TfK 2010.62 ØLD


Ø.L.D. 19. oktober 2009 i anke 7. afd. S-1879-09
Anklagemyndigheden mod T (adv. Lars Flyvholm, besk.).


(Jan Uffe Rasmussen, K. Wiingaard og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

Holbæk Rets dom af 12. juni 2009:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 20. maj 2009.

Tiltalen og parternes påstande

T er tiltalt for
1. legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1,
ved den 15. september 2008 ca. kl. 17.15 på svalegangen udfor lejligheden - - - i Svinninge at have stukket A i venstre lår med en kniv.
2. overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1,
ved den 15. september 2008 i tidsrummet mellem ca. kl. 17.15 og ca. kl. 18.05 på - - - i Svinninge, uden anerkendelsesværdigt formål at have båret en foldekniv med en klinge på over 7 cm.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet og har med henvisning til straffelovens § 68, jf. § 16, stk. 1, nedlagt påstand om, at tiltalte skal underkaste sig behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse.
Der er endvidere nedlagt påstand om, at der ikke skal fastsættes længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har principalt nedlagt påstand om idømmelse af almindelig straf, subsidiært om en behandlingsdom som påstået af anklagemyndigheden, dog med fastsættelse af en længstetid.

Tiltaltes forklaring

Tiltalte har forklaret, at hun har gået i skole med A. Tiltalte har tidligere hjulpet A's stedfar, og hun begyndte derefter også at hjælpe A. Tiltalte og A har aldrig været kærester. De har været gode kammerater, men de har også været uvenner. I en periode før den 15. september 2008 havde A truet hende over telefonen. Han havde i sine branderter generet hende i mange nætter. Tiltalte var derfor gal på A. A havde også via sin mobiltelefon fortalt tiltalte, at han havde nogle kammerater, som ville opsøge hende. A har truet tiltalte med likvidering og med, at han ville smadre hende.
Tiltalte ville gerne have løst situationen en gang for alle. Den 15. september 2008 ringede hun derfor til A, for at de kunne mødes. Hun bad A om at komme hjem til hans bopæl. Tiltalte var hos A's underbo. Da A var kommet hjem til sin adresse, ringede han til tiltalte, og de mødtes på en svalegang uden for døren til A's lejlighed. De kom op at skændes. Tiltalte havde en kniv med sig for at kunne forsvare sig. Det var en kniv, som A havde givet tiltaltes søn. Tiltalte følte sig truet. En af A's kammerater stod nedenunder med en stor hund. Da A var ved at låse døren op til sin lejlighed, stak tiltalte A med kniven. Hun stak ham på bagsiden af låret. A råbte op om, at tiltalte ikke skulle stikke ham med en kniv, og så stak han af. Senere blev tiltalte anholdt af politiet. Den kniv, som tiltalte stak med, er en foldekniv, der har en klinge på mere end 7 cm.

Øvrige oplysninger

I en politiattest er det anført, at der ved undersøgelse af A den 17. september 2008 er fundet et ca. 1 cm langt horisontalt forløbende snitsår på bagsiden af venstre lår, ca. 10 cm over knæniveau. Ca. ½ cm dybt. Ingen muskel-/seneskade.

Der er i medfør af retsplejelovens § 808 gennemført en undersøgelse af tiltaltes forhold, og Kriminalforsorgen har i den anledning anbefalet, at tiltalte mentalundersøges, forinden der træffes afgørelse i sagen.

I en mentalobservationserklæring af 10. marts 2009 fra speciallæge i psykiatri, overlæge Per Balling, er det anført i konklusionen:

»Observanden var psykotisk, altså sindsyg, på tidspunktet for de påsigtede handlinger, og er det fortsat, og vurderes således som hørende til den i straffelovens § 16, stk. 1, beskrevne personkreds.
Observanden vurderes præmorbidt at have været normalt begavet. Hun er kronisk medtaget af alkoholmisbrug.
Hun var på tidspunktet for de påsigtede handlinger, påvirket af alkohol, men der er ingen mistanke om abnorm enkeltreaktion på alkohol.
Hun var ikke påvirket af andre psykoaktive stoffer.
Observanden lider ikke af sygdomme indenfor den epileptiske formkreds.
Det skal såldes anbefales, såfremt observanden kendes skyldig i det påsigtede, med henblik på at forebygge fremtidig ligeartet kriminalitet, dom til behandling på pyskiatrisk afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at kriminalforsorgen sammen med overlæge kan træffe bestemmelse om genindlæggelse.
«

Kriminalforsorgen har i en udtalelse af 1. april 2009 anbefalet, at tiltalte idømmes en behandlingsdom med et nærmere angivet indhold.
Tiltalte er tidligere straffet for overtrædelse af straffelovens § 244 ved en dom, afsagt af Retten i Nykøbing Sjælland den 9. september 2002. 10 dagbøder á 200 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
For så vidt angår forhold 1 ses den udøvede vold med rette at være henført til straffelovens § 245, stk. 1, idet tiltalte har stukket forurettede med en kniv.

Med henvisning til den foreliggende mentalobservationserklæring er det godtgjort, at tiltalte på gerningstidspunktet var sindssyg, og tiltalte frifindes herefter for straf, jf. straffelovens § 16, stk. 1.

Med henvisning i øvrigt til mentalerklæringen kan det anses for hensigtsmæssigt, at der i medfør af straffelovens § 68 anvendes andre foranstaltninger for at forebygge ny tilsvarende kriminalitet. Anklagemyndighedens påstand tages derfor til følge som nedenfor bestemt med en fastsat længstetid på 5 år, idet en sådan foranstaltning i øvrigt ikke kan antages at være uproportional sammenholdt med de pådømte forhold.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 12. juni 2009 (- - -) er anket af tiltalte med påstand om idømmelse af straf.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, herunder gentaget en nærmere påstand om idømmelse af foranstaltning, og at foranstaltningen fastsættes uden længstetid.

Det tiltrædes med den af byretten anførte begrundelse, at tiltalte er frifundet for straf og idømt foranstaltning som sket, dog at våbenlovens § 10, stk. 2, nu citeres, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009 om våben og eksplosivstoffer. Det stadfæstes endvidere, at længstetiden for foranstaltningen er 5 år.