TfK 2010.235 VLK


V.L.K. 4. december 2009 i kære 1. afd. S-1983-09

 

  Anklagemyndigheden mod D (adv. Mogens Freinsilber, Randers).


(Lars E. Andersen, Annette Dellgren og Dorte Thyrring (kst.)).

Retten i Randers' kendelse 14. august 2009:


Forelæggelse af foranstaltning efter straffelovens § 68 a, stk. 2, 2. pkt.

D blev ved Vestre Landsrets ankedom af 14. august 2002 dømt for forsøg på brandstiftelse den 4. januar 2001 og blev i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, jf. § 68, dømt til psykiatrisk behandling på hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med sygehuset eller afdelingen under udskrivning, således at der af Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffes bestemmelse om genindlæggelse. Efter straffelovens § 68 a, stk. 2, 1. pkt., blev der ikke fastsat længstetid for foranstaltningen.

Ved kendelse af 30. november 2007 blev foranstaltningen opretholdt.

Anklagemyndigheden har ved retsmødebegæring af 10. juli 2009 anmodet om, at foranstaltningen opretholdes.

Forsvareren har påstået foranstaltningen ophævet.

D har blandt andet forklaret, at han ikke kan acceptere, at foranstaltningen opretholdes, da han er uskyldig dømt. Han har ikke haft det dårligt det sidste stykke tid. Han har lagt mærke til, at personalet taler om ham.
Regionspsykiatrien i Randers har i en udtalelse af 22. maj 2009 fra overlæge Inger Andreasen konkluderet, at D er kronisk psykotisk og har behov for at forsætte med den medicamentelle og socialpædagogiske behandling. Det er derfor formålstjenligt for at forebygge yderligere lovovertrædelser, at den foranstaltning, som D er idømt, opretholdes.

Det fremgår blandt andet af erklæringen, at han med overtalelse fra personalet på bostedet - - - møder op til depotinjektion. Enkelte gange har det være umuligt at overtale ham, hvorfor han har været indlagt i henhold til dommen. Han har blandt andet været indlagt i henhold til dommen den 2.-3. maj 2009. Fra marts 2009 har der været tiltagende problemer med, at D periodevis drikker for meget alkohol. Han er stillet antabusbehandling/indlæggelse i udsigt, hvis alkoholmisbruget ikke standses.
Kriminalforsorgen har ved brev af 8. juni 2009 erklæret sig enig i konklusionen fra Regionspsykiatrien i Randers.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Efter D's tilstand, som den fremgår af udtalelsen fra Regionspsykiatrien i Randers, findes det fortsat formålstjenligt for at forebygge yderligere lovovertrædelser, at den foranstaltning, der blev fastsat ved Vestre Landsrets dom af 14. august 2002, opretholdes.

Thi bestemmes:

Foranstaltningen overfor D i Vestre Landsrets dom af 14. august 2002 opretholdes.
- - -

Vestre Landsrets kendelse:


Annette Dellgren og Dorte Thyrring udtaler:

Uanset at det på grundlag af erklæringen af 22. maj 2009 fra Regionspsykiatrien i Randers må anses for formålstjenligt at opretholde foranstaltningen for at forebygge ny kriminalitet, stemmer vi for at tage begæringen om ophævelse af foranstaltningen til følge, idet vi lægger vægt på karakteren af den kriminalitet, der medførte, at D blev idømt foranstaltningen, og at den nu har været opretholdt i mere end 7 år.

Vi stemmer derfor for at ophæve foranstaltningen.

Lars E. Andersen udtaler:

D er ved dom afsagt den 14. juni 1989 af Retten i Randers for forsøg på røveri dømt til ambulant psykiatrisk behandling.

Ved kendelse afsagt den 1. august 1997 af samme ret er foranstaltningen ophævet.

Den 11. juni 1998 har D vedtaget en bøde for hærværk ved i 2 tilfælde af have sat ild til en cykel.

Som anført i den påkærede kendelse er D ved Vestre Landsrets ankedom af 14. august 2002 på ny dømt til psykiatrisk behandling for forsøg på brandstiftelse. Forsøget på brandstiftelse bestod i, at D havde forsøgt at sætte ild til 2 indvendige døre i et bosted.

Det fremgår yderligere af erklæringen af 22. maj 2009 fra Regionspsykiatrien i Randers, at det er erfaringen, at D uden medicinering bliver kriminalitetstruet i løbet af 1 uges tid.

Selvom foranstaltningen har været opretholdt i mere end 7 år, stemmer jeg herefter og efter det i øvrigt foreliggende for, at foranstaltningen opretholdes i en yderligere, kortere periode.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Thi bestemmes:
Den foranstaltning, som D blev idømt ved Vestre Landsrets ankedom af 14. august 2002, ophæves.
- - -