TfK 2008.714/2 ØLD

Ø.L.D. 30. juni 2008 i anke 13. afd. S-1673-08
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Ulrik Vestmar, besk.).

(Mogens Kroman, Michael Dorn og Norman E. Cleaver med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 21. maj 2008:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Tiltalen og parternes påstande

Retsmødebegæring er modtaget den 21. maj 2008.

T er tiltalt for tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 89, ved den 4. april 2008 i tidsrummet mellem kl. 12.45 og kl. 13.08 sammen med A, hvis sag behandles særskilt, indbrudsvis at have skaffet sig adgang til villaen, - - -, 2605 Brøndby, og stjålet et fladskærms-TV, en harddisk-optager og en fjernbetjening til en samlet værdi af 33.500 kr., effekterne dog efterladt på stedet, idet de blev forstyrret i deres forehavende.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har påstået rettens mildeste dom.

Oplysningerne i sagen

Tiltalte har til retsbog af 7. maj 2008 i forbindelse med grundlovsforhøret afgivet følgende forklaring:

»Sigtede forklarede, at hans kammerat hentede ham og bad ham om at gøre ham en tjeneste. Sigtede fandt først ud af, hvad det gik ud på, da de var på vej hen mod huset. De lavede indbruddet ved at åbne et vindue og kravle ind. De forsøgte at stjæle de ting, der står i sigtelsen, men blev forhindret, da politiet kom til stede. Sigtede stak af. Han ved ikke, hvad A skulle bruge effekterne til.«

Tiltalte har til retsbog af d.d. afgivet følgende forklaring:

»Sigtede kunne vedstå forklaringen givet til retsbogen ved grundlovsforhøret. Sigtede forklarede supplerende, at A er hans kammerat. Han husker ikke, hvem der fik ideen til at begå indbrud. Det var ikke en bestillingsopgave. Sigtede manglede penge. Han havde fået lovning på at få penge for at hjælpe med indbruddet. Det var meningen, at det stjålne skulle sælges. Han løb fra stedet, idet politiet kom.«

Tiltaltes personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet, senest ved

- Østre Landsrets dom af 7. august 2002 for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og § 293, stk. 1, med en fællesstraf af fængsel i 5 år. Prøveløsladt den 10. juni 2005 mod en prøvetid på 3 år med en reststraf på 610 dage,

- udeblivelsesdom fra Københavns Byret af 14. juni 2007 for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 1, med 8 dagbøder á 600 kr.,

- Københavns Byrets dom af 10. august 2007. for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 266, § 276, jf. tildels § 21, og § 291, stk. 1, med fængsel i 8 måneder, og hvorefter det havde sit forblivende med hensyn til reststraf på 610 dage ved prøveløsladelse den 10. juni 2005. Løsladt den 17. marts 2008.

- ved udblivelsesdom fra Københavns Byret af 8. april 2008 for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, med en bøde på 2.000 kr.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke har noget arbejde og lever af kontanthjælp. Han bor på et værelse hos en kammerat. Han har en kæreste.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 6. maj 2008 til d.d.

Rettens begrundelse og resultat

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 285, jf. § 276, jf. § 89.

Retten har ved fastsættelse af straffen lagt vægt på tiltaltes forstraffe for ligeartet kriminalitet, karakteren og omfanget af tyveriet og det hurtige recidiv siden løsladelsen fra afsoningen af en dom for bl.a. ligeartet kriminalitet.

Østre Landsrets dom:

Glostrup Rets dom af 21. maj 2008 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, herunder, således at der udmåles en fællesstraf med reststraffen ved prøveløsladelse af 10. juni 2005.

Tiltalte har ikke givet møde.

Straffen findes at de af byretten anførte grunde passende.

Når henses til den siden prøveløsladelsen den 10. juni 2005 forløbne tid og til størrelsen af reststraffen sammenholdt med den nu begående lovovertrædelse, tiltræder landsretten, at reststraffen ikke er blevet udløst.

Landsretten stadfæster derfor dommen.