TfK2013.607/1


Ø.L.D. 9. april 2013 i anke 22. afd. nr. S-2901-12

(Thomas Lohse, Mikael Sjöberg, Karen Hald med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Manfred W. Petersen Kbh., besk.).


Helsingør Rets dom 3. september 2012, 1-3199/2012.


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 3. august 2012.


T [født 1981] er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, ved den 1. juli 2012, ca. kl. 05.00, under arbejde som dørmand på diskotek Retro, Bjergegade 1, Helsingør, at have tildelt F et kraftigt skub, hvorved F faldt ned ad en trappe og slog hovedet, alt hvorved han pådrog sig en 6 cm lang behandlingskrævende flænge i ansigtet.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængelsstraf.


Anklageren har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 1 og stk. 2, jf. § 78, stk. 2, frakendes retten til at udøve virksomhed som dørmand eller have anden adgangskontollerende funktion i restaurationsvirksomheder i et af retten fastsat tidsrum.


Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.


F har påstået, at tiltalte skal betale 4.211,30 kr. i erstatning.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.


Sagens oplysninger


Der er afgivet forklaring af tiltalte, T, og af vidnerne - - -

- - -


Der har under sagen været fremlagt og forevist fotos.


Der er desuden dokumenteret poliattest af 3. september 2012 vedrørende F's henvendelse på Helsingør Hospitals akutklinik den 1. juli 2012, hvoraf blandt andet fremgår:


»3. (b) Hvorledes angives skaden at være sket?


Tilskadekomne at være blevet smidt ned af trappen ved natklub. Havde fået store mængder alkohol gennem 4 dage - efter studentereksamen. Udsmider var voldsom over for hans kusine.


. . .


5. Det objektive fund


(I) Et efter syning bueformet, ca. 6 cm langt, 1 cm dybt sår lige til venstre for næsen/på kinden. Pulserende blødning, 5 sting i dybden under huden, utallige sting i huden.


(II) Hjernesrystelse med initial kvalme, siden blot hovedpine.


. . .«


Tiltalte er af betydning for denne sag tidligere straffet ved Retten i Odenses dom af 29. januar 2003 med fængsel i 30 dage, prøvetid 2 år, samt tillægsbøde 1.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 244.


Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han ernærer sig som dørmand, og har arbejdet som sådan i 5-6 år. Han er gift og har en datter på 7 måneder. Hans dørmandskort er udstedt i november 2010.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Det er ubestridt, at forurettede på et tidspunkt faldt ned ad trappen. Efter bevisførelsen, herunder navnlig forurettedes og vidnerne Natasha - - -'s og - - -'s >> 2223 >> detaljerede, i det væsentlige overensstemmende og troværdige forklaringer, finder retten det bevist, at tiltalte - efter at forurettede var gået nogle trin op ad trappen for at se til Natasha, der sad ned - rakte en arm frem og gav forurettede et kraftigt skub, hvorved forurettede faldt ned ad trappen og slog hovedet, hvilket medførte, at forurettede pådrog sig en 6 cm lang behandlingskrævende flænge i ansigtet. Tiltalte har derved overtrådt straffelovens § 244 som beskrevet i anklageskriftet.


Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.


Retten har ved fastsættelse af straffen lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for vold, og på den farlighed, der var forbundet med på en trappe at give et kraftigt skub til forurettede, der ubestridt var beruset. Dette understreges af de skader, forurettede pådrog sig ved faldet. Retten har endvidere lagt vægt på, at volden er udøvet under tiltaltes arbejde som dørmand. Det kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at skubbet blev tildelt under tumult, håndgemæng eller lignende omstændigheder, idet retten tværtimod lægger til grund, at tiltalte havde kontrol over situationen. I formildende retning har retten lagt vægt på, at der skal ske rettighedsfrakendelse, jf. straffelovens § 82, nr. 12, jf. nedenfor.


Efter omstændighederne i forbindelse med det udviste forhold, herunder navnlig at tiltalte har udøvet vold som led i sin magtudøvelse som dørmand, findes der at foreligge nærliggende fare for, at tiltalte vil misbruge sin stilling som dørmand. Påstanden om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som dørmand eller have anden adgangskontollerende funktion i restaurationsvirksomheder tages herefter i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.


Retten finder, at der efter de foreliggende oplysninger ikke er fornødent grundlag til at tage stilling til forurettedes krav om erstatning, hvorfor erstatningskravet henvises til Erstatningsnævnet, eventuelt borgerligt søgsmål.

Thi kendes for ret:


Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 40 dage.


Tiltalte skal frakendes retten til at udøve virksomhed som dørmand eller have anden adgangskontollerende funktion i restaurationsvirksomheder i et år fra endelig dom.


Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.


Helsingør Rets dom af 3. september 2012 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse og i øvrigt formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.


Forurettede har nedlagt påstanden om erstatning på 4.166 kr.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og kravets størrelse.


Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne - - -

- - -


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han lever af at være dørmand. Han tjener ca. 200.000 kr. om året. Hans polske ægtefælle har ikke opholdstilladelse. De har et barn på 14 måneder.

Landsrettens begrundelse og resultat:


En voterende finder efter bevisførelsen ikke, at der er ført et fuldt tilstrækkeligt bevis for at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale. Denne voterende vil derfor frifinde tiltalte.


Fem voterende finder også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, er skyldig efter anklageskriftet.


Der afsiges dom efter stemmeflertallet.


Da volden er begået på en stejl trappe, findes straffen passende udmålt. Da forholdet er udøvet af en dørmand under hans arbejde, findes straffen hverken at burde gøres helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.


Da det er mere end 9 år siden, at tiltalte er dømt for vold, finder landsretten ikke, at der er nærliggende fare for, at tiltalte på ny vil begå tilsvarende lovovertrædelse. Landsretten frifinder derfor tiltalte for påstanden om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som dørmand.


Efter de juridiske dommeres bestemmelse henvises forurettedes krav om erstatning til Erstatningsnævnet eller civilt søgsmål.


Landsretten stadfæster i øvrigt dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at tiltalte frifindes for påstanden om rettighedsfrakendelse.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.