiær og kontaktpersonen. Hun blev så glad og ringede straks til sin faste advokat, advokat Tyge Trier, for at fortælle ham den glædelige nyhed. Hun ringede også til sin mor og mand.


Stine Raunkiær gik herefter på ferie i en uge. På et tidspunkt i denne uge kom der pludselig to damer ind til hende og sagde, at der var begået en fejl, og at hun derfor ikke ville blive prøveløsladt alligevel. De sagde til hende, at statsfængslet ikke have taget højde for, at hun havde to behandlingsdomme om indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Hun havde aldrig set de to damer før. Den ene af dem var omkring 40 år. De var slet ikke undskyldende. Hun blev utrolig ked af det, fordi hun sådan havde glædet sig til at komme ud den 24. august 2010 og flytte ind i den nye lejlighed, sådan som hun var blevet stillet i udsigt.


Da Stine Raunkiær kom tilbage på arbejdet, sagde hun, at der tilsyneladende var begået en fejl. Lejligheden var nu tabt. Hun og Stine Raunkiær holdt efterfølgende et møde med Iwona Larsen fra voksenteamet i Københavns Kommune. Iwona Larsen gav udtryk for, at hun var meget utilfreds med forgæves at have brugt så meget energi på at finde en lejlighed, og at der forgæves var betalt indskud. Hun, A, sagde, at hun gerne ville have en »skæv« bolig, næste gang hun blev løsladt. Det syntes alle var en god idé. En »skæv« bolig består i en beboelsesvogn med eget køkken, bad og toilet. Det ville passe hende fint at bo sådan et sted, idet hun så kan have sin hund boende.


Hun har nu fået lovning på, at der vil stå en »skæv« bolig klar til hende, når hun bliver løsladt i maj 2011. Det bliver enten på Amager eller i Sydhavnen. Hendes kontaktperson i fængslet, betjent Heintze, har dog arrangeret, at der vil være en »skæv« bolig klar til hende allerede fra marts 2011, hvis hun bliver løsladt nu.


Grunden til, at hun stak af fra fængslet, var, at hun var kommet til at skylde et bandemedlem penge. Renterne blev større og større, og han begyndte at true hende med vold. Efter at han havde tildelt hende en lussing og var begyndt at true hende med, at han ville gøre hendes familie fortræd, og at han vidste, hvor hendes mor boede, blev hun rigtig bange. Han sagde også til hende, at hun måtte stikke af for at rejse nogle penge. Det gjorde hun så. Afsoningen var ellers forløbet fint indtil den 1. oktober. 


Da hun kom tilbage til Horserød Statsfængsel den 16. november 2010, var bandemedlemmet blevet flyttet. Andre personer med tilknytning til bandemedlemmet fortsatte imidlertid med at true hende. Hun blev presset rigtigt meget, og hun gav dem hver uge en dusør. Men det var aldrig nok. Det var derfor, at hun stak af på ny den 27. november 2010. Hun vidste godt, at det var forkert at stikke af, men hun ville ikke have, at der skete hende og hendes familie noget. I tiden mellem den 27. november 2010 og indtil til anholdelsen den 9. december 2010 blev hun kontaktet af det pågældende bandemedlem. Han kørte med sin bil op på siden af hende i Istedgade. Hun gav ham nogle penge.


Foreholdt, at hun af politiet efter den anden undvigelse er blevet sigtet for 7-8 forhold, herunder bl.a. tyveri, har hun forklaret, at det godt kan passe, at hun har begået butikstyverier, efter at hun var stukket af fra fængslet anden gang. Det var for at rejse penge.


Når hun bliver løsladt, vil hun have et netværk hos Café - - -, hvor der er støttepersoner, herunder psykologer og en præst ved navn - - -, der har været en stor støtte for hende. Endvidere vil hun blive hjulpet af kommunens sagsbehandler.


Advokat Tyge Trier har forklaret, at han har været advokat for A i cirka 3 år. Han kan tydeligt huske, at A ringede til ham i juli 2010, hvor hun fortalte, at hun havde fået at vide, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010. Han sagde tillykke til hende. Han sagde også, at det var godt, at det var kommet på plads, og at det også var, hvad han havde regnet med. A fortalte endvidere, at hun havde fået en lejlighed.


Da han efterfølgende hørte, at en prøveløsladelse alligevel ikke kunne lade sig gøre, ringede han til sagsbehandler Mie Sønder Koch og sagde, at det kunne de ikke være bekendt, idet A jo var blevet stillet i udsigt, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010. Han bad hende om, at der i dette lys blev set på sagen igen, men hun sagde, at der kunne klages over afgørelsen. Han klagede på vegne af A over afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Inden han nåede at komme med sine bemærkninger til sagen, herunder om synspunktet om, at der var truffet en positiv forvaltningsakt, der ikke kunne tilbagekaldes, havde direktoratet truffet afgørelse i sagen. Der er derfor ingen forvaltningsmyndighed, der har taget stilling til dette synspunkt.


Kontaktperson og fængselsbetjent Heintze fra Statsfængslet i Ringe har telefonisk meddelt ham, at han har talt med socialrådgiver Larsen fra Københavns Kommune. Hun har på kommunens vegne visiteret A til en »skæv« bolig i kommunen. Betjenten har dog ikke sagt, at der er givet et tilsagn om en bestemt »skæv« bolig, men han har sagt, at der er tilgængelige boliger til rådighed. Det vil kunne komme på plads inden for kort tid. Den 21. maj 2011 har A afsonet sin straf fuldt ud. Den tid, som A har undveget fængslet, er medregnet i denne tid.


Personlige forhold


A har forklaret, at hun dagligt indtager metadon, og at hun i perioder har haft et sidemisbrug.


Der blev til brug for den sag, hvori A ved Københavns Byrets dom af 23. oktober 2009 blev idømt fængsel i 1 år og 9 måneder for bl.a. røveri, indhentet en udtalelse fra Retslægerådet. I dommen er der fra Retslægerådets udtalelse bl.a. citeret følgende:


». . .


A er opvokset under belastende forhold og blev to år gammel anbragt uden for hjemmet. Hun har fra de tidlige ungdomsår været adfærdsmæssigt utilpasset, og hendes livsførelse har været omskiftelig, præget af et omfattende blandingsmisbrug. A har flere gange været indlagt i psykiatriske afdelinger, hvor hun er blevet behandlet under diagnoserne psykose og misbrug. De forbigående sinddsygdomssymptomer antages at være udløst af det langvarige misbrug. Ved tidligere mentalundersøgelser er det fundet sandsynligt, at A var omfattet af straffelovens § 16, hvorfor hun har været undergivet dom til psykiatrisk behandling.


Ved den aktuelle mentalundersøgelse, der er foregået under indlæggelse, findes A uden tegn på sindssygdom, men derimod i udtalt grad personlighedsmæssigt forstyrret. Hun har ikke i undersøgelsesperioden været i behandling med antipsykotisk virkende medicin.


Retslægerådet finder A omfattet af straffelovens § 69. Såfremt hun findes skyldig i det påsigtede forhold, kan rådet imidlertid ikke pege på foranstaltninger efter samme lovs § 68, 2. pkt., som mere formålstjenlige end eventuelt forskyldt straf til imødegåelse af en formentlig nærliggende risiko for ligeartet kriminalitet.


. . .«


Anbringender


Direktoratet for Kriminalforsorgen har til støtte for sin påstand gjort gældende, at indstillingen af 30. juni 2010 er en indstilling, som er omfattet af § 10, stk. 1, i løsladelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 318 af 19. april 2006 om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf). Indstillingen udgør derfor ikke en forvaltningsakt, der kan støttes ret på. Der kan kun blive tale om tilbagekaldelse af en forvaltningsakt, når der foreligger en afgørelse. Det er afgørelsen af 9. juli 2010 om afslag på prøveløsladelse, der er forvaltningsakten.


Desuden er der fejl i indstillingen af 30. juni 2010. Der er ikke medtaget de sidste 3 domme for røveri, det vil sige Østre Landsrets ankedom af 25. juni 2007 samt Københavns Byrets domme af henholdsvis 11. februar 2009 og 23. oktober 2009. Herudover mangler der de endelige bemærkninger i indstillingen. Det er meget uheldigt, at det blev stillet A i udsigt, at hun ville blive prøveløsladt, men der var alene tale om en indstilling. 


Retten skal derfor alene tage stilling til Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens, stadfæstelse af 20. august 2010 af statsfængslets afslag på prøveløsladelse. I den afgørelse skal der tillige tages hensyn til efterfølgende udeblivelser fra fængslet, og at der er rejst sigtelser mod A for strafbart forhold begået under udeblivelserne.


Der er til støtte for A's påstand gjort gældende, at der blev truffet en bindende afgørelse om, at hun skulle prøveløslades, og at denne afgørelse blev meddelt hende. Løftet var så konkret, at hun kan støtte ret på det. Dette understøttes også af, statsfængslet i samarbejde med Københavns Kommune havde fundet en lejlighed til hende. At hun har modtaget et løfte om prøveløsladelse, fremgår endvidere af A's præcise og detaljerede forklaring i retten, ligesom hendes advokat har bekræftet, at hun ringede til ham og fortalte, at hun skulle prøveløslades.


Afgørelsen om prøveløsladelse ligger inden for det skøn, der hjemler mulighed herfor, jf. straffelovens § 38, stk. 1, idet det i øvrigt er hovedreglen, at man bliver prøveløsladt efter afsoning af 2/3 af straffen, også når man har forstraffe. Der foreligger derfor en bindende positiv forvaltningsretlig afgørelse.


Denne afgørelse kan ikke tilbagekaldes. Statsfængslets afgørelse af 9. juli 2010 og Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens, afgørelse af 20. august 2010 er derfor ugyldige. Desuden indeholder direktoratets afgørelse en begrundelsesmangel, idet direktoratet ikke forholder sig til klagesagens kerne, nemlig spørgsmålet om tilbagekaldelse af den positive forvaltningsakt.


Afgørelsen om prøveløsladelse er en gyldig forvaltningsakt. Den kan ikke tilbagekaldes, fordi der er givet A en berettiget forventning om prøveløsladelse, hvilket skærper kravene til at kunne tilbagekalde afgørelsen. Hensynet til A's berettigede forventning vejer væsentligt tungere end hensynet til statsfængslet. Det er ikke A's ansvar, at der i indstillingen ikke er taget højde for de seneste domme om røveri. Det beror alene på interne forhold i fængslet, der jo kendte dommene, og som skal agere professionelt. Der skal også tages hensyn til, at A har alvorlige psykiske problemer. Det er vigtigt, at en indsat kan have tillid til, hvad der bliver kommunikeret fra fængslets side. A fik ikke at vide, at der alene var tale om en indstilling, men fik et klart mundtligt løfte om, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010. Dette understøttes også af, at A efterfølgende fik at vide, at der var begået en fejl.

Rettens begrundelse og resultat:Efter bevisførelsen, herunder navnlig A's detaljerede og troværdige forklaring, der understøttes af det forhold, at statsfængslet i samarbejde med Københavns Kommune havde fundet en lejlighed til hende, og at det af indstillingen fremgår, at det var besluttet at prøveløslade hende, lægges det til grund, at statsfængslet ved bl.a. socialrådgiver Stine Raunkiær mundtligt havde meddelt A, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010.


Endvidere må det efter bevisførelsen lægges til grund, at det ikke samtidig blev meddelt A, at der alene var tale om en indstilling. Det kan ikke bebrejdes A, at hun ikke havde kendskab til, hvem i statsfængslet der i medfør af § 25, stk. 1, i løsladelsesbekendtgørelsen var blevet bemyndiget til at træffe afgørelse om prøveløsladelse.


Under disse omstændigheder, og sådan som sagen er oplyst, finder retten, at A havde en berettiget forventning om, at der var truffet en endelig afgørelse om, at hun ville blive prøveløsladt den 24. august 2010. Denne afgørelse kan af de grunde, der er anført for A, ikke tilbagekaldes.


A burde derfor være prøveløsladt den 24. august 2010. På den baggrund

bestemmes:


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens, afgørelse af 20. august 2010 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.


Statskassen betaler sagens omkostninger.

Østre Landsrets kendelse.- - -


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen (i det følgende benævnt Kriminalforsorgen), har til støtte for kæremålet navnlig anført, at A (i det følgende benævnt A) tre gange siden 2007 er straffet for røveri, jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, og at der er en tæt sammenhæng mellem den begåede kriminalitet og A's misbrug af euforiserende stoffer, idet hun var påvirket på tidspunktet for den begåede kriminalitet. Kriminalforsorgen er enig i, at indstillingen af 30. juni 2010 er at anse som en afgørelse, men gør gældende, at afgørelsen kan tilbagekaldes, idet Kriminalforsorgen senere er blevet bekendt med forhold, der er af væsentlig betydning for konsekvensen af den trufne afgørelse. Der er herved henvist til, at A blev testet positiv for indtagelse af morfin den 30. juni 2010 kl. 16.20 og dermed umiddelbart efter det afdelingsmøde, hvor fængslet indstillede, at A skulle prøveløslades. Da A nægtede at have indtaget morfin, blev prøven imidlertid sendt til konfirmativ analyse, der bekræftede prøveresultatet den 14. juli 2010. Rigtigheden af direktoratets beslutning om at tilbagekalde prøveløsladelsen bekræftes af, at A efterfølgende undveg fra fængslet og i den forbindelse har begået omfattende kriminalitet under påvirkning af euforiserende stoffer, hvilke forhold kan inddrages i rettens vurdering, jf. Højesterets kendelse af 29. juni 2006 i sag >> 2456 >> 20/2006. Der henvises endvidere til Kriminalforsorgens vejledning nr. 29 af 19. april 2006 om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen), pkt. 6, hvoraf det fremgår, at det er en forudsætning for prøveløsladelse, at betingelserne for prøveløsladelse er til stede, både når afgørelsen om prøveløsladelse træffes, og når prøveløsladelsen faktisk skal ske.


Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.


- - -


Efter votering afsagdes sålydende

kendelse:Ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger finder landsretten ikke, at det forhold, at A den 30. juni 2010 blev testet positiv for indtagelse af morfin, taler med en sådan afgørende vægt imod prøveløsladelse, at Kriminalforsorgen var berettiget til at tilbagekalde den begunstigende afgørelse herom. Det er herved navnlig tillagt betydning, at direktoratet i begrundelsen for afslaget på prøveløsladelse af 9. juli 2010 henviser til A's hurtige og tætte recidiv og ikke til, at hun var blevet testet positiv for indtagelse af euforiserende stoffer.


I landsrettens vurdering har det forhold, at A var undveget fra fængslet i perioderne 1. oktober-16. november og den 27. november-9. december 2010, og at hun er tiltalt for strafbare handlinger begået i den forbindelse, ikke i sig selv kunnet føre til et andet resultat. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om efterfølgende forhold, der er indtruffet ca. 3 måneder efter Kriminalforsorgens afgørelse.


På den baggrund og i øvrigt af de af byretten anførte grunde

bestemmes:


Byrettens afgørelse stadfæstes.