TfK 2008.785 ØLD

Ø.L.D. 20. august 2008 i anke 22. afd. S-1425-08
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Mikael Skjødt, besk.).

(Taber Rasmussen, Black og Thomas Trier Hansen (kst.)).

Roskilde Rets dom af 13. marts 2008:

Anklageskriftet er modtaget den 16. juli 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1,

ved den 30. oktober 2006 kl. 11.51 at have ført personbil - - - ad Frederikssundsvej km-mrk. 27,4, 3660 Stenløse, med mindst 99 km/t, selv om det ved færdselstavle er angivet, at hastigheden ikke må overstige 60 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 60 procent af den tilladte hastighed (Overskridelse på 65%).

Anklagemyndigheden har tillige i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 127, nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes et kørselsforbud, idet tiltalte har erhvervet kørekort 1. gang den 3. juli 2006.

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig, idet hun har bestridt at have kørt med den hastighed, som er anført i anklageskriftet. Hun har påstået frifindelse for kørselsforbud.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og politiassistent A.

Tiltalte har forklaret, at det er rigtigt, at hun kørte bilen. Hun kørte med en hastighed af 80-85 km/t. Der var en masse biler, og hun fulgte trafikken, der kørte med den omhandlede hastighed. Hun holdt øje med sit speedometer. Der var tåge, men samtidig solskin. Hun mener, at dette kan have givet en måleunøjagtighed. Der var tale om en dobbeltsporet motor-trafikvej. Der er forskellige hastighedsbegrænsninger, og de ændrer sig hele tiden frem mod Stenløse. Hun er enig i, at der på det pågældende sted er en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Hun har erhvervet kørekort, da hun var 30 år, og hun kører i en Lupo. Hun er ikke nogen »fartbølleknægt«. Det er rigtigt, at hun har erhvervet kørekort i 2006, den 3. juli.

Politiassistent A har som vidne forklaret, at han havde opstillet ATK-bilen den omhandlede dag. Han kan idag ikke huske den konkrete måling, men han har håndskrevne notater fra dagen. Den højeste hastighed var 103 km/t, og herfra bliver trukket 3%. Det er »good vill« for at sikre sig mod fejl. Der var 81 biler, der kørte 70 km/t eller derover. Når han starter målingen, så sætter han bilen op og sikre sig, at den holder, som den skal, og så kører han procedureren igennem. Man kan sammenligne det med en »checkliste«. Hvis man gør noget forkert, så vil maskineriet ikke virke. Man tager et afsluttende kalibreringstjek. Selve anlægget bliver kalibreret hvert andet år. Vidnet ved ikke, hvornår den omhandlede bil er blevet kalibreret i forhold til den konkrete måling, men vidnet mener, at det er afdelingen i København for ATK, der styrer det. Bilerne bliver sendt til Tyskland til kalibrering. Vidnet har ikke set tiltaltes bil.

Af tiltalte forholdt, at hun har [fulgt] strømmen, forklarer vidnet, at det sagtens kan være, at de andre biler også er blevet blitset. Man kan tage et billede hvert andet sekund, men hvis der bliver kørt for tæt, så tager den kun det ene. Dog - hvis der er flere i billedet, så vil det blive annulleret, hvis der er kørt for tæt, og så er der ingen sag.

Forevist lastbilen i det omhandlede billede, forklarer vidnet, at den ligger tæt på, men ikke så tæt, at der er nogen problemer. Tåge, sol med videre kan påvirke billedet, men ikke målingen. Hvis billedet er for dårligt, så bliver det kasseret. Når han stiller bilen op, er der en procedure, som der skal gennemgås. Bilen skal stilles parallelt med vejen, og der bruger han en tommestok til at måle ud. Den afsluttende kalibrering, før målingerne sættes i gang, består i »et tryk på en knap på fotoapparatet«. Der kommer herefter et kalibreringsbillede. Det viser, at det er i orden, for ellers kan man ikke få apparatet til at køre. Det er således, at radaren kaster stråler ud. Vidnet husker ikke helt, hvor mange, men han mener, at der skal være omkring 650 godkendte stråler, ellers rapporteres fejl. Ud af de 81 billeder, der blev taget den pågældende dag, kom der 55 sager. Forskellen er begrundet i, at billederne var for dårlige. Vidnet vil udelukke, at det er den forankørende eller bagved kørende bil, der er blevet målt.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hun har fulgt strømmen. Det er fortsat hendes opfattelse, at der er foretaget fejl ved målingen. Der er tale om noget der er »menneskeskabt« og ved alt, der er menneskeskabt, kan der sket fejl.

Rettens begrundelse og afgørelse.


Efter vidnet politiassistent A's forklaring sammenholdt med oplysningerne om den foretagne måling, finder retten ikke noget grundlag for at betvivle hastighedsmålingens rigtighed. Herefter finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter færdselslovens 118, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, til en bøde på 2.500 kr., subsidiært fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal derfor som udgangspunkt frakendes retten til at føre motordrevet køretøj betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2. Da forholdet er begået inden for de første 3 år efter, at tiltalte har erhvervet sin førerret (førstegangserhvervelse), træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse, jf. færdselslovens § 127. Ved kørselsforbuddet inddrages tiltaltes ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, indtil tiltalte har gennemført fornyet, særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60 a, stk. 1.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 13. marts 2008 (- - -) er anket af T med principal påstand om frifindelse.

Tiltalte har subsidiært påstået formildelse, således at hun idømmes en betinget frakendelse henset til den tid, der er forløbet, siden kørslen fandt sted.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og politiassistent A.

Tiltalte har fastholdt, at hun blot »fulgte strømmen« af biler. Hun så løbende på speedometeret. Hun bor i et hus noget ude på landet og har ca. 70 kilometer til den døgninstitution, hun arbejder på i Gentofte. På grund af skiftende arbejdstider er det nødvendigt for hende at kunne komme frem og tilbage i bil. Det er umuligt for hende at komme frem og tilbage med offentlige transportmidler. Et kørselsforbud vil derfor betyde, at hun mister sit arbejde. Desuden vil hun, der er læreruddannet, ikke have råd til at beholde sit hus.

Politiassistent A har forklaret blandt andet, at han gennem flere år udelukkende har været beskæftiget med AKT-målinger.

Landsrettens bemærkninger:


Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, som byretten har anført, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende udmålt.

Vedrørende sanktionen i øvrigt:

Når kørekort er erhvervet i henhold til færdselslovens § 56, kan førerretten i anledning af kørselsfejl suspenderes eller bringes til ophør på flere måder med den virkning, at den pågældende afskæres fra fortsat at måtte køre.

Efter færdselslovens ordning kan adgangen til fortsat kørsel således bringes til ophør ved inddragelse efter § 130. Inddragelse er ikke obligatorisk, og afgørelsen herom er underlagt domstolskontrol.

Endvidere kan adgangen til fortsat kørsel bringes til ophør ved ubetinget frakendelse. Ubetinget frakendelse er ikke en obligatorisk retsfølge, jf. § 126, stk. 2, og afgørelsen af, om ubetinget frakendelse skal ske, træffes i sidste ende af domstolene.

Endelig kan adgangen til fortsat kørsel bringes til ophør efter § 127 ved kørselsforbud, der ligeledes i sidste ende beror på en domstolsafgørelse. Bestemmelsen, der blev indsat ved lov nr. 498 af 7. juni 2001, kan efter sin ordlyd opfattes således, at kørselsforbud ikke er fakultativ, men skal nedlægges i de i bestemmelsen angivne tilfælde. Efter det ovenfor anførte ville det imidlertid være lidet stemmende med færdselslovens ordning i øvrigt, hvis kørselsforbud var obligatorisk. Der er ikke i forarbejderne til lovændringen taget klart stilling til spørgsmålet, og der er således ikke sikre holdepunkter for at antage, at det med reglerne om kørselsforbud har været tilsigtet at indføre en obligatorisk retsfølge.

Dertil kommer, at kørselsforbud i senere lovforarbejder til ændringer af færdselsloven er beskrevet som en fakultativ ordning (»kan«).

Det hedder således i forslag til lov om ændring af færdselsloven (L 2 af 2. oktober 2002, Motorvejshastighed, skærpet håndhævelse af hastighedsgrænserne og andre initiativer til forbedring af færdselssikkerheden) i de almindelige bemærkninger under pkt. 4.1. vedrørende det gældende kørselsforbud bl.a. (Folketingstidende 2002-2003, tillæg A, s. 24):

»Ved lov nr. 498 af 7. juni 2001 om ændring af færdselsloven blev der bl.a. indført regler om kørselsforbud for personer, der kører uforsvarligt inden for de første to år efter, at vedkommende første gang har erhvervet førerret …

Loven indebærer, at personer, der overtræder færdselsloven inden for de første to år efter, at de første gang har erhvervet førerret, kan pålægges et kørselsforbud, hvis der er tale om visse grovere overtrædelser, som efter færdselslovens regler i øvrigt ville medføre en betinget frakendelse af førerretten.

De overtrædelser, der kan medføre kørselsforbud, er de samme overtrædelser, som ellers udløser en betinget frakendelse i medfør af § 125, stk. 2, 2. pkt., og § 126, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, … hvis- føreren overskrider de tilladte hastighedsgrænser med mere end 70% (§ 126, stk. 1, nr. 2) …«

I forarbejderne til forslag til lov om ændring af færdselsloven (L 7 af 23. februar 2005, Sanktionsfastsættelse i sager om spirituskørsel m.v.) er ligeledes anført: (Folketingstidende 2004-05, tillæg A, s. 164)

»Bestemmelsen i § 126, stk. 4 (nu § 127, tilføjet her) indebærer, at personer, der overtræder færdselsloven inden for de første tre år efter, at de første gang har erhvervet førerret, kan pålægges kørselsforbud, hvis der er tale om visse grovere overtrædelser, som efter færdselslovens regler i øvrigt ville medføre en betinget frakendelse af førerretten«.

Herefter og yderligere henset til disse motivudtalelser må det antages, at kørselsforbud efter § 127 ikke - trods bestemmelsens formulering - er en undtagelsesfri sanktion, men at domstolene kan undlade at anvende kørselsforbud, således at den pågældende i stedet idømmes en betinget førerretsfrakendelse.

Overtrædelsen fandt sted den 30. oktober 2006. Det fremgår af sagen, at politimesteren ved brev af 9. november 2006 underrettede tiltalte om resultatet af hastighedsmålingen. Ved brev af 22. november 2006 sendte politimesteren hende en tilkendegivelse, hvorefter sagen kunne afgøres ved, at hun vedtog en bøde og et kørselsforbud. Den 4. december 2006 meddelte tiltalte, at hun ønskede sagen indbragt for retten. Anklageskrift i sagen, som blev udarbejdet den 13. juli 2007, blev modtaget i byretten den 16. juli 2007.

Navnlig henset til sagsbehandlingstiden, som ikke skyldes tiltaltes forhold, og til, at tiltalte efter det oplyste ikke senere har gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselsloven, finder landsretten, at anvendelse af kørselsforbud bør undlades, således at tiltalte i stedet idømmes en betinget frakendelse af førerretten som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.