TfK 2007.421 ØLD
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Carsten Hauch, besk.).

(B. Tegldal, Teilmann og Torben Steffensen (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 17. januar 2007:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 3. marts 2006.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1 - liste B, nr. 29 og nr. 74,

ved den 26. november 2005 i restaurationsvirksomheden - - - København, at have været i besiddelse af 1,83 gram kokain og efterfølgende på bopælen at have besiddet 30 stk. ecstacypiller til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 1,83 gram kokain samt 30 stk. ecstacypiller.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

Oplysningerne i sagen.

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Denne forklaring fremgår af retsbogen.

Der er under sagen dokumenteret retskemisk erklæring af 30. december 2006, hvoraf blandt andet fremgår, at tabletterne indeholder spor af MDMA (ecstasy).

Personlige oplysninger.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har været misbruger igennem 4-5 år, men gik i behandling fra efteråret 2005 til primo 2006. Han har været helt stoffri det sidste halve år. Han bor sammen med sin kæreste, som han har kendt i 8 måneder. Han har haft fast arbejde som murerarbejdsmand igennem de sidste 1½-2 år og starter som murerlærling i august 2007.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Abenraa rets dom af 15. juni 2004 med fængsel i 7 måneder, heraf 6 måneder betinget med 2 års prøvetid, for overtrædelse af straffelovens § 293A og § 191, stk. 1, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 12, nr. 74 og nr. 132A.

ved Østre Landsrets ankedom af 31. oktober 2005 med fængsel i 9 måneder, heraf 6 måneder betinget med 2 års prøvetid, for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 12 og nr. 74 og § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. Dommen omfattede tillige den betingede straf i dommen af 15. juni 2004.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1 - liste B, nr. 29 og nr. 74. Straffen omfatter også den betingede straf i dommen af 31. oktober 2005, jf. straffelovens § 61, stk. 2.

Under henvisning til tiltaltes forstraffe for ligeartet kriminalitet og det hurtige recidiv findes der ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvis betinget.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med en fællesstraf af fængsel i 6 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres 1,83 gram kokain samt 30 stk. ecstacypiller.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 17. januar 2007 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget og dokumenteret en personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808, dateret 13. marts 2007.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Fem voterende udtaler:

Det nu pådømte forhold angår besiddelse af 1,83 gram kokain og 30 stk. ecstacypiller til eget forbrug.

Især under henvisning hertil finder landsretten det ikke nødvendigt at udløse den betingede del af dommen afsagt den 31. oktober 2005.

Disse voterende stemmer herefter for at fastsætte straffen til fængsel i 10 dage.

En voterende stemmer af de af byretten anførte grunde for at stadfæste dommen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.