TfK 2001.311/2

Ø.L.D. 13. februar 2001 i anke 13. afd. S-3667-00
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Claus Bergsøe, e.o.).
(M. Lerche, Ulla Rubinstein og Michael Vendelbo (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 18. september 2000:


Politidirektøren for København har ved et anklageskrift af 22. juni 2000 rejst tiltale mod T for


1. a) Principalt,


overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, samt færdselslovens § 3, jf. § 42, stk. 1, nr. 1,


ved den 29. august 1999 ca. kl. 19.15 på Nørre Voldgade over for nr. 22 i København i en Mercedes Hyrevogn reg. nr. - - - og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have ført hyrevognen med en hastighed af ca. 77 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke må overstige 50 km/t direkte mod politiassistent D og politibetjent J, som på stedet udførte fartkontrol, alt hvorved han påkørte D som blev ramt på højre lår og kørte hen over J's fødder samt ramte hende på benene og højre albue, således at de begge måtte skadestuebehandles.


subsidært,

- - -


2. overtrædelse af straffelovens § 252 og færdselslovens § 3 samt § 42, stk. 1, nr. 1,


ved i umiddelbart forlængelse af det i forhold 1 passerede af grov kådhed og på lignende hensynsløs måde og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, uden at bremse at have fortsat sin kørsel tæt forbi politiassistent H, som stod ved p-pladsen på Nørre Voldgade i København.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 1, ubetinget frakendes førerretten.


Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring frakendes tiltalte indtil videre, jf. straffelovens § 79, stk. 1.


Herudover har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 69, stk. 1, jf. § 68, dømmes til ambulant psykiatrisk behandling i psykiatrisk sygehus eller afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at der af Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffes bestemmelse om indlæggelse.


Tiltalte har nægtet sig skyldig i overtrædelse af bestemmelserne i straffeloven og har erkendt sig skyldig i overtrædelse af bestemmelserne i færdselsloven.


Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne pa. D, pb. J og pa. H. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.


Tiltalte er tidligere straffet med bøde.


Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 29. august 1999 til den 22. oktober 1999.

Domsmandsrettens bemærkninger:


Retten har efter vidneforklaringerne fundet det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 245 samt færdselslovens § 3, jf. § 42, stk. 1, nr. 1. Retten har herved lagt vægt på vidnet D's forklaring om, at tiltalte bevidst drejede bilen i retning mod de forurettede, sammenholdt med vidnet J's forklaring om, hvorledes tiltalte, da han var steget ud af bilen, havde et meget vildt blik i øjnene, stirrede vedholdende på vidnet og dennes kolleger og havde et smil om munden, samt at han havde svaret ja på spørgsmålet om, hvorvidt han syntes det var morsomt. Denne sidste iagttagelse er bekræftet af vidnet H, der var den, der spurgte tiltalte herom.


For så vidt angår forhold 2 finder retten, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte har kørt bilen på den måde, som er beskrevet i forhold 1, og er fortsat ind i et parkeringsområde, hvor en bil var bragt til standsning af politiet og hvor en betjent befandt sig på vejbanen, således at tiltalte ved at køre op over et brostensbelagt repos i venstre side passerede betjenten på bilens højre side i tæt afstand.


Tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 245, og § 252 samt færdselslovens § 3 jf. § 42, stk. 1, nr. 1.


Efter Retslægerådets erklæring og de øvrige udtalelser i sagen finder retten, at tiltalte på gerningstidspunktet har befundet sig i en tilstand, der er betinget af svækkelse som ikke er af den i straffelovens § 16 nævnte beskaffenhed, jf. samme lovs § 69.


Retten finder det derfor mere formålstjenligt, i stedet for at idømme straf, at træffe bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i straffelovens § 68, 2. pkt., jf samme lovs § 69.


Længstetiden fastsættes efter straffelovens § 69 a, stk. 1, 1. pkt., til 5 år.


Påstanden om førerretsfrakendelse tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.


Påstanden om frakendelse af retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring, tages i medfør af straffelovens § 79, stk. 1, til følge som nedenfor bestemt.

- - -

Thi kendes for ret:


Tiltalte T dømmes til ambulant psykiatrisk behandling i psykiatrisk sygehus eller afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at der af Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffes bestemmelse om indlæggelse. Længstetiden er 5 år.


Retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, frakendes tiltalte for et tidsrum af 6 måneder fra endelig dom.


Retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring frakendes indtil videre tiltalte.

Østre Landsrets dom:


Københavns Byrets 34. afdelings dom af 18. september 2000 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.


Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med det for byretten opnåede bevisresultat samt stadfæstelse for så vidt angår bestemmelsen om ambulant behandling, dog således at der fastsættes en længstetid for indlæggelse og skærpelse for så vidt angår frakendelsestiden i medfør af færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 1.


Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent D, politibetjent J og politiassistent H, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.


Der er endvidere afgivet vidneforklaring af N. Denne forklaring fremgår af retsbogen.


Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig som fastslået ved dommen.


Det tiltrædes ligeledes af de grunde, der er anført i dommen, at tiltalte dømmes til ambulant psykiatrisk behandling som bestemt ved dommen, dog således at længstetiden for indlæggelse fastsættes til ½ år, mens længstetiden for foranstaltningen i øvrigt fastsættes til 5 år.


Endvidere tiltrædes det, at retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring frakendes tiltalte indtil videre.


I betragtning af forholdets meget alvorlige karakter findes førerretten at burde frakendes tiltalte i 2 år fra landsrettens dom.