TfK 2011.910 VLK

V.L.K. 8. juli 2011 i kære 2. afd. S-0707-11
 

  Anklagemyndigheden mod A (adv. Mogens Hebbelstrup, Terndrup).

(Fabrin, Ida Skouvig og Nikolaj Aarø-Hansen).

Retten i Aalborgs kendelse af 9. marts 2011:

Ved afgørelse af 2. november 2010 nægtede Nordjyllands Politi A tilladelse til udvidelse af hans kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D under henvisning til, at A ved Vestre Landsrets dom af 17. april 2007 blev idømt 30 dages betinget fængsel og 1 års rettighedsfrakendelse for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for unge piger.

Ved brev af 8. november 2010 påklagede advokat Mogens Hebbelstrup på vegne af A afgørelsen til Rigspolitiet, som ved brev af 12. november 2011 under henvisning til færdselslovens § 58 sammenholdt med straffelovens § 78, stk. 2, meddelte, at man ikke fandt anledning til at ændre Nordjyllands Politis afgørelse.

Efter anmodning fra A ved advokat Mogens Hebbelstrup er Rigspolitiets afgørelse herefter af Nordjyllands Politi i medfør af straffelovens § 78, stk. 3, den 3. februar 2011 indbragt for retten.

Påstande

A har nedlagt påstand om, at han meddeles tilladelse til at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at A nægtes tilladelse til at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Sagens oplysninger

I Rigspolitiets afgørelse af 12. januar 2011 hedder det bl.a.:

»…

Ifølge færdselslovens § 58, sammenholdt med straffelovens § 78, stk. 2, kan retten til erhvervsmæssig personbefordring nægtes den, der er dømt for strafbart forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af denne ret.

De hensyn, der ligger til grund for at kunne nægte straffede personer retten til erhvervsmæssig personbefordring, er navnlig et ønske om, at passageren altid trygt skal kunne benytte en bus eller hyrevogn, selv om denne ikke har noget personligt kendskab til føreren. Passageren overlader under kørslen sig selv og sit gods i førerens varetægt, og dette forudsætter et vist tillidsforhold mellem passageren og føreren.

Personforbrydelser, herunder forbrydelser af ovennævnte karakter, begrunder i praksis en særlig tilbageholdenhed med udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring.

Det fremgår af sagen, at Deres klient ved Terndrup Rets dom af 16. november 2006 som stadfæstet ved Vestre Landsrets dom af 17. april 2007, blev idømt 30 dages betinget fængsel med en prøvetid på ét år, for 3 tilfælde af blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232. Deres klient blev endvidere frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år i en periode på ét år.

Nordjyllands Politi har den 2. november 2010 på baggrund af den begåede kriminalitet afslået Deres klients anmodning om udvidelse af førerretten til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.

Efter en gennemgang af sagen ændrer Rigspolitiet ikke Nordjyllands Politis afgørelse.

Rigspolitiet har ved afgørelsen lagt vægt på karakteren af den begåede kriminalitet og finder, at der uanset den forløbne tid må antages at være nærliggende fare for misbrug af retten til at udføre erhvervsmæssig personbefordring.

…«

A har forklaret, at der efter byrettens dom i 2006 blev indgået en fratrædelsesaftale med - - - Kommune, da han under alle omstændigheder ikke ønskede at fortsætte som lærer på skolen. Han tog herefter stort kørekort og blev i foråret 2007 ansat som chauffør i - - -. Han var beskæftiget her frem til juli sidste år, hvor han som led i en fyringsrunde blev afskediget. Han blev tilknyttet et jobcenter og begyndte at tage kørekort til bus. Han bestod teoriprøven, men modtog dagen før køreprøven afslaget af 2. november 2010 fra Nordjyllands Politi. Han gik alligevel op til prøven, så han i dag har kørekort til bus, som han kan anvende ikke-erhvervsmæssigt. Han havde på daværende tidspunkt to jobtilbud, og han ville derfor have haft ansættelse som buschauffør, hvis han havde fået tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Han har siden forgæves søgt 25-30 job. Hans jobmuligheder vil være bedre, hvis han får den ønskede tilladelse. Han modtager for øjeblikket dagpenge og vil have mulighed herfor i yderligere godt et år. Han bor alene i eget hus og for at kunne blive boende her, skal han finde arbejde. Han bor fortsat i - - -, og der bliver på trods af sagen ikke set skævt til ham i lokalsamfundet. Han deltager aktivt i byens sociale liv, og han har også efter, at han igen måtte beskæftige sig med børn og unge under 18 år, givet lokale børn - - -undervisning. Der er flere forældre, der efter sagen har udtrykt deres sympati, og han har et godt forhold til folk i byen. De berøringer, han blev dømt for, var ikke ment som berøringer af seksuel karakter, men derimod som berøringer af social karakter. Det kom meget bag på ham, at denne sag igen kunne få betydning for hans erhvervsmuligheder, da han jo har udstået sin straf, og rettighedsfrakendelsen for længst er udløbet.

Rettens begrundelse og afgørelse


A er dømt for 3 tilfælde af blufærdighedskrænkelse i form af befølinger uden på tøjet begået over en periode på 1 år over for 3 14-årige piger.

Der er nu forløbet knap 5 år siden, det seneste forhold blev begået, og knap 3 år siden, den idømte rettighedsfrakendelse udløb.

Herefter og efter oplysningerne om A's personlige forhold finder retten, uanset at forholdene er begået i forbindelse med A's daværende ansættelse som lærer, ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de pådømte forhold på nuværende tidspunkt begrunder en nærliggende fare for misbrug af retten til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, jf. færdselslovens § 58 sammenholdt med straffelovens § 78, stk. 2.

A's påstand tages herefter til følge som bestemt nedenfor.

Derfor bestemmes:
Det tillades A at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

- - -

I retsbog af 6. juli 2011 fra Vestre Landsret er der anført:

Fremlagte bilag:

Udskrift af dombogen for Retten i Aalborg.

Sagens øvrige bilag var til stede.

For Statsadvokaten for Nord- og Østjylland mødte statsadvokatfuldmægtig Lene Lentz.

Den beskikkede advokat, advokat Mogens Hebbelstrup, Terndrup, var mødt.

A var mødt.

Retsformanden sikrede sig A's identitet.

Anklagemyndigheden gentog sin påstand for byretten om, at A nægtes tilladelse til at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

A påstod stadfæstelse.

A blev gjort bekendt med, at han ikke har pligt til at udtale sig og forklarede, at han ønsker at få kørekort til bus, fordi han har været glad for det job, som han fik som chauffør efter sin fratræden som lærer, og at han gerne vil fortsætte med at være chauffør. Han er af den opfattelse, at han vil kunne få job som buschauffør. Han har søgt mange andre job i den periode, hvor han har været arbejdsløs, men han har ikke fået jobtilbud i den anledning.

Han bor fortsat i - - -. Han kender mange i byen efter at have virket i byen som lærer i mange år. Han har mødt stor forståelse i byen efter dommen, som alle kender til. Han har fået mange tilkendegivelser om, at det er en urimelig dom. Der er ingen, der har vendt ham ryggen, og han giver privattimer i - - -. Han - - - selv til forskellige arrangementer i byen.

Bevisførelsen sluttet.

Anklagemyndigheden og advokat Mogens Hebbelstrup redegjorde for deres opfattelse af sagen.

A havde lejlighed til at udtale sig.

Retten optog sagen til kendelse, der afsiges fredag den 8. juli 2011 kl. 9.00.

- - -

Vestre Landsrets kendelse:

Af de grunde, der er anført i byrettens kendelse, og da det, der er fremkommet under landsrettens behandling af sagen, ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det, at det tillades A at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Thi bestemmes:
Byrettens kendelse stadfæstes.