TfK 2010.414 ØLD
 

  Ø.L.D. 9. februar 2010 i anke 16. afd. S-3546-09

(Grethe Jørgensen (kst.), Kaspar Linkis, Inge Neergaard Jessen med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Casper Diemer Andreasen, Kbh., besk.).


Københavns Byrets dom 30. november 2009.


Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 25. november 2009.

T er tiltalt for

1.
forsøg på hæleri efter straffelovens § 290, jf. § 21,
ved forud for den 10. november 2009 af en ukendt person på Christiania at have erhvervet et oversavet jagtgevær, selv om han vidste eller bestemt formodede, at skydevåbnet, hvis tilhørsforhold er ukendt, hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse, idet pågældende, som overdrog ham dette, ikke lovligt kunne have erhvervet, besiddet eller overdraget dette.

2.
overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2,
ved senest den 10. november 2009 ca. kl. 20.50 på bopælen, B-gade - - -, København, uden politiets tilladelse og under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær af mærket Walter med tilhørende 16 stk. skarpe patroner.

3.
overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, 1. pkt. jf. § 14, stk. 1, nr. 9, nu § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 9,

ved den 10. november 2009 på bopælen, B-gade - - -, København, uden politiets tilladelse at have været i besiddet en totenschlæger.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om frakendelse af retten til at virke som ansat i vagtvirksomhed samt udøve virksomhed som dørmand, jf. straffelovens § 79.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos T i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres det i forhold 2 nævnte gevær, 16 stk. skarpe patroner og den i forhold 3 nævnte totenschlæger.
T har nægtet sig skyldig i forhold 1, erkendt de faktiske omstændigheder i forhold 2, men nægtet sig skyldig i straffelovens § 192 a, og erkendt sig skyldig i forhold 3.

T har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden, men har protesteret mod påstanden om rettighedsfrakendelse.

Forklaringer.
Der er afgivet forklaring af T.

T har i grundlovsforhør den 11. november 2009 afgivet følgende forklaring:

». . .
Anholdte erkendte sig skyldig og forklarede, at det er et par år siden, han anskaffede sig våbnet. Han har aldrig brugt det. Det var oversavet, da han fik det. Det har ligget samme sted, lige siden han fik det. Patronerne har han også haft lige siden. Han købte det på Christiania for omkring 2.500 kr. Han købte det egentlig for sjov, og så boede han i et ret kedeligt kvarter. Det var ikke meningen, at han ville gå ud og skyde folk. Anholdte har lejligheden både i stueetagen og 1. sal. Han har ingen relation til bander. Anholdte har aldrig affyret våbnet. Han ved ikke, hvem der har givet oplysninger til politiet om, at han har et våben. Han har ikke vist jagtgeværet til sine venner, men der må være nogen, som tilfældigt har set det. Han bor alene i lejligheden, men hver anden uge har han sin søn på 14 år boende.
. . .«
 
T har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

». . .
T vedstod forklaring afgivet i grundlovsforhør den 11. november 2009. T har forklaret supplerende, at forklaringen kun delvis er korrekt, idet han oprindelig købte geværet med henblik på at bruge det til at begå selvmord. Han magtede ikke at forklare om dette i grundlovsforhøret. Han har ikke afleveret det til politiet i forbindelse med de forskellige »frit lejde-aktioner«, da han alene havde det ude af skabet én gang, hvor han ville skyde sig selv, ellers ikke. Han købte geværet og patronerne for i alt 2.500 kr.

Vedrørende forhold 3 forklarede tiltalte, at han har haft den pågældende totenschlæger i flere år. Han købte den i Tyskland. Han købte den, fordi han på det pågældende tidspunkt arbejdede som dørmand og vagt, og han vidste aldrig, om der var nogen, der ventede på ham, når han kom fra arbejde. Han har de sidste 5-6 år arbejdet mest som dørmand blandt andet på - - - og for - - -vagt. Han har sidst arbejdet som dørmand for et år siden. Han har ingen indtægter fra dette. Han driver nu en selvstændig virksomhed med udgivelse af et - - -magasin.

På spørgsmål fra forsvareren har T forklaret, at det er korrekt, at han i september måned 2009 havde en samtale med en psykolog om blandt andet at begå selvmord. Han har haft selvmordstanker i flere år.
. . .«

Oplysningerne i sagen.

Der er under sagen dokumenteret fra Kriminalteknisk Erklæring, sagens bilag - - -, hvoraf blandt andet fremgår, at de fundne patroner alle kan optages og affyres i det afkortede haglgevær, men der er ikke spor, der tyder på, at patronerne er forsøgt affyret.

Personlige oplysninger.

Der er fremlagt diverse erklæringer blandt andet med oplysninger vedrørende et hjemmebesøg foretaget den 13. september 2009 og en indlæggelsessamtale gennemført den 25. oktober 2009. Der er endvidere fremlagt udskrift fra T's patientjournal under varetægtsfængslingen.

T har om sine personlige forhold forklaret, at han gennem de sidste 3 år har lidt af en depression, der er udløst af en skilsmisse og arbejdspres. Han er tilknyttet en psykolog. Han har i fængslet talt med en læge og modtager forskellige former for medicin, herunder antideprissivt medicin. Han har en lejelejlighed. Hans søn på 14 år bor hos ham hver anden uge.

T er ikke tidligere straffet af betydning for nærværende sag.

T har under sagen været frihedsberøvet fra den 10. november 2009.

Rettens begrundelse og afgørelse:


forhold 1
På baggrund af de foreliggende oplysninger om omstændighederne ved T's køb af gevær og patroner på Christiania finder retten det bevist, at T er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

forhold 2
Ved tiltaltes erkendelse lægger retten til grund, at T på sin bopæl var i besiddelse af et oversavet jagtgevær som anført i anklageskriftet med tilhørende 16 stk. skarpe patroner, og at han, som anført vedrørende forhold 1, havde erhvervet disse ting på strafbar vis ved hæleri. Herved findes T, efter forarbejderne til bestemmelsen i § 192a i forbindelse med lovændringen i 2009, at have gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenloven.

forhold 3
Ved T's erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at T er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 2 måneder, jf. straffelovens § 290, jf. § 21, straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, og våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, 1. pkt., jf. § 14, stk. 1, nr. 9, nu § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 9.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdenes karakter, herunder at T var i besiddelse af ammunition til våbnet. Der henvises i den forbindelse til dom afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2009.
 
Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Påstanden om frakendelse af retten til at virke som ansat i vagtvirksomhed samt at udøve virksomhed som dørmand i medfør af straffelovens § 79 tages ikke til følge. Retten finder ikke, at der foreligger en sådan nærliggende fare, som anført i bestemmelsen, at der er grundlag for frakendelse, idet retten herved navnlig har lagt vægt på omstændighederne omkring T's erhvervelse af våbnet, og at han ikke tidligere er straffet, hverken for vold eller trusler om vold, eller for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Thi kendes for ret:

T straffes med fængsel i 1 år og 2 måneder.

Hos T konfiskeres det i forhold 2 nævnte gevær, 16 stk. skarpe patroner og den i forhold 3 nævnte totenschlæger.
- - -

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets dom af 30. november 2009 - - - er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, herunder således at T frakendes retten til at virke som ansat i vagtvirksomhed samt udøve virksomhed som dørmand, jf. straffelovens § 79.
 
T har nedlagt påstand om, at forhold 2 alene henføres under våbenloven, samt formildelse, herunder således at frihedsstraffen gøres delvist betinget.

T har i landsretten forklaret, at han ved den første forklaring til politiet og i grundlovsforhøret ikke fortalte om sine selvmordstanker, fordi han anså dette for at være en meget privat sag, som han på det tidspunkt ikke ønskede at fortælle politiet og retten om. Derfor fortalte han, at anskaffelsen af våbenet og patronerne var sket for sjov og i selvforsvarsøjemed, fordi han boede i et kedeligt kvarter. Han har virket i vagtvirksomhed fra 2002 til 2008, mest som dørmand i - - - eller på diskoteker. Han har et normalt forbrug af spiritus og betragter sig ikke som alkoholiker, selv om han har været i antabusbehandling.

Han har taget kokain i forbindelse med fester, men ikke i de seneste 3 måneder før varetægtsfængslingen. I de seneste år har han lidt af depressioner og har i forbindelse hermed haft selvmordstanker og -planer. Depressionerne kommer i perioder, og han er blevet behandlet med antidepressiv medicin.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Skyldsspørgsmålet

Sagen vedrørende forhold 2 blev indledt, efter at politiet havde modtaget underretning om, at der på T's bopæl blev opbevaret våben, hvilket må betyde, at andre personer har haft mistanke om eller kendskab til, at T havde våben i lejligheden. Det oversavede jagtgevær er anskaffet for flere år siden ved hæleri og blev opbevaret sammen med patroner til geværet i et uaflåst klædeskab i T's lejlighed, hvor hans 14-årige søn bor hver anden uge. På denne baggrund og under hensyn til våbenets meget farlige karakter tiltræder landsretten, at forholdet er henført under straffelovens § 192 a, idet landsretten tilsidesætter T's forklaring om, at han alene har besiddet våbenet med henblik på selvmord.

Strafudmålingen

Straffen findes på ovenstående baggrund passende udmålt til fængsel i 1 år og 2 måneder. Der er ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Frakendelse

Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten, at der ikke er grundlag for rettighedsfrakendelse i medfør af straffelovens § 79.

T har under anken fortsat været frihedsberøvet.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.