TfK 2011.310 ØLD

Ø.L.D. 4. januar 2011 i anke 13. afd. S-3120-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Niels Forsby, besk.).

(M. Levy, Lotte Wetterling og Henrik Bitsch med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 30. september 2010:

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd. Anklageskrift er modtaget den 19. marts 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 245, stk. 1 ved den 15. februar 2009 ca. kl. 00.01 på restauration »Rosie McGee's«, Vesterbrogade 2 i København at have slået A i ansigtet med et colaglas, hvorved glasset knustes, og A pådrog sig en syningskrævende flænge ved venstre øje.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 68, 2. pkt., jf. § 69, dømmes til ambulant psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om indlæggelse. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der ikke fastsættes længstetid, jf. straffelovens § 69a, stk.2.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

A har påstået, at tiltalte skal betale 3.730,00 kr. i erstatning. Tiltalte har påstået frifindelse, men godkendt erstatningskravets størrelse.

Bevisførelsen, herunder forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet A.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har forklaret, at han var på Rosie McGee den pågældende dag. Han var sammen med sin ven. De var der for at høre musik. Tiltalte drak cola, ikke spiritus og ikke noget med stoffer. Tiltaltes ven gik rundt, og det gjorde tiltalte også. Tiltalte gik forbi nogle omkring dansegulvet. En fyr troede måske, at tiltalte kiggede på hans dame - det er noget, tiltalte forestiller sig. Fyren sagde ikke noget, men skubbede tiltalte hårdt med bagsiden af hånden, der var knyttet, i brystet. Det var hårdt og gjorde ondt. Tiltalte har efter sit uheld dårlig balance. Tiltalte spurgte, hvorfor han skubbede, og tiltalte »kom til at slå tilbage« med glasset på fyren. Fyren blev ramt i ansigtet med glasset. Så kom politiet.

A har forklaret, at han var på RosieMcGee den pågældende aften med to vennepar, sin forlovede, sin kusine og nogle veninder til den forlovede. Han havde kun drukket ½ øl og ikke taget nogen form for stoffer. På et tidspunkt dansede han med sin forlovede og kusinen. Tiltalte prøvede at komme til at danse med kusinen, og tiltalte tog kusinen i hænderne. Kusinen var ikke interesseret og gjorde tegn til ham. Han sagde til tiltalte, at de dansede sammen i familien. Han tale arabisk. Han trak derefter kusinen væk ved at tage hende i hånden for at få hende med tilbage til de andre. Tiltalte startede med at råbe. Han gjorde ingenting, men han vendte ryggen til og dansede videre med sin forlovede. Pludselig blev alt sort. Han blev slået af tiltalte med et glas i hovedet. Han så, at det var tiltalte, der slog. Glasset ramte tæt på øjet. Brillerne faldt af, og han har ikke kunnet finde dem igen. Umiddelbart efter dette gik tiltalte med sin jakke. Tiltalte blev stoppet af vagten. Vidnet har ikke på noget tidspunkt fysisk rørt ved tiltalte, og ikke skubbet eller slået tiltalte.

Der er under sagen dokumenteret skadestuejournal fra forurettedes henvendelse på skadestuen den 15. februar 2009, hvoraf blandt andet fremgår de skader, der er nævnt i anklageskriftet.

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere

ved København Byrets dom af 6. oktober 1999 for overtrædelse af straffelovens § 244 dømt til ambulant psykiatrisk behandling. Ved København Byrets kendelse af 28. juli 2000 blev foranstaltningen ophævet, samt

ved Østre Landsrets ankedom af 25. oktober 1999 for overtrædelse af straffelovens § 119 idømt ambulant psykiatrisk behandling. Ved Frederiksberg rets kendelse af 11. juli 2002 blev foranstaltningen ophævet.

Der er af Kriminalforsorgen den 23. juni 2009 foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte. Det anbefales her, at der foretages en mentalundersøgelse af tiltalte.

Der foreligger erklæring af 7. oktober 2009 fra Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er omfattet af straffelovens § 69. Som mest formålstjenlig foranstaltning til forebyggelse af fremtidig ligeartet kriminalitet anbefales tilsyn af Kriminalforsorgen.

Retslægerådet har i sin erklæring af 8. december 2009 bl.a. skrevet således: »Retslægerådet finder således, at T er omfattet af straffelovens § 69. Såfremt han findes skyldig, skal Retslægerådet, til imødegåelse af en vis risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet som mere formålstjenlig foranstaltning end straf, jf. [samme] lovs § 68, 2. pkt., anbefale dom til ambulant psykiatrisk behandling med psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om indlæggelse.«

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han, da han arbejdede som elektriker, en dag, da han var på 23. etage, fald i et hul. Han blev fyret.

Rettens begrundelse og afgørelse


Ved tiltaltes forklaring, hvorefter tiltalte slog med glasset og ramte forurettede i hovedet, sammenholdt med forurettedes forklaring er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Domsmandsretten har ikke fundet, at tiltalte handlede i nødværge. Domsmandsretten har endvidere fundet, at slag med glas i hovedet er omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

Tiltalte har således overtrådt straffelovens § 245, stk. 1.

Efter den retspsykiatriske erklæring sammenholdt med de øvrige lægelige oplysninger om tiltaltes personlige forhold finder retten, at tiltalte på gerningstidspunktet befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af sine psykiske funktioner, jf. straffelovens § 69.

Retten finder, at det er mere formålstjenligt i stedet for at idømme straf at træffe bestemmelse om foranstaltninger efter straffelovens § 68, 2. pkt. Da mindre indgribende foranstaltninger ikke findes tilstrækkelige, skal tiltalte undergive sig psykiatrisk behandling som påstået.

Længstetiden for den idømte foranstaltning er 5 år, jf. straffelovens § 69 a, stk. 1. Domsmandsretten har ikke fundet, at arten af den pådømte kriminalitet - selv om forholdet er henført under straffelovens § 245, stk. 1, - kan karakteriseres som en alvorlig voldsforbrydelse, jf. straffelovens § 69 a, stk. 2, hvorefter der ikke skal fastsættes nogen længstetid for foranstaltningen.

Længstetiden for tiltaltes ophold på institution fastsættes til 1 år, jf. straffelovens § 69 a, stk. 1.

Den nedlagte erstatningspåstand tages efter retsformanden bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal undergive sig ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om indlæggelse.

Længstetiden for den idømte foranstaltning er 5 år.

Længstetiden for tiltaltes ophold på institution er 1 år.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 30. september 2010 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet, således at der ikke fastsættes længstetid til foranstaltning.

T har påstået stadfæstelse.

Af de grunde, der er anført af byretten, sammenholdt med de foreliggende lægelige oplysninger om tiltalte, tiltræder landsretten, at der bør fastsættes en længstetid på 5 år. Landsretten stadfæster derfor dommen.