TfK 2012.1074

Ø.L.K. 12. september 2012 i kære 17. afd. S-2363-12
 

 

Anklagemyndigheden mod A (adv. Henrik Karl Nielsen, besk.).
(Lone Dahl Frandsen, Mikael Sjöberg og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

Nykøbing Falster Rets kendelse af 11. juni 2012:Denne kendelse vedrører spørgsmål om generhvervelse af rettigheder jf. straffelovens § 78, stk. 3.


Påstande


A har anmodet om generhvervelse af retten til at være stifter af eller direktør i eller medlem af bestyrelsen i selskaber med begrænset ansvar, selskab eller foreninger, der krævet særlig offentlig godkendelse, eller fonde samt retten til at udøve virksomhed som revisor og til at være optaget i revisorregisteret.


Anklagemyndigheden har protesteret herimod.


Sagens oplysninger:


A blev ved Københavns Byrets dom af 31. august 2001, som stadfæstet ved Østre Landsrets dom af 15. april 2004, idømt 6 års fængsel.


A blev samtidig indtil videre frakendt retten til at være stifter af eller direktør i eller medlem af bestyrelser i selskaber med begrænset ansvar, selskaber eller foreninger, der kræver særlig offentlig godkendelse, eller fonde samt frakendt retten til at udøve virksomhed som revisor og til at være optaget i revisorregisteret. Der blev ved dommen endvidere hos A konfiskeret 1.835.000 kr.


Sagen angik selskabstømning og A blev dømt for skyldnersvig efter straffelovens § 155, 2., § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 3, til dels jf. straffelovens § 21, § 296, stk. 1, nr. 2, § 296, stk. 1, nr. 3, jf. anpartsselskabslovens § 44, jf. 45, jf. straffelovens § 3 og aktieselskabslovens § 109, jf. § 110, stk. 1, jf. § 112 og anpartsselskabeslovens § 80, stk. 1, jf. 49, stk. 2, jf. straffelovens § 3 og aktieselskabslovens § 161, stk. 1, jf. § 115, stk. 2, for i perioden fra april 1990 til maj 1994 i mere end 140 selskaber, at være revisor for aftagerne af overskudsselskaber i de såkaldte selskabstømmer-sager


A blev prøveløsladt den 7. november 2008 med en reststraf på 1.095 dage, mod en prøvetid på 3 år med vilkår om blandt andet afvikling af 216 timers samfundstjeneste. Prøvetiden udløb den 7. november 2011. Samfundstjenesten er efter det oplyste afviklet.


A har i forbindelse med en tidligere fremsat anmodning afgivet følgende forklaring, jf. Retten i Nykøbing Falsters kendelse af 3. juni 2010:


»A har forklaret, at han blev registeret revisor i 1986. Han har været selvstændig i 10-11 år. Under afsoningen arbejdede han som revisor på fuldtid. Han læste på IT-universitetet og efterfølgende på CBS. Det var med fængslets tilladelse. Han kaldte sig ikke registeret revisor, for det måtte han ikke. Han blev løsladt efter halv tid, blandt andet på vilkår om, at han udførte samfundstjeneste. Han udførte således 216 timer samfundstjeneste på Nykøbing Falster sygehus i perioden november 2008 til august 2009. I august 2007 blev han udsluset til en pension i Lyngby, mens han var der, fik han arbejde på et revisorkontor i København. Det var fuldtids arbejde. Han må godt være ansat, og han laver det arbejde, han i princippet altid har lavet, det vil sige rådgivning og revision. Den eneste forskel er, at han ikke kan skrive under på noget, som er bindende, alt løbende skriver han selv under på. Han har en partner, som han arbejder sammen med. Partneren er i princippet hans chef. Skal der noget officielt ud, skriver partneren under, og han kontrollerer selvfølgelig arbejdet først. Der er ikke nogen forskel på hans arbejde nu og før, da han var registeret revisor. Han er sparringspartner for 2 trainees, de er »hammergode«, og nok de højst betalte i København. Han har også kørt to revisorelever igennem. De har fået henholdsvis 10 og 7 til afsluttende eksamen. På grund af sine studier på CBS kan han rent faktisk blive autoriseret revisor om halvanden år. Der er kun én anden i firmaet, som har en længere uddannelse, end han har. De officielle dokumenter i forbindelse med selskabsstiftelse kan han ikke underskrive, men alt det andet, herunder rådgivning står han for. Han har hverken fået bøder eller haft ansvarssager siden dommen. Han betaler skat og afdrager på konfiskationen. Han er ansat som revisor. Han får fast løn, det revisionsarbejde, han har udført under afsoningen, var under ansættelse hos en revisor i Hedehusene.


Han blev pålagt at betale sagsomkostninger for by- og landsret med 4.200.000 kr., beløbet indeholder hans andel af udgifterne til revisionsbistand under sagen. Beløbet afdrages over skatten, idet hans trækprocent bliver forhøjet. Derudover er han under civilt søgsmål dømt til at betale nogen og fyrre millioner med morarente i 15 år. Han afdrager ikke på den civile del, og han har ikke modtaget opkrævninger herpå.«


A har under sagen afgivet følgende supplerende forklaring:


A godkendte indholdet af sin forklaring fra maj 2010. Han forklarede supplerende, at han på den arbejdsmæssige front er blevet fyret den 29. november 2011, idet et salg af virksomheden ikke lykkedes. Der var tale om, at indehaverne ikke kunne enes, samtidig med at der var en omsætningsnedgang - den væsentligste årsag var indehavernes uenighed. Han er for øjeblikket på dagpenge og har mulighed for at gå på efterløn om 13 måneder. Da han var ansat, havde han et dækningsbidrag på mellem 900.000 kr. og 1.400.000 kr. Han har fortsat ikke været involveret i hverken straffesager eller ansvarssager. Han afdrager til det offentlige via lønindholdelse og betalte således 90.000 kr. sidste år. Han har 6 ansættelsesbureauer til at søge job for sig, men de vender hver gang tilbage med, at ansættelsesmulighederne er ikke eksisterende på grund af hans alder, idet potentielle kanditater er tilfredse med kvalifikationerne og accepterer hans baggrund. Den eneste mulighed for ham for at komme i beskæftigelse er derfor at være selvstændig, hvilket han har stor lyst til, og hvilket samtidig vil forøge afdragsmulighederne i forhold til den offentlige gæld set i relation til, at han ellers vil gå på efterløn. Han mener, at der er et potentialt marked for revision af små firmaer og selskaber som ellers ville fravælge revision. Han har fortsat ikke modtaget opkrævninger vedrørende de civile krav.


Rettens begrundelse og afgørelseØstre Landsret stadfæstede ved dom af 5. april 2004, dommen af 31. august 2001, hvorefter A blev idømt 6 års fængsel, samt indtil videre frakendt retten til at være stifter af eller direktør i eller medlem af bestyrelsen i selskaber med begrænset ansvar, selskaber eller foreninger, der kræver særlige offentlige godkendelse eller fonde, samt retten til at udøve virksomhed som revisor samt at være optaget i revisorregisteret.


A blev prøveløsladt den 7. november 2008 med en reststraf på 1.095 dage og prøvetid i 3 år. Prøvetiden udløb den 7. november 2011 og den fastsatte samfundstjeneste er udført.


Uanset, at der er forløbet ca. 18 år, fra det seneste forhold blev begået, finder retten, at grovheden af den kriminalitet, som A er dømt skyldig i, herunder A's rolle som revisor på købersiden, taler afgørende mod, at A generhverver de frakendte rettigheder.


Da oplysningerne om A's personlige forhold kan ikke føre til et andet resultat, finder retten ikke grundlag for at tage A's anmodning om generhvervelse af de ved Østre Landsrets dom af 15. april 2004 frakendte rettigheder til følge hvorfor

bestemmes


A's anmodning om generhvervelsen af retten til at være stifter af eller direktør i eller medlem af bestyrelser i selskaber med begrænset ansvar, selskaber eller foreninger, der kræver særlig offentlig godkendelse eller fonde samt retten til at udøve virksomhed som revisor og at være optaget i revisorregisteret tages ikke til følge.


Statskassen betaler sagens omkostninger.

Østre Landsrets kendelse:A har kæret Nykøbing Falster Rets kendelse af 11. juni 2012 (- - -), hvorefter anmodning om generhvervelse af retten til at være stifter af eller direktør i eller medlem af bestyrelser i selskaber med begrænset ansvar, selskaber eller foreninger, der kræver særlig offentlig godkendelse, eller fonde samt retten til at udøve virksomhed som revisor og at være optaget i revisorregisteret ikke blev taget til følge.


A har supplerende forklaret blandt andet, at han søger generhvervelse af retten til at udøve virksomhed som revisor for at kunne komme til at arbejde igen. Han vil gerne arbejde som fuldtidsrevisor. Han har fortsat ikke fået arbejde, efter han i 2011 blev fyret fra - - -. Han afdrager via lønindeholdelse. Han afdrager 90.000 kr. om året. Han bestemmer ikke selv, hvilken del af gælden, der afdrages på. Han har en skattegæld, der ikke vedrører denne sag, og som er opstået efter Østre Landsrets ankedom. Han etablerede sig som selvstændig revisor i 1986. Han havde 4 ansatte. Han havde fortrinsvis mindre erhvervsvirksomheder som kunder. De forhold, han er dømt for, fandt sted i begyndelsen af 1990'erne. Han arbejdede som selvstændig revisor frem til 1997. I august 1997 blev han ramt af en blodprop. Han aftrappede herefter sin virksomhed og tog ansættelse som ansat revisor. Han arbejdede under straffesagen, og under afsoningen arbejdede han som revisorassistent for en revisor i Hedehusene. Han har uden held søgt en masse beskæftigelse, og hans eneste mulighed for beskæftigelse er at etablere sig som selvstændig.


Landsrettens begrundelse og resultatA blev ved Østre Landsrets ankedom af 5. april 2004 idømt 6 års fængsel for blandt andet skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed og forsøg herpå i relation til 149 selskaber for mere end 256 mio. kr., hvoraf A's udbytte blev opgjort til 1.835.000 kr. Han blev prøveløsladt den 7. november 2008 med en prøvetid på 3 år.


Det lægges til grund, at der ikke siden de pågældende forhold blev begået i 1990 til 1994, er udvist forhold fra A's side, der bekræfter antagelsen om en risiko for misbrug af de stillinger, som rettighedsfrakendelsen omfatter. A har efter det oplyste i alle årene, siden forholdene blev begået, enten arbejdet som revisor og efter dommen for en revisor, og der er ikke oplyst omstændigheder, der har givet anledning til misbrug af stillingen. Det må endvidere lægges til grund, at hans alder formentlig gør det vanskeligt at opnå et ansættelsesforhold.


Navnlig under hensyn til, at der nu er forløbet 18 år, siden de nævnte forhold blev begået, og i øvrigt under henvisning til oplysningerne om A's personlige forhold, finder landsretten, at de udviste forhold ikke længere kan antages at begrunde nærliggende fare for misbrug.

Thi bestemmes:


A gengives retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, selskaber eller foreninger, der kræver særlig offentlig godkendelse, eller fonde samt retten til at udøve virksomhed som revisor og til at være optaget i revisorregistret.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.