TfK 2012.74/2 ØLD

Ø.L.D. 27. oktober 2011 i anke 2. afd. S-1865-11
 

 

Anklagemyndigheden mod D (adv. Stefan Reinel, besk.).
(Hedegaard Madsen, Tuk Bagger og Anette Voigt Arnsted (kst.)).

Københavns Byrets dom af 23. maj 2011:Sagens baggrund og parternes påstande


Ved Københavns Byrets dom af 28. oktober 2010 blev D idømt fængsel i 40 dage for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1. Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen blev udsat og blandt andet gjort betinget af, at domfældte udførte ulønnet samfundstjeneste i 60 timer inden for en fastsat længstetid.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at den idømte fængselsstraf skal fuldbyrdes, da domfældte ikke har overholdt vilkåret om samfundstjeneste, jf. straffelovens § 66, stk. 1, nr. 1.


Domfældte har nedlagt påstand om, at den betingede dom opretholdes.


Oplysningerne i sagen


Af Kriminalforsorgens indberetning af 23. februar 2011 fremgår blandt andet:


»D blev den 17. november 2010 skriftligt tilsagt på adressen … København S og blev bedt om at møde til førstegangssamtalen 22. november 2010. D ringede d. 22. november 2010 og ændrede førstegangssamtalen til fredag d. 3. december 2010, da hun var i skole og derfor ikke kunne møde. D udeblev imidlertid fra førstegangssamtalen d. 3. december 2010 og blev pålagt at møde til ny førstegangssamtale d. 10. december 2010. D udeblev endnu en gang fra førstegangssamtale. Det blev forsøgt at kontakte D telefonisk men telefonnummeret var ikke i brug. D blev derfor skriftligt pålagt at møde til førstegangssamtale d. 21. december 2010. D blev i brevet orienteret om, at hun, såfremt hun udeblev, ville blive efterlyst ved politiet. D udeblev fra førstegangssamtale d. 21. december 2010 og blev derfor efterlyst ved politiet.


Tilsynsmyndigheden modtog d. 23. december 2010 opkald fra D, som oplyste, at hun ikke havde været hjemme i et stykke tid og derfor først netop havde læst brevene. D blev orienteret om, at hun fortsat var efterlyst indtil hun mødte i afdelingen. D erklærede sig indforstået hermed men fastholdt, at hun først kunne møde i afdelingen d. 27. december 2010, hvor hun dog ikke mødte.


Tilsynsmyndigheden modtog d. 7. januar 2011 opkald fra D, som oplyste, at hun forgæves havde forsøgt telefonisk kontakt til afdelingen. D blev igen orienteret om, at hun skulle møde fysisk i afdelingen før efterlysningen ville blive trukket tilbage. D blev oplyst om afdelingens åbningstider. D. 14. januar 2011 modtog tilsynsmyndigheden fuldmagt fra D, som gav tilladelse til at hendes kontaktpersoner fra Hjulmagerstien måtte samarbejde med afdelingen. De bad endvidere i brev om, at der blev sendt en kopi af indkaldelser o.a. til dem, så de kunne støtte D i at overholde aftaler. Tilsynsmyndigheden talte d. 14. januar 2011 med en af kontaktpersonerne og oplyste, at D var efterlyst ved politiet. Det blev aftalt, at kontaktpersonen ville forsøge at motivere D til at møde i herværende afdeling, samt at kontaktpersonen skulle deltage ved en førstegangssamtale.


D er d. 22. februar 2011 fortsat ikke mødt til etablering af tilsyn og samfundstjeneste.


D har således ikke afviklet nogen af de idømte 60 timers samfundstjeneste.

Konklusion


På baggrund af foranstående skønnes det ikke muligt at søge tilsynsvilkåret samt samfundstjenestevilkåret gennemført. Kriminalforsorgen skal derfor anmode anklagemyndigheden om snares at indbringe sagen for retten på ny, jf. straffelovens § 66, stk. 1, nr. 1.«


I retsmøde den 2. maj 2011 fremlagde domfældte psykiatrisk speciallægeerklæring af 5. januar 2011 og statusrapport vedr. D af 10. januar 2011. Sagen blev herefter udsat på, at Kriminalforsorgen mødte i sagen. Kriminalforsorgen har herefter den 12. maj 2011 bl.a. udtalt:


»De foreliggende lægelige oplysninger har den 10. maj 2011 været forelagt afdelingens psykiatriske speciallægekonsulent, som udtaler:


»Af de foreliggende psykiatriske oplysninger fremgår, at D siden barndommen har været adfærds- og personlighedsforstyrret, overvejende med dyssociale (psykopatiske) træk. Fra 12-års alderen har D været placeret uden for hjemmet, og hun har i øjeblikket kontakt til socialpædagogisk døgninstitution. D har ikke færdiggjort nogen uddannelse, og har kun spinkel erfaring fra arbejdsmarkedet.


D har siden 12-års alderen haft et massivt misbrug af cannabis, og i en periode tillige af centralstimulerende stoffer samt alkohol. Misbruget skulle nu være ophørt Behandlingen af D's personlighedsforstyrrelse er primært en socialpædagogisk opgave, der først og fremmest bygger på korrektion af adfærd, suppleret med støttende psykologsamtaler.


Af en foreliggende specialpædagogisk handleplan udarbejdet i januar 2011 fremgår, at D har haft et megt ustabilt fremmøde. Det gælder således undervisning i faget psykologi, hvor hun blev smidt ud grundet for meget fravær. I forbindelse med ansøgning om kontanthjælp, blev der stillet krav om aktivering, hvorfor hun blev henvist til Væksthuset, hvor hun også havde en del fravær. Hun blev herefter henvist til Projekt Springbræt, hvor hun ifølge det oplyste aldrig kom til de møder hun var indkaldt til. D havde meget svært ved at forstå, hvorfor hun var nødt til at følge projektet for at modtage kontanthjælp. Da D senere søgte om revalidering drøftede man etablering af en mentorordning, men D kom ikke til de aftalte møder, hvorfor forløbet blev standset.


Konklusion:


Af helbredsmæssige grunde findes D uegnet til at udføre samfundstjeneste. Hvis retten finder, at sagen kan afgøres med en betinget foranstaltning, skønnes D egnet til at modtage en sådan afgørelse. Udover tilsyn af Kriminalforsorgen, skal man anbefale, at der hertil knyttes særvilkår om, at D modtager psykiatrisk/psykologisk/socialpædagogisk behandling, samt behandling mod misbrug af euforiserende stoffer, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.«


D og hendes kontaktperson mødte d.d. i herværende afdeling, hvor D blev orienteret om ovenstående konklusion. D udtrykte stor glæde over indstillingen idet hun er meget bange for at skulle i fængsel og dermed eventuelt få ødelagt den positive udvikling, hun er inde i. D vil være meget interesseret i, at sagen »afgøres« på denne måde og erklærede sig indforstået med at overholde de anbefalede vilkår.


Konklusion


På baggrund af ovenstående skal det anbefales, at vilkåret om samfundstjeneste ophæves, og at der i stedet - udover tilsyn - knyttes særvilkår om, at D - såfremt Kriminalforsorgen finder det fornødent - skal undergive sig psykiatrisk/psykologisk/socialpædagogisk behandling, samt behandling mod misbrug af euforiserende stoffer.«


Domfældte har, før sagen blev udsat på, at Kriminalforsorgen mødte, til retsbogen afgivet følgende forklaring:


»… at hun har haft en depression og derfor ikke har kunne overskue at møde hos Kriminalforsorgen. Hendes morfar i Syrien døde i december. Hun var nødt til at støtte sin mor i den situation. Hendes kæresteforhold gik i stykker. Hun skulle flytte fra den lejlighed, hvor hun først havde boet med kæresten og så med en veninde, i egen lejlighed i Valby. Der var en hel del problemer med det, da det skulle gå gennem kommunen. Hun er tilmeldt VUC, Nørreport, men har ikke magtet at komme der. Domfældte havde arbejde i december på ca. 10 timer om måneden. Domfældte vil gerne afvikle samfundstjeneste.«


Rettens begrundelse og resultatDet følger af Kriminalforsorgens indberetning af 23. februar 2011, at D har overtrådt vilkåret om samfundstjeneste, og at hun ikke har evne eller vilje til at overholde dette vilkår. Det bemærkes endvidere, at straffelovens § 66 ikke indeholder hjemmel til, at der fastsættes en ren betinget dom, som nu indstillet af Kriminalforsorgen.


Under hensyn til de nu foreliggende oplysninger om domfældte, finder retten, at der bør tages hensyn til de forhold af behandlingskrævende karakter, der er oplyst om. I medfør af straffelovens § 66, stk. 2, jf. § 58, stk. 1, fastsættes straffen til fængsel i 40 dage. Da domfældtes personlige forhold taler for fortsat at gøre en del af dommen betinget bestemmes, at fuldbyrdelsen af 30 dage af straffen udsættes og bortfalder på de vilkår, som er fastsat nedenfor.

Thi kendes for ret:


Den straf på betinget fængsel i 40 dage, som er idømt ved dommen af 28. oktober 2010, ændres, således at 10 dage af den idømte straf skal fuldbyrdes.


30 dage af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, på betingelse af


at domfældte undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden


at domfældte, hvis Kriminalforsorgen finder det nødvendigt, skal undergive sig psykiatrisk/psykologisk/socialpædagogisk behandling, samt behandling mod misbrug af euforiserende stoffer.

Østre Landsrets dom:Københavns Byrets dom af 23. maj 2011 (- - -) er anket af D med endelig påstand principalt om opretholdelse af den betingede dom, eventuelt således at fristen forlænges, eller der meddeles yderligere vilkår, subsidiært at den ubetingede del af straffen nedsættes til 7 dage, og resten gøres betinget eventuelt med vilkår om behandling og/eller misbrugsafvænning.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.


Tiltalte har ikke givet personligt møde i landsretten.


Landsrettens afgørelseUnder hensyn til de lægelige oplysninger og Kriminalforsorgens indstilling af 12. maj 2011 lægger landsretten til grund, at domfældte ikke havde evne til at udføre samfundstjeneste på tidspunktet for afsigelsen af Københavns Byrets betingede dom den 28. oktober 2010 og fortsat ikke har det. Længstetid og prøvetid i henhold til den betingede dom udløber den 28. oktober 2011.


På denne baggrund bestemmer landsretten, at den betingede dom skal opretholdes på uændrede vilkår, jf. straffelovens § 66, stk. 1, nr. 2.

Thi kendes for ret:


Københavns Byrets betingede dom af 28. oktober 2010 opretholdes på uændrede vilkår, herunder at længstetid og prøvetid udløber den 28. oktober 2011.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.