Lov nr. 286 af 18. juni 1951 om ændring af reglerne
om fortabelse af rettigheder som følge af straf.(* 1)

 

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØR VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


 

§ 1

Bekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 af borgerlig straffelov.

Som ny § 78 indføjes:

»Stk. 1. Strafbart forhold medfører ikke tab af borgerlige rettigheder, herunder ret til virksomhed i henhold til almindeligt næringsbrev eller sønæringsbevis.

Stk. 2. Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt det udviste forhold er til hinder for udøvelse af en i stk. 2. omhandlet virksomhed, skal af anklagemyndigheden på begæring enten af den, der har modtaget afslag på andragende om sådan autorisation eller godkendelse, eller af vedkommende myndighed indbringes for den underret, der har truffet den omhandlede afgørelse eller ved hvilken sagen ville være blevet behandlet, hvis den var pådømt ved underret. Afgørelsen træffes ved kendelse. Såfremt afgørelsen går ud på udelukkelse fra den pågældende virksomhed, kan spørgsmålet påny indbringes for retten, dog tidligst efter 2 års forløb. Autorisation eller godkendelse kan også inden udløbet af denne frist meddeles af vedkommende myndighed.«

§ 79 affattes således:

»Stk. 1. Den, som udøver en af de i § 78, stk. 2, omhandlede virksomheder, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed eller til at udøve den under visse former, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. Det samme gælder, når særlige omstændigheder taler derfor, om udøvelse af anden virksomhed. Frakendelsen sker på tid fra 1 til 5 år, regnet fra endelig dom, eller indtil videre, i hvilket tilfælde spørgsmålet om fortsat udelukkelse fra den pågældende virksomhed efter 5 års forløb kan indbringes for den ret, der i sidste instans har truffet bestemmelse om rettens frakendelse, efter de i § 78, stk. 3, indeholdte regler.

Stk. 2. Retten kan under behandlingen af den i stk. 1, 1. punktum, nævnte sag ved kendelse udelukke den pågældende fra at udøve virksomheden, indtil sagen er endeligt afgjort. Det kan ved dommen i sagen bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 3. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan justitsministeren tillade, at indbringelse for retten sker, inden den i stk. 1 ommeldte 5 års frist er forløbet.«

§ 2

Lov nr. 88 af 15. marts 1939 om ændret affattelse af forskellige bestemmelser i borgerlig straffelov nr. 126 af 15. april 1930 med flere love.

§ 51 ophæves.

§ 3. Bekendtgørelse nr. 368 af 6. juli 1946 af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.

§ 6 ophæves.

§ 4

Lov nr. 406 af 28. august 1945 om tillæg til lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov.

§ 12 ophæves.

§ 5. Lov nr. 145 af 28. april 1931 om jagten.

I § 14 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår b) stk. 2.

§ 6

Næringslov nr. 138 af 28. april 1931.

I § 3 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 1, nr. 5. § 15 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) ophæves.

I § 37 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår ordene »og 5« af stk. 1, og stk. 2 udgår.

I § 38, stk. 1, ændres »§§ 14 og 15« til »§ 14«.

§ 65, stk. 1, nr. 5, udgår. - Som nyt stk. 2 tilføjes: »Beskikkelse kan nægtes under de i staffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 73 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 4-7.

I § 74, stk. 1, ændres »nr. 1-5« til »nr. 1-4«. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 78, stk. 1, ændres »nr. 1-5« til »nr. 1-4«. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 81, stk. 1, ændres »nr. 1-5« til »nr. 1-4«. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 85 b (tilføjet ved lov nr. 171 af 12. april 1949) udgår i stk. 1 ordene »har ført en retskaffen vandel og«. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Udfærdigelse af næringsbrev kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 85 c (tilføjet ved lov nr. 171 af 12. april 1949) udgår ordene »og derhos har ført en retskaffen vandel«. Som nyt stk. 2 tilføjes:» Udfærdigelse af næringsbrev kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

§ 85 d affattes således: »De i denne lov indeholdte almindelige bestemmelser om næringsbreve og om bortfald og tilbagelevering af disse finder tilsvarende anvendelse på ejendomsmæglere og ejendomshandlere«.

I § 86, stk. 1, ændres »nr. 1-5« til »nr. 1-4«. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk, 2, nævnte omstændigheder«.

§ 7

Lov nr. 80 af 19. marts 1930 om afholdelse af fondsbørs.

§ 3, stk. 1 d) udgår. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Anerkendelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »a.-d.« til »a.-c.«

I § 8 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 3 og 4.

§ 8

Bekendtgørelse nr. 74 af 31. marts 1928 af lov om sønæring (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939).

I § 6 udgår stk. 1 e.

I § 7 udgår stk. 1 e.

I § 8 udgår stk. 1 e.

I § 9 udgår stk. 1 c.

I § 10 udgår stk. 1 e.

I § 11 udgår stk. 1 c.

I § 12 udgår stk. 1 c.

I § 13 udgår stk. 1 c.

I § 14 udgår stk. 1 c.

I § 16 udgår stk. 3 e.

I § 17 udgår stk. 2 e.

I § 25 udgår stk. 2.

§ 9

Lov nr. 131 af 17. april 1916 om lodsvæsenet.

I § 9 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 1 ordene »og er uberygtede«.

§ 10

Lov nr. 72 af 14. marts 1934 om udøvelse af lægegerning.

I § 2 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 2 ordene »som følge af dom for strafbar handling ikke nu kan anses for værdig til den for en læge fornødne tillid, eller som«, og i stedet tilføjes som 2. punktum: »Autorisation kan endvidere nægtes under de i straffelovens § 78. stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 5 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 7, 2.-3. pkt.

§ 20 affattes således: »Såfremt en læge i medfør af straffelovens § 79, stk. 1, frakendes retten til at udøve lægegerning, skal anklagemyndigheden tilstille sundhedsstyrelsen meddelelse herom.«

§ 11

Lov nr. 40 af 25. februar 1916 om udøvelse af tandlægevirksomhed.

I § 1 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 1, nr. 3. Som nyt stk. 2 tilføjes: »Tilladelse til at virke som tandlæge kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 9 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 2.

§ 12

Lov nr. 107 af 31. marts 1932 om apotekervæsenet.

I § 3 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 1 d) ordene »ikke som følge af dom for en strafbar handling ikke nu kan anses for værdig til den for en apoteker fornødne tillid.« I stedet indføjes ordene »ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2.«

I § 38 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår stk. 7.

§ 13

Bekendtgørelse nr. 154 af 30. marts 1949 af lov om jordemodervæsenet.

I § 15 udgår stk. 3, og stk. 2 affattes således: »Endvidere kan retten fradømmes hende i henhold til straffelovens § 79.«

§ 14

Lov nr. 140 af 26. april 1933 om autoriserede sygeplejersker.

I § 2, stk. 1 b) udgår sidste punktum. - Som nyt stk. 2 tilføjes: »Bevis kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder«.

I § 4 (som ændret ved lov nr. 133 af 30. marts 1942) udgår i stk. 3 ordene »eller når hun ved sit levned findes at vække offentlig forargelse.« Endvidere udgår stk. 4.

§ 15

Lov nr. 123 af 15. april 1930 om aktieselskaber.

I § 4 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 2, 1. pkt., ordene »og uberygtet«.

I § 49 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 1 ordene »og uberygtede«.

I § 52 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 1, 2. pkt, ordene »og uberygtede«.

§ 16

Lov nr. 109 af 7. april 1936 om kreditforeninger.

I § 10 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 1, 1. pkt., ordene »og uberygtede«.

§ 17

Lov nr. 108 af 7. april 1936 om købstadhypotekforeninger.

I § 6 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 1, 1. pkt., ordene »og uberygtede«.

§ 18

Bekendtgørelse nr. 255 af 25. juli 1938 af lov om sparekasser.

I § 7 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 6, 1. pkt., ordene »og uberygtede«.

§ 19

Lov nr. 299 af 30. juni 1922 om livsforsikringsvirksomhed.

I § 1 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) udgår i stk. 3 ordene »og uberygtede«.

I § 41 udgår i stk. 1 ordene »være uberygtet og«.

§ 20

Bekendtgørelse nr. 324 af 27. juni 1950 af lov om folkeforsikring.

I § 38 udgår stk. 2, nr. 2.

I § 47, stk. 1, linie 4, ændres ordene »§ 38, stk. 2, nr. 2-4« til »§ 38, stk. 2, nr. 3 og 4.«

I § 55, stk. 8, linie 1, ændres ordene »§ 38, stk. 2, nr. 1-3« til »§ 38, stk. 2, nr. 1 og 3«.

§ 21

Lov nr. 146 af 31. marts 1949 for Færøerne om aldersrente.

I § 2 udgår nr. 2.

§ 22

Lov nr. 147 af 31. marts 1949 for Færøerne om invalideforsikring.

I § 4 udgår stk. 1, nr. 2.

I § 12, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2-4« til »§ 4, stk. 1, nr. 3 og 4«, og 17, stk. 9, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1-3« til »§ 4, stk. 1, nr. 1 og 3«.

§ 23

Lovbekendtgørelse nr. 475 af 31. august 1946 af lov om offentlig forsorg.

§ 48, stk. 2 og 3 udgår.

§ 24

Lov nr. 120 af 7. maj 1937 om lærlingeforholdet.

I § 2 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939) affattes stk. 1, nr. 2, således: »den, der er dømt for et strafbart forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af hvervet som læremester«.

I § 2, stk. 5, ændres »nr. 2, 3 og 4« til »nr. 3 og 4«, og som nyt 2. pkt. tilføjes: »Spørgsmål om, hvorvidt nogen efter bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 2, er uberettiget til at antage og oplære lærlinge, kan forelægges socialministeren, hvis afgørelse heraf af den pågældende kan indbringes for retten efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3«.

§ 25

Lov nr. 129 af 15. marts 1939 om beværtning og gæstgiveri samt om handel med stærke drikke.

I § 2 udgår stk. 1, nr. 5-8. Nr. 9 bliver herefter nr. 5.

I § 6 ændres i stk. 4 »og 5-9« til »og 5«.

I § 30 udgår stk. 2.

I § 30 affattes stk. 3, 1. pkt., således: »Politiet kan, når de i § 2, stk. 1, nr. 5, angivne omstændigheder skønnes at foreligge, forbyde en person at virke som medhjælper ........«

I § 40 ændres i stk. 2 »1-8« til »1-4«.

I § 40, stk. 3, ændres »2 og 4-8« til »2 og 4«, og der tilføjes: »§ 2, stk. 1, nr. 5, finder tilsvarende anvendelse«.

§ 40, stk. 7, affattes således: »Når adkomsthaveren ved dom findes skyldig i et strafbart forhold, kan adkomsten ved dommen frakendes ham i overensstemmelse med reglerne i straffelovens § 79«.

I § 40, stk. 10, udgår ordene »7, jfr. stk. 7, 1. pkt., samt fra bestemmelserne i«.

§ 26

Bekendtgørelse nr. 131 af 14. april 1932 af lov om motorkøretøjer.

§ 21, stk. 2, 2. pkt., udgår.

I § 21, stk. 5, tilføjes: »Førerbevis til erhvervsmæssige personbefordring kan nægtes den, der er dømt for strafbart forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af førerbeviset«.

I § 22 (som ændret ved lov nr. 270 af 9. juni 1948) foretages følgende ændringer:

Stk. 5 b) affattes således: »ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2«.

Stk. 8 udgår.

I stk. 9 udgår ordene »når særlige omstændigheder foreligger, tillade, at en person påny godkendes som kørelærer, uanset at retten til at virke som kørelærer er frakendt, og«.

§ 27

Bekendtgørelse nr.212 af 1. oktober 1936 af lov om rettens pleje.

I § 119 (som ændret ved lov nr. 396 af 12. juli 1946) udgår ordene »og ikke under den tyske besættelse har udvist en nationalt uværdig optræden«.

I § 137 (som ændret ved lov nr. 88 af 15. marts 1939), stk. 2, 1. pkt., indføjes foran »bestandig« ordene: »et bestemt tidsrum fra 1 til 5 år eller for«, og i 2. pkt. ændres »Dog kan justitsministeren« til: »Justitsministeren kan«.

I § 137, stk. 3, 1. pkt., indføjes foran »bestandig« ordene: »et bestemt tidsrum fra 1 til 5 år eller for«.

§§ 145 a og 145 b (indsat ved lov nr. 396 af 12. juli 1946) ophæves.

I § 146 (som ændret ved lov nr. 396 af 12. juli 1946) udgår i stk. 1 ordene »eller under den tyske besættelse har udvist en nationalt uværdig optræden«.

I § 684 tilføjes som nyt stk. 2: »I de i straffelovens § 78, stk. 3, omhandlede sager om rettighedsfortabelse medvirker ikke domsmænd. Mundtlig forhandling finder altid sted for underretten og skal under kæremål til landsretten anordnes, når der fremsættes begæring herom. Efter begæring finder behandlingen - derunder kendelsens afsigelse - sted for lukkede døre. Forsåvidt den pågældende ikke giver møde ved sagfører, beskikker retten ham en offentlig forsvarer. Beskikkelse kan dog efter den pågældendes begæring undlades. Andragende om kære til Højesteret, jfr. § 973, må fremsættes inden den i § 962, stk. 2, sidste punktum, fastsatte frist.«

§ 28

Lov nr. 132 af 16. april 1935 om offentlig auktion ved auktionsledere.

I § 3, stk. 2, udgår ordene »og uberygtede«.

§ 29

Bekendtgørelse nr. 72 af 24. februar 1950 af lov om kommunale valg.

§ 1, stk. 1, affattes således:

»Valgret til borgerrepræsentationen i København, til byrådene i købstæderne samt til sognerådene på landet tilkommer enhver, der har dansk indfødsret, er fyldt 23 år og som opfylder de i lov nr. 279 af 9. juni 1948 om valg til rigsdagen § 1, stk. 1, b) og c), fastsatte betingelser for valgret til folketinget samt ved valgets foretagelse er skatteyder til vedkommende kommune (valgkommunen) og siden 15. november forud for valget har haft bopæl i denne.«

I § 2 tilføjes efter ordene »den pågældende kommune«: »og som tillige opfylder de i lov nr. 279 af 9. juni 1948 om valg til rigsdagen § 1, stk. 1 a) fastsatte betingelser for valgret til folketinget«.

§ 43, stk. 1, affattes således:

»Valgbar til atmsrådet er enhver, der bor i amtsrådskredsen, og som efter § 2 er valgbar til sognerådet - i Marstal, Christiansfeld og Nordborg til kommunalrepræsentationen - eller ved valg ifølge § 3. De medlemmer, der på Bornholm vælges af købstædernes kommunale vælgere, må for at være valgbare til amtsrådet opfylde betingelserne for at være valgbare til kommunale byråd«.

§ 30

Bekendtgørelse nr. 245 af 7. maj 1949 af lov om menighedsråd.

§ 4, stk. 1, nr. 2, udgår.

I § 4, stk. 2, erstattes ordene »medmindre vedkommende er straffet for en handling, der gør ham uværdig til nu at beklæde hvervet« af ordene: »og som tillige opfylder de i lov nr. 279 af 9. juni 1948 om valg til rigsdagen § 1, stk. 1 a), fastsatte betingelser for valgret til fokletinget«.

§ 31

Den, som forinden denne lovs ikrafttræden er frakendt retten til en virksomhed, der er omhandlet i straffelovens § 79 som affattet ved nærværende lov, kan generhverve denne ret i overensstemmelse med de i straffelovens § 78, stk. 3, indeholdte bestemmelser.

§ 32

Suspension eller frakendelse af retten til at drive sagførervirksomhed, der er sket i medfør af retsplejelovens §§ 145 a og 145 b, bortfalder.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Givet på Christiansborg slot, den 18. juni 1951.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

Helga Pedersen.

Officielle noter
(* 1) Udfærdiget gennem justitsministeriet. Se rigsdagstidende 1950-51: Folket. sp. 2664, 2949, 4368, 4378: landst. sp. 1257, 1398, 1411: till: A. sp. 5821; till. B. sp. 2141; till. C. sp. 2349.