Justitsminister Lene Espersens lov om strengere straffe for trusler mv. mod personer,
der fremkommer med lovlige ytringer, kan nu ramme politiker fra Dansk Folkeparti

 

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

18. april 2008
 

 

 TV 2 on line skrev den 25. september 2005, at justitsminister Lene Espersen ville blæse til "skærpet kamp" mod dem, der forsøger at knægte ytringsfriheden. Af indlægget fremgår blandt andet følgende:
 

"..Ministeren bebuder et lovforslag, der vil betyde strengere straf for at true eller overfalde mennesker, der ytrer sig frit - også om f.eks. Koranen eller tvangsægteskaber

"Vi skærper straffen for vold mod andres ytringer i den politiske debat. Det skal forhindre, at folk forulempes eller fysisk overfaldes," siger Lene Espersen fra sit partis landsråd i Aalborg.

"Det er et signal om, at ytringsfriheden står over alt andet," fortsætter ministeren.

Konkret peger hun dels på det uopklarede overfald på en lektor fra Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet, efter at han læste op af Koranen i undervisningssammenhæng, og dels på et overfald på en ung indvandrerkvinde, der ytrede sig offentligt om tvangsægteskaber.

Konkret vil den hårdere kurs finde sted ved, at straframmen for vold og trusler bevares, men at det gøres til en skærpende omstændighed, at forbrydelsen begås mod mennesker, der ytrer sig i det offentlige rum. ..."


Loven kan muligvis anvendes i en konkret sag.

Rektor for forfatterskolen, Hans Otto Jørgensen, fremkom i Nyhedsavisen 17. april 2008, side 1, med en udtalelse om, at "optøjerne" ved Ungdomshuset i København skyldtes "dårlige politikere", at de unges bilafbrændinger efter hans opfattelse ikke var "vold", men at bilers forurening efter hans opfattelse derimod burde anses for "vold".

På side 32 i samme avis citeres Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, blandt andet således:
  "Jeg mener, at Hans Otto Jørgensen er dybt uansvarlig og uegnet til sit job. Han har ansvaret for at uddanne unge mennesker, og man kan da ikke fortælle dem, at det er i orden at brænde andres biler, indtil borgerrepræsentationen giver dem, hvad de vil have. Han bør fyres. ..."

Udtalelsen fra Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti om, at rektoren "bør fyres" i anledning af sine udtalelser, er vanskelig ikke at forstå som en opfordring til de relevante myndigheder om at foranledige den pågældende rektor afskediget.

Forfatterskolen henhører ifølge sine vedtægter under Kulturministeriet. Ministeriet har repræsentation i skolens bestyrelse, og skolens personale ansættes på vilkår, der gælder for offentligt ansatte.

Afskedigelse af en offentlig ansat rektor for at fremkomme med lovlige ytringer vil kunne være magtmisbrug efter straffelovens kapitel 16. Anstiftelse til at begå magtmisbrug er en strafbar handling efter straffelovens § 23.

Anmelder den omhandlede rektor (eller andre) Martin Henriksen for anstiftelse af en forbrydelse mod rektoren, har anklagemyndigheden mulighed for at begære strafskærpelse efter ovennævnte lov fra 2005, der netop skal beskytte personer, der fremsætter lovlige ytringer, mod strafbare overgreb i anledning af disses ytringer.

Man kan naturligvis overveje, om justitsminister Lene Espersens lov var tiltænkt ethvert strafbart overgreb mod personer, der fremsætter lovlige ytringer.

I Nyhedsavisen 17. april 2008 udtaler justitsministeren sig også om rektorens ytringer. Her citeres justitsministeren blandt andet således: 
  "Det er meget betænkeligt, at sådan en person sidder som leder af en uddannelse, når han har så forkvaklet et syn. Han retfærdiggør jo vold som et redskab til at nå sine mål. Det kan aldrig komme på tale i en retsstat."

Loven forekommer ikke relevant i forhold til denne udtalelse, idet loven ikke kriminaliserer den citatfusk, som justitsministeren benytter sig af, når hun hævder, at rektoren retfærdiggør "vold som et redskab til at nå sit mål". Rektoren udtalte ikke noget sted i artiklen, at han finder, at "vold" er et egnet "redskab til at nå sit mål", han udtalte blot, at han ikke anser afbrænding af biler for "vold", og at de omhandlede unges handlinger skyldes "dårlige politikere".

Justitsministerens kamp for andres ytringsfrihed forekommer i det aktuelle tilfælde noget afdæmpet.

Loven, der giver mulighed for at straffe den, der fremkommer med strafbare trusler mod personer, der fremkommer med lovlige ytringer i den offentlige debat, blev fremsat af justitsminister Lene Espersen i Folketinget i efteråret 2005 og blev vedtaget som lov nr. 1400 af 21. december 2005.